Popis projektu

Od svojho vzniku (1. januára 2016) odbor administratívnych kapacít EŠIF na Úrade vlády SR zodpovedá za plnenie úloh v oblasti vzdelávania, riadenia, monitorovania a evidencie administratívnych kapacít EŠIF (ďalej ako AK EŠIF) ako integrálnej súčasti stratégie riadenia ľudských zdrojov a významného nástroja na zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných AK EŠIF. Predkladaný projekt je v poradí tretím projektom, svojím zameraním nadväzuje na dva úspešne ukončené projekty z minulých rokov. Prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa č. 1 Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF, prioritnej osi 1 Operačného programu technická pomoc. Taktiež aktivity prispievajú k napĺňaniu úloh Partnerskej dohody, odrážajúcich potreby zavedenia jednotného systému vzdelávania AK EŠIF (kapitola 2.5).

Predmetom projektu je zabezpečenie vzdelávacích aktivít v zmysle aktualizovaného (05. marca 2018) Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF na PO 2014 – 2020 v roku 2018. Realizácia  vzdelávacích aktivít v rámci projektu umožní formou 26 typov vzdelávacích aktivít nadobudnúť kvalitné vedomosti v kľúčových oblastiach EŠIF pre cieľovú skupinu administratívne kapacity EŠIF, v závislosti od konktétnej pracovnej pozície, či už štandardizovanej alebo neštandardizovanej. Projekt je realizovaný od 1. marca do konca decembra 2018, plne v súlade so schváleným dokumentom CPV. Projekt uvažuje s prezenčnými i dištančnými formami vzdelávania s pokračovaním v ďalších rokoch 2019 - 2020. Zároveň bude zahájený proces zavedenia systematického vzdelávania a uplatňovania Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF v praxi, na úrovniach riadenia, implementácie, kontroly a auditu zdrojov EÚ v programovom období 2014-2020, ktorého výstupom bude(overenie vedomostí a zručností účastníkov prezenčného vzdelávania v súlade s CPV).  Projekt svojim zameraním nadväzuje na ukončené projekty PO1 OP TP s názvom:

  • "Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016", kód ITM2014+ 301011A936
  • „Realizácia centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2017“, kód ITMS2014+ 301011K259.

Výdavky realizované z predchádzajúcich projektov s obdobím realizácie 01/2016 - 03/2017 a 03/2017 – 02/2018 nebudú financované z tohto projektu.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2018 - 01.12.2018
Celková suma
470,600 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
159,699 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia Centrálneho plánu vzdelávani…
Typ
C. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
12.03.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
06.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálneho systému vzdelávania
Hodnota
3546,0 (počet)
Cieľ
3000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet školení zorganizovaných v rámci centrálneho systému vzdelávania
Hodnota
109,0 (počet)
Cieľ
99,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
22,0 (počet)
Cieľ
22,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1MJ79AV_Prenosný počítač typ 1, HP Probook 440 G5

FA_IT technika_AK EŠIF_Autocont_3611800024

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,268 €
Schválené na preplatenie
2,268 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Y4R85AV_All in one PC - HP ProOne 600 G3

FA_IT technika_AK EŠIF_Autocont_3611800024

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,216 €
Schválené na preplatenie
18,216 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém riadenia EŠIF na PO 2014-2020

FA_školenie AK EŠIF_13032018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,132 €
Schválené na preplatenie
1,132 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF - časť 1

FA_školenie AK EŠIF_14032018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
1,189 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Zákon č. 292/2014, finančné nástroje a štátna pomoc

FA_školenie AK EŠIF_22032018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS2014+

FA_školenie AK EŠIF_20032018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
769 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Úvod do systému fin. riadenia a kontroly

FA_školenie AK EŠIF_26032018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
1,074 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

FA_školenie AK EŠIF_27032018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
876 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS2014+

FA_školenie AK EŠIF_12032018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Nezrovnalosti a finančné opravy

FA_školenie AK EŠIF_15032018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
1,140 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Pracovné stretnutie pre kontaktné osoby v zmysle CPV AK EŠIF na PO 2014 - 2020

FA_školenie AK EŠIF_21032018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
1,428 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF - časť 2

FA_školenie AK EŠIF_28032018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
1,131 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Výzva a schval. proces žiadostí o NFP

FA_školenie AK EŠIF_19032018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Projektové riadenie I

FA_školenie AK EŠIF_29032018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
1,098 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných EŠIF - časť 2

FA_školenie AK EŠIF_11052018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém riadenia EŠIF na PO 2014-2020

FA_školenie AK EŠIF_18052018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,218 €
Schválené na preplatenie
1,218 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Stravovacie a tehc. zabezpečenie - Projektové riadenie I

FA_školenie AK EŠIF_31052018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
1,105 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Nezrovnalosti a finančné opravy

FA_školenie AK EŠIF_06062018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,261 €
Schválené na preplatenie
1,261 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

FA_školenie AK EŠIF_26062018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
898 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Projektové riadenie I.

