Popis projektu

Cieľom projektu je sanácia havarijných svahových deformácií na vybraných siedmich lokalitách (Brezovička, Ďačov, Kapušany, Ondrašovce, Petrovany, Varhaňovce, Stránske), pričom dôraz bude kladený na zníženie, príp. odstránenie príčin svahových deformácií a zabezpečenie trvalej stabilizácie porušeného územia. Vo všeobecnosti sanačné práce  zahŕňajú predovšetkým odvodnenie zosuvného územia, technické stabilizačné opatrenia a terénne úpravy zosuvného svahu. Výsledky sanácie  budú spracované v záverečnej správe s návrhom posanačného monitoringu, ktorého  cieľom je sledovanie účinnosti sanačných opatrení.

Sanácia geologického prostredia je zameraná na zhotovenie súboru geologických, stavebných a iných technických prác, ktoré  efektívne odstránia negatívne následky svahových deformácií v predmetných lokalitách a ich najbližšom okolí a zabezpečia dlhodobú stabilizáciu porušeného územia. Na sanovanom  území bude v nevyhnutnom rozsahu obnovený pôvodný  reliéf  terénu porušený svahovými deformáciami a bude realizovaná rekultivácia porušeného územia. Každá zosuvná lokalita bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká danej lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh porušenia územia, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na riziká, ktoré lokalita predstavuje pre životy a majetok obyvateľov a životné prostredie.

Špecifické ciele projektu sú:

 • vypracovanie projektu  geologickej úlohy, vrátane podrobného návrhu technickej časti sanácie projektu geologickej úlohy,
 • eliminovanie príčin vzniku svahových deformácií,
 • eliminovanie negatívnych následkov svahových deformácií v predmetných lokalitách a ich najbližšom okolí,
 • vybudovanie všetkých sanačných prvkov na zabezpečenie dlhodobej stability územia,
 • vybudovanie monitorovacieho systému na sledovanie stability svahu a účinnosti sanačných opatrení,
 • upravenie povrchu terénu svahových deformácií po skončení sanácie (rekultivácia),
 • vypracovanie záverečnej správy zo sanácie svahovej deformácie s návrhom monitoringu svahovej deformácie,
 • vypracovanie záverečnej správy z posanačného monitoringu,
 • zabezpečenie vypracovania oponentských posudkov nezávislými expertmi.

Cieľom odborného geologického dohľadu je najmä:

 • kontrola plnenia rozsahu a kvality sanačných prác stanovených schváleným projektom geologickej úlohy,
 • kontrola efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu,
 • overenie a kontrola dokladovaných dát a vykazovaných nákladov, kubatúry, analytických výsledkov, terénnych prác a pod.,
 • zabezpečenie spätnej väzby pre včasné zisťovanie problémov,
 • prípravu návrhov nápravných opatrení,
 • záverečné vyhodnotenie sanačných prác odborným geologickým dohľadom.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Brezovička, Ďačov, Kapušany, Ondrašovce, Petrovany, Varhaňovce, Stránske
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2018 - 01.07.2021
Celková suma
4,813,152 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
4,489,095 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Sanácia svahových deformácií
Typ
A. Podpora prevenci…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
30.07.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
30.07.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
106,63 (ha)
Cieľ
82,33 (ha)
Naposledy aktualizované
05.01.2022
Riziko
-
Názov
Počet sanovaných svahových deformácií
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.01.2022
Riziko
Áno
Názov
Plocha zmapovaného územia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sanácia svah. deformácií

Sanácia svah. deformácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
115,800 €
Schválené na preplatenie
115,800 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Rezervný fond PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
511 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
419 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,336 €
Schválené na preplatenie
2,336 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,539 €
Schválené na preplatenie
1,539 €
Realizácia
-
Názov

Dohody

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,647 €
Schválené na preplatenie
3,647 €
Realizácia
-
Názov

Stránske - Sanácia svahových deform.

Stránske - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
18,936 €
Schválené na preplatenie
18,936 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Kapušany - Sanácia svahových deform.

Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
6,633 €
Schválené na preplatenie
6,633 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Varhaňovce - Sanácia svahových deform.

Varhaňovce - sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
10,890 €
Schválené na preplatenie
10,890 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Dačov - Sanácia svahových deform.

Dačov - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
13,416 €
Schválené na preplatenie
13,416 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Brezovička - Sanácia svahových deform.

