Komplexný systém včasného varovania, pripravenosti a vydávania adresných a včasných výstrah pred rizikami v horskom prostredí

Horská záchranná služba

Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy a minimalizácia rizík na obyvateľstvo a infraštruktúru krajiny prostredníctvom systému schopného komplexne vyhodnocovať, včasne varovať a reagovať najmä na vznik lavínového nebezpečenstva.

Navrhovaný systém bude pozostávať z čiastkových systémov, ktoré napĺňajú ciele všetkých troch podaktivít vo výzve, ktoré budú spolu tvoriť funkčný celok. V systéme na je potrebná v prvom rade inštalácia nových a inovácia (doplnenie senzorov) už fungujúcich meteorologických staníc sledovaním rizikových faktorov v reálnom čase. Ich analýza a spracovanie bude prebiehať prostredníctvom meteodatabázy v Stredisku lavínovej prevencie HZS. Systém včasného varovania predstavuje systém na vizualizáciu meteoúdajov a prepojenie z regionálnej na národnú úroveň, ktorý bude zabezpečovať aktualizovaný meteoportál HZS. Na pripravenosť na zvládanie mimoriadnych udalostí, najmä na zvýšené riziko lavín, bude slúžiť systém mobilného a stacionárneho odstrelu lavín a prevejov, ktorý bude fungovať ako preventívny mechanizmus na predchádzanie vzniku extrémnych lavín na základe výsledkov analýz meraných údajov. Ostatné časti systému budú schopné analyzovať, predikovať a vyhodnocovať hrozby buď priamo v teréne, alebo prostredníctvom numerických simulácií štruktúry snehu a dosahov lavín. Na bezproblémové fungovanie systému ako celku, vzájomnú prepojenosť jednotlivých častí a komunikáciu v zmysle včasného varovania, bude v rámci podaktivity - podpora informačného toku predovšetkým slúžiť vybudovanie vysokorýchlostného pripojenia Strediska lavínovej prevencie do siete internet. Merateľné ukazovatele projektu: plocha pokrytia územia zabezpečeného systémom včasného varovania 530 000 ha, počet subjektov zapojených do projektu: 1, počet systémov na prenos údajov medzi lokálnou, regionálnou a národnou úrovňou: 1, počet systémov včasného varovania: 1, počet systémov vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov: 1. Miesto realizácie projektu: Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský kraj.

Viac
Subjekt
Horská záchranná služba
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2018 - 01.03.2023
Celková suma
2,557,429 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,211,433 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Budovanie systémov vyhodnocovania rizík…
Typ
B. Budovanie systém…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
01.04.2018
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
20.10.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
01.04.2018
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
18.01.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Plocha pokrytia obývaného územia zabezpečeného systémom včasného varovania
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet subjektov zapojených do projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2023
Riziko
-
Názov
Plocha pokrytia územia zabezpečeného systémom včasného varovania
Hodnota
530000,0 (ha)
Cieľ
530000,0 (ha)
Naposledy aktualizované
20.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet systémov na prenos údajov medzi lokálnou a/ alebo regionálnou a/ alebo národnou a/ alebo nadnárodnou úrovňou
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet systémov vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet systémov včasného varovania
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.13 Multirotorové UAV s možnosťou letu v plne manuálnom a automatickom režime

1900000738 UAV

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,700 €
Schválené na preplatenie
32,700 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

1.12 Bezpilotné UAV zariadenie s možnosťou letu v plne automatickom režime

1900000738 UAV

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,300 €
Schválené na preplatenie
39,300 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

1.31 Zabezpečenie vysokorýchlostnej konektivity internetového pripojenia centrály HZS SLP

1900001104 Zabezpečenie vysokorýchlostnej konektivity internetového pripojenia centrály HZS SLP

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,500 €
Schválené na preplatenie
19,500 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidatity-625007- Okoličányová- december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.23 + 1.5 Tarifný plat-611- Zacharovský - december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do VšZP-621- Zacharovský - december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie-625001- Zacharovský - december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie-625002- Zacharovský - december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie-625003- Zacharovský - december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

2.1 Poistné do VšZP-621- Okoličányová- december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti-625005- Zacharovský - december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidatity-625007- Zacharovský - december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie-625004- Zacharovský - december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie-625001- Okoličányová- december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.23 + 1.5 Osobný príplatok-612001- Zacharovský - december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
602 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

