Popis projektu

Cieľom projektu je sanácia havarijných svahových deformácií na vybraných siedmich lokalitách (Brezovička, Ďačov, Kapušany, Ondrašovce, Petrovany, Varhaňovce, Stránske), pričom dôraz bude kladený na zníženie, príp. odstránenie príčin svahových deformácií a zabezpečenie trvalej stabilizácie porušeného územia. Vo všeobecnosti sanačné práce  zahŕňajú predovšetkým odvodnenie zosuvného územia, technické stabilizačné opatrenia a terénne úpravy zosuvného svahu. Výsledky sanácie  budú spracované v záverečnej správe s návrhom posanačného monitoringu, ktorého  cieľom je sledovanie účinnosti sanačných opatrení.

Sanácia geologického prostredia je zameraná na zhotovenie súboru geologických, stavebných a iných technických prác, ktoré  efektívne odstránia negatívne následky svahových deformácií v predmetných lokalitách a ich najbližšom okolí a zabezpečia dlhodobú stabilizáciu porušeného územia. Na sanovanom  území bude v nevyhnutnom rozsahu obnovený pôvodný  reliéf  terénu porušený svahovými deformáciami a bude realizovaná rekultivácia porušeného územia. Každá zosuvná lokalita bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká danej lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh porušenia územia, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na riziká, ktoré lokalita predstavuje pre životy a majetok obyvateľov a životné prostredie.

Špecifické ciele projektu sú:

 • vypracovanie projektu  geologickej úlohy, vrátane podrobného návrhu technickej časti sanácie projektu geologickej úlohy,
 • eliminovanie príčin vzniku svahových deformácií,
 • eliminovanie negatívnych následkov svahových deformácií v predmetných lokalitách a ich najbližšom okolí,
 • vybudovanie všetkých sanačných prvkov na zabezpečenie dlhodobej stability územia,
 • vybudovanie monitorovacieho systému na sledovanie stability svahu a účinnosti sanačných opatrení,
 • upravenie povrchu terénu svahových deformácií po skončení sanácie (rekultivácia),
 • vypracovanie záverečnej správy zo sanácie svahovej deformácie s návrhom monitoringu svahovej deformácie,
 • vypracovanie záverečnej správy z posanačného monitoringu,
 • zabezpečenie vypracovania oponentských posudkov nezávislými expertmi.

Cieľom odborného geologického dohľadu je najmä:

 • kontrola plnenia rozsahu a kvality sanačných prác stanovených schváleným projektom geologickej úlohy,
 • kontrola efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu,
 • overenie a kontrola dokladovaných dát a vykazovaných nákladov, kubatúry, analytických výsledkov, terénnych prác a pod.,
 • zabezpečenie spätnej väzby pre včasné zisťovanie problémov,
 • prípravu návrhov nápravných opatrení,
 • záverečné vyhodnotenie sanačných prác odborným geologickým dohľadom.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Brezovička, Ďačov, Kapušany, Ondrašovce, Petrovany, Varhaňovce, Stránske
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2018 - 01.07.2021
Celková suma
5,111,332 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,222,874 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Sanácia svahových deformácií
Typ
A. Podpora prevenci…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Plocha zmapovaného územia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet novoidentifikovaných, registrovaných a zmapovaných svahových deformácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Plocha preskúmaného zosuvného územia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet preskúmaných svahových deformácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Plocha monitorovaných svahových deformácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet monitorovaných svahových deformácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných zariadení na monitorovanie svahových deformácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
0,0 (ha)
Cieľ
82,33 (ha)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
-
Názov
Počet sanovaných svahových deformácií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sanácia svah. deformácií

Sanácia svah. deformácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
115,800 €
Schválené na preplatenie
115,800 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Invalidné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,336 €
Schválené na preplatenie
2,336 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,539 €
Schválené na preplatenie
1,539 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
511 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
-
Názov

Dohody

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,647 €
Schválené na preplatenie
3,647 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 SSD 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
419 €
Realizácia
-
Názov

Stránske - Sanácia svahových deform.

Stránske - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
18,936 €
Schválené na preplatenie
18,936 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Kapušany - Sanácia svahových deform.

Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
6,633 €
Schválené na preplatenie
6,633 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Varhaňovce - Sanácia svahových deform.

Varhaňovce - sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
10,890 €
Schválené na preplatenie
10,890 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Dačov - Sanácia svahových deform.

Dačov - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
13,416 €
Schválené na preplatenie
13,416 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Brezovička - Sanácia svahových deform.