Brezovička - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
11,016 €
Schválené na preplatenie
11,016 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce OGD

Sanácia SD - Varhaňovce OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
5,520 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Sanácia SD - Ondrašovce OGD

Sanácia SD - Ondrašovce OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Sanácia SD - Stránske OGD

Sanácia SD - Stránske OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Sanácia SD - Petrovany OGD

Sanácia SD - Petrovany OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Sanácia SD - Kapušany OGD

Sanácia SD - Kapušany OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Sanácia SD - Ďačov OGD

Sanácia SD - Ďačov OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Sanácia SD - Brezovička OGD

Sanácia SD - Brezovička OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce

Sanácia SD - Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
380,922 €
Schválené na preplatenie
380,922 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce

Sanácia SD - Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
380,922 €
Schválené na preplatenie
380,922 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Sanácia SD - Stránske

Sanácia SD - Stránske

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
83,040 €
Schválené na preplatenie
83,040 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Stránske

Sanácia SD - Stránske

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
83,040 €
Schválené na preplatenie
83,040 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Sanácia SD - Brezovička

Sanácia SD - Brezovička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
22,896 €
Schválené na preplatenie
22,896 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Brezovička

Sanácia SD - Brezovička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
22,896 €
Schválené na preplatenie
22,896 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Sanácia SD - Kapušany

Sanácia SD - Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
62,175 €
Schválené na preplatenie
62,175 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Kapušany

Sanácia SD - Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
62,175 €
Schválené na preplatenie
62,175 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Sanácia SD - Ďačov

Sanácia SD - Ďačov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
161,136 €
Schválené na preplatenie
161,136 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Ďačov

Sanácia SD - Ďačov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
161,136 €
Schválené na preplatenie
161,136 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

OGD-sanácia SD-Varhaňovce

OGD-sanácia SD- Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
12,768 €
Schválené na preplatenie
12,768 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

OGD - sanácia SD - rezovička

OGD-sanácia SD-Brezovička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
2,340 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

OGD-sanácia SD-Ďačov

OGD-sanácia SD-Ďačov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
3,996 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

OGD-sanácia SD-Kapušany

OGD-sanácia SD-Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
2,160 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

OGD-sanácia SD-Stránske

OGD-sanácia SD-Stránske

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,646 €
Schválené na preplatenie
2,646 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Starobné poistenie [EUR] PZ PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
389 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
2,375 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
2,420 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
746 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
405 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

Dohody

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
2,628 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] DOH

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] PZ HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] PZ PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR] DOH

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR] PZ HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR] PZ PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie [EUR] DOH

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie [EUR] PZ HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie [EUR] PZ PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie [EUR] DOH

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie [EUR] PZ HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie [EUR] DOH

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie [EUR] PZ HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie [EUR] PZ PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti [EUR] DOH

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti [EUR] PZ HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti [EUR] PZ PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie [EUR] DOH

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie [EUR] PZ HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie [EUR] PZ PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond [EUR] DOH

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond [EUR] PZ HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond [EUR] PZ PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
-
Názov

Stránske - Sanácia svah. deformácií

Stránske - Sanácia svah. defromácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,168 €
Schválené na preplatenie
3,168 €
Realizácia
-
Názov

Stránske - Sanácia svah. deformácií

Stránske - Sanácia svah. defromácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,168 €
Schválené na preplatenie
3,168 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

Dačov - Sanácia svah. deformácií

Dačov - Sanácia svah. deformácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
4,884 €
Schválené na preplatenie
4,884 €
Realizácia
-
Názov

Dačov - Sanácia svah. deformácií

Dačov - Sanácia svah. deformácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
4,884 €
Schválené na preplatenie
4,884 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

Brezovička Sanácia svah. deformácií

Brezovička Sanácia svah. deformácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,904 €
Schválené na preplatenie
2,880 €
Realizácia
-
Názov

Brezovička Sanácia svah. deformácií

Brezovička Sanácia svah. deformácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
2,880 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce

Sanácia SD - Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
552,516 €
Schválené na preplatenie
552,516 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce

Sanácia SD - Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
552,516 €
Schválené na preplatenie
552,516 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Sanácia SD - Stránske

Sanácia SD - Stránske

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
248,508 €
Schválené na preplatenie
248,508 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Stránske

Sanácia SD - Stránske

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
248,508 €
Schválené na preplatenie
248,508 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Sanácia SD - Ďačov

Sanácia SD - Ďačov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
180,882 €
Schválené na preplatenie
180,882 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Ďačov

Sanácia SD - Ďačov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
180,882 €
Schválené na preplatenie
180,882 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Sanácia SD - Kapušany

Sanácia SD - Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
34,167 €
Schválené na preplatenie
34,167 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Kapušany

Sanácia SD - Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
34,167 €
Schválené na preplatenie
34,167 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Sanácia SD - Brezovička

Sanácia SD - Brezovička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
261,708 €
Schválené na preplatenie
261,708 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Brezovička

Sanácia SD - Brezovička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
261,708 €
Schválené na preplatenie
261,708 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Brezovička - Sanácia svahových deform.

