Popis projektu

V tomto projekte sa uchádzame o zriadenie jazykových učebni, zriadenie školskej knižnice a IKT učebne. Hoci školskú knižnicu máme, potrebovali by sme ju revitalizovať a doplniť knižným fondom, aby sme ju mohli viac využívať vo vyučovacom procese. Jazykové učebne, multifunkčná IKT učebňa a knižnica  nám na škole chýbajú.


Hlavným cieľom nášho projektu je zlepšenie výsledkov našich žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia našej základnej školy  z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

 • obstaranie IKT učebne,
 • obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí
 • obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,

Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými sú:

 • zlepšenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,
 • zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, IKT učební,
 • zlepšenie technického vybavenia školských knižníc.

Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladaného projektového zámeru zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: IKT učebne pre vyučovanie  s kapacitou 16 žiakov. V rámci projektu budú zriadené aj jazykové učebne s kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa. Zároveň  bude modernizovaná a vybavená aj školská knižnica.

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou troch hlavných aktivít projektu:

 • Zriadenie moderných jazykových učební pre ZŠ Haniska
 • Zriadenie knižnice pre ZŠ Haniska
 • Zriadenie modernej IKT učebne pre ZŠ Haniska
a podpornými aktivitami:
 • Informovanie a komunikácia
 • Riadenie projektu
Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.
Miestom realizácie projektu je: Základná škola Haniska, Haniska 290,
Realizáciou hlavných aktivít projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:
 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0319 Počet podporených učební IKT
 • P0320 Počet podporených učební jazykových
 • P0297 Počet podporených knižníc
 • P0327 Počet podporených základných škôl

Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Košického kraja na roky 2014 – 2020 a Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Košice na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

 • zabezpečenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,
 • zabezpečenie technického vybavenia jazykových učební, IKT učební, 
 • zabezpečenie technického vybavenia školských knižníc, 

Viac
Subjekt
Obec Haniska
Miesta realizácie
Haniska
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2021 - 01.09.2021
Celková suma
83,418 €
Vlastné zdroje
4,171 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie modernej IKT učebne pre ZŠ Ha…
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
22.07.2021
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
09.09.2021
Názov
Zriadenie knižnice pre ZŠ Haniska
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
22.07.2021
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
09.09.2021
Názov
Zriadenie moderných jazykových učební p…
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
22.07.2021
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
09.09.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
26.09.2018
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
26.11.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.12.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
218,0 (osoby)
Cieľ
218,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
27.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nábytok pre jazykové učebne

Faktúra č.212000135

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre IKT učebňu

Faktúra č.212000135

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre knižnicu

Faktúra č.212000135

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre IKT učebňu

Faktúra č.212000135

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Nábytok pre jazykové učebne

Faktúra č.212000135

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Nábytok pre knižnicu

Faktúra č.212000135

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Knižničný fond pre školskú knižnicu

Faktúra č. 210100686

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

Knižničný fond pre školskú knižnicu

Faktúra č. 210100686

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre zriadenie knižnice pre ZŠ Haniska

Faktúra č. VF202121

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Didaktické pomôcky pre zriadenie knižnice pre ZŠ Haniska

Faktúra č. VF202121

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre Jazykové učebne

Faktúra č. 2100000274

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre školskú knižnicu

Faktúra č. 2100000274

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre IKT učebňu

Faktúra č. 2100000274

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre Jazykové učebne

Faktúra č. 2100000274

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

IKT pre IKT učebňu

Faktúra č. 2100000274

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

IKT pre školskú knižnicu

Faktúra č. 2100000274

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Osobné výdavky

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Haniska
Dodávateľ
Obec Haniska
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Haniska
IČO
00324175
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
UniKnihy.sk s.r.o.
IČO
36683132
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Názov
VINMONT s.r.o.
IČO
36846279
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.