2.1 Osobný príplatok-612001- Okoličányová- december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
531 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

2.1 Ostatné príplatky - 612002 - Okoličányová - december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

2.1 Tarifný plat-611-Okoličányová- december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
442 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie-625002-Okoličányová- december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti-625005- Okoličányová- december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie-625003- Okoličányová- december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie-625004- Okoličányová- december 2018

Mzdy z HR za 12/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie-625004- Zacharovský - 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti-625005- Zacharovský - 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidatity-625007- Zacharovský - 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

2.1 Tarifný plat-611- Okoličányová- 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
6,313 €
Schválené na preplatenie
5,610 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

2.1 Osobný príplatok-612001 - Okoličányová- 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
4,811 €
Schválené na preplatenie
4,811 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

2.1 Ostatné príplatky - 612002 - Okoličányová - 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
965 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

2.1 Poistné do VšZP-621- Okoličányová- 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
1,139 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie-625001- Okoličányová- 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie-625003- Okoličányová- 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie-625002- Okoličányová- 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,692 €
Schválené na preplatenie
1,594 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie-625004- Okoličányová- 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidatity-625007- Okoličányová- 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
541 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

1.23 + 1.5 Tarifný plat-611- Zacharovský - 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
4,616 €
Schválené na preplatenie
4,616 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

1.23 + 1.5 Osobný príplatok-612001 - Zacharovský - 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
5,384 €
Schválené na preplatenie
5,384 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do VšZP-621- Zacharovský - 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie-625001- Zacharovský - 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie-625002- Zacharovský - 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
1,400 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie-625003- Zacharovský - 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti-625005- Okoličányová- 4-11/2018

Mzdy z HR za 04-11/2018

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

3.1 Dočasný pútač

3.1 Dočasný pútač

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Liptovský Hrádok - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
22,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Lomnické sedlo - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
32,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Babia Hora - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Holý Vrch - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
19,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Dereše - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Lapinova poľana - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Javorova dolina - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Ostredok - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Príslop - 1 k

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
32,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Čertovica - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
28,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Predný Salatín - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
28,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Liptovský Hrádok - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
22,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Predný Salatín - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
28,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Ostredok - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Lomnické sedlo - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
32,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Holý Vrch - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
19,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Čertovica - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
28,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Dereše - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Príslop - 1 k

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
32,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Javorova dolina - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Lapinova poľana - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - Babia Hora - 1 ks

Faktúra č. FV/2022FV0074

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1 ks Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach – pripojiteľná externá klávesnica pre nové stanice AMS

Faktúra č. FV/2022FV0076

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

1 ks Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach – pripojiteľná externá klávesnica pre nové stanice AMS

Faktúra č. FV/2022FV0076

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.4 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach – Softvér k automatickým meteorologickým staniciam

Faktúra č. FV/2022FV0075

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

1.4 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach – Softvér k automatickým meteorologickým staniciam

Faktúra č. FV/2022FV0075

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie - 625002 - Okoličányová - 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
1,386 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

2.1 Ostatné príplatky - 6120025 - Okoličányová - 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
765 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

2.1 Tarifný plat - 6110005 - Okoličányová- 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
5,396 €
Schválené na preplatenie
5,396 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti-625005- Zacharovský - 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie-625003- Zacharovský - 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

1.23 + 1.5 Odmeny - 6140005 - Zacharovský - 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

1.23 + 1.5 Osobný príplatok - 6120015 - Zacharovský - 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
2,909 €
Schválené na preplatenie
2,909 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - Zacharovský - 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
750 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie-625002- Zacharovský - 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie-625004- Zacharovský - 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidatity - 625007- Zacharovský - 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

2.1 Osobný príplatok - 6120015 - Okoličányová- 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
3,739 €
Schválené na preplatenie
3,739 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

2.1 Odmeny - 6140005 - Okoličányová - 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie - 625001- Okoličányová- 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie - 625003 - Okoličányová- 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - Okoličányová - 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidatity - 625007 - Okoličányová- 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
470 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

1.23 + 1.5 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie-625001- Zacharovský - 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

1.23 + 1.5 Tarifný plat - 6110005 - Zacharovský - 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
4,591 €
Schválené na preplatenie
4,591 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie - 625004 - Okoličányová- 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
297 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

