Popis projektu

Slovenská republika zaviedla do legislatívy strategické riadenie a plánovanie k 1.6.2016 zákonom č. 171/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Touto kompetenciou bol poverený Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu(ďalej aj "ÚPPVII"). V organizačnej štruktúre ÚPPVII bola zriadená sekcia riadenia a investícií (SRIN), ktorej jednou z jej nosných kompetencií je zodpovednosť zastrategické plánovanie verejných investícií, vrátane monitorovania plnenia opatrení na zlepšenie strategického plánovania, ktoré vyhodnocuje Implementačnájednotka (IJ).Parciálnou súčasťou plánovania verejných investícii je aj analýza finančného rámca projektov a schém pomoci a podpory zaradených do NIP SR tvorbou, ktoréhosa SRIN aktívne zaoberá. Z hľadiska strategického zabezpečenia finančných zdrojov pre investičné projekty je preto nevyhnutné zohľadniť aj skutočnosti za akýchsú a budú projekty v podmienkach SR financované a to v nadväznosti na pokračovanie kohéznej politiky. Vzhľadom na doterajšiu neoddeliteľnú spojitosťfinancovania projektov na území SR a Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) je potrebná analýza možností využitia daných zdrojov pridosahovaní vyššej efektívnosti v oblasti plánovania a realizácie projektov, ktoré preukážu najvyšší potenciál pri napĺňaní cieľov Agendy 2030. Predmetná činnosťanalyzuje možnosti nadviazania financovania projektov z EŠIF v súčasnom programovom období na pozitívne výsledky minulého programového obdobia, ako ajanalýzu dostupnosti a využitia zdrojov EŠIF v nasledujúcom období. Analýza predchádzajúcich programových období je užitočný nástroj na vyvodenie odporúčanípri príprave budúceho obdobia, keďže je potrebné sa vyvarovať nedostatkov a hľadať efektívnejšie riešenia na dosiahnutie cieľov Partnerskej dohody. Podľav súčasnosti dostupných informácií bude v novom programovom období po roku 2020 kladený dôraz na doplnenie a rozšírenie grantového financovania projektovz EŠIF pomocou vyššieho zapojenia finančných nástrojov. Finančné nástroje zvýšia účasť externých (najmä privátnych) zdrojov financovania v súčinnosti s EŠIF aumožnia financovať väčší počet projektov. Projekt odborno-poradenskej činnosti je zameraný na zabezpečenie komplexnej poradenskej činnosti na účely podpory aktivít SRIN a nastavenie systémuhodnotenia strategických investičných projektov aspoň čiastočne financovaných z EŠIF, aby sa orientoval na strategické témy politiky súdržnosti a zároveňflexibilne reagoval na potreby SRIN zodpovednej za strategické plánovanie využitia zdrojov EŠIF v oblasti verejných investícií. Pre dosiahnutie tohto cieľa jepotrebné realizovať aktivity na zabezpečenie efektívneho výkonu úloh SRIN v oblasti strategického riadenia a strategického plánovania verejných investícií vprogramovom období 2014 – 2020, zabezpečenie monitoringu legislatívy, inštitútov a procesov v oblasti riadenia a implementácie EŠIF s dôrazom na programovéobdobie po roku 2020. Na rozdiel od CKO je úlohou SRIN previazanie EŠIF na strategické plánovanie celej národnej infraštruktúry, aby sa dosiahol súlads národnými politikami a medzinárodnými európskymi záväzkami.Odborná koordinačná a metodická podpora pri poskytovaní poradenských služieb pre podporu činností SRIN bude realizovaná dodaním štúdií, analýz, metodíka správ, ktoré navrhnú opatrenia na vyššiu intenzitu využitia prostriedkov z EŠIF pri realizácií strategických investícií v programovom období 2014 – 2020s dôrazom na ciele Agendy 2030.Poradenské a konzultačné služby súvisiace so strategickým riadením a strategickým plánovaním budú zamerané na získanie najlepšej praxe pri realizáciinárodných a medzinárodných postupov realizácie veľkých investičných projektov aspoň čiastočne financovaných z EŠIF, ktoré je vhodné zaviesť aj priimplementácii EŠIF na preklenutie investičnej medzery v stave infraštruktúry na Slovensku. Na rozdiel od CKO je zameranie SRIN orientované na využitiestrategických nástrojov riadenia investícií a na finančné nástroje na zvýšenie účinku financovania EŠIF pri dosahovaní vytýčených cieľov vyplývajúcich z Agendy2030. Navrhované postupy pomôžu pri metodickej podpore prípravy riadiacej a implementačnej dokumentácie, zvýšia kvalitu a účinnosť riadenia, efektívnostiimplementácie a strategického zacielenia EŠIF.Celková dĺžka realizácie tejto aktivity je stanovená na 24 mesiacov (t. j. od 1.1.2017 do 31.12.2018). Výsledkom realizácie projektu bude vypracovanie hodnotenípokroku dosiahnutého pri napĺňaní cieľov EÚ v strategickom plánovaní verejných investícií prostredníctvom Implementačnej jednotky SRIN a zabezpečenievýchodiskových bodov pre tvorbu nadchádzajúceho programového obdobia. Vypracované hodnotenia budú podkladom na zvýšenie účinku financovania EŠIF pridosahovaní vytýčených cieľov vyplývajúcich z Agendy 2030.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2018
Celková suma
431,660 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
405,059 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Konzultačné, poradenské a právne služby
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
16.02.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poradenské služby - zadanie 100 a 200 za obdobie 8-9/2017

Faktúra KPMG Slovensko - zadanie 100 a 200 ((august a september 2017)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,398 €
Schválené na preplatenie
30,398 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Poradenské služby - zadanie 100 a 200 za obdobie 10/ 2017

Faktúra KPMG Slovensko - zadanie 100 a 200 (október 2017)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,798 €
Schválené na preplatenie
41,798 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Poradenské služby - zadanie 100,210 a 400 za obdobie 11/2017

Faktúra KPMG Slovensko - zadanie 100,210 a 400 (november 2017)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,405 €
Schválené na preplatenie
61,405 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Poradenské služby - zadanie 210, 300/310 za obdobie 1/2018

Faktúra KPMG Slovensko - zadanie 210 a 300/310 (január 2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,846 €
Schválené na preplatenie
37,846 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

poradenské služby obdobie 06 a 07/2017

faktúra KPMG č.z. 14/2017 - obdobie jún a júl 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,656 €
Schválené na preplatenie
78,656 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

poradenské služby za obdobie 04 a 05/2017

faktúra KPMG č.z. 14/2017 - obdobie apríl a máj 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,097 €
Schválené na preplatenie
55,097 €
Realizácia
27.02.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 02/2018

faktúra KPMG č.z. 132/2017 - obdobie február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,198 €
Schválené na preplatenie
34,198 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 03 a 04/2018

faktúra KPMG č.z. 132/2017 - obdobie marec a apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,611 €
Schválené na preplatenie
25,611 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

poradenské služby za obdobie 12/2017

faktúra KPMG č.z. 132/2017 - obdobie december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,050 €
Schválené na preplatenie
40,050 €
Realizácia
21.12.2018
Názov IČO
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.