Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je rozšírenie existujúceho zberného dvora a obstaranie hnuteľných vecí  za účelom zvýšenia miery zhodnocovania odpadov so zameraním na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci Bátorove Kosihy. Predmetom predkladaného projektu je rozšírenie existujúceho zberného dvora v podobe výstavby skladového objektu a súčasne aj nákup strojno-technologického zariadenia na manipuláciu a nakladanie s triedeným komunálnym odpadom so zameraním na zložky odpadu, na ktoré sa nevzťahuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Cieľ predkladaného projektu je zameraný na zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov, čím sa zároveň prispeje k zefektívneniu odpadového hospodárstva, ktoré kvalitatívne zlepší úroveň separovaného zberu odpadov v obci za účelom ochrany kvality životného prostredia, kvality života obyvateľov obce. Miestom realizácie projektu je obec Bátorove Kosihy, spadajúca do Nitrianskeho samosprávneho kraja, okres Komárno.

Predkladaný projekt je v súlade s investičnou prioritou 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek a špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Predkladaný projekt svojím zameraním prispieva k napĺňaniu cieľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, keďže navrhované opatrenia výrazne prispievajú k zvýšeniu kapacity pre triedenie KO.

Predkladaný projekt bude realizovaný na základe stanovenej hlavnej aktivity projektu , ktorá spočíva z novostavby skladového objektu v existujúcom zbernom dvore a nákupu technologických zariadení za účelom zvýšenia kapacity triedeného komunálneho odpadu so zameraním na zložky odpadu, na ktoré sa nevzťahuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

P0087 Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu - 300,74

P0702 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov - 300,74

Viac
Subjekt
Obec Bátorove Kosihy
Miesta realizácie
Bátorove Kosihy
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2023 - 01.05.2024
Celková suma
363,037 €
Vlastné zdroje
18,152 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
06.09.2023
Plánovaný koniec
01.05.2024
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
300,74 (t/rok)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
300,74 (t/rok)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Veľkoobjemové kontajnery / vaňový zatvorený - DMS 7,0

Faktúra za Veľkoobjemové kontajnery

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

Veľkoobjemové kontajnery / vaňový otvorený kontajner - AM 7,0

Faktúra za Veľkoobjemové kontajnery

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ramenový nosič kontajnerov

Ramenový nosič kontajnerov

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Projektový manažér - externý

Projektový manažér - externý

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov IČO
Názov
TOPSTAV É&A s.r.o.
IČO
46528741
Názov
Ing. Jozef Mažár - MAPRO
IČO
17727910
Názov
TOPSTAV É&A s.r.o.
IČO
46528741
Názov
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
IČO
36851264
Názov
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
IČO
36851264
Názov
EPIC Partner a.s.
IČO
48038521
Názov
PROCAR, a.s.
IČO
36384992
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.