2.1 Poistné do VšZP - 621- Okoličányová- 01-06/2019

Sumarizačný účtovný doklad (Lavíny)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

1.27 Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - mobilný

Faktúra č. 19V10001 - Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - mobilný

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
VND s.r.o.
Žiadaná suma
124,488 €
Schválené na preplatenie
124,488 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

1.25 Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - stacionárny systém - technológie

Faktúra č. 19V12002 - Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - stacionárny systém - technológie

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
VND s.r.o.
Žiadaná suma
351,360 €
Schválené na preplatenie
351,360 €
Realizácia
17.12.2019
Názov

1.6 Doplnenie siete o kompaktné malé AMS – dispečingy HZS + vysokohorské zariadenia (komplet aj s montážou a inštaláciou) - 3 ks

Faktúra č. FV/2022FV0098

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
31,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.6 Doplnenie siete o kompaktné malé AMS – dispečingy HZS + vysokohorské zariadenia (komplet aj s montážou a inštaláciou) - 3 ks

Faktúra č. FV/2022FV0098

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
31,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

1.23 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie - 625003 - J. Žiška - 12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.23 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie - 625001 - J. Žiška - 12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidarity - 625007 - L. Prokešová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie - 625004 - L. Prokešová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie - 625003 - L. Prokešová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie - 625002 - L. Prokešová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do VšZP - 621- L. Prokešová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Tarifný plat - 6110005 - L. Okoličányová - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
3,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Tarifný plat - 6110005 - L. Prokešová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Osobný príplatok - 6120015 - L. Prokešová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - L. Okoličányová - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie - 625003 - L. Okoličányová - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie - 625001 - L. Okoličányová - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Ostatné príplatky - 6120025 - L. Okoličányová - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Osobný príplatok - 612001 - L. Okoličányová - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
2,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do VšZP - 621 - L. Okoličányová - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie - 625002 - L. Okoličányová . 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie - 625004 - L. Okoličányová - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidarity - 625007 - - 625005 - L. Okoličányová - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.23 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie - 625003 - S. Zacharovský - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.23 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - S. Zacharovský - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Odmeny - 6140005 - L. Prokešová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie - 625001 - L. Prokešová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - L. Prokešová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.23 Tarifný plat - 6110005 - J. Žiška - 12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.23 Poistné do VšZP - 621- J. Žiška - 12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.23 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie - 625002 - J. Žiška - 12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.23 Tarifný plat - 6110005 - S. Zacharovský - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
3,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.23 Osobný príplatok - 6120015 - S. Zacharovský - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.23 Poistné do ostat. zdravot. poisťovní - 623 - S. Zacharovský - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.23 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie - 625001 - S. Zacharovský - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.23 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie - 625002 - S. Zacharovský - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.23 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie - 625004 - S. Zacharovský - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.23 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidarity - 625007 - S. Zachovský - 07-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.23 Osobný príplatok - 6120015 - J. Žiška - 12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.23 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidarity - 625007 - J. Žiška - 12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

1.28 Montovaná hala pre uskladnenie detonačných komôr - DPH

Účtovný doklad č.1100012020 - DPH - Montovaná hala pre uskladnenie detonačných komôr

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

1.28 Montovaná hala pre uskladnenie detonačných komôr

Faktúra č. FV/61/2020/01 - Montovaná hala pre uskladnenie detonačných komôr

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

1.31 Meteo-klimaticko-enviromentálna databáza HZS (1ks)

Faktúra č. FV/2022FV0099

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
100,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

1.30 Softvérový nástroj na zber meteorologických údajov (1ks)

Faktúra č. FV/2022FV0099

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
26,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

1.31 Meteo-klimaticko-enviromentálna databáza HZS (1ks)

Faktúra č. FV/2022FV0099

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
100,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.30 Softvérový nástroj na zber meteorologických údajov (1ks)

Faktúra č. FV/2022FV0099

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
26,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.11 Osobná bluetooth meteostanica pre smartfóny

Faktúra č. FV/2020FV0045 - Osobná bluetooth meteostanica pre smartfóny

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

1.10 Malé ručné GNSS zariadenie ovládané mobilným zariadením s príslušenstvom

Faktúra č. FV/2020FV0044 - Malé ručné GNSS zariadenie ovládané mobilným zariadením s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

