Popis projektu

Predmetom projektu je rozšírenie kapacity MŠ v obci prostredníctvom  prestavby priestorov objektu pošty na materskú školu – prístavba, prestavba a nadstavba v obci Teplička nad Váhom. Realizáciou projektu materskej školy sa zvýši kapacita o 44 miest. V objekte sa v súčasnosti nachádza elokované pracovisko MŠ s 1 triedou pre deti od 3-6 rokov, realizáciou projektu vzniknú v objekte ďalšie 2 nové triedy MŠ s celodennou starostlivosťou.

Hlavným cieľom projektu je

 • zvýšenie početnosti tried, prostredníctvom nadstavby a prestavby a rekonštrukcie  o 2 nové triedy
 • zvýšenie kapacity MŠ o 44 novovytvorených miest
 • rozšírenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

 • Rozšírenie kapacít MŠ prostredníctvom prestavby, prístavby a nadstavby priestorov prevádzky pošty na materskú školu
 • Revitalizácia detského ihriska a areálu
 • Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ
 • Obstaranie materiálno - technického vybavenia MŠ

Miesto realizácie projektu je  

 • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl = 194
 • Počet podporených materských škôl =1
 • Počet renovovaných verejných budov =1
 • Podlahová plocha renovovaných verejných budov = 693,10 m2
 • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách = 114909,26 kWh/rok
 • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov = 22,392 t ekviv. CO2
 • Počet podporených areálov MŠ =1
 • Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením =1
 • Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach=693,10 m2

Viac
Subjekt
Obec Teplička nad Váhom
Miesta realizácie
Teplička nad Váhom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2020 - 01.03.2022
Celková suma
638,637 €
Vlastné zdroje
31,932 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
6,339 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno - technického vyb…
Typ
E. UMR_Obstaranie m…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
09.08.2021
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
28.03.2022
Názov
Zvyšovanie energetickej efektívnosti bu…
Typ
F. UMR_Zvyšovanie e…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
07.10.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
27.08.2021
Názov
Revitalizácia detského ihriska a areálu
Typ
D. UMR_Stavebno-tec…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
07.10.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
27.08.2021
Názov
Rozšírenie kapacít MŠ prostredníctvom p…
Typ
B. UMR_Rozširovanie…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
07.10.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
27.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
29.04.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
192,0 (osoby)
Cieľ
194,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
18.07.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
24,8869 (t ekviv. CO2)
Cieľ
22,292 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
132739,3321 (kWh/rok)
Cieľ
114909,26 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.07.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
828,92 (m2)
Cieľ
693,1 (m2)
Naposledy aktualizované
18.07.2022
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
828,92 (m2)
Cieľ
693,1 (m2)
Naposledy aktualizované
18.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra - didaktika

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kuchyňa - termos

Faktúra - termos

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra nábytok

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 7/2021

Faktúra 7/2021

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Stavebné práce 7/2021

Faktúra 7/2021

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Stavebné práce 7/2021

Faktúra 7/2021

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Stavebné práce zádržné

Faktúra 7/2021

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra 7/2021

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra 7/2021

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Stavebné práce 8/2021

Faktúra 8/2021

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Stavebné práce 8/2021

Faktúra 8/2021

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Stavebné práce 8/2021

Faktúra 8/2021

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra 8/2021

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra 8/2021

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Stavebné práce zádržné

Faktúra 8/2021

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra SD

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzda Projektový manažér

Sumarizačný hárok - Projektový manažér

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
Obec Teplička nad Váhom
Žiadaná suma
7,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzda - Finančný manažér

Sumarizačný hárok - Finančný manažér

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
Obec Teplička nad Váhom
Žiadaná suma
7,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012100016

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

Stavebné práce po D3 - zádržné

Faktúra č. 5012100016

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

Stavebné práce po D3

Faktúra č. 5012100016

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

Stavebné práce zádržné

Faktúra č. 5012100016

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012000204

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012000204

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra č. 5012000204

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra č. 5012000204

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012000181

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012000181

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Stavebné práce po D3

Faktúra č. 5012000181

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Stavebné práce po D3 - zádržné

Faktúra č. 5012000181

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra č. 5012000181

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra č. 5012000181

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012100074

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012100074

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra č. 5012100074

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012100074

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012100055

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012100055

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012100055

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Stavebné práce po D3

Faktúra č. 5012100055

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra č. 5012100055

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Stavebné práce po D3 - zádržné

Faktúra č. 5012100055

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra č. 5012100055

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra č. 5012100055

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2012100039

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2012100039

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2012100039

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra č. 2012100039

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012100098

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012100098

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra č. 5012100098

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra č. 5012100098

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012100084

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012100084

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra č. 5012100084

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra č. 5012100084

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Stavebné práce po D3 - zádržné

Faktúra č. 5012100084

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Stavebné práce po D3

Faktúra č. 5012100084

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012100083

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012100083

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5012100083

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Stavebné práce - zádržné

Faktúra č. 5012100083

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Teplička nad Váhom

Suma celkom
6,339 €
Vrátená suma
6,339 €
Suma na vymáhanie
6,339 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Obec Teplička nad Váhom
IČO
00648264
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
LUMA - SK, spol.s.r.o.
IČO
36428001
Názov
UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.
IČO
47966424
Názov
Sk - technik, s.r.o.
IČO
36408972
Názov
Scholmobile, s.r.o.
IČO
52045331
Názov
SIMP, s.r.o.
IČO
36364584
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.