Popis projektu

Žiadosť o NFP zahŕňa realizáciu troch projektov, ktoré sú zamerané na zabezpečenie efektívneho a komplexného riadenia vonkajších hraníc v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a modernizáciu systému CSP. Ide o projekty:

 • Zabezpečenie nutných zmien v informačných systémoch a technického vybavenia v súvislosti s vojnovými konfliktom na Ukrajine   (UKR)  
 • Zabezpečenie nevyhnutnej obnovy Systému ochrany Schengenskej hranice         (EBAS)         
 • Modernizácie informačného systému CSP  (CSP)   

Vysoká úroveň zabezpečenia na vonkajších hraniciach schengenského priestoru je jedným z hlavných kompenzačných opatrení pri implementácii schengenského acquis a výrazne prispieva k ochrane spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únií. Prevencia terorizmu a posilnenie bezpečnosti v oblasti riadenia hraníc sú dve z piatich stratégií vnútornej bezpečnosti Európskej únie. Slovenská republika ako člen Európskej únie a schengenského priestoru je povinná podieľať sa na plnení všetkých kompenzačných opatrení a implementovať úlohy súvisiace s pravidelným aktualizovaním spoločných pravidiel a nariadení a trvale zabezpečovať správnu implementáciu Schengenského acquis.

EÚ má vytvorenú spoločnú politiku aj v oblasti hraničných kontrol, ktorá je upravená v článku 77 Zmluvy o fungovaní EÚ. Jej základným cieľom je zavedenie spoločných opatrení týkajúcich sa zabezpečenia absencie akýchkoľvek kontrol osôb, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť pri prekročení vnútorných hraníc, zabezpečenie kontroly osôb a účinné monitorovanie prekračovania vonkajších hraníc, ako aj postupné zavádzanie integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc.

Po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine Slovensko, ako aj Európska únia čelí situácii vyznačujúcej sa masovým prílevom Ukrajincov a štátnych príslušníkov ďalších tretích krajín, ktorí v čase konfliktu pobývali na Ukrajine. Predmetom projektu je hlavne uľahčenie hraničných kontrol, ktoré sú k dispozícii podľa schengenských pravidiel a ktorými sa zaistí nevyhnutná úroveň hraničných kontrol.

Cieľom projektu je uľahčenie hraničných kontrol, ktoré sú k dispozícii podľa schengenských pravidiel a ktorými sa zaistí nevyhnutná úroveň hraničných kontrol v situácii vyznačujúcej sa masovým prílevom Ukrajincov a štátnych príslušníkov ďalších tretích krajín, ktorí v čase konfliktu pobývali na Ukrajine. Projekt spočíva v zjednodušení hraničných kontrol pre určité kategórie osôb vrátane zraniteľných osôb, ako sú deti, a pre iné kategórie, ako sú pracovníci v doprave, ktorí uviazli na Ukrajine pri vykonávaní svojich povinností. Ďalej sa projektom zavádza možnosť zabezpečiť hraničné kontroly aj mimo hraničné priechody.

Projektom budú vybudované 2 nové koncové služby:

 • Registrovanie dočasného útočiska – služba, ktorá umožní vyplniť hlavné údaje žiadateľa, informácie o rodinných príslušníkoch a odoslať ich do Evidencie cudzincov pre automatické načítanie v rámci podanej žiadosti.
 • Overovanie platnosti potvrdenia – služba, ktorá umožní  po vyplnení identifikátora a rodného čísla overiť platnosť vydaného potvrdenia pre cudzinca. Služba slúži na overenie údajov cudzinca.

Projekt bude realizovaný na základe existujúcej platnej zmluvy s dodávateľom a na základe existujúcich zmluvných vzťahov. Požiadavky na zdrojové kódy budú v súlade s podmienkami uvedenými tejto SLA zmluve.

