Popis projektu

Názov nášho projektu: vystihuje hlavný cieľ nášho projektu - zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Našim cieľom je vytvoriť vhodné podmienky pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a umožniť žiakom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť ich výsledky v škole a tým im vytvoriť predpoklad na ďalšie vzdelávanie a úspešné uplatnenie v živote. Tento cieľ chceme dosiahnuť vhodne zvolenými aktivitami projektu.

Projekt budeme realizovať po dobu 24 mesiacov v priestoroch našej školy – od do prostredníctvom troch hlavných aktivít projektu:

Prvá hlavná aktivita projektu s názvom bude zameraná na činnosť 8 pedagógov zamestnaných formou rozšírenia pracovnej náplne pracovného pomeru u žiadateľa s cieľom tvorby učebných materiálov na 8 krúžkov (mimoškolská činnosť) pre žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy a následnú realizáciu 8 krúžkov pre žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy. Primárnou cieľovou skupinou – vo vzťahu k napleneniu hodnoty merateľkého ukazovateľa bude 40 žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy, sekundárnou cieľovou skupinou budú všetci žiaci školy, ktorí sa budú chcieť zapojiť do mimoškolskej aktivity – jednotlivých krúžkov realizovaných pedagogickými pracovníkmi. Aktivita bude prebiehať od januára 2019 do decembra 2020.

Druhá hlavná aktivita projektu s názvom bude prebiehať od marca 2019 do augusta 2020. Typ aktivity: Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností. Konkrétny cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Školenia sa budú realizovať na pôde školy. Celkovo bude do aktivity zapojených 12 pedagógov – cieľová skupina. Celkovo 3 neakreditované školenia budú zamerané na zdokonaľovanie prezentačných zručností, k zlepšeniu ich zručností s IKT technikou a jej efektívnym používaním v rámci mimoškolskej činnosti, tvorbu interaktívnych materiálov.

Hlavná aktivita projektu s názvom Riadenie projektu bude prebiehať od januára 2019 do konca realizácie aktivít projektu – 12/2020. V rámci riadenia projektu budú zamestnaní pracovníci, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky na uvedené pozície definované poskytovateľom.

Proces verejného obstarávania plánujeme ukončiť do marca 2019.

Hodnoty zadaných merateľných ukazovateľov projektu sú podľa nás reálne dosiahnuteľné na základe našich skúseností, s výnimkou faktorov, ktoré nedokážeme ovplyvniť – napríklad migrácia žiakov a podobne

Viac
Subjekt
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Miesta realizácie
Úbrež
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2020
Celková suma
135,118 €
Vlastné zdroje
6,756 €
Vyčerpané z projektu
67,586 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Typ
Podpora rozvoja kľú…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Riadenie projektu
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Krúžky pre žiakov - tvorba materiálov a…
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
48,0 (počet)
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
Hodnota
13,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
48,0 (počet)
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
Hodnota
13,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - odvody za zamestnávateľa - 04/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
02.05.2019
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania - 04/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
02.05.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - 04/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
02.05.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér - 04/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
02.05.2019
Názov

4.1.7. Krúžok - Tvorivá dramatika - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia - 03/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

4.1.5. Krúžok - Slovenčina na slovíčko - čitateľská gramotnosť 8. ročník - tvorba učebných materiálov a realizáia - 03/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

4.1.3. Krúžok - Potulky prírodou - príroovedná gramotnosť 4. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 03/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

4.1.1. Krúžok - Vševedko - matematická gramotnosť 2. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 02/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér 02/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
468 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

4.1.1. Krúžok - Vševedko - matematická gramotnosť 2. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 03/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - 03/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
626 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

4.1.7. Krúžok - Tvorivá dramatika - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia - 02/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

4.1.5. Krúžok - Slovenčina na slovíčko - čitateľská gramotnosť 8. ročník - tvorba učebných materiálov a realizáia

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

4.1.3. Krúžok - Potulky prírodou - príroovedná gramotnosť 4. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 02/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér - 02/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - odvody za zamestnávateľa - 03/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania - 02/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - odvody za zamestnávateľa - 02/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania - 03/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník - 03/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - 02/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

4.1.2. Krúžok - Putovanie za rozprávkou - čitateľská gramotnosť 1. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 02/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

4.1.4. Krúžok - Hravý svet - matematická gramotnosť 6. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 02/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

4.1.6. Krúžok - Spoznávame - prírodovedná gramotnosť 5. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 02/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

4.1.8. Krúžok - Popletená abeceda - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia - 02/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér - 03/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

4.1.2. Krúžok - Putovanie za rozprávkou - čitateľská gramotnosť 1. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 03/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

