Popis projektu

Projekt "Prevádzková podpora a zabezpečenie publicity SO SAŽP v rámci OP KŽP" je zameraný na financovanie zabezpečenia materiálno-technického vybavenia a prevádzkovej podpory pre zamestnancov Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO OP KŽP) a na podporu procesov informovania a komunikácie za účelom šírenia povedomia o možnostiach a výsledkoch podpory z OP KŽP v odbobí od augusta 2015 do decembra 2017. Realizáciou aktivít sa vytvorí základný predpoklad na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa implementácie projektov OP KŽP s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v rámci vytvárania vhodných pracovných podmienok, ako aj podpora absorpčnej schopnosti v oblasti informovania a komunikácie OP KŽP a zároveň zvýšenie povedomia o možnostiach a výsledkoch OP vrátane zdôraznenia úlohy Európskej únie.

Plánovaný počet administratívnych kapacít, pre ktoré budú vytvorené vhodné pracovné podmienky a budú vybavené materiálno-technickým vybavením z TP je stanovený na 102 a je vypočítaný ako priemer stavu administratívnych kapacít ku koncu júla 2017 (priemer 102,14 AK k 31.7.2017 zaokrúhlený na celé číslo 102).

Počet informačných aktivít, ktoré sú zrealizované v rámci projektu je 31 (13 ks prezentačný materiál, 1 TV spot, 8 ks reklamné fólie, 8 informačných seminárov pre žiadateľov NFP, 1 informačný seminár pre prijímateľov NFP).

Plánovaná dĺžka realizácie aktivít projektu je 29 mesiacov. Miesto realizácie projektu je územie SR.

Výsledkom projektu je vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre plnenie úloh implementácie OP KŽP zabezpečením adekvátneho materiálno-technického vybavenia a prevádzkovej podpory pre potreby zamestnancov SO OP KŽP. Dostatočné materiálno-technické, prevádzkové zabezpečenie vytvorí podmienky pre kvalitné vykonávanie činností administratívnych kapacít v súlade a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a procesy informovania a komunikácie za účelom šírenia povedomia o možnostiach a výsledkoch podpory z OP KŽP. V rámci projektu jednotlivé aktivity spadajú do špecifického cieľa:

5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu (oblasť intervencie 121);

5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe (oblasť intervencie 123).

Slovenská agentúra životného prostredia čestne vyhlasuje, že ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia pre projekt s názvom „Prevádzková podpora a zabezpečenie publicity SO SAŽP v rámci OP KŽP“ si nebude uplatňovať právo na odpočítanie dane v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a nebude si nárokovať vrátenie DPH.

Viac
Subjekt
Slovenská agentúra životného prostredia
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2015 - 01.12.2017
Celková suma
333,918 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
318,736 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Informačné aktivity pre prijímateľov NF…
Typ
B. Posilnenie admin…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
01.05.2017
Plánovaný koniec
01.05.2017
Skutočný koniec
31.05.2017
Názov
Informačné aktivity pre potenciálnych ž…
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.08.2015
Skutočný začiatok
01.08.2015
Plánovaný koniec
01.05.2017
Skutočný koniec
31.05.2017
Názov
Propagácia OP KŽP - VRR
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.02.2017
Skutočný koniec
28.02.2017
Názov
Informačné aktivity pre prijímateľov NF…
Typ
B. Posilnenie admin…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
01.05.2017
Plánovaný koniec
01.05.2017
Skutočný koniec
31.05.2017
Názov
Informačné aktivity pre potenciálnych ž…
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.08.2015
Skutočný začiatok
01.08.2015
Plánovaný koniec
01.05.2017
Skutočný koniec
31.05.2017
Názov
Propagácia OP KŽP - MRR
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.02.2017
Skutočný koniec
28.02.2017
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP - …
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Materiálno-technické zabezpečenie imple…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP - …
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Materiálno-technické zabezpečenie imple…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet mediálnych výstupov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych kampaní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
31,0 (počet)
Cieľ
31,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.03.2018
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
94,5 (počet)
Cieľ
102,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.03.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - KL REAL s.r.o. 3/2017

Faktúra č. 17202037

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - KL REAL s.r.o. 3/2017

Faktúra č. 17202037

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
4,281 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 2/2016

Faktúra č. 16202025

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 2/2016

Faktúra č. 16202025

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 8/2016

Faktúra č. 16202110

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 8/2016

Faktúra č. 16202110

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 12/2016 + vyúčtovanie 1 - 11/2016

Faktúra č. 16202170

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
1,476 €
Realizácia
31.01.2017
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 12/2016 + vyúčtovanie 1 - 11/2016

Faktúra č. 16202170

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
31.01.2017
Názov

632001 Elektrická energia - KL REAL 3/2017

Faktúra č. 17202039

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

632001 Elektrická energia - KL REAL 3/2017

Faktúra č. 17202039

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 1/2017

Faktúra č. 01/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,041 €
Schválené na preplatenie
1,041 €
Realizácia
23.02.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 1/2017