Realizáciou projektu sa dosiahne:

 • Predchádzanie a zabránenie ilegálnej migrácie (posilnenie personálu, ako aj zabezpečenie technického vybavenia);
 • Predchádzanie podvodom s dokladmi a inej kriminalite;
 • Optimalizácia a zefektívnenie spracovania procesov a agend v oblasti hraničnej a cudzineckej polície;
 • Rýchlejšie vybavenie odbavovania na hraničných priechodoch (elimináciu dĺžky trvania potrebných úkonov pri vybavovaní cudzincov);
 • Eliminácia možných hrozieb terorizmu a zvýšenie účinnosti hraničných kontrol a policajných kontrol vo vnútrozemí;

Dotknuté agendy a úseky VS:

Úsek VS: U00080 Verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku

Agendy VS: A0001194 Spolupôsobenie pri ochrane základných práv a slobôd

 • A0001195 Spolupôsobenie pri zabezpečovaní verejného poriadku
 • A0001196 Spolupôsobenie s príslušnými útvarmi Policajného zboru Slovenskej republiky pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov
 • A0001198 Vykonávanie pátrania po osobách a pátranie po veciach

Úsek VS: U00081 Ochrana štátnych hraníc

Agendy VS:

 • A0001208 Zabezpečovanie ochrany štátnej hranice

Úsek VS: U00082 Správa štátnych hraníc

Agendy VS:

 • A0001213 Zabezpečovanie plnenia zmluvných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na úseku správy štátnych hraníc

Úsek VS: U00087 Vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území

Agendy VS:

 • A0001249 Prijímanie cudzinca
 • A0001252 Udeľovanie súhlasu s udelením víza
 • A0001256 Vedenie ústrednej evidencie v oblasti pobytu cudzincov
 • A0001298 Vedenie centrálnej evidencie obyvateľov a zaznamenávanie údajov do registra obyvateľov

Úsek VS: U00089 Cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel

Agendy VS:

 • A0001267 Vedenie centrálnej evidencie cestovných dokladov

Dotknuté Životné situácie:

 • 053 Osobné údaje a doklady;
 • 159 Prechodný pobyt;
 • 164 Trvalý pobyt;

Časový harmonogram realizácie:             03/22 – 09/23

Ukazovatele projektu:

P0224 Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy .............. 3

Cieľom projektu je zabezpečenie nevyhnutnej obnovy súčasného riešenia komplexného systému na ochranu hranice medzi Slovenskom a Ukrajinou. Projekt je v súlade so špecifickým cieľom OPII PO7: 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami a typom aktivity K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT, realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity – Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb. Realizácia projektu podlieha utajovanému režimu.

Časový harmonogram realizácie: 03/22 – 12/22

Ukazovatele projektu:

P0224 Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy .............. 1

Celkové výdavky projektu   3 531 773,60 EUR

Projekt rozvoja IT sa venuje realizovateľnosti a možnostiam implementácie zmenových požiadaviek IS CSP nad existujúcim riešením vládneho cloudu. Implementácia zmenových požiadaviek nad IS CSP je uvedená v NKIVS a jej strategických prioritách ako jeden z cieľov. CSP v ponímaní tohoto dokumentu predstavuje prostredie pre orchestráciu a manažovanie aplikácii v cloude, ktoré je navrhnuté tak, že podporuje celý životný cyklus aplikácie, vrátane zostavovania, testovania, nasadenia, správy a aktualizácií aplikácie.

Používanie navrhovanej orchestračnej platformy prináša pre zákazníkov nasledovné výhody: centralizácia funkcií správy prostredia, aplikačnej infraštruktúry a správy softvérových licencií umožní realizovať úspory z rozsahu a pre odberateľov zjednoduší proces vývoja a správy ich aplikácií, zrýchlenie vývoja vďaka prostrediam pre vývoj a testovanie, ktoré sú dostupné vo veľmi krátkom čase a vďaka nasadzovaniu celých prostredí, zrýchlenie vývoja vďaka prostrediam pre vývoj a testovanie, ktoré sú dostupné vo veľmi krátkom čase a vďaka nasadzovaniu celých prostredí (vrátane nasadených aplikácii) automatizovaným spôsobom, flexibilita škálovania cez zdieľanie SW prostriedkov a ich prideľovanie podľa potreby, čo rozširuje spôsoby úspor prostredníctvom cloudu, stabilita a zlacnenie prevádzky vďaka novým postupy ako DevOps s podporou PaaS automatizácie, ktoré umožňujú rýchlejšie a bezpečnejšie riešenie zmenových požiadaviek a incidentov. Tieto komponenty predstavujú stavebné bloky ISVS, ktoré by mali byť univerzálne použiteľné pre väčšinu projektov. Ich dostupnosť bude vo forme open source zdrojového kódu, ktorý bude k dispozícii pre ostatné OVM na použitie.

