Popis projektu

Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže na lokalite RS (1980) Rimavská Sobota - areál po SA - priemyselný park (SK/EZ/RS/1980), ktorá predstavuje vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Projekt je rozdelený na dve fázy. 1. aj 2. fáza projektu bude prebiehať na všetkých parcelách uvedených v prílohe č. 4 Podporná dokumentácia v záložke Zvýšená hodnota pozemkov. Miestom realizácie pre obe fázy projektu je mesto Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj.  Percento fyzického pokroku po ukončení prvej fázy projektu predstavuje 27,7405 %. Hodnota merateľných ukazovateľov Celkový povrch rekultivovanej pôdy a Počet sanovaných environmentálnych záťaží v rámci 1. fázy bude 0. Po ukončení 2. fázy projektu budú naplnené merateľné ukazovatele v počte 1 sanovanej environmentálnej záťaže a celkového povrchu rekultivovanej pôdy vo výmere 11,8572 ha.

zahŕňa:

- vypracovanie projektu geologickej úlohy,

- sled, riadenie, koordinácia

- vyriešenie stretov záujmov, vstupy a vytýčenie inžinierskych sietí,

- realizácia technických prác a terénnych meraní

- odbery vzoriek zemín, povrchových a podzemných vôd a nadväzujúce laboratórne práce

- realizácia prípravných prác pre sanáciu (zriadenie staveniska a pracoviska, príprava plochy na odťažbu znečistených zemín, príprava a zriadenie plôch na uloženie nekontaminovanej zeminy, inštalácia sanačných technológií in situ)

- zahájenie a pokračovanie sanačných prác ex situ aj in situ

zahŕňa:

- sled, riadenie, koordinácia

- pokračovanie sanácie zemín a sanácie podzemných vôd

- terénne merania

- odbery vzoriek a laboratórne práce

- asanácia objektov

- likvidácia pracoviska a rekultivácia územia

- vypracovanie záverečnej správy geologickej úlohy s posanačnou analýzou rizika, vypracovanie matematického modelu prúdenia, zabezpečenie oponentského posudku


- kontrola plnenia projektom stanoveného rozsahu sanačných prác,
- kontrola efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu,
- overenie dokladovaných údajov (výsledky aktualizovanej analýzy rizika znečisteného územia, overenie výpočtov a modelov, kubatúry, analytické výsledky, hydraulické parametre, terénne práce, sanačná technológia a pod.),
- overenie dosiahnutia sanačného limitu.

- vypracovanie projektu geologickej úlohy, jeho schválenie v Komisii pre schvaľovanie záverečných správ,                                 

- sled riadenie a koordináciu,

- kontrolné odbery zemín, kontrolné odbery vôd,

- terénne kontrolné merania,

- laboratórne práce - zeminy,

- laboratórne práce - podzemná  voda,

- sled riadenie a koordináciu,

- kontrolné odbery zemín, kontrolné odbery vôd,

- terénne kontrolné merania,

- laboratórne práce - zeminy,

- laboratórne práce - podzemná  voda,

- priebežné správy o priebehu sanácie,

- posúdenie záverečnej správy zo sanácie EZ,

- záverečné spracovanie - záverečná správa z OGD.

Environmentálna záťaž bude detailne posúdená. Sanačné práce a odborný geologický dohľad budú realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.


Parcely, ktoré sú zahrnuté v podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov, sú identifikované ako tie, ktoré budú priamo dotknuté sanáciou. Na týchto parcelách bola vypočítaná zvýšená hodnota nehnuteľností po sanácii nezávislým expertom. Pozemky, resp. parcely, na ktorých sa priamo sanácia nebude realizovať a ich hodnota sa nemení, v tabuľke zahrnuté nie sú (t. j.  napr. parcely s prístupovou komunikáciou, parcely so situovaným hydrogeologickým monitorovacím vrtom atď.). V zmysle uvedeného môže nastať situácia, že dotknuté parcely uvedené v rámcovom projekte sanácie a v pláne prác na odstránenie environmentálnej záťaže nebudú totožné s číslami parciel uvedenými v tabuľke prílohy č. 4. Parcely, na ktorých sú umiestnené stavby, nebudú predmetom priameho sanačného zásahu, pokiaľ ide o sanáciu zemín. Na uvedených parcelách nedôjde k zvýšeniu hodnoty nehnuteľnosti po sanácii.

V prvej fáze projektu sa budú geologické práce realizovať na všetkých parcelách uvedených v podpornej dokumentácii v hárku Zvýšená hodnota pozemkov.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Rimavská Sobota
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.12.2023
Celková suma
2,348,427 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Sanácia environmentálnej záťaže
Typ
A.Prieskum, sanácia…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
04.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
04.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

OGD Rimavská Sobota

OGD Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
18,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
845,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
79,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
93,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
75,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2024
Názov

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
76,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
648,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
301,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

PA

SUD_CQI2_07

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

HA

SUD_CQI2_07

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

PA

SUD_CQI2_03

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

HA

SUD_CQI2_09

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

PA

SUD_CQI2_09

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

PA

SUD_CQI2_04

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

HA

SUD_CQI2_04

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

PA

SUD_CQI2_05

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

HA

SUD_CQI2_05

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

PA

SUD_CQI2_06

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

HA

SUD_CQI2_06

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

HA

SUD_CQI2_08

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

PA

SUD_CQI2_08

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

HA

SUD_CQI2_10

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

PA

SUD_CQI2_10

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

PA

SUD_CQI2_11

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

HA

SUD_CQI2_11

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

PA

SUD_CQI2_12

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

HA

SUD_CQI2_12

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Dočasná tabuľa - CQI2

Dočasná tabuľa - CQI2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

CN 2023

CN 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.