Popis projektu

Projekt "Služby na podporu riadenia a implementácie OP KŽP I." je zameraný na financovanie zabezpečenia externých kapacít, ktoré budú využívané najmä pri príprave a aktualizácii strategických, riadiacich a metodických dokumentov, príprave analýz, štúdií, odborných stanovísk a poskytovaní konzultácií vzťahujúcich sa k jednotlivým procesom súvisiacich s implementáciou Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), vrátane plnenia a vyhodnocovania plnenia ex ante kondicionalít a ukončovaním programového obdobia 2007-2013 v období od mája 2015 do decembra 2019. Dĺžka realizácie projektu je 56 mesiacov. Miestom realizácie projektu je celé územie SR.  

V rámci projektu sa realizujú aktivity ako príprava a aktualizácia strategických, riadiacich a metodických dokumentov, hodnotení, analýz, štúdií, odborných stanovísk, poskytovanie konzultácií, poskytovanie právnych služieb v oblasti sporovej a nesporovej agendy a prekladateľské a tlmočnícke služby. Tieto aktivity sa vzťahujú k jednotlivým procesom súvisiacich s implementáciou OP KŽP ako aj ukončovaním OP ŽP. Vychádzajúc z Rámcovej dohody, podľa ktorej sa pri predmete plnenia uplatňuje merná jednotka "osobohodiny", hodnota merateĺného ukazovateľa je udávaná v osobohodinách.

Posilnením kvality vyššie uvedených činností bude zabezpečený pozitívny dopad na implementáciu OP KŽP so snahou minimalizovať problémové oblasti, s ktorými sa riadiaci orgán stretáva v rámci implementácie OP KŽP. 

V rámci projektu jednotlivé aktivity spadajú do špecifického cieľa 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu sú opravnené aktivity materiálno technické zabezpečenie a prevádzková podpora (oblasť intervencie 121 a 122).

MŽP SR si nebude nárokovať odpočet DPH v rámci vzniknutých výdavkov projektu "Služby na podporu riadenia a implementácie OP KŽP I".

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2015 - 01.12.2020
Celková suma
773,292 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
760,628 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Hodnotenie stavu implementácie OP KŽP
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
14.03.2017
Plánovaný koniec
01.07.2017
Skutočný koniec
14.06.2017
Názov
Zabezpečenie prekladateľských a tlmoční…
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
12.01.2016
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
25.06.2019
Názov
Zabezpečenie právnych služieb na podpor…
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
03.12.2015
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
16.12.2020
Názov
Zabezpečenie poradenských a konzultačný…
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
28.05.2015
Plánovaný koniec
01.08.2017
Skutočný koniec
16.06.2017
Názov
Hodnotenie stavu implementácie OP KŽP
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
14.03.2017
Plánovaný koniec
01.07.2017
Skutočný koniec
14.06.2017
Názov
Zabezpečenie prekladateľských a tlmoční…
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
12.01.2016
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
25.06.2019
Názov
Zabezpečenie právnych služieb na podpor…
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
03.12.2015
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
16.12.2020
Názov
Zabezpečenie poradenských a konzultačný…
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
28.05.2015
Plánovaný koniec
01.08.2017
Skutočný koniec
16.06.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím tlmočníckych služieb
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
6934,05 (počet)
Cieľ
7232,8 (počet)
Naposledy aktualizované
13.04.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2015121536 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7261

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
459 €
Realizácia
16.10.2015
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2015121536 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7261

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,555 €
Schválené na preplatenie
7,555 €
Realizácia
16.10.2015
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016040607 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7676

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
635 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016040607 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7676

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,450 €
Schválené na preplatenie
10,450 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160157 právne služby v zmysle objednávky č. 7680

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,843 €
Schválené na preplatenie
10,843 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160157 právne služby v zmysle objednávky č. 7680

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
659 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016050730 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7676

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016050730 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7676

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,376 €
Schválené na preplatenie
6,376 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016070995 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7676