Faktúra č. 01/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
23.02.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 5/2017

Faktúra č. 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
14.06.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 5/2017

Faktúra č. 05/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
1,038 €
Realizácia
14.06.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 9/2017

Faktúra č. 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 9/2017

Faktúra č. 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
1,056 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 3/2017

Faktúra č. 41700398

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 3/2017

Faktúra č. 41700398

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 7/2017

Faktúra č. 41700813

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 7/2017

Faktúra č. 41700813

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

633006 Kancelársky materiál - Xepap, BB

Faktúra č. 1601110244

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
1,208 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

633006 Kancelársky materiál - Xepap, BB

Faktúra č. 1601110244

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 3/2017

Faktúra č. 41700348

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 3/2017

Faktúra č. 41700348

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 3/2017

Faktúra č. 41700348

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 3/2017

Faktúra č. 41700348

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 3/2017

Faktúra č. 41700348

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 3/2017

Faktúra č. 41700348

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
2,901 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 5/2017

Faktúra č. 41700537

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 5/2017

Faktúra č. 41700537

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 5/2017

Faktúra č. 41700537

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 5/2017

Faktúra č. 41700537

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 5/2017

Faktúra č. 41700537

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
2,901 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 5/2017

Faktúra č. 41700537

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 1/2017

Faktúra č. 2017/006

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 1/2017

Faktúra č. 2017/006

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 1/2017

Faktúra č. 2017/006

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 1/2017

Faktúra č. 2017/006

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 7/2016

Faktúra č. 2016037

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 7/2016

Faktúra č. 2016037

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 7/2016

Faktúra č. 2016037

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 7/2016

Faktúra č. 2016037

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 10/2016

Faktúra č. 2016055

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 10/2016

Faktúra č. 2016055

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 10/2016

Faktúra č. 2016055

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 10/2016

Faktúra č. 2016055

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - KL REAL s.r.o. 12/2016

Faktúra č. 16202166

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
30.01.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - KL REAL s.r.o. 12/2016

Faktúra č. 16202166

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
4,281 €
Realizácia
30.01.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - KL REAL s.r.o. 2/2017

Faktúra č. 17202021

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - KL REAL s.r.o. 2/2017

Faktúra č. 17202021

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
4,281 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 4/2016

Faktúra č. 16202048

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
26.05.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 4/2016

Faktúra č. 16202048

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
26.05.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 6/2016

Faktúra č. 16202079

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 6/2016

Faktúra č. 16202079

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 11/2016

Faktúra č. 16202154

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 11/2016

Faktúra č. 16202154

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

632001 Elektrická energia - KL REAL 2/2017

Faktúra č. 17202028

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

632001 Elektrická energia - KL REAL 2/2017

Faktúra č. 17202028

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

632001 Elektrická energia - KL REAL 4/2017

Faktúra č. 17202056

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
30.05.2017
Názov

632001 Elektrická energia - KL REAL 4/2017

Faktúra č. 17202056

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
30.05.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 3/2017

Faktúra č. 03/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
1,042 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 3/2017

Faktúra č. 03/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 7/2017

Faktúra č. 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
1,032 €
Realizácia
15.08.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 7/2017

Faktúra č. 07/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
15.08.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 1/2017

Faktúra č. 41700204

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
14.03.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 1/2017

Faktúra č. 41700204

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
222 €
Realizácia
14.03.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 6/2017

Faktúra č. 41700699

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 6/2017

Faktúra č. 41700699

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

633006 Kancelársky materiál - Xepap, KE

Faktúra č. 1601110445

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

633006 Kancelársky materiál - Xepap, KE

Faktúra č. 1601110445

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p.; vyúčtovanie 10-12/2016 (ťarchopis)

Faktúra č. 41700168

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p.; vyúčtovanie 10-12/2016 (ťarchopis)

Faktúra č. 41700168

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p.; vyúčtovanie 10-12/2016 (ťarchopis)

Faktúra č. 41700168

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p.; vyúčtovanie 10-12/2016 (ťarchopis)

Faktúra č. 41700168

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,340 €
Schválené na preplatenie
1,340 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 2/2017

Faktúra č. 41700253

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 2/2017

Faktúra č. 41700253

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 2/2017

Faktúra č. 41700253

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
2,901 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 2/2017

Faktúra č. 41700253

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 2/2017

Faktúra č. 41700253

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 2/2017

Faktúra č. 41700253

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 7/2017

Faktúra č. 41700752

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 7/2017

Faktúra č. 41700752

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 7/2017

Faktúra č. 41700752

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 7/2017

Faktúra č. 41700752

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,459 €
Schválené na preplatenie
3,459 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 7/2017

Faktúra č. 41700752

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 7/2017

Faktúra č. 41700752

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,895 €
Schválené na preplatenie
10,895 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

