Popis projektu

V tomto projekte sa uchádzame o zriadenie IKT učebne, jazykovej učebne, polytechnickej učebne a školskej knižnice.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a nášho projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: IKT učební pre žiakov základnej školy.

Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.

Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.

Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie školskej knižnice,
 • obstaranie jazykovej učebne,
 • obstaranie polytechnickej učebne,
 • obstaranie IKT učebne

Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladaného projektového zámeru zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: učební IKT. Súčasťou učební budú aj plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou štyroch hlavných aktivít projektu:

 • Zriadenie jazykovej učebne pre ZŠ s MŠ Čečejovce
 • Zriadenie školskej knižnice pre ZŠ s MŠ Čečejovce
 • Zriadenie polytechnickej  učebne pre ZŠ s MŠ Čečejovce
 • Zriadenie IKT učebne pre ZŠ s MŠ Čečejovce

a podpornými aktivitami:

•           Informovanie a komunikácia

•           Riadenie projektu

Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.

Miestom realizácie projektu je: Základná škola s materskou školou, Školská 7, 044 71, Čečejovce

Realizáciou aktivít projektu budú naplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0320 Počet podporených učební jazykových
 • P0297 Počet podporených knižníc
 • P0321 Počet podporených učební polytechnických
 • P0319 Počet podporených učební IKT
 • P0327 Počet podporených základných škôl

Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Košického kraja na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

- zabezpečenie technického vybavenia jazykovej učebne,

- zabezpečenie technického vybavenia školskej knižnice,

- zabezpečenie technického vybavenia polytechnickej učebne,

- zabezpečenie technického vybavenia IKT učebne,

Viac
Subjekt
Obec Čečejovce
Miesta realizácie
Čečejovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2022 - 01.11.2023
Celková suma
95,363 €
Vlastné zdroje
4,768 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie IKT učebne pre ZŠ s MŠ Čečejo…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
17.01.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
19.04.2023
Názov
Zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠ…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
15.08.2022
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
23.01.2023
Názov
Zriadenie školskej knižnice pre ZŠ s MŠ…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
15.08.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
19.04.2023
Názov
Zriadenie jazykovej učebne pre ZŠ s MŠ …
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
17.01.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
19.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
20.09.2018
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
27.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
236,0 (osoby)
Cieľ
236,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Pracovné listy a knihy

Faktúra VF 202210

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interaktívne vyučovacie balíky

Faktúra VF 202210

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovné listy a knihy

Faktúra VF 202210

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Interaktívne vyučovacie balíky

Faktúra VF 202210

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu

FA 20220288

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu

FA 20220288

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Nábytok pre jazykovú učebňu

FA č. 232000250

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre polytechnickú učebňu

FA č. 232000250

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre školskú knižnicu

FA č. 232000250

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre IKT učebňu

FA č. 232000250

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre IKT učebňu

FA č. 232000250

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre jazykovú učebňu

FA č. 232000250

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre školskú knižnicu

FA č. 232000250

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre polytechnickú učebňu

FA č. 232000250

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre IKT učebňu

FA č. 232000250

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Nábytok pre jazykovú učebňu

FA č. 232000250

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Nábytok pre školskú knižnicu

FA č. 232000250

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Nábytok pre polytechnickú učebňu

FA č. 232000250

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

IKT pre školskú knižnicu

Faktúra č. 20230103

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre jazykovú učebňu

Faktúra č. 20230103

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre IKT učebňu

Faktúra č. 20230103

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
18,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre jazykovú učebňu

Faktúra č. 20230103

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

IKT pre školskú knižnicu

Faktúra č. 20230103

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

IKT pre IKT učebňu

Faktúra č. 20230103

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
18,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Obec Čečejovce
Dodávateľ
Obec Čečejovce
Žiadaná suma
2,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov IČO
Názov
Obec Čečejovce
IČO
00324078
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
VINMONT s.r.o.
IČO
36846279
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.