4.1.4. Krúžok - Hravý svet - matematická gramotnosť 6. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 03/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

4.1.6. Krúžok - Spoznávame - prírodovedná gramotnosť 5. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 03/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

4.1.8. Krúžok - Popletená abeceda - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia - 03/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - 04/2019

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
02.05.2019
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Doklad k ŽoP 01P

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
833 €
Realizácia
-
Názov

5.6.1. Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II. - Neakreditované vzdelávanie - Zvyšovanie počítačovej gramotnosti

Doklad k ŽoP

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
4,100 €
Schválené na preplatenie
4,100 €
Realizácia
29.10.2019
Názov

5.5.2. Školiaci materiál a potreby

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
696 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

4.1.7. Krúžok - Tvorivá dramatika - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia - 11/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.2. Krúžok - Putovanie za rozprávkou - čitateľská gramotnosť 1. ročník -tvorba učebných materiálov a realizácia - 11/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.1. Krúžok -Vševedko -matematická gramotnosť 2. ročník -tvorba učebných materiálov a realizácia - 11/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - 11/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
322 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania odvody za zamestnávateľa - 11/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania - 11/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér - 11/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
311 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - 11/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.8. Krúžok - Popletená abeceda -čitateľská gramotnosť špeciálna trieda -tvorba učebných materiálov a realizácia - 10/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

4.1.7. Krúžok - Tvorivá dramatika - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia - 10/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

4.1.6. Krúžok -Spoznávame -prírodovedná gramotnosť 5. ročník -tvorba učebných materiálov a realizácia - 10/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

4.1.5. Krúžok -Slovenčina na slovíčko- čitateľská gramotnosť 8. ročník -tvorba učebných materiálov a realizácia - 10/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

4.1.4. Krúžok - Hravý svet - matematická gramotnosť 6. ročník -tvorba učebných materiálov a realizácia - 10/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

4.1.3. Krúžok - Potulky prírodou - prírodovedná gramotnosť 4. ročník -tvorba učebných materiálov a realizácia - 10/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania odvody za zamestnávateľa - 10/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania odvody za zamestnávateľa - 06/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania - 06/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér - 06/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - 06/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
620 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - 05/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

4.1.8. Krúžok - Popletená abeceda -čitateľská gramotnosť špeciálna trieda -tvorba učebných materiálov a realizácia - 11/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.6. Krúžok -Spoznávame -prírodovedná gramotnosť 5. ročník -tvorba učebných materiálov a realizácia - 11/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.4. Krúžok - Hravý svet - matematická gramotnosť 6. ročník -tvorba učebných materiálov a realizácia - 11/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.1. Krúžok - Vševedko - matematická gramotnosť 2. ročník -tvorba učebných materiálov a realizácia - 10/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér - 10/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - 09/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania - 09/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - 09/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
1,385 €
Schválené na preplatenie
1,385 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania - 08/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
03.09.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania -odvody za zamestnávateľa -05/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér - 05/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér 05/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
558 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania - 05/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - 07/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania - 07/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania odvody za zamestnávateľa - 07/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér - 07/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - 06/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - 07/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania odvody za zamestnávateľa - 08/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
03.09.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér - 09/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania odvody za zamesntávateľa - 09/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér - 10/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
442 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania - 10/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - 10/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

4.1.2. Krúžok - Putovanie za rozprávkou - čitateľská gramotnosť 1. ročník -tvorba učebných materiálov a realizácia - 10/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

4.1.3. Krúžok - Potulky prírodou - prírodovedná gramotnosť 4. ročník -tvorba učebných materiálov a realizácia - 11/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.5. Krúžok -Slovenčina na slovíčko- čitateľská gramotnosť 8. ročník -tvorba učebných materiálov a realizácia - 11/2019

Doklad k ŽoP 02

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

4.1.5. Krúžok - Slovenčina na slovíčko - čitateľská gramotnosť 8. ročník - tvorba učebných materiálov a realizáia - 12/2019

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

4.1.8. Krúžok - Popletená abeceda - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia - 01/2020

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania odvody zamestnávateľa - 12/2019

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér - 12/2019

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

1.1. paušálna sadzba

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
402 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

4.1.7. Krúžok - Tvorivá dramatika - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia - 01/2020

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

4.1.5. Krúžok - Slovenčina na slovíčko - čitateľská gramotnosť 8. ročník - tvorba učebných materiálov a realizáia - 01/2020

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

4.1.3. Krúžok - Potulky prírodou - príroovedná gramotnosť 4. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 01/2020

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

4.1.1. Krúžok - Vševedko - matematická gramotnosť 2. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 01/2020

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania odvody zamestnávateľa - 01/2020