711003 Stavebný softvér - Systematic

Faktúra č. FV17108

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

711003 Stavebný softvér - Systematic

Faktúra č. FV17108

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
17.07.2017
Názov

637012 Notárske poplatky - osvedčenie 5/2017

Pokladničný doklad 3/561

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
30.05.2017
Názov

637012 Notárske poplatky - osvedčenie 5/2017

Pokladničný doklad 3/561

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
30.05.2017
Názov

634003 Dopravné poistné - PZP 10x Renault Megane + 2x VW + 1x Peugeot; 1-2/2017 Union poisťovňa

Platobný poukaz SAŽP zo dňa 28.11.2016 - PZP za 12/2016-2/2017 na VS 72901233

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

634003 Dopravné poistné - PZP 10x Renault Megane + 2x VW + 1x Peugeot; 1-2/2017 Union poisťovňa

Platobný poukaz SAŽP zo dňa 28.11.2016 - PZP za 12/2016-2/2017 na VS 72901233

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

634003 Dopravné poistné - HP 10x Renault Megane + 2x VW + 1x Peugeot; 9-11/2017 Union poisťovňa

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 107714430 HP 9-11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

634003 Dopravné poistné - HP 10x Renault Megane + 2x VW + 1x Peugeot; 9-11/2017 Union poisťovňa

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 107714430 HP 9-11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
919 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 6/2016

Faktúra č. 2016/046

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 6/2016

Faktúra č. 2016/046

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 6/2016

Faktúra č. 2016/046

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 6/2016

Faktúra č. 2016/046

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 9/2016

Faktúra č. 2016/065

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 9/2016

Faktúra č. 2016/065

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 9/2016

Faktúra č. 2016/065

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 9/2016

Faktúra č. 2016/065

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 4/2017

Faktúra č. 2017/028

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 4/2017

Faktúra č. 2017/028

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 4/2017

Faktúra č. 2017/028

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 4/2017

Faktúra č. 2017/028

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 10/2016

Faktúra č. 41600991

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
2,901 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 10/2016

Faktúra č. 41600991

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 10/2016

Faktúra č. 41600991

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 10/2016

Faktúra č. 41600991

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 10/2016

Faktúra č. 41600991

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 10/2016

Faktúra č. 41600991

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - KL REAL s.r.o. 4/2017

Faktúra č. 17202048

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - KL REAL s.r.o. 4/2017

Faktúra č. 17202048

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
4,281 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 3/2016

Faktúra č. 16202035

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 3/2016

Faktúra č. 16202035

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 9/2016

Faktúra č. 16202123

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
25.10.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 9/2016

Faktúra č. 16202123

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
25.10.2016
Názov

632001 Elektrická energia - KL REAL 12/2016

Faktúra č. 17202001

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

632001 Elektrická energia - KL REAL 12/2016

Faktúra č. 17202001

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
343 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

632002 Vodné, stočné - KL REAL 2/2017 - 4/2017

Faktúra č. 17202057

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

632002 Vodné, stočné - KL REAL 2/2017 - 4/2017

Faktúra č. 17202057

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 2/2017

Faktúra č. 02/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 2/2017

Faktúra č. 02/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 6/2017

Faktúra č. 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 6/2017

Faktúra č. 06/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 8/2017

Faktúra č. 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 8/2017

Faktúra č. 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
1,048 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 2/2017

Faktúra č. 41700280

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
10.04.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 2/2017

Faktúra č. 41700280

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
10.04.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 5/2017

Faktúra č. 41700575

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 5/2017

Faktúra č. 41700575

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

633006 Kancelársky materiál - Xepap, ZA

Faktúra č. 1601110478

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

633006 Kancelársky materiál - Xepap, ZA

Faktúra č. 1601110478

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
640 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 11/2016

Faktúra č. 41601066

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 11/2016

Faktúra č. 41601066

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 11/2016

Faktúra č. 41601066

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 11/2016

Faktúra č. 41601066

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 11/2016

Faktúra č. 41601066

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 11/2016

Faktúra č. 41601066

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
2,901 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 4/2017

Faktúra č. 41700447

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 4/2017

Faktúra č. 41700447

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
2,901 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 4/2017

Faktúra č. 41700447

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 4/2017

Faktúra č. 41700447

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 4/2017

Faktúra č. 41700447

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 4/2017

Faktúra č. 41700447

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

"636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 8/2017 "

Faktúra č. 41700853

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 8/2017

Faktúra č. 41700853

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 8/2017

Faktúra č. 41700853

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 8/2017 o zohľadnením dobropisu č. 41701010 - vyúčtovanie za 7-9/2017

Faktúra č. 41700853

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 8/2017 o zohľadnením dobropisu č. 41701010 - vyúčtovanie za 7-9/2017

Faktúra č. 41700853

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,375 €
Schválené na preplatenie
3,375 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

