Popis projektu

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionalizácia Detského domova “Lienka” Veľké Kapušany zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020, Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej ministrom PSVR.

Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 6 samostatných skupín v počte 54 detí do novovybudovaných samostatne stojacich rodinných domov (RD) a zníženiu kapacity kmeňovej budovy. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom a mladým dospelým. Starostlivosť o deti v RD sa bude viac približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň prípravy na postupné osamostatnenie detí. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do DeD na základe súdneho rozhodnutia, s prof. rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.

V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Výstavba 3 RD s administratívnym zázemím (2 RD v meste V. Kapušany a 1 RD v obci Kráľovský Chlmec) a 3 RD bez administratívneho zázemia (všetky v meste V. Kapušany) vrátane stavebného dozoru, nákup os. automobilu, podporné aktivity Interný manažment a Publicita.

Všetky navrhované RD budú samostatne stojace, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 54 pobytových miest v novopostavených RD, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 6 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 1 230,18 m2.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2020 - 01.03.2022
Celková suma
1,853,149 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup osobného automobilu
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba rodinných domov - 3 s administ…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
54,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
54,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1230,1806 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.