Popis projektu

Dostatok kvalitných a aktuálnych informácií je jedným z významných faktorov rozvoja územia MAS HORNOHRAD. MAS HORNOHRAD bude propagáciu územia, ako aj aktivít vyplývajúcich zo schválenej stratégie CLLD uskutočňovať prostredníctvom webovej stránky MAS, webových stránok členských obcí, regionálnej tlače, informačných materiálov, informačných podujatí, spoluprácou s inými MAS či cezhraničnou spoluprácou. Náklady na animačné aktivity súvisiace s oživovaním stratégie CLLD budú vznikať postupne počas celého obdobia realizácie stratégie CLLD, v období od 01.06.2018 do 31.12.2023.

Predmetom projektu je získanie finančných prostriedkov pre MAS HORNOHRAD na financovanie animačných nákladov MAS.

Realizáciou projektu sa naplní hlavný cieľ, ktorým je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou CLLD MAS HORNOHRAD a tým všestranný rozvoj územia prostredníctvom informačných aktivít a dostatočnej propagácie vykonávanej stratégie CLLD. Výstupom projektu bude naplnenie cieľových hodnôt povinných merateľných ukazovateľov projektu. Prínosom animačných aktivít bude propagácia a informovaním širokej verejnosti o území MAS, výsledkoch a výstupoch stratégie CLLD MAS HORNOHRAD, výmena informácií medzi miestnymi aktérmi s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD, ako aj informačné akcie pre potencionálnych žiadateľov a širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií pri príprave žiadostí o NFP a možnostiach podpory v rámci stratégie CLLD.

Viac
Subjekt
MAS HORNOHRAD
Miesta realizácie
Poltár, České Brezovo, Breznička, Kalinovo, Veľká Ves, Mládzovo, Cinobaňa, Rovňany, Uhorské, Hradište, Ozdín, Krná, Málinec
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2017 - 01.12.2025
Celková suma
52,910 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Animačné náklady MAS v súvislosti s oži…
Typ
Animačné náklady
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
21.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybraných MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
Hodnota
13879,0 (počet)
Cieľ
14845,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

propagačné materiály-prezentačný stánok

propagačné materiály-prezentačný stánok

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

propagačné materiály-prezentačný stánok

propagačné materiály-prezentačný stánok

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

propagačné materiály-informačné letáky,tričká,zástery

propagačné materiály-informačné letáky,tričká,zástery

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2019
Názov

propagačné materiály-informačné letáky,tričká,zástery

propagačné materiály-informačné letáky,tričká,zástery

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2019
Názov

propagačné materiály-roll up

propagačné materiály-roll up

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2019
Názov

propagačné materiály-roll up

propagačné materiály-roll up

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2019
Názov

exkurzia do regiónu Orava-program-Múzeum oravskej dediny

exkurzia do regiónu Orava-program-Múzeum oravskej dediny

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2019
Názov

exkurzia do regiónu Orava-program-Múzeum oravskej dediny

exkurzia do regiónu Orava-program-Múzeum oravskej dediny

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2019
Názov

exkurzia do regiónu Orava-program ukážka výroby zvoncov

exkurzia do regiónu Orava-program ukážka výroby zvoncov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Stanislav Otruba
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

exkurzia do regiónu Orava-program ukážka výroby zvoncov

exkurzia do regiónu Orava-program ukážka výroby zvoncov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Stanislav Otruba
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

exkurzia do regiónu Orava-cestovné poistenie

exkurzia do regiónu Orava-cestovné poistenie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

exkurzia do regiónu Orava-cestovné poistenie

exkurzia do regiónu Orava-cestovné poistenie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

exkurzia do regiónu Orava-obed 10.10.2019

exkurzia do regiónu Orava-obed 10.10.2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

exkurzia do regiónu Orava-obed 10.10.2019

exkurzia do regiónu Orava-obed 10.10.2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

exkurzia do regiónu Orava-obed 9.10.2019

exkurzia do regiónu Orava-obed 9.10.2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

exkurzia do regiónu Orava-obed 9.10.2019

exkurzia do regiónu Orava-obed 9.10.2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

exkurzia do regiónu Orava-preprava

exkurzia do regiónu Orava-preprava

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

exkurzia do regiónu Orava-preprava

exkurzia do regiónu Orava-preprava

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

exkurzia do regiónu Orava-ukážka výroby syrov,obed

exkurzia do regiónu Orava-ukážka výroby syrov, obed

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

exkurzia do regiónu Orava-ukážka výroby syrov,obed

exkurzia do regiónu Orava-ukážka výroby syrov, obed

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

exkurzia do regiónu Orava-ubytovanie s polpenziou

exkurzia do regiónu Orava-ubytovanie s polpenziou

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2019
Názov

exkurzia do regiónu Orava-ubytovanie s polpenziou

exkurzia do regiónu Orava-ubytovanie s polpenziou

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2019
Názov

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-pekárenské výrobky

regionálne podujatie Brdárska kapustnica -pekárenské výrobky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2019
Názov

