Určenie kritických hodnôt zápalnosti prírodných polymérov v prírodnom prostredí pre účely modelovania vývoja vzniku požiarov, ich monitorovania a vyhodnocovania rizík

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis projektu

Predmetom projektu je zber dát a údajov a následná tvorba databázy pre potreby modelovania vývoja a monitorovania vzniku požiarov ako aj vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov. Cieľom projektu je laboratórne skúmanie požiarnotechnických vlastností vzoriek prírodných polymérov, ktorého výsledky budú slúžiť na modelovanie vývoja vzniku požiarov, ich monitorovania a vyhodnocovania s nimi súvisiacich rizík. Vybudovaním laboratória a odberných miest vzoriek sa získajú relevantné a exaktné podklady, ktoré spolu so základnými meteorologickými parametrami poslúžia na presnejšiu identifikáciu nebezpečenstva požiarov v podmienkach Hasičského a záchranného zboru SR (HaZZ). Na základe výsledkov projektu bude HaZZ v zmysle Vyhl. 121/2002 MV SR o požiarnej prevencii schopný presnejšie identifikovať hroziace nebezpečenstvo požiarov v prírodnom prostredí a zvýši sa tak úroveň pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Realizáciou projektu dôjde k naplneniu nasledovných ukazovateľov projektu:

  • Počet databáz pre potreby modelovania vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovania a vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov  - 1
  • Počet subjektov zapojených do projektu – 1
  • Počet systémov monitorovania a/alebo vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov – 1
  • Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy – 1

Miestom realizácie projektu bude Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2019 - 01.12.2023
Celková suma
1,196,549 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
01.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Modelovanie vývoja mimoriadnych udalost…
Typ
A. Modelovanie vývo…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
23.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet databáz pre potreby modelovania vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovania a vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov zapojených do projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet systémov monitorovania a/alebo vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet navrhovaných druhov preventívnych opatrení na elimináciu rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zariadenie na redukciu veľkorozmerných vzoriek

Faktúra č. 2330063

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Zariadenie na sušenie a predprípravu vlhkých veľkoobjemových vzoriek

Faktúra č. 2330059

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Zariadenie umožňujúce sledovanie zmeny tepelnej kapacity spolu s detekciou poklesu hmotnosti II

Faktúra č. 2330064

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Zariadenie umožňujúce sledovanie zmeny tepelnej kapacity s detekciou poklesu hmotnosti I.

Faktúra č. 2330064

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Komora na prípravu vzoriek simulujúca rôzne podmienky v prírode

Faktúra č. 2330057

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Zariadenie na kryogénnu homogenizáciu vzoriek

Faktúra č. FV240094

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
23,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

SEDEX bezpečnostný kalorimeter s príslušenstvom

Faktúra č. 2330066

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Zariadenie na určenie teploty vznietenia materiálov v prírodnom prostredí

Faktúra č. 1300240560

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

POLEKK 115l GSMARTPR 1

Faktúra č. 2261639808

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Kalorimeter C 6000 IKA global standard 1/10

Faktúra č. 6220776

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MB Vito 119 MIX/ E

Faktúra č. 1023000530

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MB Panónska, s. r. o.
Žiadaná suma
69,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

DPH zúčtovanie

Predpis daňovej povinnosti - záväzku voči Daňovému úradu za úrad MV SR na AU 343999

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Podporná aktivita 07/23

Súhrnný účtovný doklad - CTJ5

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Podporná aktivita 08/23

Súhrnný účtovný doklad - CTJ5

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Podporná aktivita 09/23

Súhrnný účtovný doklad - CTJ5

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Podporná aktivita 11/23

Súhrnný účtovný doklad - CTJ5

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Podporná aktivita 10/23

Súhrnný účtovný doklad - CTJ5

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Faktúra kufríky 2

Faktúra kufríky 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Faktúra kufríky 1

Faktúra kufríky 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2021
Názov

Fa zariadenie na stanovenie vlhkosti gravimetricky

Fa zariadenie na stanovenie vlhkosti gravimetricky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Fa vpichový merač vlhkosti

Vpichový merač vlhkosti pôdneho krytu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Automatická meteorologická stanica

Faktúra č. 223332 (AMS)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
1,151 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Použitie kritérií v… Diskriminačné techn…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
ITES Vranov, s.r.o.
IČO
31680259
Názov
Hermes LabSystems, s.r.o.,
IČO
35693487
Názov
MB Panónska, s. r. o.
IČO
52567869
Názov
KVANT spol.s.r.o.
IČO
31398294
Názov
INTERTEC s.r.o.
IČO
00692972
Názov
NILTEX s. r. o.
IČO
51873885
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.