1.9 Ručné GNSS zariadenie s exter. anténou, zabudovaným laser. diaľkomerom a príslušenstvom

Faktúra č. FV/2020FV0056 - Ručné GNSS zariadenie s exter. anténou, zabudovaným laser. diaľkomerom a príslušenstvom

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

1.22 Veľkoformátová tlačiareň

Faktúra č. 3672000477 - Hardvér

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

1.19 Kontrolná pracovná stanica na ovládanie UAV a servis AMS

Faktúra č. 3672000477 - Hardvér

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

1.18 Výkonná počítačová jednotka (stanica) vrátane OS

Faktúra č. 3672000477 - Hardvér

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

1.20 Externé dátové úložisko

Faktúra č. 3672000477 - Hardvér

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

1.21 Laserová tlačiareň A3

Faktúra č. 3672000766 - Laserová tlačiareň A3

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

1.15 Softvér na spracovanie dát z diaľkového prieskumu Zeme

Faktúra č. FV/2020FV0092 - Softvér

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
43,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

1.14 Softvér na riešenie geopriestorových analýz

Faktúra č. FV/2020FV0092 - Softvér

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
29,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

1.17 Softvér na modelovanie a simuláciu bahnotokov a múrových prúdov

Faktúra č. FV/2020FV0092 - Softvér

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

1.16 Softvér na modelovanie a simuláciu snehových lavín

Faktúra č. FV/2020FV0092 - Softvér

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

1.33 Server

Faktúra č. 3672000476 - Server

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

2.1 Osobný príplatok-612001-L.Prokešová- 01-07/2020

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
2,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidatity-625007 - L.Prokešová - 01-07/2020

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie-625003-L.Prokešová- 01-07/2020

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti-625005-L.Prokešová - 01-07/2020

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie-625004-L.Prokešová- 01-07/2020

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie-625002-L.Prokešová- 01-07/2020

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie-625001-L.Prokešová- 01-07/2020

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

2.1 Poistné do VšZP-621-L.Prokešová- 01-07/2020

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

2.1 Tarifný plat-611005-L.Prokešová- 01-7/2020

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
6,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

1.23 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidatity - 625007 - J. Žiška - 01-07/2020

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

1.23 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie - 625003 - J. Žiška - 01-07/2020

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

1.23 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie - 625002 - J. Žiška - 01-07/2020

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

1.23 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie - 625001 - J. Žiška - 01-07/2020

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

1.23 Poistné do VšZP - 621 - J. Žiška - 01-07/2020

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

1.23 Osobný príplatok - 6120015 - J. Žiška - 01-07/20202

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
2,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

1.23 Tarifný plat - 110005 - J. Žiška - 01-07/2020

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
6,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

1.24 Modernizácia meteoportálu HZS

Faktúra č. FV/2020FV0114

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
47,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

1.24 Modernizácia meteoportálu HZS

Faktúra č. FV/2020FV0114

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
47,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

1.5 Doplnenie siete o kompaktné malé AMS - dispečingy HZS + vysokohorské zariadenia - Malé AMS 230V CHATY_3ks_Chata M.R. Štefánika, Stanica HS Kláštorisko, Chata pod Chlebom

Faktúra č. FV/2020FV0117

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
34,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

1.5 Doplnenie siete o kompaktné malé AMS - dispečingy HZS + vysokohorské zariadenia - Malé AMS 230V HZS_8ks_ (St. Smokovec, Lesnica, Čingov, Zverovka, Donovaly, Vrátna, Skalka, Zboj

Faktúra č. FV/2020FV0117

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
92,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

1.5 Doplnenie siete o kompaktné malé AMS - dispečingy HZS + vysokohorské zariadenia - Malé AMS 230V+AKU CHATY_3ks_Chata pri Zelenom plese, Téryho chata, Zbojnícka chata

Faktúra č. FV/2020FV0117

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
34,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

1.27 Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - drobná stavba - stožiar

Faktúra č. 20V10005

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
VND s.r.o.
Žiadaná suma
57,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

1.8 Automobil SUV G2 offroad

Faktúra č. 1900099/SK

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

1.5 Doplnenie siete o kompaktné malé AMS - dispečingy HZS + vysokohorské zariadenia - Malé AMS 230V CHATY_3ks_Chata M.R. Štefánika, Stanica HS Kláštorisko, Chata pod Chlebom

