Popis projektu

Oblasť školského vzdelávania zabezpečuje v obci Základná škola Bánov spolu s Materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským.

V obci Bánov sa nachádza jedna materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec Bánov.

Z hľadiska organizácie materskej školy sú v obci štyri triedy s celodennou starostlivosťou, ktorú navštevuje 88 detí. O vzdelávací proces týchto detí sa stará osem učiteľov. Počet detí navštevujúcich materskú školu v obci je každým rokom mierne rastúci, to znamená, že v obci sa zvyšuje počet mladých rodín.

Materská škola je umiestnená v dvoch budovách, v každej po dve triedy. V oboch budovách, ktoré obec postupne udržiava a robí nevyhnutné opravy sa nachádza  44 detí. Súčasná kapacita materskej školy je vzhľadom na dopyt nedostatočná.   Nakoľko štatisticky má obec každý rok prírastok okolo 30 až 40 detí je nevyhnutné vytvoriť v materskej škole ešte ďalšie priestory.  Predkladaný projekt vychádza zo súčasných potrieb, je reakciou na existujúci stav predškolského zariadenia v obci. Z toho dôvodu je zvýšenie kapacity materskej školy v obci Bánov.

Cieľovou skupinou projektu sú deti – (všetci žiaci) Materskej škôlky v Bánove.

  1. Vytvorenie dostatočných priestorov s kvalitnými a výchovno-vzdelávacími a materiálno-technickými podmienkami spĺňajúce požiadavky normy.
  2. Zlepšiť dostupnosť predškolskej výchovy pre všetky deti z obce.

Zameranie projektu je v súlade s intervenčnou stratégiou IROP. Uvedené ciele sú  v súlade s  globálnym cieľom IROP (prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí), prioritnou osou č. 2- ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a  špecifickým cieľom 2.2.1- zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Projekt – Rozšírenie MŠ Bánov je v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve.

Rovnako rešpektuje princíp desegregácie, destigmatizácie a degetoizácie.

Projekt  bude realizovaný prostredníctvom

  • Hlavná aktivita č. 1 – Nadstavba existujúcej MŠ Bánov s vytvorením relaxačno-pohybovej miestnosti
  • Hlavná aktivita č. 2 -  Materiálno-technické vybavenie MŚ Bánov
  • Hlavná aktivita č. 3 – Úprava areálu MŠ

: predkladaný projekt sa bude realizovať v intraviláne obce Bánov v areály materskej školy na ulici Jozefa Hralu č. 887, Bánov, katastrálne územie Bánov, parcelné čísla 2803/27, 2803/22.

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl....realizáciou sa dosiahne zvýšenie kapacity o 12 detí, čím sa navýši kapacita podporenej školskej infraštruktúry  materskej školy na............. 100 detí.

Počet podporených materských škôl................1

Počet renovovaných verejných budov ................1

Podlahová plocha renovovaných verejných budov........................ 172,73 m2

počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením................1

P0759 počet podporených areálov MŠ...........................................................1

Viac
Subjekt
Obec Bánov
Miesta realizácie
Bánov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2019 - 01.12.2020
Celková suma
225,000 €
Vlastné zdroje
11,250 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Materiálno-technické vybavenie MŚ Bánov
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
19.08.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
07.12.2020
Názov
Úprava areálu MŠ
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
31.10.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
28.05.2020
Názov
Nadstavba existujúcej MŠ Bánov s vytvor…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
31.10.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
28.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
100,0 (osoby)
Cieľ
100,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
18.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
172,73 (m2)
Cieľ
172,73 (m2)
Naposledy aktualizované
18.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 30.10.-20.12.2019a obdobie

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 30.10.-20.12.2019a obdobie

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

stavebné práce na základe priloženého súpisu prác

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

stavebné práce na základe priloženého súpisu prác

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 1. - 29.02.2020

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 1. - 29.02.2020

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

úprava areálu

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce na základe priloženého súpisu prác 1.3.2020-7.5.2020

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce na základe priloženého súpisu prác 1.3.2020-7.5.2020

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

úprava areálu

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

detská kuchynka

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

sada kartónových tehiel

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

fitness bežiaci pás pre deti

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

pedálové chodítko

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

točiaca základňa s rúčkami

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

fitlopta

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

koberec skákací pre deti

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

kruhový bazén s loptičkami

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

tunel farebná stonožka

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

molitanový vláčik

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

rehabilitačno ortopedický chodník

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

balancujúca podložka

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

fitness bicykel pre deti

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

fitness chodecký trenažér pre deti

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

gymnastická zostava

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

kruhový bazén s loptičkami

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

detská kuchynka

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

koberec skákací pre deti

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

tunel farebná stonožka

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

molitanový vláčik

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

fitness chodecký trenažér pre deti

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

rehabilitačno ortopedický chodník

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

fitlopta

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

sada kartónových tehiel

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

fitness bicykel pre deti

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

pedálové chodítko

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

balancujúca podložka

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

gymnastická zostava

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

fitness bežiaci pás pre deti

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

točiaca základňa s rúčkami

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

TV prijímač

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

interaktívna tabuľa

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

notebook

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

tlačiareň

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

CD prehrávač

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

notebook

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

tlačiareň

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

TV prijímač

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

interaktívna tabuľa

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

sada gastronádob

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

zmäkčovač vody+tabletová soľ

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

digestor s kondenzátorom pary XEVHC-HC11

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Podstavec pod konvektomat 900x700x850

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Konvektomat XEVC-0711-E1R

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Sada gastronádob

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Konvektomat

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Zmäkčovač vody

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Podstavec pod konvektomat

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Odsávač pár

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Zostava skriniek pre deti

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

šatňa

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

matrac

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

ležadlo Tom stohovateľné, 130x60 cm

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

detská drevená stolička

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

detský drevený stôl

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

šatňa -skrinka drevená 6 dverová

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Zostava skriniek pre deti

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

matrac na ležadlo 130x60 cm s umývateľným

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

detský drevený stôl

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

detská drevená stolička

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

ležadlo Tom stohovateľné, 130x60 cm

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

cd prehrávač

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bánov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
IČO
30346461
Názov
Unistav Teplička, s.r.o.
IČO
36418633
Názov
ŠKOLEX, spol. s r.o.
IČO
31396763
Názov
B.I.B. eurotechnika, s.r.o.
IČO
36535761
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.