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
918 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016070995 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7676

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,100 €
Schválené na preplatenie
15,100 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160556 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,465 €
Schválené na preplatenie
6,465 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160556 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
393 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016081207 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7685

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,313 €
Schválené na preplatenie
11,313 €
Realizácia
13.07.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016081207 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7685

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
13.07.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG13

KPMG fa. č. 2016101474 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7676

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
15.08.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG13

KPMG fa. č. 2016101474 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7676

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
1,150 €
Realizácia
15.08.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160847 právne služby nesporová agenda v zmysle obj. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160847 právne služby nesporová agenda v zmysle obj. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,283 €
Schválené na preplatenie
10,283 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2017010029 Audítorské služby v zmysle objednávky č. 7685

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
321 €
Realizácia
18.11.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2017010029 Audítorské služby v zmysle objednávky č. 7685

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,273 €
Schválené na preplatenie
5,273 €
Realizácia
18.11.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016040606 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7685

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016040606 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7685

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,313 €
Schválené na preplatenie
11,313 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160258 právne služby v zmysle objednávky č. 7680

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,170 €
Schválené na preplatenie
15,170 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160258 právne služby v zmysle objednávky č. 7680

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
922 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016071047 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7685

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
670 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016071047 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7685

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,025 €
Schválené na preplatenie
11,025 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016091358 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7676

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
449 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016091358 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7676

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,382 €
Schválené na preplatenie
7,382 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160102 právne služby v zmysle objednávky č. 7680

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160102 právne služby v zmysle objednávky č. 7680

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,836 €
Schválené na preplatenie
4,836 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160346 právne služby v zmysle objednávky č. 7680

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,076 €
Schválené na preplatenie
3,076 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160346 právne služby v zmysle objednávky č. 7680

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,600 €
Schválené na preplatenie
50,600 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016081208 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7676

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
1,002 €
Realizácia
13.07.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016081208 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7676

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,490 €
Schválené na preplatenie
16,490 €
Realizácia
13.07.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016091359 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7685

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016091359 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7685

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,354 €
Schválené na preplatenie
10,354 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160453 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,621 €
Schválené na preplatenie
1,621 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160453 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,675 €
Schválené na preplatenie
26,675 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160452 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160452 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,079 €
Schválené na preplatenie
10,079 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016060872 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7685

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
1,043 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016060872 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7685

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,161 €
Schválené na preplatenie
17,161 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2017040586 Audítorské služby v zmysle objednávky č. 8787

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,679 €
Schválené na preplatenie
30,679 €
Realizácia
13.02.2017
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2017040586 Audítorské služby v zmysle objednávky č. 8787

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,865 €
Schválené na preplatenie
1,865 €
Realizácia
13.02.2017
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016060871 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7676

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
862 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016060871 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7676

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,189 €
Schválené na preplatenie
14,189 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2017040589 Audítorské služby v zmysle objednávky č. 8788

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,865 €
Schválené na preplatenie
1,865 €
Realizácia
13.02.2017
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2017040589 Audítorské služby v zmysle objednávky č. 8788

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,679 €
Schválené na preplatenie
30,679 €
Realizácia
13.02.2017
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2017040588 Audítorské služby v zmysle objednávky č. 8790

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,865 €
Schválené na preplatenie
1,865 €
Realizácia
13.02.2017
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2017040588 Audítorské služby v zmysle objednávky č. 8790

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,679 €
Schválené na preplatenie
30,679 €
Realizácia
13.02.2017
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2017091473 Audítorské služby v zmysle objednávky č.9207

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
1,165 €
Realizácia
27.07.2017
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2017091473 Audítorské služby v zmysle objednávky č.9207

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,175 €
Schválené na preplatenie
19,175 €
Realizácia
27.07.2017
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016020135 Audítorské služby v zmysle objednávky č. 7261

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,658 €
Schválené na preplatenie
1,658 €
Realizácia
16.12.2015
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016020135 Audítorské služby v zmysle objednávky č. 7261