Výhodou týchto komponentov bude súlad s jednotlivými riešeniami eGovernemntu (napr. autentifikačný server MVSR, single sign on s UPVS atď). Dostupnosť komponentov sa predpokladá na konci projektu, čiastkové výsledky však môžu byť už skôr. Tieto služby budú využívané aj interne (pre potreby vládneho cloud a zálohovanie tam nasadených ISVS), avšak budú k dispozícii aj pre systémy, ktoré nie sú v vládnom cloude.

Pod pojmom natívna cloudová architektúra chápeme sadu pravidiel a princípov, ktoré vedú k vyššej schopnosti absorbovať (napr. pomocou jasného oddelenia biznis logiky aplikácie od IT prostredia/zdrojov/infraštruktúry) a lepšie využívať (napr. biznis logika je písaná tak, aby vedela v každom kroku spracovania využívať možnosť paralelnej práce a bolo ju tak možné flexibilne škálovať) dynamicky sa meniace prostredie, v ktorom je daný agendový IS prevádzkovaný.

Predkladaný projekt popisuje zmenové požiadavky, ktoré sú potrebné pre dobudovania agendových natívnych cloudových aplikácií, ktoré sú rozpracované v NKIVS Strategických prioritách Lepšie služby, Lepšie dáta a Strategická architektúra, pričom je možné ich realizovať pomocou rozširovanej vrstvy orchestrácie Orchestrácia a portfólia poskytovaných služieb. Užívateľské prostredie bude zodpovedné za štandardizované zobrazovanie informácií používateľom a za zabezpečenie reakcie na používateľove príkazy, tak aby sa užívateľ pri zmene alebo doplnení systému nemusel učiť jeho nové ovládanie. Ako užívateľa si možno tiež predstaviť iný príkazy, tak aby sa užívateľ pri zmene alebo doplnení systému nemusel učiť jeho nové ovládanie. Ako užívateľa si možno tiež predstaviť iný program/počítač. Úlohou orchestračnej vrstvy je realizovanie end-to-end biznis procesov (BPMN), Case managementu (CMNN) alebo biznis rozhodnutí (DMN).

Optimalizačný projekt definoval cca 2700 prípadov použitia (use-case). Tieto prípady použitia (use case) zachytávajú funkčné právanie systému opisom vzťahu medzi systémom a používateľom systému. Používateľ systému, tzv. aktér, vyvoláva interakciu so systémom.

Každý prípad použitia predstavuje sériu činností a udalostí z pohľadu aktéra. Pri konsolidácii prípadov použitia boli identifikované opakujúce sa požiadavky na IT podporu v rámci biznis procesov, ktoré je možné modelovať ako znovu použiteľné procesné služby (napríklad – načítanie údajov z referenčného registra fyzických osôb, odoslanie rozhodnutia na doručenie, obnova časovej pečiatky nad údajom v registri, automatické správoplatnenie rozhodnutia ak sú splnené zákonné podmienky, odolanie notifikácie o zmene stavu konania a pod). Takto dosiahneme aj na procesnej vrstve oddelenie biznis a technologických procesov. Pričom biznis proces iba definuje (cez prípad použitia) rozhranie aké biznis údaje sú odoslané do technologického procesu a/alebo prípadne požadované ako výstup z technologického procesu. Biznis proces pritom vôbec nemusí zaujímať ako sa, kde, kedy a kým sa daný proces vykonáva. To umožní reorganizovať biznis proces (napr. v prípade organizačných zmien v danej agende, delimitácie práce a pod) bez nutnosti meniť niečo v technologickom procese. To isté ale platí aj pre technologický proces, ktorý sa môže zmeniť pri zmene poskytovaných služieb (napr. pribudne nový systém s referenčnými údajmi, na ktorý je povinnosť sa napojiť) bez nutnosti niečo meniť v biznis procese.

