Popis projektu

 

Predmetom projektu je budova mestského úradu v Stropkove. Cieľom realizovaného projektu je návrh stavebných úprav podľa zákona č. 555/2005 Z.z. v znení zákona č. 300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov s cieľom na dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby. Navrhované úpravy sú v súlade s odporúčaniami definovanými v energetickom audite. Pri návrhu opatrení boli brané do úvahy výsledky energetických a ekonomických výpočtov, ale aj zohľadnenie prevádzkových parametrov budovy, jej spôsobu a času využívania. Pri hodnotení zníženia spotreby energie sa uvažovalo s percentuálnou mierou zníženia energetickej náročnosti budovy určenou výpočtom vztiahnutou na reálnu spotrebu energie doteraz používanou technológiou. Všetky opatrenia sú energeticky a ekonomicky vyhodnotené na základe priemerných hodnôt energetickej a ekonomickej náročnosti prevádzkovania budov za roky 2013 – 2015.

Výška investičných nákladov bola stanovená na základe cenníkových cien, a na základe obvyklých cien navrhovaných zariadení a prác. Tepelné izolácie boli navrhované s ohľadom na splnenie požadovaných hodnôt súčiniteľov prechodu tepla, pričom bola zohľadnená aj technická realizovateľnosť.

Viac
Subjekt
Mesto Stropkov
Miesta realizácie
Stropkov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2016 - 01.01.2020
Celková suma
732,261 €
Vlastné zdroje
36,613 €
Vyčerpané z projektu
685,401 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
19.10.2016
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
28.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
01.07.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
327587,0136 (kWh/rok)
Cieľ
327028,6194 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
384,464 (MWh/rok)
Cieľ
384,464 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
288808,5847 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,154 (MW)
Cieľ
0,16 (MW)
Naposledy aktualizované
17.02.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,16 (MWt)
Cieľ
0,16 (MWt)
Naposledy aktualizované
17.02.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
168,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
55,773 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
17.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,85 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
45,72 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.02.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1431,78 (m2)
Cieľ
1431,78 (m2)
Naposledy aktualizované
17.02.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
95,6554 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
356039,0538 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278,275 €
Schválené na preplatenie
278,269 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278,269 €
Schválené na preplatenie
278,269 €
Realizácia
19.08.2019
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,068 €
Schválené na preplatenie
6,068 €
Realizácia
19.08.2019
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,068 €
Schválené na preplatenie
6,068 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,979 €
Schválené na preplatenie
96,978 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,978 €
Schválené na preplatenie
96,978 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce_3

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259,511 €
Schválené na preplatenie
259,496 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce_3

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259,496 €
Schválené na preplatenie
259,496 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,858 €
Schválené na preplatenie
35,858 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,858 €
Schválené na preplatenie
35,858 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,732 €
Schválené na preplatenie
8,732 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,732 €
Schválené na preplatenie
8,732 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Dodávka veľkoplošného pútača

Faktúra za dodávku veľkoplošného pútača

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2018
Názov

Dodávka trvalej tabule

Faktúra za dodávku trvalej tabule

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

Vypracovanie PD pre SP

Faktúra za vypracovanie PD pre SP

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

Vypracovanie EC

Faktúra za vypracovanie EC

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov

Grudecká 09/19

Interný doklad_mzdy 09/19

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2019
Názov

Grudecká 08/19

Interný doklad_mzdy 08/19

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2019
Názov

Grudecká 06/19

Interný doklad_mzdy 06/19

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2019
Názov

Grudecká 07/19

Interný doklad_mzdy 07/19

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

Grudecká 05/19

Interný doklad_mzdy 05/19

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2019
Názov

Grudecká 04/19

Interný doklad_mzdy 04/19

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2019
Názov

Adamkovič 03/19

Interný doklad_mzdy 03/19

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Grudecká 03/19

Interný doklad_mzdy 03/19

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Adamkovič 02/19

Interný doklad_mzdy 02/19

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

Grudecká 02/19

Interný doklad_mzdy 02/19

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

Adamkovič 01/19

Interný doklad_mzdy 01/19

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2019
Názov

Grudecká 01/19

Interný doklad_mzdy 01/19

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2019
Názov

Grudecká 12/18

Interný doklad_mzdy 12/18

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2019
Názov

Adamkovič 12/18

Interný doklad_mzdy 12/18

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2019
Názov

Grudecká 11/18

Interný doklad_mzdy 11/18

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2018
Názov

Adamkovič 11/18

Interný doklad_mzdy 11/18

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2018
Názov

Adamkovič 10/18

Interný doklad_mzdy_10/18

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2018
Názov

Grudecká 10/18

Interný doklad_mzdy_10/18

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2018
Názov

Adamkovič 09/18

Interný doklad_mzdy 09/18

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2018
Názov

Grudecká 09/18

Interný doklad_mzdy 09/18

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2018
Názov

Adamkovič 08/18

Interný doklad_mzdy 08/18

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2018
Názov

Grudecká 08/18

Interný doklad_mzdy 08/18

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2018
Názov

Adamkovič 07/18

Interný doklad_mzdy 07/18

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2018
Názov

Grudecká 07/18

Interný doklad_mzdy 07/18

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2018
Názov IČO
Názov
Mesto Stropkov
IČO
00331007
Názov
PEhAES, a.s.
IČO
00155764
Názov
STAVOPROJEKT, s.r.o.
IČO
31705286
Názov
Rastislav Mantič
IČO
35423188
Názov
DATIVUS s.r.o.
IČO
50281887
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.