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,276 €
Schválené na preplatenie
27,276 €
Realizácia
16.12.2015
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016030284 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7261

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2016030284 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7261

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,642 €
Schválené na preplatenie
10,642 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2017020302 Audítorské služby v zmysle objednávky č. 7685

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2017020302 Audítorské služby v zmysle objednávky č. 7685

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,068 €
Schválené na preplatenie
3,068 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2017081413 Audítorské služby v zmysle objednávky č. 7399

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,748 €
Schválené na preplatenie
1,748 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG

KPMG fa. č. 2017081413 Audítorské služby v zmysle objednávky č. 7399

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,762 €
Schválené na preplatenie
28,762 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG13

KPMG fa. č. 2017091200 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7676

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
932 €
Realizácia
01.08.2017
Názov

637005 špeciálne služby - poradenské KPMG13

KPMG fa. č. 2017091200 audítorské služby v zmysle objednávky č. 7676

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,340 €
Schválené na preplatenie
15,340 €
Realizácia
01.08.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160654 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,396 €
Schválené na preplatenie
5,396 €
Realizácia
16.08.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160654 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
16.08.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160754 právne služby nesporová agenda v zmysle obj. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
05.10.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160754 právne služby nesporová agenda v zmysle obj. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
05.10.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160940 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,109 €
Schválené na preplatenie
6,109 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20160940 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
371 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20161047 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
24.11.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20161047 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,647 €
Schválené na preplatenie
2,647 €
Realizácia
24.11.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20161148 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,850 €
Schválené na preplatenie
1,850 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20161148 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,442 €
Schválené na preplatenie
30,442 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20161243 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
30.01.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20161243 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,563 €
Schválené na preplatenie
3,563 €
Realizácia
30.01.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170248 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,163 €
Schválené na preplatenie
9,163 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170248 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
557 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170149 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,225 €
Schválené na preplatenie
4,225 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170149 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170349 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,385 €
Schválené na preplatenie
10,385 €
Realizácia
15.05.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170349 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
631 €
Realizácia
15.05.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170351 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,858 €
Schválené na preplatenie
8,858 €
Realizácia
15.05.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170351 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
15.05.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170350 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170350 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105 €
Schválené na preplatenie
3,105 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170445 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,953 €
Schválené na preplatenie
2,953 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170445 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170557 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170557 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,810 €
Schválené na preplatenie
11,810 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170606 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,160 €
Schválené na preplatenie
6,160 €
Realizácia
27.07.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170606 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
27.07.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170944 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,974 €
Schválené na preplatenie
6,974 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170944 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
424 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20171044 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,607 €
Schválené na preplatenie
11,607 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20171044 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
705 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20171149 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
730 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20171149 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,014 €
Schválené na preplatenie
12,014 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20171246 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,784 €
Schválené na preplatenie
18,784 €
Realizácia
30.01.2018
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20171246 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
1,142 €
Realizácia
30.01.2018
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170744 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,953 €
Schválené na preplatenie
2,953 €
Realizácia
30.08.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právne - nesporová

Valko Marián & partners fa. č. 20170744 právne služby v zmysle objednávky č. 7955

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
30.08.2017
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr.Michal Štrpka fa. č. 161049 preklady v zmysle objednávky č. 7865

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
21.04.2016
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr.Michal Štrpka fa. č. 161049 preklady v zmysle objednávky č. 7865

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
21.04.2016
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr.Michal Štrpka fa. č. 161108 preklady v zmysle objednávky č. 7992

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
501 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr.Michal Štrpka fa. č. 161108 preklady v zmysle objednávky č. 7992

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právna - sporová

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2017259 právne služby v zmysle objednávky č. 9534

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,242 €
Schválené na preplatenie
4,242 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právna - sporová

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2017259 právne služby v zmysle objednávky č. 9534

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právna - sporová

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2017367 právne služby v zmysle objednávky č. 9534

