Popis projektu

Cieľom projektu  je posilniť správne aplikovanie pravidiel a postupov verejného obstarávania s najvyšším ohľadom na zabezpečenie kvalifikovanejšej, efektívnejšej a účinnejšej podpory v oblasti kontroly verejného obstarávania a zachovanie princípov transparentného verejného obstarávania, zvýšenia čestnej hospodárskej súťaže, boj proti podvodom a korupcii v projektoch financovaných z EŠIF. 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít projektu - a

Prostredníctvom Aktivity č.1 sa bude podporovať posilnenie správneho aplikovania pravidiel a postupov verejného obstarávania s najvyšším ohľadom na zachovanie princípov verejného obstarávania, zvýšenia čestnej hospodárskej súťaže, boj proti podvodom a korupcii. 

Merateľným ukazovateľom projektu v rámci tejto aktivity je počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom, ktoré prispejú k naplneniu zadefinovaného cieľa. Hodnota merateľného ukazovateľa bola stanovená na základe prijatého opatrenia, ktorým je zriadenie Koordinačného výboru, ktorého cieľom je zabezpečiť odbornú prípravu a informovanie subjektov v oblasti verejného obstarávania zapojených do vykonávania kontroly EŠIF. Koordinačný výbor zasadá spravidla v dvojmesačných intervaloch. Z projektu budú financované služby na zabezpečenie zasadnutí mimo priestorov Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad“).

Znalecké posudky a odborné stanoviská sú v rámci kontroly verejného obstarávania využívané v prípadoch, kedy je nevyhnutné poznať názor znalca alebo odborníka, ktorý má prax v príslušnej oblasti, resp. kedy je potrebné kvalifikované rozhodnutie alebo stanovisko v boji proti korupcii. Posudky budú zabezpečené dodávateľsky prostredníctvom externých expertných služieb.

Aktivita č. 2 svojim zameraním nadväzuje na zrealizovaný projekt Podpora plnenia úloh ÚVO prostredníctvom zabezpečenia odborných stanovísk a znaleckých posudkov s kódom projektu v rámci ITMS 2014+: 301011D616, ktorého aktivity boli reálne ukončené v marci 2018. 

Merateľným ukazovateľom v rámci tejto aktivity je počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu. Jeho hodnota je stanovená na  základe počtu zamestnancov Úradu, ktorí sú zapojení do kontroly verejného obstarávania na základe Dohody o spolupráci pri kontrole zákaziek vyhlásených podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísanej medzi Úradom a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorá sa týka výlučne projektov EŠIF. Ďalším merateľným ukazovateľom je v rámci Aktivity č. 2 aj Počet vypracovaných materiálov, ktorý bol stanovený na základe očakávanej potreby Úradu do konca roku 2018 v celkovej hodnote 17 znaleckých posudkov a odborných stanovísk. Úrad pri odhade počtu vypracovaných materiálov vychádzal zo skúseností získaných v uplynulom období rokov 2016-2018 (marec) v rámci predchádzajúceho realizovaného projektu financovaného z OP TP a taktiež z projektu, ktorý bol realizovaný v minulom programovom období. 

Viac
Subjekt
Úrad pre verejné obstarávanie
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2018
Celková suma
26,542 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
9,388 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Koordinačné stretnutia za účelom zabezp…
Typ
D. Riešenie korupci…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Zabezpečenie odborných stanovísk a znal…
Typ
E. Hodnotenia, anal…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
01.04.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
14,0 (počet)
Cieľ
17,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
25,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Koordinačný výbor_21.6.2017

Faktúra č. 4100000385_KV 21.6.2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Koordinačný výbor_5.3.2018

Faktúra č. 4100000179_KV 5.3.2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
884 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

Koordinačné stretnutie_29.10.2018

Faktúra č. 4100000672_KV 29.10.2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
1,006 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Vyúčtovanie OS_2015718

Vyúčtovanie č.2015718_OS 5

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2018
Názov

Vyúčtovanie OS_212018

Vyúčtovanie č. 212018_OS 6

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2018
Názov

Vyúčtovanie OS_162018

Vyúčtovanie č.162018_OS 2

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2018
Názov

Koordinačný výbor_10.1.2018

Faktúra č. 4100000003_KV 10.1.2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
1,001 €
Realizácia
22.01.2018
Názov

Koordinačný výbor_25.6.2018

Faktúra č. 4100000447_KV 25.6.2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
747 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Vyúčtovanie OS_152018

Vyúčtovanie č.152018_OS 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2018
Názov

Vyúčtovanie OS_272018

Vyúčtovanie č. 27/2018_OS 11

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2018
Názov

Vyúčtovanie OS_262018

Vyúčtovanie č. 262018_OS 12

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2018
Názov

Vyúčtovanie OS_272018

Vyúčtovanie č. 272018_OS 13

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2018
Názov

Koordinačný výbor_5.9.2017

Faktúra č. 4100000594_KV 5.9.2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
1,030 €
Realizácia
26.09.2017
Názov

Koordinačný výbor_9.5.2018

Faktúra č. 4100000299_KV 9.5.2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
789 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Koordinačný výbor_12.9.2018

Faktúra č. 4100000590_KV 12.9.2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
998 €
Schválené na preplatenie
998 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

Vyúčtovanie OS_202018

Vyúčtovanie č.202018_OS 4

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2018
Názov

Vyúčtovanie OS_232018

Vyúčtovanie č. 232018_OS 10

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2018
Názov

Vyúčtovanie OS_4/2018

Vyúčtovanie č. 4/2018_OS 14

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2018
Názov

Koordinačný výbor_10.12.2018

Faktúra č. 4100000740_KV 10.12.2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
812 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Koordinačný výbor_5.10.2017

Faktúra č. 4100000648_KV 5.10.2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
1,032 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Vyúčtovanie OS_172018

Vyúčtovanie č.172018_OS 3

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2018
Názov

Vyúčtovanie OS_192018

Vyúčtovanie č. 192018_OS 7

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2018
Názov

Vyúčtovanie OS_132018

Vyúčtovanie č. 132018_OS 8

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2018
Názov

Vyúčtovanie OS_222018

Vyúčtovanie č. 222018_OS 9

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2018
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.