Faktúra č. FV/2020FV0117

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
34,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

1.5 Doplnenie siete o kompaktné malé AMS - dispečingy HZS + vysokohorské zariadenia - Malé AMS 230V HZS_8ks_ (St. Smokovec, Lesnica, Čingov, Zverovka, Donovaly, Vrátna, Skalka, Zboj

Faktúra č. FV/2020FV0117

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
92,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

1.5 Doplnenie siete o kompaktné malé AMS - dispečingy HZS + vysokohorské zariadenia - Malé AMS 230V+AKU CHATY_3ks_Chata pri Zelenom plese, Téryho chata, Zbojnícka chata

Faktúra č. FV/2020FV0117

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
34,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

1.27 Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - drobná stavba - stožiar

Faktúra č. 20V10005

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
VND s.r.o.
Žiadaná suma
57,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

1.8 Automobil SUV G2 offroad

Faktúra č. 1900099/SK

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

1.26 Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - stacionárny systém - technológie

Faktúra č. 21V01001 - Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - stacionárny systém - technológie

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
VND s.r.o.
Žiadaná suma
351,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

1.26 Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - stacionárny systém - technológie

Faktúra č. 21V01001 - Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - stacionárny systém - technológie

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
VND s.r.o.
Žiadaná suma
351,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - drobná stavba - stožiar

Faktúra č. FV/2021FV0123 - Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - drobná stavba - stožiar

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
226,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2021
Názov

1.2 Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - drobná stavba - stožiar

Faktúra č. FV/2021FV0123 - Nové automatické meteorologické stanice v horských oblastiach - drobná stavba - stožiar

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
226,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.7 Inovácia súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach - Hrubá kopa

Faktúra č. FV/2021FV0124 - Inovácie súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2021
Názov

1.7 Inovácia súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach - Snilov.sedlo, Krížna, Križava, Smrekovica, Sliezky dom,

Faktúra č. FV/2021FV0124 - Inovácie súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
63,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2021
Názov

1.7 Inovácia súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach - Ľadové pleso, Salatín

Faktúra č. FV/2021FV0124 - Inovácie súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
41,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2021
Názov

1.7 Inovácia súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach - Solisko, Žiarska chata

Faktúra č. FV/2021FV0124 - Inovácie súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
39,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2021
Názov

1.7 Inovácia súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach - Pod klinom, Žobrák, Vyššie Žabie pleso, Zamrznuté pleso, Ďurková, Stará poľana, Biele pleso Kežmarské, Choč-poľana, Koniarky

Faktúra č. FV/2021FV0124 - Inovácie súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
104,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2021
Názov

1.7 Inovácia súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach - Pod klinom, Žobrák, Vyššie Žabie pleso, Zamrznuté pleso, Ďurková, Stará poľana, Biele pleso Kežmarské, Choč-poľana, Koniarky

Faktúra č. FV/2021FV0124 - Inovácie súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
104,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.7 Inovácia súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach - Solisko, Žiarska chata

Faktúra č. FV/2021FV0124 - Inovácie súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
39,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.7 Inovácia súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach - Ľadové pleso, Salatín

Faktúra č. FV/2021FV0124 - Inovácie súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
41,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.7 Inovácia súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach - Hrubá kopa

Faktúra č. FV/2021FV0124 - Inovácie súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.7 Inovácia súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach - Snilov.sedlo, Krížna, Križava, Smrekovica, Sliezky dom,

Faktúra č. FV/2021FV0124 - Inovácie súčasných meteorologických staníc v horských oblastiach

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
63,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.2 Stála tabuľa (1ks)

Faktúra č. 2301054 - Stála tabuľa 1 ks

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov IČO
Názov
Horská záchranná služba
IČO
37879693
Názov
MicroStep-MIS, spol. s r.o.
IČO
35791489
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
evocom s.r.o.
IČO
50824414
Názov
Fibris, s. r. o.
IČO
36420212
Názov
VND s.r.o.
IČO
36694428
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Toyota Central Europe - Slovakia s. r. o.
IČO
31585973
Názov
Skokan Bystrík Ing.-SIGNET design
IČO
32870434
Názov
SGS Holding a.s.
IČO
45406081
Názov
evocom s. r. o.
IČO
50824414
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.