Popis projektu

predkladaného projektu je Vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a rozvoj spôsobilostí žiakov k ich uplatneniu sa vo vedomostnej spoločnosti.

Projekt je spracovaný v súlade s Tematickým cieľom č. 10 a Investičnou prioritou IROP Investovanie do vzdelania cez vývoj vzdelávacej infraštruktúry. Intervenuje potreby zlepšenia prístupu mladých ľudí na trh práce a vytvorenia priestoru pre rozhľad žiaka o jeho schopnostiach a budúcich možnostiach. Vybavenie základnej školy ako konečného prijímateľa pomoci odbornými učebňami, ich rekonštrukciou, resp. modernizáciou, dovybavenie modernými didaktickými pomôckami umožní širšie využívanie moderných vyučovacích metód pre rozvoj kľúčových spôsobilostí žiakov, ich zručností a schopností.

Predkladateľom projektu je obec  Chtelnica.. Tento projekt sa týka Základnej školy s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica s počtom žiakov 343 a indexom IIÚ 22,61. Miestom realizácie je  RIÚS Trnavského kraja, okres Piešťany. Dôvodom spracovania PZ je, že škola nedisponuje technickými a materiálnymi možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania a cíti potrebu zlepšiť podmienky pre harmonický vývoj žiakov aj ku prírodovedným predmetom a odborným zručnostiam. Stav odborných učební odpovedá ich času zriadenia v roku 1972, učebne neprešli žiadnou väčšou systémovou obnovou. Prepojenosť na aktuálne učebnice absentuje.

Prostredníctvom 5 hlavných aktivít sa realizuje obnova jazykovej, prírodovednej, polytechnickej učebne a školskej knižnice. Stavebno-montážne práce sú navrhnuté v minimálnom rozsahu. Úspešnou realizáciou aktivít sa naplnia : zlepšenie technického vybavenia

- jazykovej učebne

- odborných učební zameraných na prírodné vedy,

- polytechnickej učebne

- školskej knižnice.

Projektom je adresovaných 5 merateľných ukazovateľov. Modernizácia materiálno-technického vybavenia bude rešpektovať potreby inkluzívneho vzdelávania

Viac
Subjekt
Obec Chtelnica
Miesta realizácie
Chtelnica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2021 - 01.10.2022
Celková suma
63,492 €
Vlastné zdroje
3,175 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
5. Stavebno-montážne práce a dokumentác…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
10.08.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
13.10.2022
Názov
4. Obnova školskej knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
13.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
11.11.2021
Názov
3. Obnova školských dielní
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
13.05.2021
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
16.03.2022
Názov
1. Zriadenie digitálnej jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
13.05.2021
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
16.03.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
12.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
320,0 (osoby)
Cieľ
320,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
21.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.11.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

5.1 Stavebno-technické úpravy jazykovej učebne

Zaúčtovanie dFa044/22 Blickling sro_StÚpravy Učební ZŠ

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.2 Stavebno-technické úpravy polytechnickej učebne

Zaúčtovanie dFa044/22 Blickling sro_StÚpravy Učební ZŠ

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.2 Stavebno-technické úpravy polytechnickej učebne

Zaúčtovanie dFa044/22 Blickling sro_StÚpravy Učební ZŠ

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

5.1 Stavebno-technické úpravy jazykovej učebne

Zaúčtovanie dFa044/22 Blickling sro_StÚpravy Učební ZŠ

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Knižničný fond 4b.1 až 4b.5

Zaúčtovanie dFa Martinus-Knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond 4b.1 až 4b.5

Zaúčtovanie dFa Martinus-Knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Didaktické pomôcky 3a.1 až 3a.10

Zaúčtovanie dFa Skola.sk - Didaktické prostriedky

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Didaktické pomôcky 3a.1 až 3a.10

Zaúčtovanie dFa Skola.sk - Didaktické prostriedky

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie 4a.1 a 4a.2

Zaúčtovanie dFa eTechnology - DpTechnika

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Zariadenie/vybavenie učebne 1.1 až 1.4

Zaúčtovanie dFa eTechnology - DpTechnika

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Zariadenie/vybavenie učebne 1.1 až 1.4

Zaúčtovanie dFa eTechnology - DpTechnika

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie 4a.1 a 4a.2

Zaúčtovanie dFa eTechnology - DpTechnika

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie učebne 3b.1, 3b.6

Zaúčtovanie dFa220306 Regal - 1.č Nábytok

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie učebne 1.5až1.7

Zaúčtovanie dFa220306 Regal - 1.č Nábytok

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie učebne 1.5až1.7

Zaúčtovanie dFa220306 Regal - 1.č Nábytok

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Vybavenie učebne 3b.1, 3b.6

Zaúčtovanie dFa220306 Regal - 1.č Nábytok

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Vybavenie učebne 3a.11, 3b.2až3b.5

Zaúčtovanie dFa220307 Regal - 2.č Dielenský nábytok

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie učebne 3a.11, 3b.2až3b.5

Zaúčtovanie dFa220307 Regal - 2.č Dielenský nábytok

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

2 Manažér pre verejné obstarávanie

Zaúčtovanie úhrad mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
Obec Chtelnica
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2019
Názov

3 Finančný manažér 1

Zaúčtovanie úhrad mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
Obec Chtelnica
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

1 Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie úhrad mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
Obec Chtelnica
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

1 Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie úhrad mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
Obec Chtelnica
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

1 Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie úhrad mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
Obec Chtelnica
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

1 Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie úhrad mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Chtelnica
Dodávateľ
Obec Chtelnica
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov IČO
Názov
Obec Chtelnica
IČO
00312584
Názov
Martinus, s.r.o.
IČO
45503249
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Názov
Regál, s.r.o.
IČO
35884452
Názov
Blickling s.r.o.
IČO
51836394
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.