Popis projektu

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionlizácia Detského domova Holíč zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020, Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej ministrom PSVR.

Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 2 samostatných skupín v počte 18 klientov do novovybudovaných samostatne stojacich rodinných domov (RD) a 1 skupiny mladých dospelých (MD) v počte 4 klienti do nakúpených bytov. Kapacita kmeňovej budovy sa zníži o 22 klientov. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom a MD. Staroslivosť o deti v RD a MD v bytoch sa bude viac približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň prípravy na postupné osamostatnenie detí a úplné osamostatnenie MD. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do DeD na základe súdneho rozhodnutia, s prof. rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.

V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Výstavba 2 RD vrátane Stavebného dozoru, Nákup 2 bytov, Nákup os. automobilu, podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a VO.

Oba navrhované RD budú samostatne stojace, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 22 pobytových miest v novopostavených RD a nakúpených 2 bytoch, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 2 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 335,2204 m2.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Holíč
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2020 - 01.09.2022
Celková suma
581,471 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup osobného automobilu
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
07.09.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
08.09.2022
Názov
Nákup 2 bytov
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
26.11.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
27.11.2020
Názov
Výstavba 2 rodinných domov
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
02.07.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
23.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
23.09.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
335,2204 (m2)
Cieľ
335,2204 (m2)
Naposledy aktualizované
08.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
22,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
22,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
08.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
22,0 (počet)
Cieľ
22,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce Detský domov Holíč

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor Holíč

Faktúra za stavebný dozor Holíč

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor Holíč

Faktúra za stavebný dozor Holíč

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce Holíč

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce Holíč

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

612 osobný príplatok

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 rezervný fond

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 ostatné ZP

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 nemocenské poistenie

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 invalidné poistenie

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 VšZP

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 poistenie v nezamestnanosti

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 starobné poistenie

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 úrazové poistenie

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BERLIBGO LIVE PACK XL7M PURETECH

Faktúra auto CDR Holíč

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

CITROEN Conneck Rádio

Faktúra auto CDR Holíč

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Byt M. Nešpora Holíč

Kúpna zmluva byt M. Nešpora Holíč

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Byt Pri Kaštieli Holíč

Kúpna zmluva byt Pri Kaštieli Holíč

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce Detský domov Holíč

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce Detský domov Holíč

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 1 za stavebný dozor Detský domov Holíč

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 1 za stavebný dozor Detský domov Holíč

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO
30794536
Názov
Janka a Juraj Gantner spol.s.r.o.
IČO
30794536
Názov
M-STAV servis, s.r.o.
IČO
47004291
Názov
UNICAR, s. r. o.
IČO
36409022
Názov
EUROFRAME, a.s.
IČO
36257362
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.