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - 01/2020

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

4.1.7. Krúžok - Spoznávame - prírodovedná gramotnosť 5. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 12/2019

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

4.1.3. Krúžok - Potulky prírodou - príroovedná gramotnosť 4. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 12/2019

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

4.1.1. Krúžok - Vševedko - matematická gramotnosť 2. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 12/2019

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - 12/2019

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania - 12/2019

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - 12/2019

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

4.1.2. Krúžok - Putovanie za rozprávkou - čitateľská gramotnosť 1. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 12/2019

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

4.1.4. Krúžok - Hravý svet - matematická gramotnosť 6. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 12/2019

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

4.1.6. Krúžok - Spoznávame - prírodovedná gramotnosť 5. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 12/2019

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér - 01/2020

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania - 01/2020

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - 01/2020

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

4.1.2. Krúžok - Putovanie za rozprávkou - čitateľská gramotnosť 1. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 01/2020

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

4.1.4. Krúžok - Hravý svet - matematická gramotnosť 6. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 01/2020

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

4.1.6. Krúžok - Spoznávame - prírodovedná gramotnosť 5. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 01/2020

Doklad k ŽoP 03

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

4.5.2. Školiaci materiál a potreby

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. paušálna sadzba

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

4.1.8. Krúžok -Popletená abeceda - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia- 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

4.1.7. Krúžok - Tvorivá dramatika - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

4.1.5. Krúžok - Slovenčina na slovíčko- čitateľská gramotnosť 8. ročník - tvorba učebných materiálov a realizáia - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér - 05/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

4.1.3. Krúžok - Potulky prírodou - príroovedná gramotnosť 4. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania - 05/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania odvody zamestnávateľa - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

4.1.1. Krúžok - Vševedko -matematická gramotnosť 2. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia- 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

4.1.2. Krúžok - Putovanie za rozprávkou - čitateľská gramotnosť 1. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

4.1.3. Krúžok - Potulky prírodou - príroovedná gramotnosť 4. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

4.1.4. Krúžok - Hravý svet - matematická gramotnosť 6. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

4.1.5. Krúžok - Slovenčina na slovíčko- čitateľská gramotnosť 8. ročník - tvorba učebných materiálov a realizáia - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania odvody zamestnávateľa - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - 04/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

4.1.7. Krúžok - Tvorivá dramatika - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia - 3/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

4.1.1. Krúžok - Vševedko -matematická gramotnosť 2. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia- 3/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania odvody zamestnávateľa - 3/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania - 3/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

4.1.1. Krúžok - Vševedko - matematická gramotnosť 2. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia- 2/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér - 2/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

4.1.2. Krúžok - Putovanie za rozprávkou - čitateľská gramotnosť 1. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia- 3/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - 3/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - 2/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér - 3/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

4.1.8. Krúžok -Popletená abeceda - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia - 2/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

4.1.7. Krúžok - Tvorivá dramatika - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia - 2/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

4.1.6. Krúžok - Spoznávame - prírodovedná gramotnosť 5. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 2/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

4.1.5. Krúžok - Slovenčina na slovíčko - čitateľská gramotnosť 8. ročník - tvorba učebných materiálov a realizáia -2/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

4.1.4. Krúžok - Hravý svet - matematická gramotnosť 6. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia- 2/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

4.1.6. Krúžok - Spoznávame - prírodovedná gramotnosť 5. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

4.1.4. Krúžok - Hravý svet - matematická gramotnosť 6. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

4.1.2. Krúžok - Putovanie za rozprávkou - čitateľská gramotnosť 1. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

4.1.8. Krúžok -Popletená abeceda - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér - 2/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

4.1.6. Krúžok - Spoznávame -prírodovedná gramotnosť 5. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 3/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

4.1.4. Krúžok - Hravý svet - matematická gramotnosť 6. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia- 3/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

4.1.3. Krúžok - Potulky prírodou - príroovedná gramotnosť 4. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia- 2/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania odvody zamestnávateľa -2/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania - 2/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník - 2/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

4.1.2. Krúžok - Putovanie za rozprávkou - čitateľská gramotnosť 1. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia- 2/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

4.1.3. Krúžok - Potulky prírodou - prírodovedná gramotnosť 4. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia- 3/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

4.1.5. Krúžok - Slovenčina na slovíčko- čitateľská gramotnosť 8. ročník - tvorba učebných materiálov a realizáia - 3/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