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-pekárenské výrobky

regionálne podujatie Brdárska kapustnica -pekárenské výrobky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2019
Názov

regionálne podujatie Brdárska kapustnica -ingrediencie č.2

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-ingrediencie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

regionálne podujatie Brdárska kapustnica -ingrediencie č.2

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-ingrediencie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-mäsové výrobky,ingrediencie

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-mäsové výrobky,ingrediencie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-mäsové výrobky,ingrediencie

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-mäsové výrobky,ingrediencie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-ingrediencie č.2

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-ingrediencie č. 2

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-ingrediencie č.2

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-ingrediencie č. 2

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-ingrediencie

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-ingrediencie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-ingrediencie

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-ingrediencie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-mäsové výrobky č.2

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-mäsové výrobky č.2

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-mäsové výrobky č.2

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-mäsové výrobky č.2

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-mäsové výrobky

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-mäsové výrobky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Domäsko s.r.o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-mäsové výrobky

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-mäsové výrobky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Domäsko s.r.o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-plastové výrobky

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-plastové výrobky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-plastové výrobky

regionálne podujatie Brdárska kapustnica-plastové výrobky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

webová stránka www.mashornohrad.sk

webová stránka www.mashornohrad.sk

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o.
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

webová stránka www.mashornohrad.sk

webová stránka www.mashornohrad.sk

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o.
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

občerstvenie na informačné stretnutie konané 27.6.2019

občerstvenie na informačné stretnutie konané 27.6.2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

občerstvenie na informačné stretnutie konané 27.6.2019

občerstvenie na informačné stretnutie konané 27.6.2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

občerstvenie na informačný seminár konaný 12.6.2019

občerstvenie na informačný seminár konaný 12.6.2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2019
Názov

občerstvenie na informačný seminár konaný 12.6.2019

občerstvenie na informačný seminár konaný 12.6.2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2019
Názov

občerstvenie na pracovné stretnutie konané 24.4.2019 č.2

občerstvenie na pracovné stretnutie konané 24.4.2019 č.2

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2019
Názov

občerstvenie na pracovné stretnutie konané 24.4.2019 č.2

občerstvenie na pracovné stretnutie konané 24.4.2019 č.2

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2019
Názov

občerstvenie na pracovné stretnutie konané 24.4.2019

občerstvenie na pracovné stretnutie konané 24.4.2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2019
Názov

občerstvenie na pracovné stretnutie konané 24.4.2019

občerstvenie na pracovné stretnutie konané 24.4.2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2019
Názov

informačný článok v Novohradských novinách

článok v Novohradských novinách

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2019
Názov

informačný článok v Novohradských novinách

článok v Novohradských novinách

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2019
Názov

exkurzia do regiónu Turiec - ubytovanie

exkurzia do regiónu Turiec - ubytovanie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

exkurzia do regiónu Turiec - obed 22.9.2020

exkurzia do regiónu Turiec - obed 22.9.2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
4 TRAVEL s.r.o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

exkurzia do regiónu Turiec - obed 23.9.2020

exkurzia do regiónu Turiec - obed 23.9.2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

exkurzia do regiónu Turiec - program prehliadka rodinného pivovaru s ochutnávkou

exkurzia do regiónu Turiec-program prehliadka rodinného pivovaru s ochutnávkou

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

exkurzia do regiónu Turiec - obed 24.9.2020

exkurzia do regiónu Turiec - obed 24.9.2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
4 TRAVEL s.r.o.
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

exkurzia do regiónu Turiec - program prehliadka expozície múzea

exkurzia do regiónu Turiec - program prehliadka expozície múzea

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Slovenské národné múzeum
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

exkurzia do regiónu Turiec - preprava

exkurzia do regiónu Turiec-preprava

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

exkurzia do regiónu Turiec - prehliadka farmy Veles s ochutnávkou

exkurzia do regiónu Turiec-program prehliadka farmy s ochutnávkou

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
FARMA VELES s. r. o.
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

propagačné predmety - perá

propagačné predmety - perá

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

propagačné predmety - poznámkové bloky

propagačné predmety - poznámkové bloky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

propagačné predmety - grafické práce

propagačné predmety - grafické práce

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Licenčný poplatok_web

Licenčný poplatok_web_faktúra

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Licenčný poplatok_web

Licenčný poplatok_web_faktúra

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Články v novinách_01

Články v novinách_01

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Články v novinách_01

Články v novinách_01

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Články v novinách_02

Články v novinách_02

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2021
Názov

Články v novinách_02

Články v novinách_02

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2021
Názov

Predmety na propagáciu_páska,fľaša,šatka,vak

Predmety na propagáciu_páska,fľaša,šatka,vak

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Predmety na propagáciu_páska,fľaša,šatka,vak