"636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 8/2017 "

Faktúra č. 41700853

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,895 €
Schválené na preplatenie
10,895 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

634003 Dopravné poistné - PZP 10x Renault Megane + 2x VW + 1x Peugeot; 6-8/2017 Union poisťovňa

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 107714245 PZP 6-8/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

634003 Dopravné poistné - PZP 10x Renault Megane + 2x VW + 1x Peugeot; 6-8/2017 Union poisťovňa

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 107714245 PZP 6-8/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

637005 Iniciačný 3D spot, HomeMedia Production

Faktúra č. 0215/2015

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

637005 Iniciačný 3D spot, HomeMedia Production

Faktúra č. 0215/2015

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,380 €
Schválené na preplatenie
21,380 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 8/2016

Faktúra č. 2016/059

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 8/2016

Faktúra č. 2016/059

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 8/2016

Faktúra č. 2016/059

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 8/2016

Faktúra č. 2016/059

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 11/2016

Faktúra č. 2016/081

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 11/2016

Faktúra č. 2016/081

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 11/2016

Faktúra č. 2016/081

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 11/2016

Faktúra č. 2016/081

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 3/2017

Faktúra č. 2017/021

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 3/2017

Faktúra č. 2017/021

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 3/2017

Faktúra č. 2017/021

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 3/2017

Faktúra č. 2017/021

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 9/2016

Faktúra č. 2016050

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 9/2016

Faktúra č. 2016050

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 1/2017

Faktúra č. 41700166

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 1/2017

Faktúra č. 41700166

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 1/2017

Faktúra č. 41700166

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
2,901 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 1/2017

Faktúra č. 41700166

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 1/2017

Faktúra č. 41700166

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 1/2017

Faktúra č. 41700166

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 6/2017 so zohľadnením dobropisu č. 41700748 - vyúčtovanie za 4-6/2017

Faktúra č. 41700638

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 6/2017 so zohľadnením dobropisu č. 41700748 - vyúčtovanie za 4-6/2017

Faktúra č. 41700638

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 6/2017 so zohľadnením dobropisu č. 41700748 - vyúčtovanie za 4-6/2017

Faktúra č. 41700638

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 6/2017 so zohľadnením dobropisu č. 41700748 - vyúčtovanie za 4-6/2017

Faktúra č. 41700638

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 6/2017

Faktúra č. 41700638

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 6/2017

Faktúra č. 41700638

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 9/2017 so zohľadnením dobropisu č. 41701010 - vyúčtovanie za 7-9/2017

Faktúra č. 41700918

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 9/2017

Faktúra č. 41700918

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,895 €
Schválené na preplatenie
10,895 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 9/2017 so zohľadnením dobropisu č. 41701010 - vyúčtovanie za 7-9/2017

Faktúra č. 41700918

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 9/2017

Faktúra č. 41700918

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

636001 Nájom parkovacie miesta - Servis 4U, 5-7/2017

Faktúra č. 2017/029

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

636001 Nájom parkovacie miesta - Servis 4U, 5-7/2017

Faktúra č. 2017/029

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
848 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

634003 Dopravné poistné - PZP 10x Renault Megane + 2x VW + 1x Peugeot; 3-5/2017 Union poisťovňa

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 105856837 PZP 3-5/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

634003 Dopravné poistné - PZP 10x Renault Megane + 2x VW + 1x Peugeot; 3-5/2017 Union poisťovňa

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 105856837 PZP 3-5/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

634003 Dopravné poistné - PZP 10x Renault Megane + 2x VW + 1x Peugeot; 9-11/2017 Union poisťovňa

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 125013768 PZP 9-11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

634003 Dopravné poistné - PZP 10x Renault Megane + 2x VW + 1x Peugeot; 9-11/2017 Union poisťovňa

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 125013768 PZP 9-11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 12/2016

Faktúra č. 2016/092

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 12/2016

Faktúra č. 2016/092

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 12/2016

Faktúra č. 2016/092

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 12/2016

Faktúra č. 2016/092

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 6/2016

Faktúra č. 2016027

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 6/2016

Faktúra č. 2016027

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 6/2016

Faktúra č. 2016027

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 6/2016

Faktúra č. 2016027

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 6/2016

Faktúra č. 2016028

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 6/2016

Faktúra č. 2016028

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 6/2016

Faktúra č. 2016028

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 6/2016

Faktúra č. 2016028

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 10/2016

Faktúra č. 2016054

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 10/2016

Faktúra č. 2016054

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 10/2016

Faktúra č. 2016054

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 10/2016

Faktúra č. 2016054

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 2/2017

Faktúra č. 2017021

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 2/2017

Faktúra č. 2017021

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 2/2017

Faktúra č. 2017021

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 2/2017

Faktúra č. 2017021

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - KL REAL s.r.o. 1/2017 "

Faktúra č. 17202010

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
4,281 €
Realizácia
22.02.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - KL REAL s.r.o. 1/2017 "