4.1.6. Krúžok - Spoznávame - prírodovedná gramotnosť 5. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

4.1.7. Krúžok - Tvorivá dramatika - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

4.1.1. Krúžok -Vševedko -matematická gramotnosť 2. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia - 4/2020

Doklad k ŽoP 06

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

5.6.2. Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II. - Neakreditované vzdelávanie - Práca s modernou didaktickou technikou

Doklad k ŽoP 04

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
7,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

4.5.2. Školiaci materiál a potreby

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

4.5.2. Školiaci materiál a potreby

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

4.5.2. Školiaci materiál a potreby

Faktura

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

2.1.5. Interaktívny softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

2.1.9. Tablet

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

2.1.8. Digitálny fotoaparát

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

2.1.7. Multifunkčné zariadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

2.1.6. Interaktívna tabuľa - komplet

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

2.1.4. MS Office

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

2.1.1. PC zostava

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

2.1.2. Notebook

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

2.1.3. Hlasovacie zariadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - odvody za zamestnávateľa 11/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

4.1.7. Krúžok - Tvorivá dramatika - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.5. Krúžok - Slovenčina na slovíčko - čitateľská gramotnosť 8. ročník - tvorba učebných materiálov a realizáia 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

4.1.3. Krúžok - Potulky prírodou - príroovedná gramotnosť 4. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

4.1.1. Krúžok - Vševedko - matematická gramotnosť 2. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - odvody za zamestnávateľa 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - odvody za zamestnávateľa 08/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník 1 06/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania 06/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér 06/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér 06/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - odvody za zamestnávateľa 06/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania 08/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

3.1.1. Projektový mamažér 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník 1 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

4.1.2. Krúžok - Putovanie za rozprávkou - čitateľská gramotnosť 1. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

4.1.4. Krúžok - Hravý svet - matematická gramotnosť 6. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

4.1.6. Krúžok - Spoznávame - prírodovedná gramotnosť 5. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník 1 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.2. Krúžok - Putovanie za rozprávkou - čitateľská gramotnosť 1. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.4. Krúžok - Hravý svet - matematická gramotnosť 6. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.5. Krúžok - Slovenčina na slovíčko - čitateľská gramotnosť 8. ročník - tvorba učebných materiálov a realizáia 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.3. Krúžok - Potulky prírodou - príroovedná gramotnosť 4. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.1. Krúžok - Vševedko - matematická gramotnosť 2. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - odvody za zamestnávateľa 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.6. Krúžok - Spoznávame - prírodovedná gramotnosť 5. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.7. Krúžok - Tvorivá dramatika - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania 11/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér 06/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

4.1.2. Krúžok - Putovanie za rozprávkou - čitateľská gramotnosť 1. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.7. Krúžok - Tvorivá dramatika - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.5. Krúžok - Slovenčina na slovíčko - čitateľská gramotnosť 8. ročník - tvorba učebných materiálov a realizáia 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.3. Krúžok - Potulky prírodou - príroovedná gramotnosť 4. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.1. Krúžok - Vševedko - matematická gramotnosť 2. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.7. Krúžok - Tvorivá dramatika - čitateľská gramotnosť špeciálna trieda - tvorba učebných materiálov a realizácia 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

4.1.5. Krúžok - Slovenčina na slovíčko - čitateľská gramotnosť 8. ročník - tvorba učebných materiálov a realizáia 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

4.1.3. Krúžok - Potulky prírodou - príroovedná gramotnosť 4. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

4.1.1. Krúžok - Vševedko - matematická gramotnosť 2. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

4.1.2. Krúžok - Putovanie za rozprávkou - čitateľská gramotnosť 1. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

4.1.4. Krúžok - Hravý svet - matematická gramotnosť 6. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

4.1.6. Krúžok - Spoznávame - prírodovedná gramotnosť 5. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

4.1.4. Krúžok - Hravý svet - matematická gramotnosť 6. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.6. Krúžok - Spoznávame - prírodovedná gramotnosť 5. ročník - tvorba učebných materiálov a realizácia 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér 06/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - odvody za zamestnávateľa 06/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania 08/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

3.1.1. Projektový mamažér 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník 1 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - odvody za zamestnávateľa 11/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - odvody za zamestnávateľa 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - odvody za zamestnávateľa 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér 09/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - odvody za zamestnávateľa 08/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník 1 06/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania 06/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník 1 10/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania 11/2020

Doklad k ŽoP 07

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

3.1.3. Manažér monitorovania

Doklad k ŽoP

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania - odvody zamestnávateľa

Doklad k ŽoP

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov IČO
Názov
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
IČO
35545640
Názov
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO
32627211
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Panta Rhei, s.r.o.
IČO
31443923
Názov
Martinus, s.r.o.
IČO
45503249
Názov
Richard Šrobár LITTERA
IČO
33580511
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.