Popis projektu

V rámci projektu „Tvorivé vyučovanie“ plánujeme v rámci ZŠ Černyševského 8, BA - Petržalka zriadiť 4 odborné učebne, pričom v prípade všetkých učební sa budú riešiť aj stavebno-technické úpravy:

Zriadenie a vybavenie učebne cudzích jazykov prispeje k  zvýšeniu úrovne a modernizácie vyučovania jazykov. Je predpoklad, že zavedenie moderných informačno-komunikačných technológií a využitie inovatívnych metód a foriem výučby zvýši efektívnosť vzdelávania v CJ. Tieto môžu napomôcť vzbudiť väčší záujem o cudzí jazyk priamo na vyučovaní. Nové formy a metódy práce zvýšia motiváciu žiakov k dosahovaniu lepších učebných výsledkov, podporujú radosť z učenia, vzbudzujú zvedavosť a rozvíjajú tvorivosť. Prostredníctvom edukačných programov môžu žiaci vytvárať vhodné projekty a prezentácie, rozvíjať jazykové zručnosti a kompetencie a týmto spôsobom zefektívniť využívanie projektovej, kooperatívnej, problémovej a inovatívnej vyučovacej metódy. Cieľu skvalitnenia jazykovej prípravy žiakov prispieva využitie nielen tradičných, ale aj moderných prístupov a IKT.

Projekt prispieva k integrovanému prístupu aktivít a inkluzívnemu vzdelávaniu na biológii a chémii. Aktivity sú prispôsobené vzdelávacím potrebám každého žiaka s dôrazom na špecifické  potreby  každého jedinca. Vzdelávacia činnosť žiakov je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom Biológia pre 2. stupeň základných škôl (ISCED 2) a v súlade so vzdelávacím programom pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre žiakov so všeobecným a intelektovým nadaním.

V záujme zlepšovania výučby a spájania teórie s praxou lepšej predstavivosti žiakov a názorným ukážkam, vrátane zvýšenia manuálnej zručnosti žiakov, je vhodné vybaviť odbornú učebňu novými pomôckami. Tým pádom sa vyučovací predmet stane zaujímavejším a zábavnejším, a žiaci budú mať lepšiu predstavivosť a na základe praktických skúseností si učivo môžu lepšie zapamätať a osvojiť.

V súlade s projektom bude našim cieľom rozvíjať u žiakov:

  • tvorbu programov v oblasti robotiky – predstavenie robotickej stavebnice, vytváranie jednoduchého programu, pomocou ktorého môžu stavebnicové roboty vykonávať rôzne pohyby a plniť zadania  z príkazu v robotickom programe.
  • žiakov naučiť pracovať s PC technikou (podporovanie informačných technológií v bežnom živote každého jedinca).
  • efektívne využívať všetky informačné technológie a zariadenia pri motivácii žiakov prijímať nové vedomosti a poznatky.
  • v žiakoch evokovať zvýšený záujem o mimoškolskú činnosť v oblasti prípravy na súťaže.
  • vo vyučovacom procese využívať formy moderného vyučovania pomocou IKT.
  • podporovať rozvoj informačných a komunikačných zručností pre žiakov s intelektovým nadaním - využívame napr. aplikácie HotPotatoes (tvorba testov, kvízov a tajničiek pre žiakov).

Viac
Subjekt
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Petržalka
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2021 - 01.12.2021
Celková suma
139,497 €
Vlastné zdroje
6,975 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
28,417 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy pre potrebu f…
Typ
F. UMR_Stavebno-tec…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
16.03.2021
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
14.07.2021
Názov
Zriadenie počítačovej učebne na II. stu…
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
26.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
19.11.2021
Názov
Zriadenie odbornej učebne fyziky
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
26.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
17.12.2021
Názov
Zriadenie odbornej učebne biológie a ch…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
26.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
17.12.2021
Názov
Zriadenie jazykovej učebne na II. stupn…
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
26.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
19.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
669,0 (osoby)
Cieľ
817,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
06.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť zákazky č. 1: IKT a softvér

Škola.sk, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

J282_Faktura_210022_SVP

J282_Faktura_210022

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť 3: Učebné pomôcky

eVector group SE

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť 3: Učebné pomôcky

eVector group SE

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť 3: Učebné pomôcky

eVector group SE

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť 3: Učebné pomôcky

eVector group SE

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť 3: Učebné pomôcky

eVector group SE

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť 3: Učebné pomôcky

eVector group SE

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť 3: Učebné pomôcky

eVector group SE

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť 3: Učebné pomôcky

eVector group SE

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Vybavenie odborných učební a knižníc - časť 3: Učebné pomôcky

eVector group SE

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Suma celkom
28,417 €
Vrátená suma
28,417 €
Suma na vymáhanie
28,417 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Complete Solutions, s. r. o.
IČO
44860820
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Názov
eVector group SE
IČO
52649423
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.