Faktúra č. 17202010

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
22.02.2017
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 1/2016

Faktúra č. 16202007

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
23.02.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 1/2016

Faktúra č. 16202007

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
23.02.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 5/2016

Faktúra č. 16202061

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 5/2016

Faktúra č. 16202061

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
29.06.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 7/2016

Faktúra č. 16202092

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
22.08.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 7/2016

Faktúra č. 16202092

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
22.08.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 10/2016

Faktúra č. 16202136

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
18.11.2016
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 10/2016

Faktúra č. 16202136

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
18.11.2016
Názov

632001 Elektrická energia - KL REAL 1/2017

Faktúra č. 17202012

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
02.03.2017
Názov

632001 Elektrická energia - KL REAL 1/2017

Faktúra č. 17202012

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
02.03.2017
Názov

632002 Vodné, stočné - KL REAL 11/2016 - 2/2017

Faktúra č. 17202023

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

632002 Vodné, stočné - KL REAL 11/2016 - 2/2017

Faktúra č. 17202023

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 4/2017

Faktúra č. 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 4/2017

Faktúra č. 04/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,047 €
Schválené na preplatenie
1,047 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

632003 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 12/2016

Faktúra č. 41700042

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
13.02.2017
Názov

632003 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 12/2016

Faktúra č. 41700042

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
13.02.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 4/2017

Faktúra č. 41700506

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 4/2017

Faktúra č. 41700506

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

633006 Kancelársky materiál - Xepap, BA

Faktúra č. 1601110724

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

633006 Kancelársky materiál - Xepap, BA

Faktúra č. 1601110724

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,096 €
Schválené na preplatenie
4,096 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 12/2016 so zohľadnením dobropisu č. 41700427 vyúčtovanie tepla za rok 2016

Faktúra č. 41601239

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
1,294 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 12/2016

Faktúra č. 41601239

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 12/2016 so zohľadnením dobropisu č. 41700427 vyúčtovanie tepla za rok 2016

Faktúra č. 41601239

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 12/2016

Faktúra č. 41601239

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
9,138 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 12/2016

Faktúra č. 41601239

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 12/2016

Faktúra č. 41601239

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p.; vyúčtovanie 1-3/2017 (ťarchopis)

Faktúra č. 41700453

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p.; vyúčtovanie 1-3/2017 (ťarchopis)

Faktúra č. 41700453

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p.; vyúčtovanie 1-3/2017 (ťarchopis)

Faktúra č. 41700453

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
1,401 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p.; vyúčtovanie 1-3/2017 (ťarchopis)

Faktúra č. 41700453

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

634003 Dopravné poistné - PZP + HP 3x Kia Ceed na rok 2017 so zohľadnením vrátenia nespotreb. poistného, MŽP SR

Faktúra č. 47/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

634003 Dopravné poistné - PZP + HP 3x Kia Ceed na rok 2017 so zohľadnením vrátenia nespotreb. poistného, MŽP SR

Faktúra č. 47/2016

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

634003 Dopravné poistné - HP 10x Renault Megane + 2x VW + 1x Peugeot; 1-2/2017 Union poisťovňa

Platobný poukaz SAŽP zo dňa 28.11.2016 - HP za 12/2016-2/2017 na VS 78900671

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

634003 Dopravné poistné - HP 10x Renault Megane + 2x VW + 1x Peugeot; 1-2/2017 Union poisťovňa

Platobný poukaz SAŽP zo dňa 28.11.2016 - HP za 12/2016-2/2017 na VS 78900671

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
29.11.2016
Názov

634003 Dopravné poistné - HP 10x Renault Megane + 2x VW + 1x Peugeot; 3-5/2017 Union poisťovňa

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 107712712 HP 3-5/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
919 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

634003 Dopravné poistné - HP 10x Renault Megane + 2x VW + 1x Peugeot; 3-5/2017 Union poisťovňa

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 107712712 HP 3-5/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

634003 Dopravné poistné - HP 10x Renault Megane + 2x VW + 1x Peugeot; 6-8/2017 Union poisťovňa

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 107714300 HP 6-8/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

634003 Dopravné poistné - HP 10x Renault Megane + 2x VW + 1x Peugeot; 6-8/2017 Union poisťovňa

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 107714300 HP 6-8/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
919 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

633006 Prezentačný materiál, LM reklama

Faktúra č. 160100400

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

633006 Prezentačný materiál, LM reklama

Faktúra č. 160100400

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,970 €
Schválené na preplatenie
2,970 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 7/2016

Faktúra č. 2016/052

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
26.08.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 7/2016

Faktúra č. 2016/052

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
26.08.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 7/2016

Faktúra č. 2016/052

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
26.08.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 7/2016

Faktúra č. 2016/052

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
26.08.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 10/2016

