Popis projektu

Odbor administratívnych kapacít EŠIF (OAKE) na MIRRI SR je gestorom v oblastiach riadenia, monitorovania, vzdelávania a evidencie administratívnych kapacít EŠIF (ďalej len AK EŠIF) ako integrálnej súčasti stratégie riadenia ľudských zdrojov a významného nástroja na zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných AK EŠIF. 

Prioritnou témou predkladaného projektu je zabezpečenie vzdelávacích aktivít v zmysle aktuálneho Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF. Ďalšou témou predkladaného projektu je predmet plnenia Zmluvy o poskytovaní systémovej a aplikačnej podpory, údržba a rozvoj portálu CPV a jeho integrovanej súčasti informačného systému LMS (ďalej SLA zmluva).

Zabezpečením kontinuity prevádzky a rozvoja IS CPV a IS LMS sa dosiahne kvalitnejšie a dostupnejšie poskytovanie vzdelávacích aktivít prostredníctvom e-learningových modulov, prevádzky online školení a testovaní účastníkov školení.

Realizácia vzdelávacích aktivít bude prebiehať formou prezenčného a distančného (online) vzdelávania. Odbor AK EŠIF počas implementácie projektu (07-12/2023) plánuje zorganizovať spolu 46vzdelávacích aktivít, z toho:

  • 29 distančné (online) vzdelávacie aktivity, 
  • 17 prezenčných vzdelávacích aktivít,

V projekte sa okrem zabezpečenia vzdelávacích aktivít plánuje tiež s plnením SLA zmluvy - systémová a aplikačná podpora, údržba a rozvoj portálu CPV.

Predmetom plnenia SLA zmluvy je zabezpečenie kontinuity prevádzky a rozvoja IS CPV a IS LMS prostredníctvom poskytovania služieb, a to najmä:

I.   Služby systémovej a aplikačnej podpory (paušál)

II.  Služby systémovej a aplikačnej podpory (nadpaušál)

III. Služby aplikačného rozvoja (nadpaušál)

Výstupom projektu bude naplnenie troch merateľných ukazovateľov:

  • - Počet školení zorganizovaných v rámci centrálneho systému vzdelávania 

17 prezenčných vzdelávacích aktivít bude realizovaných v Účelovom zariadení ÚV SR Bôrik. Organizačné zabezpečenie školení pozostáva z cateringu, priestorového a technického vybavenia. Počas trvania projektu (07/2023 - 12/2023) je plánovaná realizácia celkovo 46 školení ( z toho 17 prezenčných vzdelávacích aktivít + 29 distančných (online) vzdelávacích aktivít). Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je stanovená na  z dôvodu, že školenia do 30.11.2023 v počte 43 vychádzajú z reálneho stavu  a v prípade 3 plánovaných decembrových VA sa prihliada na skutočnosť, že môže dôjsť k ich stornovaniu.

  • - Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálneho systému vzdelávania 

Cieľom projektu je, aby každá administratívna kapacita EŠIF dostala kvalitné odborné vzdelanie a bola kvalitne vyškolená po obsahovej stránke lektormi, ktorí budú mať uzatvorené dohody o vykonaní práce, resp. dohody o pracovnej činnosti. Počas trvania projektu je plánovaný počet vyškolených účastníkov 1 717. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je stanovená na  z dôvodu, že počet školení do 30.11.2023 s počtom vyškolených účastníkov 1 609 vychádza z reálneho stavu  a v prípade 3 plánovaných decembrových VA s počtom plánovaných účastníkov 108 sa prihliada na skutočnosť, že môže dôjsť k ich stornovaniu. 

  • - Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov

Zabezpečenie efektívneho poskytovania servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja  pre IS CPV/LMS v cieľovej hodnote .

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2023 - 01.12.2023
Celková suma
73,742 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia Centrálneho plánu vzdelávani…
Typ
C. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Služby servisnej podpory

Faktúra Stengl č. 2309049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aplikačná podpora na rozvoji IS CPV

Faktúra Stengl 4Q/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

služby servisnej podpory

Faktúra Stengl 4Q/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

úprava a tvorba e-learningových kurzov

Faktúra Stengl 4Q/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.9.2023 - Politika súdržnosti a Partnerská dohoda na PO 2021-2027

Faktúra 5.9.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

12.9.2023 Zmluva o NFP

Faktúra 12.9.2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

5.10.2023 Konflikt záujmov

Faktúra 5.10.2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

20.10.2023 Politika súdržnosti a Partnerská dohoda na PO 21-27

Faktúra 20.10.2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

19.10.2023 Prezentačné zručnosti pre lektorov

Faktúra 19.10.2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

24.10.2023 Informačné a komunikačné opatrenia a nástroje

Faktúra 24.10.2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

31.10.2023

Faktúra 31.10.2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

10.11.2023 Politika súdržnosti a Partnerská dohoda PO 21-27

Faktúra 10.11.2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

31.12.2023 Zákon 121

Faktúra 31.10.2023/2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

15.11.2023 Prezentačné zručnosti

Faktúra 15.11.2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

30.11.2023 Manažér vo svete fondov EÚ

Faktúra 30.11.2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

16.11.2023 Zmluva o NFP

Faktúra 16.11.2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

21.11.2023 Finančná kontrola vykonávaná v rámci EŠIF

Faktúra 21.11.2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

27.11.2023 Kontrola verejného obstarávania projektov - časť 1

Faktúra 27.11.2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

15.11.2023 Arachne

Faktúra 15.11.2023/2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.12.2023 Politika súdržnosti a Partnerská dohoda na PO 21-27

Faktúra 8.12.2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

11.12.2023 Zákon 121/2022

Faktúra 11.12.2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - mzdy dohodári CPV 07/2023 - 12/2023

Sumarizačný hárok - refundácia mzdy dohodári CPV 07/2023 - 12/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.12.2023 Koordinačné stretnutie pre Kontaktné osoby v súvislosti s realizáciou CPV AK

Faktúra 1.12.2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.