Projekt je v súlade so špecifickým cieľom OPII PO7: 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami a typom aktivity K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT.

Zmenové požiadavky sú zamerané na:

 • rozvoj funkcionality IS CSP
 • rozvoj funkcionality v zmysle legislatívnych požiadaviek.
 • rozšírenie dátovej vrstvy úpravy grafického rozhrania vystaveného používateľovi
 • technologický upgrade

Obsahom zmenových požiadaviek nie je zmena technológie AS-IS stavu IS CSP.

Cieľom realizácie projektu, je modernizácia IS CSP, rozvoj poskytovaných služieb a optimalizácia IS prostredníctvom nasledovných trinástich zmenových požiadaviek realizovaných na základe SLA zmluvy č. OVO1-2018/000558-001 (https://www.crz.gov.sk/data/att/3664675_dokument1.pdf) a OVO1-2018/000559- 001 (https://www.crz.gov.sk/data/att/3666045_dokument1.pdf).

1. Zmenová požiadavka CR01 - Poskytovanie centrálnych komponentov (Zdieľané služby v rámci organizácie)

2. Zmenová požiadavka CR02 - Doplnenie služby IPSec tunela do katalógu služieb

3. Zmenová požiadavka CR03 - Monitoring infraštruktúrnych služieb

4. Zmenová požiadavka CR04 - Nastavenie monitoringu sieťovej komunikácie

5. Zmenová požiadavka CR05 - Poskytnutie SIEM (Security information and event management) služby

6. Zmenová požiadavka CR06 - Zavedenie multifaktorovej autentifikácie na poskytnutie bezpečného prístupu OVM

7. Zmenová požiadavka CR07 - Optimalizácia zadávania požiadaviek na cloudové služby pri veľkých projektoch prostredníctvom hromadného exportu/importu požiadaviek (napr. FW pravidla) do platformy CSP

8. Zmenová požiadavka CR08 - Optimalizácia filtrovania sieťových nastavení v rámci platformy CSP podľa všetkých parametrov

9. Zmenová požiadavka CR09 - Nasadenie novej funkcionality platformy CSP, ktorá zvýši komfort používateľom pri realizovaní upscalu služieb dátového úložiska

10. Zmenová požiadavka CR10 - Umožniť používateľom CSP platformy priamy prístup na konzolu virtuálneho servera

11. Zmenová požiadavka CR11 - Optimalizácia VPN prístupu do prostredia CSP

12. Zmenová požiadavka CR12 - Rozšírenie webovej stránky sk.cloud o nové funkcionality a obsah, minimálne v rozsahu

13. Zmenová požiadavka CR13 - Optimalizácia reportingu služieb vládneho cloudu na úrovni IaaS

Predmetom budúcich rozvojových aktivít je rozšírenie katalógu služieb vládneho cloudu o nové služby na úrovni IaaS, PaaS a SaaS a zavedenie nových funkcionalít pre zjednodušenie a zefektívnenie práce OVM so službami vládneho cloudu.

Rozvojové aktivity sú rozdelené do dvoch etáp a ich implementácia má dopad na obe dátové centrá (DC Kopčianska a DC Tajov).

Časový́ horizont realizácie projektu je obdobie 01/23 – 09/23.

Ukazovatele projektu:

P0224 Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy ...............1

Hlavné aktivity v rámci žiadosti o NFP boli stanovené v súlade typom aktivity K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT a v s metodickou dokumentáciou poskytovateľa nasledovne:

1. Analýza a Dizajn

2. Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb

3. Implementácia a Testovanie

4. Nasadenie

Časový harmonogram realizácie bol stanovený s súlade s realizáciou v rámci jednotlivých projektov zahrnutých do žiadosti o NFP a zabezpečením podporných aktivít : od 03/22  do 12/23.

Miestom realizácie je územie SR, nakoľko sa jedná o modernizáciu informačných systémov súvisiacich so zabezpečením komplexnej ochrany vonkajšej hranice, v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a zabezpečenie podmienok efektívneho riadenia výkonu agendy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a koncepčného rozvoja ministerstva prostredníctvom moderných informačných systémového systémy.