FA_školenie AK EŠIF_19042018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
1,155 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Monitoring na projektovej úrovni

FA_školenie AK EŠIF_16052018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
737 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Zákon 292, finančné nástroje a štátna pomoc

FA_školenie AK EŠIF_23052018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
1,167 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

FA_školenie AK EŠIF_29052018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
890 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Úvod do sys. finančného riadenia a kotroly

FA_školenie AK EŠIF_11062018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
1,213 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Projektové riadenie

FA_školenie AK EŠIF_18062018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
749 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS2014+

FA_školenie AK EŠIF_29062018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
959 €
Schválené na preplatenie
959 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Nezrovnalosti a finančné opravy

FA_školenie AK EŠIF_04042018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
1,155 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Výzva a schvaľ. proces žiadostí o NFP

FA_školenie AK EŠIF_09042018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
1,185 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Úvod k pravidlám ochrany hosp. súťaže - protikorupčné praktiky vo VO

FA_školenie AK EŠIF_10042018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
999 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Zákon 292, finančné nástroje a štátna pomoc

FA_školenie AK EŠIF_18042018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
1,155 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF - časť I.

FA_školenie AK EŠIF_24042018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
1,242 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS2014+

FA_školenie AK EŠIF_04052018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
743 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Zmluva o poskytnutí NFP

FA_školenie AK EŠIF_03052018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Výzva a schvaľ. proces ŽoNFP

FA_školenie AK EŠIF_14052018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,184 €
Schválené na preplatenie
1,184 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

FA_školenie AK EŠIF_15052018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
956 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Úvod do systému fin. riadenia a kontroly

FA_školenie AK EŠIF_21052018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém riadenia EŠIF na PO 2014-2020

FA_školenie AK EŠIF_24052018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
1,008 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Monotoring na projektovej úrovni

FA_školenie AK EŠIF_25052018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS2014+

FA_školenie AK EŠIF_30052018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
729 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Monitoring na projektovej úrovni

FA_školenie AK EŠIF_08062018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
903 €
Schválené na preplatenie
903 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Výzva a schvaľ. proces ŽoNFP

FA_školenie AK EŠIF_04062018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
854 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF časť 1

FA_školenie AK EŠIF_05062018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
1,187 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS2014+

FA_školenie AK EŠIF_14062018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
821 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF časť II.

FA_školenie AK EŠIF_20062018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
1,222 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Posudzovanie projektových zámerov a ŽoNFP, vybrané ekonomické kritériá

FA_školenie AK EŠIF_19062018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém riadenia EŠIF na PO 2014-2020

FA_školenie AK EŠIF_27062018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
1,006 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Nezrovnalosti a finančné opravy

FA_školenie AK EŠIF_06042018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
1,215 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

FA_školenie AK EŠIF_05042018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
1,020 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF - časť II.

FA_školenie AK EŠIF_17042018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
1,199 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém riadenia EŠIF na PO 2014-2020

FA_školenie AK EŠIF_12042018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
1,229 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

FA_školenie AK EŠIF_27042018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
926 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS2014+

FA_školenie AK EŠIF_17052018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
740 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF - časť 1

FA_školenie AK EŠIF_22052018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,253 €
Schválené na preplatenie
1,253 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém riadenia EŠIF na PO 2014-2020

FA_školenie AK EŠIF_07062018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,241 €
Schválené na preplatenie
1,241 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

FA_školenie AK EŠIF_13062018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
931 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Úvod k pravidlám ochrany hos. súťaže - protisúťažné praktiky vo VO

FA_školenie AK EŠIF_21062018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
1,176 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Informačné a komunikačné opatrenia a nástroje

FA_školenie AK EŠIF_28062018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
938 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS2014+

FA_školenie AK EŠIF_05042018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
743 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém riadenia EŠIF na PO 2014-2020

FA_školenie AK EŠIF_16042018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
1,152 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Úvod do systému finančného riadenia a kontroly

FA_školenie AK EŠIF_23042018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,153 €
Schválené na preplatenie
1,153 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
2,340 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
2,040 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
2,340 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Poistné so Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
1,620 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,772 €
Schválené na preplatenie
2,772 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie-Posudzovanie projektových zámerov a ŽoNFP-vybrané ekonomické kritéria

FA_školenie AK EŠIF_26092018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
1,064 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Nezrovnalosti a finančné opravy

FA_školenie AK EŠIF_27092018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
997 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Monitoring na projektovej úrovni

FA_školenie AK EŠIF_25092018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
1,187 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém fin. riadenia a kontroly pre programy EÚS

FA_školenie AK EŠIF_24092018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF - časť II.