Faktúra č. 2016/072

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 10/2016

Faktúra č. 2016/072

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 10/2016

Faktúra č. 2016/072

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 10/2016

Faktúra č. 2016/072

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 2/2017

Faktúra č. 2017/012

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
28.03.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - J&M Služby, BB 2/2017

Faktúra č. 2017/012

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
28.03.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 2/2017

Faktúra č. 2017/012

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
28.03.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - J&M Služby, BB 2/2017

Faktúra č. 2017/012

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
28.03.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 8/2016

Faktúra č. 2016044

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 8/2016

Faktúra č. 2016044

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 8/2016

Faktúra č. 2016044

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 8/2016

Faktúra č. 2016044

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 11/2016

Faktúra č. 2016060

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 11/2016

Faktúra č. 2016060

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 11/2016

Faktúra č. 2016060

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 11/2016

Faktúra č. 2016060

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 2/2017

Faktúra č. 2017022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 2/2017

Faktúra č. 2017022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 2/2017

Faktúra č. 2017022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 2/2017

Faktúra č. 2017022

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 3/2017

Faktúra č. 2017027

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 3/2017

Faktúra č. 2017027

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 3/2017

Faktúra č. 2017027

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 3/2017

Faktúra č. 2017027

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 7/2016

Faktúra č. 2016036

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
26.08.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 7/2016

Faktúra č. 2016036

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
26.08.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 7/2016

Faktúra č. 2016036

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
26.08.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 7/2016

Faktúra č. 2016036

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
26.08.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 4/2017

Faktúra č. 2017041

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 4/2017

Faktúra č. 2017041

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 4/2017

Faktúra č. 2017041

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 4/2017

Faktúra č. 2017041

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 8/2016

Faktúra č. 2016043

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 8/2016

Faktúra č. 2016043

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 8/2016

Faktúra č. 2016043

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 8/2016

Faktúra č. 2016043

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 12/2016

Faktúra č. 2016065

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
30.01.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 12/2016

Faktúra č. 2016065

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
30.01.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 12/2016

Faktúra č. 2016065

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
30.01.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 12/2016

Faktúra č. 2016065

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
30.01.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 4/2017

Faktúra č. 2017040

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 4/2017

Faktúra č. 2017040

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 4/2017

Faktúra č. 2017040

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 4/2017

Faktúra č. 2017040

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 12/2016

Faktúra č. 2016066

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
30.01.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 12/2016

Faktúra č. 2016066

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
30.01.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 12/2016

Faktúra č. 2016066

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
30.01.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 12/2016

Faktúra č. 2016066

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
30.01.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 11/2016

Faktúra č. 2016059

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 11/2016

Faktúra č. 2016059

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 11/2016

Faktúra č. 2016059

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 11/2016

Faktúra č. 2016059

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 3/2017

Faktúra č. 2017026

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 3/2017

Faktúra č. 2017026

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 3/2017

Faktúra č. 2017026

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 3/2017

Faktúra č. 2017026

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 1/2017

Faktúra č. 2017012

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 1/2017

Faktúra č. 2017012

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, KE 1/2017

Faktúra č. 2017012

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, KE 1/2017

Faktúra č. 2017012

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 9/2016

Faktúra č. 2016049

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
02.11.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 9/2016

Faktúra č. 2016049

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
02.11.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 9/2016

Faktúra č. 2016049

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
02.11.2016
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 9/2016

Faktúra č. 2016049

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
02.11.2016
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 1/2017

Faktúra č. 2017011

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 1/2017

Faktúra č. 2017011

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

637004 Upratovacie služby - SLUŽBY SERVIS, ZA 1/2017

Faktúra č. 2017011

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

633006 Hygienický materiál - SLUŽBY SERVIS, ZA 1/2017

Faktúra č. 2017011

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
01.03.2017
Názov

633006 Kancelársky materiál - Xepap, BA

Faktúra č. 1701110379

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,061 €
Schválené na preplatenie
5,061 €
Realizácia
18.01.2018
Názov

633006 Kancelársky materiál - Xepap, BA

Faktúra č. 1701110379

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
18.01.2018
Názov

634003 Dopravné poistné - PZP 9x Renault Megane + 1x Peugeot; 12/2017 Union poisťovňa

Platobný poukaz SAŽP zo dňa 30.11.2017- PZP za 12/2017-2/2018 na VS 72901233

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

634003 Dopravné poistné - PZP 9x Renault Megane + 1x Peugeot; 12/2017 Union poisťovňa

Platobný poukaz SAŽP zo dňa 30.11.2017- PZP za 12/2017-2/2018 na VS 72901233

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

634003 Dopravné poistné - HP 9x Renault Megane + 1x Peugeot; 12/2017 Union poisťovňa

Platobný poukaz SAŽP zo dňa 30.11.2017 - HP za 12/2017-2/2018 na VS 78900671

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

634003 Dopravné poistné - HP 9x Renault Megane + 1x Peugeot; 12/2017 Union poisťovňa

Platobný poukaz SAŽP zo dňa 30.11.2017 - HP za 12/2017-2/2018 na VS 78900671

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 10/2017

Faktúra č. 41701006

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,459 €
Schválené na preplatenie
3,459 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 10/2017