Realizáciou vyššie uvedených projektov sa dosiahne plnenie ukazovateľa: Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy ................ 5

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2022 - 01.12.2023
Celková suma
11,468,669 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
08.03.2023
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
10.03.2023
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
01.10.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Pamäť DDR3 4GB/1600MHz CL11 - pol. 4.2.12, p.č. 53

Faktúra - Microcomp č. 220362

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

DISK 256GB SSD 2.5 ́SATA3 Goodram s rámčekom - pol. 4.2.14, p.č.55

Faktúra - Microcomp č. 220362

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

MONITOR 65 ́QLED SAMSUNG Terrace TV vrátane držiaku na stenu - pol. 4.2.15, p.č.56

Faktúra - Microcomp č. 220362

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
11,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

SLUCHADLA + MIKROF. Sandberg Office Pro - položka 4.2.16, p.č. 57

Faktúra - Microcomp č. 220362

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Statív na mobilný telefón Baseus BT - pol. 4.2.18, p.č.59

Faktúra - Microcomp č. 220362

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
5,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

DISK 256GB SSD 2.5 ́SATA3 Goodram s rámčekom - pol. 4.2.13, p.č. 54

Faktúra - Microcomp č. 220362

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
2,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Tlačiareň HP CLJ Ent.M480f MFP - pol. 4.2.10, p.č. 51

Faktúra - Microcomp č. 220362

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
5,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Toner HP LJ M454/479 BP/C/Y/M 415X sada - pol. 4.2.11, p.č.52

Faktúra - Microcomp č. 220362

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
12,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Mikrofón AKG WMS40 Mini 2 Set - pol. 4.2.17, p.č.58

Faktúra - Microcomp č. 220362

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

SBB-ZBIL Míľnik 4.1/Milestone 4.1 - pol. 4.1.3, p.č. 92

Faktúra Ericsson č. 9592032566

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
846,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

WiFi prístupový bod - pol. 4.2.33, p.č. 75

Faktúra SOITRON č. 2201100711

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

WiFi prístupový bod - pol. 4.2.32, p.č. 74

Faktúra SOITRON č. 2201100711

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

WiFi prístupový bod - pol. 4.2.34, p.č. 76

Faktúra SOITRON č. 2201100711

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

WiFi radič - pol. 4.2.35, p.č. 77

Faktúra SOITRON č. 2201100711

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

SBB-ZBIL Milestone 3 /Míľnik 3 - pol. 4.2.48, p.č. 91

Faktúra Ericsson č. 9592032647

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
724,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

SBB-ZBIL Míľnik 6 /Milestone 6 - pol. 4.2.50, p.č. 94

Faktúra Ericsson č. 9592032567

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

SBB-ZBIL Milestone 4.2/ Míľnik 4.2 - pol. 4.1.3, p.č.92

Faktúra Ericsson č. 9592032648

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
458,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

SBB-ZBIL Míľnik 5 /Milestone 5 - po.. 4.2.49, p.č. 93

Faktúra Ericsson č. 9592032213

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

SBB-ZBIL Milestone 1.2/Míľnik 1.2 - pol. 4.2.47, p.č. 90

Faktúra Ericsson č. 9592032645

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

SBB- ZBIL Milestone 7 part /Miľnik 7 - pol. 4.2.51, p.č. 95

Faktúra Ericsson č. 9592032127

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

SBB-ZBIL Míľnik 8 / Milestone 8 - pol. 4.3.1, p.č.96

Faktúra Ericsson č. 9592032097

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

NB DELL L3520;15,6",i3,8GB;256GB;+ prísl. - pol. 4.2.5, p.č. 46

Faktúra eGroup Solutions č. 2022064

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

PC DELL Optiplex3080;i5;8GB;512GB - pol. 4.2.4, p.č.45

Faktúra eGroup Solutions č. 2022064

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

NB DELL L3520;15,6",i3,8GB;256GB;+ prísl. - pol. 4.2.3, p.č.44

Faktúra eGroup Solutions č. 2022064

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

SBB-ZBIL Milestone 1.1 /Míľnik 1.1 - pol. 4.2.47, p.č.90

Faktúra ERICSSON č. 9592032644

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

Toner C. HP LJ M404dn CF259X - pol. 4.2.8, p.č.49

Faktúra Microcomp č. 220268

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
148,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Monitor 24 ́LED AOC 24P1 - pol. 4.2.6, p.č.47

