Popis projektu

pod názvom „Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov v ZŠ s MŠ v Ždiari“ je podpora základného vzdelávania zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zameranie žiakov a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl.

Uvedený cieľ chce žiadateľ dosiahnuť realizáciou nasledujúcich hlavných oprávnených aktivít:

  1. zriadenie školskej knižnice,
  2. zriadenie prírodovednej učebne biochémie,
  3. zriadenie prírodovednej učebne fyziky,
  4. zriadenie odbornej učebne technickej výchovy,
  5. realizácia nevyhnutných stavebných úprav spojených s revitalizáciou odborných učební.

Predkladaný projekt s názvom „Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov v ZŠ s MŠ v Ždiari“ je v súlade so špecifickým cieľom OP 2.2.2- Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl a to tým, že prostredníctvom stavebných úprav odborných učební a taktiež obstaraním materiálno-technického vybavenia týchto učební v podporenom objekte sa zlepšia výsledky žiakov v medzinárodnom, ako aj nadnárodnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom predkladanej ŽoNFP je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania.

Dĺžka a miesto realizácie projektu : 10 mesiacov v Základnej škole s materskou školou v obci Ždiar

Výsledky realizácie projektu: Na základe predloženej ŽoNFP, ktorého predmetom je najmä zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ v obci Ždiar sa zmodernizuje 1 učebňa biochémie, 1 učebňa fyziky, 1 školská knižnica a 1 učebňa technickej výchovy.

Viac
Subjekt
Obec Ždiar
Miesta realizácie
Ždiar
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2020 - 01.12.2021
Celková suma
103,139 €
Vlastné zdroje
5,157 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia nevyhnutných stavebných úpra…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
16.12.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
30.12.2021
Názov
Zriadenie odbornej učebne technickej vý…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
06.11.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
05.08.2021
Názov
Zriadenie prírodovednej učebne fyziky
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
06.11.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
05.08.2021
Názov
Zriadenie prírodovednej učebne biochémie
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
06.11.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
05.08.2021
Názov
Zriadenie školskej knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
06.11.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
05.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
06.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
121,0 (osoby)
Cieľ
146,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - knižničný fond

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2021
Názov

Didaktické pomôcky - knižničný fond

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 08/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
Obec Ždiar
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

Mzdy 04/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
Obec Ždiar
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Mzdy 02/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
Obec Ždiar
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Mzdy 10/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
Obec Ždiar
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Mzdy 07/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
Obec Ždiar
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2021
Názov

Mzdy 06/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
Obec Ždiar
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Mzdy 05/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
Obec Ždiar
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
Obec Ždiar
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Mzdy 01/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
Obec Ždiar
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra za vykonané stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2022
Názov IČO
Názov
Obec Ždiar
IČO
00326780
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
KP plus, s.r.o.
IČO
36475025
Názov
L.B.T., s.r.o.
IČO
46960708
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.