Brezovička - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
11,016 €
Schválené na preplatenie
11,016 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce OGD

Sanácia SD - Varhaňovce OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
5,520 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Sanácia SD - Ondrašovce OGD

Sanácia SD - Ondrašovce OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Sanácia SD - Stránske OGD

Sanácia SD - Stránske OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Sanácia SD - Petrovany OGD

Sanácia SD - Petrovany OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Sanácia SD - Kapušany OGD

Sanácia SD - Kapušany OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Sanácia SD - Ďačov OGD

Sanácia SD - Ďačov OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Sanácia SD - Brezovička OGD

Sanácia SD - Brezovička OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce

Sanácia SD - Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
380,922 €
Schválené na preplatenie
380,922 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce

Sanácia SD - Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
380,922 €
Schválené na preplatenie
380,922 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Sanácia SD - Stránske

Sanácia SD - Stránske

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
83,040 €
Schválené na preplatenie
83,040 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Sanácia SD - Stránske

Sanácia SD - Stránske

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
83,040 €
Schválené na preplatenie
83,040 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Brezovička

Sanácia SD - Brezovička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
22,896 €
Schválené na preplatenie
22,896 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Sanácia SD - Brezovička

Sanácia SD - Brezovička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
22,896 €
Schválené na preplatenie
22,896 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Kapušany

Sanácia SD - Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
62,175 €
Schválené na preplatenie
62,175 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Sanácia SD - Kapušany

Sanácia SD - Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
62,175 €
Schválené na preplatenie
62,175 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Ďačov

Sanácia SD - Ďačov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
161,136 €
Schválené na preplatenie
161,136 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Sanácia SD - Ďačov

Sanácia SD - Ďačov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
161,136 €
Schválené na preplatenie
161,136 €
Realizácia
-
Názov

OGD-sanácia SD-Varhaňovce

OGD-sanácia SD- Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
12,768 €
Schválené na preplatenie
12,768 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

OGD - sanácia SD - rezovička

OGD-sanácia SD-Brezovička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
2,340 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

OGD-sanácia SD-Ďačov

OGD-sanácia SD-Ďačov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
3,996 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

OGD-sanácia SD-Kapušany

OGD-sanácia SD-Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
2,160 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

OGD-sanácia SD-Stránske

OGD-sanácia SD-Stránske

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,646 €
Schválené na preplatenie
2,646 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Starobné poistenie [EUR] PZ PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] DOH

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] PZ HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] PZ PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR] DOH

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR] PZ HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR] PZ PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie [EUR] DOH

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie [EUR] PZ HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie [EUR] PZ PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie [EUR] DOH

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie [EUR] PZ HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie [EUR] DOH

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie [EUR] PZ HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie [EUR] PZ PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti [EUR] DOH

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti [EUR] PZ HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti [EUR] PZ PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie [EUR] DOH

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie [EUR] PZ HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie [EUR] PZ PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond [EUR] DOH

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond [EUR] PZ HA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond [EUR] PZ PA

SÚD SSD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stránske - Sanácia svah. deformácií

Stránske - Sanácia svah. defromácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2019
Názov

Stránske - Sanácia svah. deformácií

Stránske - Sanácia svah. defromácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,168 €
Schválené na preplatenie
3,168 €
Realizácia
-
Názov

Dačov - Sanácia svah. deformácií

Dačov - Sanácia svah. deformácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
4,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2019
Názov

Dačov - Sanácia svah. deformácií

Dačov - Sanácia svah. deformácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
4,884 €
Schválené na preplatenie
4,884 €
Realizácia
-
Názov

Brezovička Sanácia svah. deformácií

Brezovička Sanácia svah. deformácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2019
Názov

Brezovička Sanácia svah. deformácií

Brezovička Sanácia svah. deformácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,904 €
Schválené na preplatenie
2,880 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Varhaňovce

Sanácia SD - Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
552,516 €
Schválené na preplatenie
552,516 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Stránske

Sanácia SD - Stránske

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
248,508 €
Schválené na preplatenie
248,508 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Ďačov

Sanácia SD - Ďačov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
180,882 €
Schválené na preplatenie
180,882 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Kapušany

Sanácia SD - Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
34,167 €
Schválené na preplatenie
34,167 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia SD - Brezovička

Sanácia SD - Brezovička

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
261,708 €
Schválené na preplatenie
261,708 €
Realizácia
-
Názov

Brezovička - Sanácia svahových deform.

Brezovička - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ďačov - Sanácia svahových deform.

Ďačov - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
147,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stránske - Sanácia svahových deform.

Stránske - Sanácia svahových deform.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ďačov - Sanácia svahových deform. - OGD

Ďačov - Sanácia svahových deform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
4,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kapušany - Sanácia svahových deform - OGD

Kapušany - Sanácia svahových deform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ondrašovce - Sanácia svahových doform - OGD

Ondrašovce - Sanácia svahových deform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Petrovany - Sanácia svahových deform - OGD

Petrovany - Sanácia svahových doform -OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stránske - Sanácia svahových deform - OGD

Stránske - Sanácia svahových deform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Varhaňovce - Sanácia svahových deform - OGD

Varhaňovce - Sanácia svahových doform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
15,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezovička - Sanácia svahových deform - OGD

Brezovička - Sanácia svahových deform - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.