Faktúra Microcomp č. 220268

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
49,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Telefón Mob. SAMSUNG Galaxy A52 - pol. 4.2.9, p.č.50

Faktúra Microcomp č. 220268

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
105,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Tlačiareň LASER HP Pro M404dn - pol. 4.2.7, p.č.48

Faktúra Microcomp č. 220268

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
63,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Lifescan 4.x licencia - pol. 4.1.1, p.č. 41

Faktúra Technopol International č. 1120012

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

Multiscan 527 - pol. 4.2.1, p.č. 40

Faktúra Technopol International č. 1120012

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

Predĺženie záruky o 1 rok Multiscan - pol. 4.2.1, p.č.40

Faktúra Technopol International č. 1120012

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

Doprava - pol. 4.2.1, p.č.40

Faktúra Technopol International č. 1120012

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

Lifescan 4.x licencia - pol. 4.1.1, p.č.43

Faktúra Technopol International č. 1120016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Predĺženie záruky o rok - pol. 4.2.2, p.č. 42

Faktúra Technopol International č. 1120016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Doprava - pol. 4.2.2, p.č. 42

Faktúra Technopol International č. 1120016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Multiscan 527 -pol. 4.2.2, p.č. 42

Faktúra Technopol International č. 1120016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Monitor - pol. 4.2.22, p.č. 63

Faktúra InterWay č. 220186

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
58,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Klávesnica + myš - pol. 4.2.23, p.č. 64

Faktúra InterWay č. 220186

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Notebook vrátane dokovacej stanice a tašky - pol. 4.2.19, p.č. 60

Faktúra InterWay č. 220186

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
206,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Notebook vrátane dokovacej stanice a tašky - pol. 4.2.20, p.č. 61

Faktúra InterWay č. 220186

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
112,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Monitor - pol. 4.2.21, p.č.62

Faktúra InterWay č. 220186

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
60,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Doplnenie technického vybavenia pre zabezpečenie hranice s Ukraj. bod 5.1 zmluvy -pol.4.2.24,p.č. 65

Faktúra InterWay č. 220139

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Doplnenie technického vybavenia pre zabezpečenie hranice s Ukrajinou, bod 5.1 zmluvy - pol. 4.2.52, p.č. 70

Faktúra InterWay č. 220139

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
4,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Doplnenie technického vybavenia pre zabezpečenie hranice s Ukrajinou, bod 5.1 zmluvy - pol. 4.2.29, p.č. 71

Faktúra InterWay č. 220139

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Doplnenie technického vybavenia pre zabezpečenie hranice s Ukrajinou, bod 5.1 zmluvy - pol. 4.2.26, p.č.67

Faktúra InterWay č. 220139

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Doplnenie technického vybavenia pre zabezpečenie hranice s Ukrajinou, bod 5.1 zmluvy - pol. 4.2.27, p.č.68

Faktúra InterWay č. 220139

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Doplnenie technického vybavenia pre zabezpečenie hranice s Ukrajinou, bod 5.1 zmluvy - pol. 4.2.28, p.č.69

Faktúra InterWay č. 220139

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Doplnenie technického vybavenia pre zabezpečenie hranice s Ukrajinou, bod 5.1 zmluvy - pol.4.2.25, p.č.66

Faktúra InterWay č. 220139

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Doplnenie technického vybavenia pre zabezpečenie hranice s Ukrajinou, bod 5.1 zmluvy - pol. 4.2.30, p.č. 72

Faktúra InterWay č. 220139

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Doplnenie technického vybavenia pre zabezpečenie hranice s Ukrajinou, bod 5.1 zmluvy - pol. 4.2.31, p.č.73

Faktúra InterWay č. 220139

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./11. Špecialista pre IT bezpečnosť (projekt CSP), p.č.30

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./7. IT/IS konzultant (napr. SAP) (projekt CSP) p.č.32

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./9. Projektový manažér IT projektu (projekt CSP) p.č.28

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./12. Špecialista pre databázy (projekt CSP) p.č.31

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./5. IT programátor/vývojár (projekt CSP), p.č.27

