Popis projektu

Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže na lokalite ZH (015) Žiar nad Hronom - stará skládka PO ZSNP (SK/EZ/ZH/1101), ktorá predstavuje vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Projekt je rozdelený na dve fázy. 1. aj 2. fáza projektu bude prebiehať na všetkých parcelách uvedených v prílohe č. 4 Podporná dokumentácia v záložke Zvýšená hodnota pozemkov. Miestom realizácie pre obe fázy projektu je mesto Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj.  Percento fyzického pokroku po ukončení prvej fázy projektu predstavuje 8, 5754 %. Hodnota merateľných ukazovateľov Celkový povrch rekultivovanej pôdy a Počet sanovaných environmentálnych záťaží v rámci 1. fázy bude 0. Po ukončení 2. fázy projektu budú naplnené merateľné ukazovatele v počte 1 sanovanej environmentálnej záťaže a celkového povrchu rekultivovanej pôdy vo výmere 7, 8558 ha. Realizáciou prvej fázy projektu nedôjde k zvýšeniu hodnoty pozemkov, nakoľko sanačné práce nebudú na parcelách ukončené a pokračujú v 2. fáze

projektu geologickej úlohy je získať všetky dostupné údaje o aktuálnom znečistení horninového prostredia, podzemnej vody a pôdy daného územia a na základe ich vyhodnotenia, vypracovať  Čiastkovú záverečnú správu s analýzou rizika znečisteného územia  (predsanačnú analýzu rizika), ktorá bude (po schválení) východiskovým dokumentom pre realizáciu sanačných prác .

- vypracovanie  projektu geologickej úlohy,

- sled, riadenie a koordinácia,

- riešenie stretov záujmov, vstupy,

- vytýčenie inžinierskych sietí,

- realizácia technických, meračských a terénnych prác,

- odoberanie vzoriek zemín a vôd (laboratórne práce),

- vypracovanie predsanačnej analýzy rizika znečisteného územia (čiastková záverečná správa s predsanačnou analýzou rizika znečisteného územia

- realizácia časti prípravných prác (zriadenie staveniska, inštalácia sanačných technológií sanácie podzemných vôd a zemín in situ,  inštalácia potrubných rozvodov a elektrických vedení).

- ukončenie prípravných prác,

- sled, riadenie a koordinácia,

- odoberanie vzoriek zemín a vôd (laboratórne práce),

- zabudovanie sanačných objektov,

- inštalácia izolačných fólii a drenážnych vrstiev,

- likvidácia pracoviska, vrátane demontáže rozvodov a technológii a konečnej úpravy lokality,

- vypracovanie  Záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia.- kontrola plnenia projektom stanoveného rozsahu sanačných prác,
- kontrola efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu,
- overenie dokladovaných údajov (výsledky aktualizovanej analýzy rizika znečisteného územia, overenie výpočtov a modelov, kubatúry, analytické výsledky, hydraulické parametre, terénne práce, sanačná technológia a pod.),
- overenie dosiahnutia sanačného limitu.

- vypracovanie projektu geologickej úlohy, jeho schválenie v Komisii pre schvaľovanie záverečných správ,                                 

- sled riadenie a koordináciu,

- kontrolné odbery zemín, kontrolné odbery vôd,

- terénne kontrolné merania,

- laboratórne práce - zeminy,

- laboratórne práce - podzemná  voda,

- priebežné správy o priebehu sanácie.

- posúdenie predsanačnej analýzy rizika a projektu sanácie,

- sled riadenie a koordináciu,

- kontrolné odbery zemín, kontrolné odbery vôd,

- terénne kontrolné merania,

- laboratórne práce - zeminy,

- laboratórne práce - podzemná  voda,

- priebežné správy o priebehu sanácie,

- posúdenie záverečnej správy zo sanácie EZ,

- záverečné spracovanie - záverečná správa z OGD.


Environmentálna záťaž bude detailne posúdená. Sanačné práce a odborný geologický dohľad budú realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.


Parcely, ktoré sú zahrnuté v podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov, sú identifikované ako tie, ktoré budú priamo dotknuté sanáciou. Na týchto parcelách bola vypočítaná zvýšená hodnota nehnuteľností po sanácii nezávislím expertom. Pozemky, resp. parcely, na ktorých sa priamo sanácia nebude realizovať a ich hodnota sa nemení, v tabuľke zahrnuté nie sú (t. j.  napr. parcely s prístupovou komunikáciou, parcely so situovaným hydrogeologickým monitorovacím vrtom atď.). V zmysle uvedeného môže nastať situácia, že dotknuté parcely uvedené v rámcovom projekte sanácie a v pláne prác na odstránenie environmentálnej záťaže nebudú totožné s číslami parciel uvedenými v tabuľke prílohy č. 4. Parcely, na ktorých sú umiestnené stavby, nebudú predmetom priameho sanačného zásahu, pokiaľ ide o sanáciu zemín. Na uvedených parcelách nedôjde k zvýšeniu hodnoty nehnuteľnosti po sanáci.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žiar nad Hronom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.12.2023
Celková suma
655,866 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Sanácia environmentálnej záťaže
Typ
A.Prieskum, sanácia…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
04.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
04.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

OGD Žiar nad Hronom

OGD Žiar nad Hronom

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
13,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

HA

SUD_CQI6_05

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

PA

SUD_CQI6_05

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

PA

SUD_CQI6_07

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

HA

SUD_CQI6_07

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

PA

SUD_CQI6_08

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

HA

SUD_CQI6_08

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

HA

SUD_CQI6_04

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

PA

SUD_CQI6_04

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

PA

SUD_CQI6_06

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

HA

SUD_CQI6_06

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

PA

SUD_CQI6_03

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

PA

SUD_CQI6_09

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

HA

SUD_CQI6_09

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

HA

SUD_CQI6_10

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

PA

SUD_CQI6_10

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

PA

SUD_CQI6_11

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

HA

SUD_CQI6_11

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

CN 2023

CN 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PA

SUD_CQI6_12

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

HA

SUD_CQI6_12

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Dočasná tabuľa - CQI6

Dočasná tabuľa - CQI6

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.