Faktúra č. 41701006

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,895 €
Schválené na preplatenie
10,895 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 10/2017

Faktúra č. 41701006

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 10/2017

Faktúra č. 41701006

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 10/2017

Faktúra č. 41701006

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 10/2017

Faktúra č. 41701006

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 11/2017

Faktúra č. 41701090

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 11/2017

Faktúra č. 41701090

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,459 €
Schválené na preplatenie
3,459 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 11/2017

Faktúra č. 41701090

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 11/2017

Faktúra č. 41701090

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 11/2017

Faktúra č. 41701090

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 11/2017

Faktúra č. 41701090

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,895 €
Schválené na preplatenie
10,895 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 12/2017

Faktúra č. 41701257

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 12/2017

Faktúra č. 41701257

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,459 €
Schválené na preplatenie
3,459 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p. 12/2017

Faktúra č. 41701257

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 12/2017 v zmysle vyúčtovania za 10-12/2017

Faktúra č. 41701257

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

636001 Nájom nebytových priestorov - VV, š.p. 12/2017

Faktúra č. 41701257

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,895 €
Schválené na preplatenie
10,895 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

632002 Vodné, stočné, zráž. voda - VV, š.p. 12/2017 v zmysle vyúčtovania za 10-12/2017

Faktúra č. 41701257

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 1-4/2017

Faktúra č. 17202049

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
1,307 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 1-4/2017

Faktúra č. 17202049

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p.; vyúčtovanie 10-12/2017 (ťarchopis)

Faktúra č. 41800166 (ťarchopis)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

632001 Tepelná + el. energia - VV, š.p.; vyúčtovanie 10-12/2017 (ťarchopis)

Faktúra č. 41800166 (ťarchopis)

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

632003 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 8/2017 - 12/2017

Faktúra č. 41800114

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,316 €
Schválené na preplatenie
1,316 €
Realizácia
21.02.2018
Názov

632003 Telekomunikačné služby (pevné linky) - VV, š.p. 8/2017 - 12/2017

Faktúra č. 41800114

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
21.02.2018
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 1-4/2017 - vyúčtovanie ťarchopis

Faktúra č. 17202140

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

632001 Tepelná energia - KL REAL 1-4/2017 - vyúčtovanie ťarchopis

Faktúra č. 17202140

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
1,165 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

636001 Prenájom miestností - informačný seminár pre žiadateľov 11.8.2015

Faktúra č. 150278

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
27.08.2015
Názov

636001 Prenájom miestností - informačný seminár pre žiadateľov 11.8.2015

Faktúra č. 150278

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
455 €
Realizácia
27.08.2015
Názov

636001 Prenájom miestností - informačný seminár pre žiadateľov 5.8.2015

Faktúra č. 0000000226

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
27.08.2015
Názov

636001 Prenájom miestností - informačný seminár pre žiadateľov 5.8.2015

Faktúra č. 0000000226

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
27.08.2015
Názov

636001 Prenájom miestností - informačný seminár pre žiadateľov 4.8.2015

Faktúra č. 1500312

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
27.08.2015
Názov

636001 Prenájom miestností - informačný seminár pre žiadateľov 4.8.2015

Faktúra č. 1500312

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
27.08.2015
Názov

637001 Catering - informačný seminár pre žiadateľov 23.5.2016

Faktúra č. VFP070_16

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
942 €
Schválené na preplatenie
942 €
Realizácia
05.09.2016
Názov

637001 Catering - informačný seminár pre žiadateľov 23.5.2016

Faktúra č. VFP070_16

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
05.09.2016
Názov

636001 Prenájom miestností - informačný seminár pre prijímateľov 25.5.2017

Faktúra č. VFP073_17

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

636001 Prenájom miestností - informačný seminár pre prijímateľov 25.5.2017

Faktúra č. VFP073_17

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

637001 Catering - informačný seminár pre žiadateľov 22.4.2016

Faktúra č. VFP054_16

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,367 €
Schválené na preplatenie
1,367 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

637001 Catering - informačný seminár pre žiadateľov 22.4.2016

Faktúra č. VFP054_16

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

636001 Prenájom miestností - informačný seminár pre žiadateľov 23.5.2016

Faktúra č. 6060046760

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
27.07.2016
Názov

636001 Prenájom miestností - informačný seminár pre žiadateľov 23.5.2016

Faktúra č. 6060046760

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
27.07.2016
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 12/2017

Faktúra č. 03/2018

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,045 €
Schválené na preplatenie
1,045 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 12/2017

Faktúra č. 03/2018

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 11/2017

Faktúra č. 14/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,047 €
Schválené na preplatenie
1,047 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 11/2017