Brezovička - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
7,680 €
Realizácia
-
Názov

Brezovička - Sanácia svahových deform.

Brezovička - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
7,680 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Ďačov - Sanácia svahových deform.

Ďačov - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
147,930 €
Schválené na preplatenie
147,930 €
Realizácia
-
Názov

Ďačov - Sanácia svahových deform.

Ďačov - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
147,930 €
Schválené na preplatenie
147,930 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Stránske - Sanácia svahových deform.

Stránske - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
7,680 €
Realizácia
-
Názov

Stránske - Sanácia svahových deform.

Stránske - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
7,680 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Ďačov - Sanácia svahových deform. - OGD

Ďačov - Sanácia svahových deform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
4,020 €
Schválené na preplatenie
4,020 €
Realizácia
-
Názov

Ďačov - Sanácia svahových deform. - OGD

Ďačov - Sanácia svahových deform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
4,020 €
Schválené na preplatenie
4,020 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Kapušany - Sanácia svahových deform - OGD

Kapušany - Sanácia svahových deform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
2,640 €
Realizácia
-
Názov

Kapušany - Sanácia svahových deform - OGD

Kapušany - Sanácia svahových deform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
2,640 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Ondrašovce - Sanácia svahových doform - OGD

Ondrašovce - Sanácia svahových deform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
2,220 €
Realizácia
-
Názov

Ondrašovce - Sanácia svahových doform - OGD

Ondrašovce - Sanácia svahových deform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
2,220 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Petrovany - Sanácia svahových deform - OGD

Petrovany - Sanácia svahových doform -OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
3,840 €
Realizácia
-
Názov

Petrovany - Sanácia svahových deform - OGD

Petrovany - Sanácia svahových doform -OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
3,840 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Stránske - Sanácia svahových deform - OGD

Stránske - Sanácia svahových deform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,646 €
Schválené na preplatenie
2,646 €
Realizácia
-
Názov

Stránske - Sanácia svahových deform - OGD

Stránske - Sanácia svahových deform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,646 €
Schválené na preplatenie
2,646 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Varhaňovce - Sanácia svahových deform - OGD

Varhaňovce - Sanácia svahových doform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
15,024 €
Schválené na preplatenie
15,024 €
Realizácia
-
Názov

Varhaňovce - Sanácia svahových deform - OGD

Varhaňovce - Sanácia svahových doform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
15,024 €
Schválené na preplatenie
15,024 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Brezovička - Sanácia svahových deform - OGD

Brezovička - Sanácia svahových deform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
2,340 €
Realizácia
-
Názov

Brezovička - Sanácia svahových deform - OGD

Brezovička - Sanácia svahových deform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
2,340 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Kapušany - Sanácia svahových deform.

Kapušany - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
202,887 €
Schválené na preplatenie
202,887 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Kapušany - Sanácia svahových deform.

Kapušany - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
202,887 €
Schválené na preplatenie
202,887 €
Realizácia
-
Názov

Ondrašovce - Sanácia svahových deform.

Ondrašovce - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
139,494 €
Schválené na preplatenie
139,494 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Ondrašovce - Sanácia svahových deform.

Ondrašovce - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
139,494 €
Schválené na preplatenie
139,494 €
Realizácia
-
Názov

Petrovany - Sanácia svahových deform.

Petrovany - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
306,882 €
Schválené na preplatenie
306,882 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Petrovany - Sanácia svahových deform.

Petrovany - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
306,882 €
Schválené na preplatenie
306,882 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD Varhaňovce - OGD

Sanácia SD Varhaňovce - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
12,768 €
Schválené na preplatenie
12,768 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD Varhaňovce - OGD

Sanácia SD Varhaňovce - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
12,768 €
Schválené na preplatenie
12,768 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Sanácia SD Petrovany - OGD

Sanácia SD Petrovany - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
3,840 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD Petrovany - OGD

Sanácia SD Petrovany - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
3,840 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Sanácia SD Ondrašovce - OGD

Sanácia SD Ondrašovce - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,580 €
Schválené na preplatenie
2,580 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD Ondrašovce - OGD

Sanácia SD Ondrašovce - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,580 €
Schválené na preplatenie
2,580 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Sanácia SD Kapušany - OGD

Sanácia SD Kapušany - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
2,160 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD Kapušany - OGD

Sanácia SD Kapušany - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
2,160 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Sanácia SD - Brezovička

Sanácia SD - Brezovička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
19,800 €
Schválené na preplatenie
19,800 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Brezovička

Sanácia SD - Brezovička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
19,800 €
Schválené na preplatenie
19,800 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Sanácia SD - Ďačov

Sanácia SD - Ďačov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Ďačov

Sanácia SD - Ďačov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Varhaňovce - Sanácia svahových deform.