FA_školenie AK EŠIF_21092018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,147 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS2014+

FA_školenie AK EŠIF_20092018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
918 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Zákon 292, finančné nástroje a štátna pomoc

FA_školenie AK EŠIF_19092018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
1,048 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém riadenia EŠIF na PO 2014 - 2020

FA_školenie AK EŠIF_18092018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,171 €
Schválené na preplatenie
1,171 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF - časť I.

FA_školenie AK EŠIF_17092018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
1,274 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS2014+

FA_školenie AK EŠIF_12092018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
1,010 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

FA_školenie AK EŠIF_11092018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
902 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,250 €
Schválené na preplatenie
4,250 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Poistné so Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

FA_školenie AK EŠIF_10102018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
997 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
4,080 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Poistné so Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
571 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Nezrovnalosti a finančné opravy

FA_školenie AK EŠIF_15102018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
1,185 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém riadenia EŠIF na PO 2014-2020

FA_školenie AK EŠIF_19102018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,173 €
Schválené na preplatenie
1,173 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Posudzovanie proj. zámerov a ŽoNFP - vybrané ekon. kritériá

FA_školenie AK EŠIF_23102018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Projektové riadenie I.

FA_školenie AK EŠIF_01102018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
942 €
Schválené na preplatenie
942 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS2014+

FA_školenie AK EŠIF_03102018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,018 €
Schválené na preplatenie
1,018 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF - časť I.

FA_školenie AK EŠIF_04102018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,117 €
Schválené na preplatenie
1,117 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Výzva a schval.proces ŽoNFP

FA_školenie AK EŠIF_08102018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
857 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financ. z EŠIF časť II.

FA_školenie AK EŠIF_18102018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Merateľné ukazovatele

FA_školenie AK EŠIF_22102018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,179 €
Schválené na preplatenie
1,179 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS2014+

FA_školenie AK EŠIF_24102018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
972 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

FA_školenie AK EŠIF_25102018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
730 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém riadenia EŠIF na PO 2014-2020

FA_školenie AK EŠIF_11102018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
1,062 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - koordinačné stretnutie pre kontaktné osoby

Fa_školenie AK EŠIF_06122018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,783 €
Schválené na preplatenie
1,783 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - ITMS 2014+

Fa_školenie AK EŠIF_05122018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
983 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - Pravidlá hosp. súťaže

Fa_školenie AK EŠIF_04122018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
1,128 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - Nezrovnalosti

Fa_školenie AK EŠIF_27112018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
1,238 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - Merateľné ukazovatele

Fa_školenie AK EŠIF_26112018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - Infomacne a komunikacne nastroje

Fa_školenie AK EŠIF_26112018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
928 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - Práca v Systéme ITMS2014+

Fa_školenie AK EŠIF_22112018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
719 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - Zmluva o NFP

Fa_školenie AK EŠIF_22112018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,490 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - Posudzovanie projektových zámerov a žiadostí o NFP

Fa_školenie AK EŠIF_21112018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
832 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - Monitoring na projektovej úrovni

Fa_školenie AK EŠIF_20112018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,016 €
Schválené na preplatenie
1,016 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - Kontrola projektu v EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_19112018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
770 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - Kontrola VO časť I.

Fa_školenie AK EŠIF_15112018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
620 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - Projektové riadenie I.

Fa_školenie AK EŠIF_14112018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
830 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - Systém riadenia EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_13112018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,041 €
Schválené na preplatenie
1,041 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - Vybrané aspekty FR a kontroly

Fa_školenie AK EŠIF_12112018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
823 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - Monotoring na projektovej urovni

Fa_školenie AK EŠIF_09112018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
885 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - Práca v Systéme ITMS2014+

Fa_školenie AK EŠIF_07112018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
1,036 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Strava a tech. Zabezpeč. - Úvod k pravidlám ochrany hosp.súťaže

Fa_školenie AK EŠIF_06112018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Strava a tech. zabezpeč. - Kontrola projeku v EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_05112018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
976 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
1,650 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,140 €
Schválené na preplatenie
4,140 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
580 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
07.12.2018
Názov IČO
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.