Predmety na propagáciu_páska,fľaša,šatka,vak

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Predmety na propagáciu_magnetky

Predmety na propagáciu_magnetky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2021
Názov

Predmety na propagáciu_magnetky

Predmety na propagáciu_magnetky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2021
Názov

Predmety na propagáciu_dáždnik,šnúrka

Predmety na propagáciu_dáždnik,šnúrka

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

Predmety na propagáciu_dáždnik,šnúrka

Predmety na propagáciu_dáždnik,šnúrka

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

exkurzia do regiónu LIPTOV_preprava_faktúra

exkurzia do regiónu LIPTOV_preprava_faktúra

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

exkurzia do regiónu LIPTOV_preprava_faktúra

exkurzia do regiónu LIPTOV_preprava_faktúra

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

exkurzia do regiónu LIPTOV_ubytovanie_faktúra

exkurzia do regiónu LIPTOV_ubytovanie_faktúra

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

exkurzia do regiónu LIPTOV_ubytovanie_faktúra

exkurzia do regiónu LIPTOV_ubytovanie_faktúra

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

exkurzia do regiónu LIPTOV_obed 1.7.2021

exkurzia do regiónu LIPTOV_obed 1.7.2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

exkurzia do regiónu LIPTOV_obed 30.6.2021

exkurzia do regiónu LIPTOV_obed 29.6.2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

exkurzia do regiónu LIPTOV_obed 29.6.2021

exkurzia do regiónu LIPTOV_obed 29.6.2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2021
Názov

exkurzia do regiónu LIPTOV_program03_štôlňa,jaskyňa,podzemie

exkurzia do regiónu LIPTOV_program03_štôlňa,jaskyňa,podzemie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

exkurzia do regiónu LIPTOV_program03_štôlňa,jaskyňa,podzemie

exkurzia do regiónu LIPTOV_program03_štôlňa,jaskyňa,podzemie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

exkurzia do regiónu LIPTOV_program02_prehliadka hradu

exkurzia do regiónu LIPTOV_program02_prehliadka hradu

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

exkurzia do regiónu LIPTOV_program01_plavba loďou

exkurzia do regiónu LIPTOV_program01_plavba loďou

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2021
Názov

exkurzia do regiónu LIPTOV_vstup do areálu Liptovskej Mary

exkurzia do regiónu LIPTOV_vstup do areálu Liptovskej Mary

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2021
Názov

FA_522022_účastnícky poplatok_exkurzia MAS Zlatá cesta

FA_522022_účastnícky poplatok_exkurzia MAS Zlatá cesta

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Občianske združenie Zlatá cesta
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

FA_2022186_preprava exkurzia_MAS Zlatá cesta

FA_2022186_preprava exkurzia_MAS Zlatá cesta

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Pokladničný blok_579_suroviny na reg.podujatie1

Pokladničný blok_579_suroviny na reg.podujatie1

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Pokladničný blok_826_suroviny na reg.podujatie2

Pokladničný blok_826_suroviny na reg.podujatie2

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2022
Názov

Pokladničný blok_000142_suroviny na reg.podujatie3

Pokladničný blok_000142_suroviny na reg.podujatie3

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Pokladničný blok_471_suroviny na reg.podujatie4_Potraviny s 20% DPH

Pokladničný blok_471_suroviny na reg.podujatie4

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Pokladničný blok_471_suroviny na reg.podujatie4_Potraviny s 10% DPH

Pokladničný blok_471_suroviny na reg.podujatie4

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

FA_220000038_reklamné predmety_bavlnené tašky

FA_220000038_reklamné predmety_bavlnené tašky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

FA_4122006433_reklamné predmety_vizitky_doprava

FA_4122006433_reklamné predmety_vizitky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_4122006433_reklamné predmety_vizitky

FA_4122006433_reklamné predmety_vizitky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poznámkové bloky

FA_20220023_reklamné predmety_poznámkové bloky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