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právna - sporová

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2017367 právne služby v zmysle objednávky č. 9534

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
1,357 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr.Michal Štrpka - fa. č. 189025 preklady v zmysle objednávky č. 10271

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
26.06.2018
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr.Michal Štrpka - fa. č. 189025 preklady v zmysle objednávky č. 10271

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
453 €
Realizácia
26.06.2018
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr.Michal Štrpka fa. č. 169027 tlmočenie v zmysle objednávky č. 8110

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
18.08.2016
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr.Michal Štrpka fa. č. 169027 tlmočenie v zmysle objednávky č. 8110

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
18.08.2016
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr.Michal Štrpka fa. č. 161106 preklady v zmysle objednávky č. 7965

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr.Michal Štrpka fa. č. 161106 preklady v zmysle objednávky č. 7965

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr.Michal Štrpka - ACTA - fa. č. 171022 preklady v zmysle objednávky č. 8966

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
02.03.2017
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr.Michal Štrpka - ACTA - fa. č. 171022 preklady v zmysle objednávky č. 8966

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
786 €
Realizácia
02.03.2017
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr.Michal Štrpka - fa. č.179027 tlmočenie v zmysle objednávky č. 9452

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
22.08.2017
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr.Michal Štrpka - fa. č.179027 tlmočenie v zmysle objednávky č. 9452

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
426 €
Realizácia
22.08.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právna - sporová

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2017293 právne služby v zmysle objednávky č. 9558

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
222 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právna - sporová

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2017293 právne služby v zmysle objednávky č. 9558

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,648 €
Schválené na preplatenie
3,648 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právna - sporová

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2017152 právne služby v zmysle objednávky č. 8943

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
14.06.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právna - sporová

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2017152 právne služby v zmysle objednávky č. 8943

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,903 €
Schválené na preplatenie
3,903 €
Realizácia
14.06.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právna - sporová

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2017209 právne služby v zmysle objednávky č. 8943

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právna - sporová

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2017209 právne služby v zmysle objednávky č. 8943

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
1,404 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr.Michal Štrpka fa. č. 161006 preklady v zmysle objednávky č. 7786

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr.Michal Štrpka fa. č. 161006 preklady v zmysle objednávky č. 7786

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
17.03.2016
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr. Michal Štrpka fa č. 161207 tlmočenie v zmysle obj. 8101

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
01.07.2016
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr. Michal Štrpka fa č. 161207 tlmočenie v zmysle obj. 8101

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
01.07.2016
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr. Michal Štrpka fa č. 161210 tlmočenie v zmysle obj. 8177

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
18.08.2016
Názov

637004 všeobecné služby - preklady a tlmočenie

Mgr. Michal Štrpka fa č. 161210 tlmočenie v zmysle obj. 8177

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
18.08.2016
Názov

637005 špeciálne služby - právna - sporová

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2017406 právne služby v zmysle objednávky č. 9534

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
594 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právna - sporová

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2017406 právne služby v zmysle objednávky č. 9534

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právna - sporová

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2017449 právne služby v zmysle objednávky č. 9558

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

637005 špeciálne služby - právna - sporová

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2017449 právne služby v zmysle objednávky č. 9558

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
467 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201807109 právne služby - nesporová v zmysle objednávky č. 10420

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201807109 právne služby v zmysle objednávky č. 10420

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,906 €
Schválené na preplatenie
4,906 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201807109 právne služby - nesporová v zmysle objednávky č. 10420

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201807109 právne služby v zmysle objednávky č. 10420

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201807110 právne služby - nesporová v zmysle objednávky č. 10421

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201807110 právne služby v zmysle objednávky č. 10421

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,273 €
Schválené na preplatenie
5,273 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201807110 právne služby - nesporová v zmysle objednávky č. 10421

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201807110 právne služby v zmysle objednávky č. 10421

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201809186 právne služby - nesporová v zmysle objednávky č. 10529

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201809186 právne služby v zmysle objednávky č. 10529