Varhaňovce - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
533,502 €
Schválené na preplatenie
533,502 €
Realizácia
-
Názov

Varhaňovce - Sanácia svahových deform.

Varhaňovce - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
533,502 €
Schválené na preplatenie
533,502 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sanácia SD - Stránske

Sanácia SD - Stránske

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Stránske

Sanácia SD - Stránske

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Sanácia SD - Ondrašovce

Sanácia SD - Ondrašovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
15,840 €
Schválené na preplatenie
15,840 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Sanácia SD - Ondrašovce

Sanácia SD - Ondrašovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
15,840 €
Schválené na preplatenie
15,840 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce

Sanácia SD- Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
469,974 €
Schválené na preplatenie
469,974 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce

Sanácia SD- Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
469,974 €
Schválené na preplatenie
469,974 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Petrovany

Sanácia SD - Petrovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
20,802 €
Schválené na preplatenie
20,802 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Petrovany

Sanácia SD - Petrovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
20,802 €
Schválené na preplatenie
20,802 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR] PA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad PA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,308 €
Schválené na preplatenie
5,308 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,720 €
Schválené na preplatenie
1,720 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,895 €
Schválené na preplatenie
4,895 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
1,062 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok PA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,276 €
Schválené na preplatenie
2,276 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov PA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
315 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
928 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR] HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
436 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,389 €
Schválené na preplatenie
7,389 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR] HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
1,034 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
351 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] PA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
358 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Kapušany

Sanácia SD - Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
21,600 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Sanácia SD - Kapušany

Sanácia SD - Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
21,600 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD Kapušany - OGD

Sanácia SD Kapušany - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD Kapušany - OGD

Sanácia SD Kapušany - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Sanácia SD Ďačov - OGD

Sanácia SD Ďačov - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,120 €
Schválené na preplatenie
3,120 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD Ďačov - OGD

Sanácia SD Ďačov - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,120 €
Schválené na preplatenie
3,120 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Sanácia SD Brezovička - OGD

Sanácia SD Brezovička - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD Brezovička - OGD

Sanácia SD Brezovička - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Sanácia SD Stránske - OGD

Sanácia SD Stránske - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Sanácia SD Stránske - OGD

Sanácia SD Stránske - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD Ondrašovce - OGD

Sanácia SD Ondrašovce - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Sanácia SD Ondrašovce - OGD

Sanácia SD Ondrašovce - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD Petrovany - OGD

Sanácia SD Petrovany - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD Petrovany - OGD

Sanácia SD Petrovany - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce

Sanácia SD - Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
96,300 €
Schválené na preplatenie
96,300 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce

Sanácia SD - Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
96,300 €
Schválené na preplatenie
96,300 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Sanácia SD - Ďačov

Sanácia SD - Ďačov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
14,550 €
Schválené na preplatenie
14,550 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Oponentské posudky

Sanácia SD - Ďačov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Sanácia SD - Brezovička

Sanácia SD - Brezovička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
9,690 €
Schválené na preplatenie
9,690 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Oponentské posudky

Sanácia SD - Brezovička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Sanácia SD - Stránske

Sanácia SD - Stránske

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
10,140 €
Schválené na preplatenie
10,140 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Oponentské posudky

Sanácia SD - Stránske

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Sanácia SD - Petrovany

Sanácia SD - Petrovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
6,552 €
Schválené na preplatenie
6,552 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

Oponentské posudky

Sanácia SD - Petrovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

Oponentské posudky

Sanácia SD - Ondrašovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

Sanácia SD - Ondrašovce

Sanácia SD - Ondrašovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
4,788 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

Sanácia SD Kapušany - OGD - Oponentské posudky

Sanácia SD Kapušany - OGD - Oponentské posudky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Sanácia SD Petrovany - OGD - Oponentské posudky

Sanácia SD Petrovany - OGD - Oponentské posudky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Sanácia SD - Brezovička - OGD - Oponentské posudky

Sanácia SD - Brezovička - OGD - Oponentské posudk

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Sanácia SD Ďačov - OGD - Oponentské posudky

Sanácia SD Ďačov - OGD - Oponentské posudky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Sanácia SD Ondrašovce - OGD - Oponentské posudky

Sanácia Sd Ondrašovce - OGD - Oponentské posudky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Sanácia SD Varhaňovce - OGD

