Popis projektu

Hlavný cieľ projektu: Rozšírenie a skvalitnenie služieb predprimárneho vzdelávania v obci Sedliská vytváraním podmienok na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania.

ŠC1: Zabezpečenie potrebnej kapacity MŠ vytvorením nových vhodných priestorov pre zriadenie novej triedy MŠ.

ŠC 2: Skvalitnenie podmienok pre voľnočasové vyžitie a aktivity detí predškolského veku v rámci areálu MŠ.

ŠC 3: Skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu obstaraním nového moderného interiérového vybavenia MŠ.

ŠC 4: Vytvorenie podmienok pre zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Jednotlivé špecifické ciele budú napĺňané prostredníctvom hlavných aktivít projektu, ktoré budú realizované v priebehu 12 mesiacov (09/2017-08/2018). Miesto realizácie projektu: Sedliská 93, 094 09 Sedliská, katastrálne územie obce Sedliská, č. par. 640/1c, 640/2c Zriaďovateľom MŠ je obec Sedliská.

Hlavné aktivity projektu:

1.Rozširovanie kapacity existujúceho objektu MŠ v obci Sedliská prístavbou existujúceho objektu (jedná sa o prístavbu k existujúcim priestorom MŠ) - súlad s aktivitou b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov 

2.Stavebno-technické úpravy areálu MŠ v obci Sedliská - súlad s aktivitou d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, sadové úpravy a zeleň

3.Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ v obci Sedliská - súlad s aktivitou e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl

Podporné aktivity projektu: Informovanosť a komunikácia

Riadenie projektu

Realizáciou hlavných aktivít projektu dosiahneme tieto merateľné ukazovatele:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl       (dieťa)      43

Počet podporených materských škôl                                             (počet)       1 

Počet renovovaných verejných budov                                           (počet )      1

Podlahová plocha renovovaných verejných budov                        (m2)       149,9

Počet podporených areálov MŠ                                                     (počet)       1

Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením           (počet)       1

Kapacita MŠ na základe prevádzkového poriadku 24 detí (1 trieda) + dočasné elokované pracovisko s počtom 9 detí (1 trieda) + vytvorenie novej triedy s kapacitou 20 detí, t.j. celkový počet tried po ukončení realizácie projektu - 2 triedy (1 pôvodná, 1 nová a elokované pracovisko bude zrušené), kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ - 43 detí. 

Viac
Subjekt
Obec Sedliská
Miesta realizácie
Sedliská
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2019 - 01.09.2020
Celková suma
143,724 €
Vlastné zdroje
7,186 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. UMR_Obstaranie m…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
24.10.2019
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
23.04.2020
Názov
Stavebno-technické úpravy areálu MŠ v o…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
02.12.2019
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
24.06.2020
Názov
Rozširovanie kapacity existujúceho obje…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
02.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
11.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
24.10.2019
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
11.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
43,0 (osoby)
Cieľ
43,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
20.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
149,9 (m2)
Cieľ
149,9 (m2)
Naposledy aktualizované
20.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 202000022 - vnútorné vybavenie

Faktúra č. 202000022 - vnútorné vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202000022 - vnútorné vybavenie

Faktúra č. 202000022 - vnútorné vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Faktúra č. 2020030 - stavebný dozor

Faktúra č. 2020030 - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2020030 - stavebný dozor

Faktúra č. 2020030 - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Faktúra č. FV20010 - stavebné práce

Faktúra č. FV20010

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. FV20010 - stavebné práce

Faktúra č. FV20010

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Faktúra č. 2020041 - stavebný dozor

Faktúra č. 2020041 - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2020041 - stavebný dozor

Faktúra č. 2020041 - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2020041 - stavebný dozor

Faktúra č. 2020041 - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Faktúra č. 2020041 - stavebný dozor

Faktúra č. 2020041 - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Faktúra FV20014 - stavebné práce

Faktúra FV20014 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra FV20014 - stavebné práce

Faktúra FV20014 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra FV20014 - stavebné práce

Faktúra FV20014 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Faktúra FV20014 - stavebné práce

Faktúra FV20014 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Faktúra č. 2020054 - stavebný dozor

Faktúra č. 2020054 - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2020054 - stavebný dozor

Faktúra č. 2020054 - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

Faktúra FV20016 - stavebné práce

Faktúra FV20016 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra FV20016 - stavebné práce

Faktúra FV20016 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

Faktúra FV20017 - stavebné práce

Faktúra FV20017 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Faktúra FV20017 - stavebné práce

Faktúra FV20017 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Faktúra FV20017 - stavebné práce

Faktúra FV20017 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sedliská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Inžinierska agentúra, s. r. o.
IČO
36839051
Názov
STACH s. r. o.
IČO
46866566
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.