Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy časti objektu Spojenej školy na ulici Kollárova 10 v Prešove. Hlavným účelom riešenia projektu je zateplenie fasády, strechy a s tým súvisiace stavebné úpravy, čím sa vylepšia tepelno - technické parametre stavebných konštrukcií, odstránia poruchy vyvolané tepelnými mostami, ako aj zlepší celková estetizácia školského zariadenia.

Na základe výsledku energetického auditu sú navrhované tieto opatrenia, ktoré riešia obalové konštrukcie hodnoteného objektu, ktoré sú z hľadiska tepelnotechnického nevyhovujúce a prispievajú k nadmernej spotrebe tepla na vykurovanie:

- zateplenie obvodového plášťa

- zateplenie strechy

– výmena výplňových konštrukcií

– inštalácia rekuperačných jednotiek

Okrem toho je navrhovaná aj modernizácia osvetlenia, vzduchotechniky, hydraulické vyregulovanie objektu po zateplení a

Po ukončení realizácie projektu bude budova Spojenej školy spĺňať hornú hranicu energetickej triedy B pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie). Z hľadiska naplnenia globálneho ukazovateľa bude budova zatriedená do energetickej triedy A1. Realizáciou všetkých navrhovaných opatrení je možné dosiahnuť celkovú úsporu 64,36 % ročnej potreby energie a redukciu emisií 64,74 % ročnej produkcie CO2.

Viac
Subjekt
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.07.2020
Celková suma
324,270 €
Vlastné zdroje
16,213 €
Vyčerpané z projektu
255,458 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
21.07.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
02.06.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
21.07.2018
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
22.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
02.06.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,01 (MW)
Cieľ
0,01 (MW)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,01 (MWe)
Cieľ
0,01 (MWe)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
36,431 (t ekviv. CO2)
Cieľ
34,1043 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,084 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
32,381 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2266,068 (m2)
Cieľ
2235,55 (m2)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
100,6333 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
246,5977 (MWh/rok)
Cieľ
246,5977 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
145964,3753 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
217001,69 (kWh/rok)
Cieľ
219327,94 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
172590,5091 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 10190004

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
1,950 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 10190004

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
1,950 €
Realizácia
22.10.2019
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 159074

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,987 €
Schválené na preplatenie
105,987 €
Realizácia
22.10.2019
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 159074

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,987 €
Schválené na preplatenie
105,987 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 159129

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,840 €
Schválené na preplatenie
144,840 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 159129

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,840 €
Schválené na preplatenie
144,840 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 10190008

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,680 €
Schválené na preplatenie
2,680 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 10190008

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,680 €
Schválené na preplatenie
2,680 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

Externé riadenie - faktúra č. 2020002

Faktúra - externé riadenie (č. 2)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Externé riadenie - faktúra č. 2019047

Faktúra - externé riadenie (č. 1)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Energetický certifikát - faktúra č. 2020018

Faktúra - energetický certifikát

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 10190015

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 159139

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov IČO
Názov
PEhAES, a.s.
IČO
00155764
Názov
Euroleader Consulting, s.r.o.
IČO
47878452
Názov
STAVOPROJEKT, s.r.o.
IČO
31705286
Názov
DOZORING Prešov, s.r.o.
IČO
36490164
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.