Faktúra č. 14/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 10/2017

Faktúra č. 12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

632005 Telekomunikačné služby (mobily) - MŽP SR 10/2017

Faktúra č. 12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,052 €
Schválené na preplatenie
1,052 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

636001 Nájom parkovacie miesta - Servis 4U, 11-12/2017

Faktúra č. 2018/01

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
26.02.2018
Názov

636001 Nájom parkovacie miesta - Servis 4U, 11-12/2017

Faktúra č. 2018/01

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
26.02.2018
Názov

633009 Odborná literatúra - právne publikácie, Panta Rhei

Faktúra č. 3801716031

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
06.07.2017
Názov

633009 Odborná literatúra - právne publikácie, Panta Rhei

Faktúra č. 3801716031

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
06.07.2017
Názov

633006 Tonery - DD21 s.r.o.

Faktúra č. 171268

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

633006 Tonery - DD21 s.r.o.

Faktúra č. 171268

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,505 €
Schválené na preplatenie
6,505 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

636001 Nájom parkovacie miesta - Servis 4U, 8-10/2017

Faktúra č. 2017/041

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
848 €
Realizácia
27.11.2017
Názov

636001 Nájom parkovacie miesta - Servis 4U, 8-10/2017

Faktúra č. 2017/041

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
27.11.2017
Názov

633009 Odborná literatúra - VO v kocke, Adamas Alliance

Faktúra č. 1402017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Adamas Alliance, s.r.o.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

633009 Odborná literatúra - VO v kocke, Adamas Alliance

Faktúra č. 1402017

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Adamas Alliance, s.r.o.
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
506 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

633009 Odborná literatúra - Civilný sporový komentár, Panta Rhei

Faktúra č. 3801640647

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

633009 Odborná literatúra - Civilný sporový komentár, Panta Rhei

Faktúra č. 3801640647

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

633009 Odborná literatúra - Zákon o konkurze, Správny súdny poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Martinus

Faktúra č. 1163816631

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
301 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

633009 Odborná literatúra - Zákon o konkurze, Správny súdny poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Martinus

Faktúra č. 1163816631

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

633009 Odborná literatúra - Zákon o príspevku z EŠIF, Martinus

Faktúra č. 1151294581

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

633009 Odborná literatúra - Zákon o príspevku z EŠIF, Martinus

Faktúra č. 1151294581

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

637001 Catering - informačný seminár pre prijímateľov 25.5.2017

Faktúra č. 6060054144

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

637001 Catering - informačný seminár pre prijímateľov 25.5.2017

Faktúra č. 6060054144

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

637001 Catering - informačný seminár pre žiadateľov 30.5.2017

Faktúra č. VFP074_17

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

637001 Catering - informačný seminár pre žiadateľov 30.5.2017

Faktúra č. VFP074_17

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

637001 Catering - informačný seminár pre žiadateľov 1.2.2017

Faktúra č. VFP011_17

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

637001 Catering - informačný seminár pre žiadateľov 1.2.2017

Faktúra č. VFP011_17

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

636001 Prenájom miestností - informačný seminár pre žiadateľov 22.4.2016

Faktúra č. 6060045460

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

636001 Prenájom miestností - informačný seminár pre žiadateľov 22.4.2016

Faktúra č. 6060045460

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

637004 Reklamné samolepiace fólie OP KŽP

Faktúra č. 1650003302

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
JUICE, s.r.o.
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

637004 Reklamné samolepiace fólie OP KŽP

Faktúra č. 1650003302

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
JUICE, s.r.o.
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
03.02.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
2,036 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Ostatné Neuvedenie podmieno…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO
42181810
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
Slovenská agentúra životného prostredia
IČO
00626031
Názov
Adamas Alliance, s.r.o.
IČO
45724482
Názov
JUICE, s.r.o.
IČO
46094539
Názov
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO
00158496
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
IČO
00156752
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
Juice, s.r.o.
IČO
46094539
Názov
J & M Služby, s.r.o.
IČO
36025321
Názov
SLUŽBY-SERVIS spol. s r.o.
IČO
36579629
Názov
Vodohospodárska výstavba
IČO
00156752
Názov
KL REAL s.r.o.
IČO
36054801
Názov
HomeMedia Production, s.r.o.
IČO
36771023
Názov
Servis 4U, s.r.o.
IČO
36718904
Názov
LM reklama s.r.o.
IČO
46675477
Názov
Systematic spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO
31656331
Názov
LUX - BB, s.r.o.
IČO
47576626
Názov
EZEX s.r.o.
IČO
31737510
Názov
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO
00158496
Názov
Panta Rhei, s.r.o.
IČO
31443923
Názov
DD21 s.r.o.
IČO
43818030
Názov
DOXX RESTAURANT, s.r.o.
IČO
31579060
Názov
Martinus, s.r.o.
IČO
45503249
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.