Sanácia SD Varhaňovce - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce

Sanácia SD - Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
37,242 €
Schválené na preplatenie
37,242 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Sanácia SD - Kapušany

Sanácia SD - Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
5,760 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Sanácia SD - Petrovany - OGD

Sanácia SD - Petrovany - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce - OGD

Sanácia SD - Varhaňovce - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
10,800 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Sanácia SD - Ondrašovce - OGD

Sanácia SD - Ondrašovce - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

Sanácia SD - Kapušany - OGD

Sanácia SD - Kapušany -OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Sanácia SD - Stránske - OGD

Sanácia SD - Stránske - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Sanácia SD Kapušany - Oponentské posudky

Sanácia SD Kapušany - Oponentské posudky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD Varhaňovce - OGD - Oponentské posudky

Sanácia SD Varhaňovce - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

/Varhaňovce/ Sanácia svah. deformácií - Oponentské posudky

/Varhaňovce/ Sanácia svah.deformácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Oponentské posudky - /Varhaňovce/ Sanácia svah.deformácií

/Varhaňovce/ Sanácia svah. deformácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Oponentské posudky - /Varhaňovce/ Sanácia svah.deformácií

/Varhaňovce/ Sanácia svah. deformácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
4,800 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP PZ PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok PZ PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov PZ PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad PZ PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne PZ PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD Kapušany

Sanácia SD Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
26.02.2020
Názov

Sanácia SD Varhaňovce - OGD

Sanácia SD Varhaňovce - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
26.02.2020
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce

Sanácia SD Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce

Sanácia SD Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
14,400 €
Realizácia
-
Názov

Dočasná tabuľa

Dočasná tabuľa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" PZ PA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" PZ HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" DOH HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" DOH HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" DOH HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" PZ PA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad PZ PA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" PZ HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" PZ HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" PZ HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" PZ HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad PZ HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" PZ PA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" PZ PA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" PZ PA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" PZ PA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok PZ PA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" DOH HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" DOH HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" DOH HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" PZ HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" PZ HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov PZ HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok PZ HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" PZ HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody Ha

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" DOH HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" PZ PA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" PZ PA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" PA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" PA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" PA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" PA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" PA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" PA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" PA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad PA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" PA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok PA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond DOH

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti DOH

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie DOH

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP DOH

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond PZ

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie PZ

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie PZ

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie PZ

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP PZ

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti PZ

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie PZ

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost PZ

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie DOH

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie DOH

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie DOH

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Svah.defor.1 (1až 4) Kapušany

Svah. defor. 1 (1až 4) Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
39,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

SUM 1

SUM 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SUM 2

SUM 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SUM 1

SUM 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SUM 2

SUM 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Svah.deform. 1 (1-4) stála tabuľa

Svah. deform. 1 (1-4) stála tabuľa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Svah.defor. 1 (1až 4) Petrovany

Svah.defor. 1 (1až4) Petrovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
30,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Svah.defor.1 (1až 4) Brezovička

Svah.defor.1 (1až 4) Brezovička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
39,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Svah. defor. 1 (1až 4) Ondrášovce

Svah. defor. 1 (1až 4) Ondrášovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
26,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Svah. defor. 1 (1až 4) Stránske

Svah. defor. 1 (aaž 4) Stránske

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
27,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

2021371

Svah. defor. 1 (1až 4) Ďačov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
37,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Svah. def. 1 (1až4) Varhaňovce

Svah. def. 1 (1až 4) Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
43,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

Svah. deform. 1 (1-4) Stránske

Svah. deform. 1 (1-4) Stránske

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Svah. deform. 1 (1-4) Petrovany

Svah. deform. 1 (1-4) Petrovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Svah. deform. 1 (1-4) Brezovička

Svah. deform. 1 (1-4) Brezovička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Svah. deform. 1 (1-4) Ondrášovce

Svah. deform. 1 (1-4) Ondrášovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Svah.deform. 1 (1-4) Kapušany

Svah. deform. 1 (1-4) Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Svah. deform. 1 (1-4) Ďačov

Svah.deform. 1 (1-4) Ďačov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Svah. deform. 1 (1-4) Varhaňovce

Svah. deform. 1 (1-4) Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Invalidné poistenie PZ

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne DOH

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne PZ

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP PZ

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne PZ

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP PZ

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne DOH

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH

SUD 1-7/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CN

CN P454

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
39 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO
42181810
Názov
ENVIGEO, a.s.
IČO
31600891
Názov
GEO Slovakia, s.r.o.
IČO
36193241
Názov
DMC, s.r.o.
IČO
36777455
Názov
SLOVNAFT, a.s.
IČO
31322832
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.