FA_08902022_reklamné predmety_bavlnené tričká

FA_08902022_reklamné predmety_bavlnené tričká

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

FA_08682022_reklamné predmety_termohrnček

FA_08682022_reklamné predmety_termohrnček

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

FA_22011247_licencia web MAS HORNOHRAD

FA_22011247_licencia web MAS HORNOHRAD

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

FA_2210044_reklamné predmety_reklamný banner

FA_2210044_reklamné predmety_reklamný banner

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.08.2022
Názov

FA_2022087_preprava exkurzia_Kopanice a Záhorie

FA_2022087_preprava exkurzia_Kopanice a Záhorie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_700226947_reklamné predmety_farbičky,jojo,lepiace papieriky,mandala sada,okuliare s obalom,pexeso,blok s perom, sada hier

FA_700226947_reklamné predmety_farbičky,jojo,lepiace papieriky,mandala sada,okuliare s obalom,pexeso,blok s perom, sada hier

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
IMI TRADE s.r.o.
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

FA_2235109745_článok v reg.novinách_31.8.2022

FA_2235109745_článok v reg.novinách_31.8.2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

FA_2235108459_článok v reg.novinách_26.7.2022

FA_2235108459_článok v reg.novinách_26.7.2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

FA_2235107457_článok v reg.novinách_28.6.2022

FA_2235107457_článok v reg.novinách_28.6.2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

FA_2235101566_článok v reg.novinách_15.2.2022

FA_2235101566_článok v reg.novinách_15.2.2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

FA_2022026_účastnícky poplatok_exkurzia Kopanice a Záhorie

FA_2022026_účastnícky poplatok_exkurzia Kopanice a Záhorie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

FA_2235111065_článok v reg.novinách_27.9.2022

FA_2235111065_článok v reg.novinách_27.9.2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

FA_2235104671_článok v reg.novinách_26.4.2022

FA_2235104671_článok v reg.novinách_26.4.2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

FA_2235100310_článok v reg.novinách_18.1.2022

FA_2235100310_článok v reg.novinách_18.1.2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

miestny poplatok_Exkurzia Kopanice a Záhorie

FA_FP222263_ubytovanie exkurzia_Kopanice a Záhorie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
ELISIS s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Ubytovanie v hoteli_Exkurzia Kopanice a Záhorie

FA_FP222263_ubytovanie exkurzia_Kopanice a Záhorie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
ELISIS s. r. o.
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

hotelové služby_exkurzia Kopanice a Záhorie

FA_FP222263_ubytovanie exkurzia_Kopanice a Záhorie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
ELISIS s. r. o.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

FA_2377001_Obed 21.06.2023 + Program_ochutnávka koláčov s výkladom_Exkurzia Spiš

FA_2377001_Obed 21.06.2023 + Program_ochutnávka koláčov s výkladom_Exkurzia Spiš

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

licencia web MAS HORNOHRAD od 1.8.2023 do 31.7.2024

FA_23011829_licencia web MAS HORNOHRAD

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

FA_2023103_preprava_Exkurzia Spiš

FA_2023103_preprava_Exkurzia Spiš

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

FA_523_Prenájom golfového trenažéra + výklad_Program_Exkurzia Spiš

FA_523_Prenájom golfového trenažéra + výklad_Program_Exkurzia Spiš

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Pokladničný blok_245720_Vstupenky Spišský hrad_Program_Exkurzia Spiš

Pokladničný blok_245720_Vstupenky Spišský hrad_Program_Exkurzia Spiš

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Slovenské národné múzeum
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

Pokladničný blok_0056_Vstupenky Múzeum špeciálneho školstva Levoča_Program_Exkurzia Spiš

Pokladničný blok_0056_Vstupenky Múzeum špeciálneho školstva Levoča_Program_Exkurzia Spiš

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Pokladničný blok_0149_Vstupenky Spišská Kapitula_Program_Exkurzia Spiš

Pokladničný blok_0149_Vstupenky Spišská Kapitula_Program_Exkurzia Spiš

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

Pokladničný blok_85552_Vstupenky ZOO Spišská Nová Ves_Program_Exkurzia Spiš

Pokladničný blok_85552_Vstupenky ZOO Spišská Nová Ves_Program_Exkurzia Spiš

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

cestovné náhrady 8/2023

cestovné náhrady 8/2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

cestovné náhrady 9/2023

cestovné náhrady 9/2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

FA_2023047_Obedy 20.6.2023 a 22.06.2023_Exkurzia Spiš

FA_2023047_Obedy 20.6.2023 a 22.06.2023_Exkurzia Spiš

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Hotel ARKADA, s.r.o.
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Miestny poplatok

FA_76230052_Ubytovanie,strava a hotelové služby_Exkurzia Spiš

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Stravovanie v hoteli_Exkurzia Spiš