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,304 €
Schválené na preplatenie
3,304 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201809186 právne služby - nesporová v zmysle objednávky č. 10529

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201809186 právne služby v zmysle objednávky č. 10529

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201811174 právne služby - nesporová v zmysle objednávky č. 10518 a 10659

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201811174 právne služby v zmysle objednávky č. 10518 a 10659

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201811174 právne služby - nesporová v zmysle objednávky č. 10518 a 10659

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201811174 právne služby v zmysle objednávky č. 10518 a 10659

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,469 €
Schválené na preplatenie
2,469 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201901006 právne služby - nesporová v zmysle objednávky č. 10907

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201901006 právne služby v zmysle objednávky č. 10907

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201901006 právne služby - nesporová v zmysle objednávky č. 10907

SOUKENÍK-ŠTRPKA, fa č.201901006 právne služby v zmysle objednávky č. 10907

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,742 €
Schválené na preplatenie
7,742 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018067 právne služby - sporová v zmysle objednávky č. 10040

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018067 právne služby v zmysle objednávky č. 10040

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
962 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018067 právne služby - sporová v zmysle objednávky č. 10040

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018067 právne služby v zmysle objednávky č. 10040

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018198 právne služby - sporová v zmysle objednávky č. 10040

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018198 právne služby v zmysle objednávky č. 10040

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018198 právne služby - sporová v zmysle objednávky č. 10040

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018198 právne služby v zmysle objednávky č. 10040

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018241 právne služby - sporová v zmysle objednávky č. 10040

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018241 právne služby v zmysle objednávky č. 10040

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018241 právne služby - sporová v zmysle objednávky č. 10040

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018241 právne služby v zmysle objednávky č. 10040

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018411 právne služby - sporová v zmysle objednávky č. 10537

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018411 právne služby v zmysle objednávky č. 10537

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018411 právne služby - sporová v zmysle objednávky č. 10537

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018411 právne služby v zmysle objednávky č. 10537

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
717 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018446 právne služby - sporová v zmysle objednávky č. 10537

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018446 právne služby v zmysle objednávky č. 10537

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
05.02.2019
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018446 právne služby - sporová v zmysle objednávky č. 10537

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2018446 právne služby v zmysle objednávky č. 10537

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,547 €
Schválené na preplatenie
1,547 €
Realizácia
05.02.2019
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2019075 právne služby - sporová v zmysle objednávky č. 11090

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2019075 právne služby v zmysle objednávky č. 11090

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2019075 právne služby - sporová v zmysle objednávky č. 11090

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2019075 právne služby v zmysle objednávky č. 11090

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
1,556 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2019142 právne služby v zmysle objednávky č. 11232 a 11090

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2019142 právne služby v zmysle objednávky č. 11232 a 11090

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,599 €
Schválené na preplatenie
30,599 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2019142 právne služby v zmysle objednávky č. 11232 a 11090

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2019142 právne služby v zmysle objednávky č. 11232 a 11090

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,860 €
Schválené na preplatenie
1,860 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2019181 právne služby v zmysle objednávky č. 11232

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2019181 právne služby v zmysle objednávky č. 11232

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,464 €
Schválené na preplatenie
3,464 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2019181 právne služby v zmysle objednávky č. 11232

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2019181 právne služby v zmysle objednávky č. 11232

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2020433 právne služby v zmysle objednávky č. 12046

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2020433 právne služby v zmysle objednávky č. 12046

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2020433 právne služby v zmysle objednávky č. 12046

ECKER-KÁN & PARTNERS, fa č.2020433 právne služby v zmysle objednávky č. 12046

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
229,606 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné vymedz… Ostatné Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
258 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné vymedz… Ostatné
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Mgr. Michal Štrpka
IČO
34298363
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Názov
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
IČO
36862711
Názov
Advokátska kancelária Ecker-Kán & Partners, s.r.o.
IČO
35886625
Názov
Valko Marián & Partners, s. r. o.
IČO
35916192
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.