Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.
Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka  pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,
 • obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
 • obstaranie prírodovedných učební,
 • obstaranie IKT učební

 
Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými sú: 

 • zlepšenie technického vybavenia jazykových učební
 • zlepšenie technického vybavenia školských knižníc
 • zlepšenie technického vybavenia prírodovedných učební
 • zlepšenie technického vybavenia IKT učební

 
Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladanej žiadosti o NFP zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: učebne pre vyučovanie fyziky s kapacitou 16 žiakov. V rámci projektu bude zriadená aj jazyková učebná s kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou dvoch hlavných aktivít projektu:

 • Zriadenie modernej jazykovej učebne pre ZŠ Želiezovce
 • Zriadenie modernej školskej knižnice pre ZŠ Želiezovce
 • Zriadenie modernej biologicko/chemickej učebne pre ZŠ Želiezovce
 • Zriadenie modernej IKT učebne pre ZŠ Želiezovce

 
a podpornými aktivitami:

 • Informovanie a komunikácia
 • Riadenie projektu

 
Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu. Miestom realizácie projektu je:

Realizáciou aktivít projektu budú zaplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0320 Počet podporených učební jazykových
 • P0297 Počet podporených knižníc
 • P0322 Počet podporených učební prírodovedných
 • P0319 Počet podporených učební IKT
 • P0327 Počet podporených základných škôl

 
Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020 a Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Nitra na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

 • zabezpečenie technického vybavenia jazykových učební,  
 • zabezpečenie technického vybavenia školských knižníc,  
 • zabezpečenie technického vybavenia prírodovedných učební,  
 • zabezpečenie technického vybavenia IKT učební,   
Viac
Subjekt
Mesto Želiezovce
Miesta realizácie
Želiezovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2018 - 01.09.2019
Celková suma
129,296 €
Vlastné zdroje
6,465 €
Vyčerpané z projektu
125,530 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie modernej IKT učebne pre ZŠ Že…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
26.11.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
29.03.2019
Názov
Zriadenie modernej biologicko/chemickej…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
26.11.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
20.09.2019
Názov
Zriadenie modernej školskej knižnice pr…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
26.11.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
20.09.2019
Názov
Zriadenie modernej jazykovej učebne pre…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
26.11.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
29.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
26.11.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
20.09.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
510,0 (osoby)
Cieľ
470,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
04.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT pre IKT učebňu

Faktúra č. 20190005

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
18,664 €
Schválené na preplatenie
18,664 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

IKT pre biologicko/chemickú učebňu

Faktúra č. 20190005

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,098 €
Schválené na preplatenie
2,098 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

IKT pre jazykovú učebňu

Faktúra č. 20190005

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,713 €
Schválené na preplatenie
7,713 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

IKT pre školskú knižnicu

Faktúra č. 20190005

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,556 €
Schválené na preplatenie
6,556 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

IKT pre biologicko/chemickú učebňu

Faktúra č. 20190005

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,098 €
Schválené na preplatenie
2,098 €
Realizácia
-
Názov

IKT pre IKT učebňu

Faktúra č. 20190005

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
18,664 €
Schválené na preplatenie
18,664 €
Realizácia
-
Názov

IKT pre jazykovú učebňu

Faktúra č. 20190005

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,016 €
Schválené na preplatenie
7,713 €
Realizácia
-
Názov

IKT pre školskú knižnicu

Faktúra č. 20190005

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,556 €
Schválené na preplatenie
6,556 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre biologicko/chemickú učebňu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,269 €
Schválené na preplatenie
8,269 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre školskú knižnicu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,775 €
Schválené na preplatenie
7,775 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre jazykovú učebňu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,509 €
Schválené na preplatenie
2,509 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre IKT učebňu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,801 €
Schválené na preplatenie
1,801 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre biologicko/chemickú učebňu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,269 €
Schválené na preplatenie
8,269 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

Nábytok pre jazykovú učebňu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,509 €
Schválené na preplatenie
2,509 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

Nábytok pre školskú knižnicu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,775 €
Schválené na preplatenie
7,775 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

Nábytok pre IKT učebňu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,801 €
Schválené na preplatenie
1,801 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

Knižničný fond pre školskú knižnicu

Faktúra č. 20190250

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,965 €
Schválené na preplatenie
12,965 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre biologicko-chemickú učebňu

Faktúra č. 20190250

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,774 €
Schválené na preplatenie
40,774 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre školskú knižnicu

Faktúra č. 20190250

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,407 €
Schválené na preplatenie
16,407 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre školskú knižnicu

Faktúra č. 20190250

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,407 €
Schválené na preplatenie
16,407 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Didaktické pomôcky pre biologicko-chemickú učebňu

Faktúra č. 20190250

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,774 €
Schválené na preplatenie
40,774 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Knižničný fond pre školskú knižnicu

Faktúra č. 20190250

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,965 €
Schválené na preplatenie
12,965 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

0203_SH.01

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
Mesto Želiezovce
Žiadaná suma
1,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Želiezovce
IČO
00307696
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.