FA_76230052_Ubytovanie,strava a hotelové služby_Exkurzia Spiš

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

ubytovacie služby

FA_76230052_Ubytovanie,strava a hotelové služby_Exkurzia Spiš

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Ubytovanie v hoteli_Exkurzia Spiš

FA_76230052_Ubytovanie,strava a hotelové služby_Exkurzia Spiš

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

FA_2023506_reklamné predmety_ceruzky,mini svietidlo, zvýrazňovač, hliníkový otvárač, športová fľaša

FA_2023506_reklamné predmety_ceruzky,mini svietidlo, zvýrazňovač, hliníkový otvárač, športová fľaša

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

FA_2023096_Účastnícky poplatok Konferencia NS MAS SR_21.11-22.11.2023 Zerrenpach Látky

FA_2023096_Účastnícky poplatok Konferencia NS MAS SR_21.11-22.11.2023 Zerrenpach Látky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

cestovné náhrady 10/2023

cestovné náhrady 10/2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Pokladničný blok_3743_Občerstvenie_Agrokomplex 2023_Potraviny s 20% DPH

Pokladničný blok_3743_Občerstvenie_Agrokomplex 2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

Pokladničný blok_3743_Občerstvenie_Agrokomplex 2023_Potraviny s 10% DPH

Pokladničný blok_3743_Občerstvenie_Agrokomplex 2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

Miestny poplatok

FA_A50F000840_Ubytovanie IZPI_Agrokomplex 2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Ubytovanie v hoteli

FA_A50F000840_Ubytovanie IZPI_Agrokomplex 2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

parkovné

FA_A50F000840_Ubytovanie IZPI_Agrokomplex 2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov IČO
Názov
Centrum vedecko-technických informácií SR
IČO
00151882
Názov
Slovenské národné múzeum
IČO
00164721
Názov
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
IČO
42025150
Názov
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
IČO
00179124
Názov
Občianske združenie Zlatá cesta
IČO
45022909
Názov
Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín
IČO
42231035
Názov
MAS HORNOHRAD
IČO
45019835
Názov
Domäsko s.r.o.
IČO
31719236
Názov
4 TRAVEL s.r.o.
IČO
46267395
Názov
FARMA VELES s. r. o.
IČO
36390569
Názov
ELISIS s. r. o.
IČO
48261505
Názov
IMI TRADE s.r.o.
IČO
31565531
Názov
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
IČO
00585441
Názov
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO
36168335
Názov
ANATEX
IČO
36650641
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
Galileo Corporation s.r.o.
IČO
47192941
Názov
CreoCom, s.r.o.
IČO
36691836
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
Projects, s. r. o.
IČO
43954782
Názov
Tesco Stores SR, a.s.
IČO
31321828
Názov
BILLA s.r.o.
IČO
31347037
Názov
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
IČO
35790164
Názov
Moravica, s.r.o.
IČO
51988101
Názov
Sketch, s. r. o.
IČO
47024071
Názov
Victoria Group, s.r.o.
IČO
36411779
Názov
JOSU, s.r.o.
IČO
48254401
Názov
Gabriela Imrovičová - PLUTOS
IČO
45496935
Názov
DH fire & safety s. r. o.
IČO
50910612
Názov
Pieskovisko s. r. o.
IČO
50215396
Názov
Múzeum oravskej dediny
IČO
42385831
Názov
Stanislav Otruba
IČO
32279779
Názov
Andrea Šimuradíková
IČO
44731191
Názov
Vladimír Gejdoš REŠTAURÁCIA HOREC
IČO
33791309
Názov
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o.
IČO
47494506
Názov
SYREX, s. r. o.
IČO
43920675
Názov
Jana Kučerová - SUPERPEK
IČO
32613849
Názov
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
IČO
00169021
Názov
Pavol Pocklan
IČO
32607539
Názov
Reštaurácia Ranč Žabokreky s.r.o.
IČO
51289270
Názov
Salaš - Žiar s.r.o.
IČO
47039370
Názov
LEHOTSKÝ comp., s.r.o.
IČO
36420298
Názov
iconiX SE
IČO
51157250
Názov
Peter Vaněk - DOBRÉ SLUŽBY
IČO
41737156
Názov
Občianske združenie dobrej vôle
IČO
30789982
Názov
Miroslav Batiz - MiBa
IČO
14175231
Názov
Obec Liptovský Trnovec
IČO
00315541
Názov
TESCO STORES SR, a.s.
IČO
31321828
Názov
Sketch s.r.o.
IČO
54087988
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.