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./2. IT analytik (projekt CSP), p.č.29

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./4. IT architekt (projekt CSP), p.č.26

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./8. Projektový manažér IT projektu (projekt CSP) p.č.162

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./5. IT tester (projekt CSP) p.č.160

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./6. IT/IS konzultant (napr. SAP) (projekt CSP) p.č.166

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./10. Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt CSP), p.č.164

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./11. Špecialista pre databázy (projekt CSP) p.č.165

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./4. Programátor/vývojár (projekt CSP), p.č.161

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./2. IT architekt (projekt CSP), p.č.159

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./13. Špecialista pre databázy (projekt CSP) p.č.128

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./6. IT tester (projekt CSP) p.č.121

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./7. IT/IS konzultant (napr. SAP) (projekt CSP) p.č.129

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./9. Projektový manažér IT projektu (projekt CSP) p.č.125

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./11. Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt CSP), p.č.127

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./1. IT analytik (projekt CSP), p.č. 126

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./4. IT programátor/vývojár (projekt CSP), p.č.124

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./2. IT architekt (projekt CSP), p.č.122

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Poskytovanie centrálnych komponentov CR , monitoring infraštruktur. služieb, nastavenie monitoringu sieť. komunik./1. IT analytik (projekt CSP) p.č. 163

Fa SOITRON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/9. Projektový manažér IT projektu (projekt CSP) p.č.28

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
14,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/11. Špecialista pre IT bezpečnosť (projekt CSP) p.č.30

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
36,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/7. IT/IS konzultant (napr. SAP) (projekt CSP) p.č.32

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
94,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/12. Špecialista pre databázy (projekt CSP) p.č.31

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
19,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/11. Špecialista pre databázy (projekt CSP) p.č.165

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
19,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/8. Projektový manažér IT projektu (projekt CSP) p.č.162

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
14,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/1. IT analytik (projekt CSP) p.č.163

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
82,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/5. IT tester (projekt CSP) p.č.160

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
56,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/9. Projektový manažér IT projektu (projekt CSP) p.č.125

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
24,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/6. IT tester (projekt CSP) p.č.123

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
149,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/13. Špecialista pre databázy (projekt CSP) p.č.128

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
37,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/7. IT/IS konzultant (napr. SAP) (projekt CSP) p.č.129

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
77,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/4. IT programátor/vývojár (projekt CSP) p.č.124

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
220,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/10. Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt CSP) p.č.164

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
36,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/4. Programátor/vývojár (projekt CSP) p.č.161

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
84,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/4. IT architekt (projekt CSP) p.č.26

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
54,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/2. IT architekt (projekt CSP) p.č.122

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
60,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/2. IT architekt (projekt CSP) p.č.159

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
23,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/5. IT programátor/vývojár (projekt CSP) p.č.27

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
40,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/2. IT analytik (projekt CSP) p.č.29

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
119,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/1. IT analytik (projekt CSP) p.č.126

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
113,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/6. IT/IS konzultant (napr. SAP) (projekt CSP) p.č.166

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
54,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Servisné služby pre IT technológie a Služby HelpDesk (CR2, CR6,7,8,9,10,11,12 a 13)/11. Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt CSP) p.č.127

FA_EVIDEN_5754054467

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
67,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

č. 1 Úprava IS Migra pre W10 podľa objednávky, položka IT/IS konzultant (napr. SAP) (projekt UKR), p.č.10

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
2,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 1 Úprava IS Migra pre W10 podľa objednávky, položka IT architekt (projekt UKR), p.č.6

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 2 Úprava vyhľadávania v SIS a VIS do IS Migra podľa odtlačkov prstov podľa objednávky, položka IT/IS konzultant (napr. SAP) (projekt UKR), p.č. 5

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
25,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 1 Úprava IS Migra pre W10 podľa objednávky, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č. 7

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 1 Úprava IS Migra pre W10 podľa objednávky, položka IT analytik (projekt UKR), p.č.8

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
7,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 2 Úprava vyhľadávania v SIS a VIS do IS Migra podľa odtlačkov prstov podľa objednávky, položka Špecialista pre IT bezpečnosť (projekt UKR), p.č. 4

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
7,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 1 Úprava IS Migra pre W10 podľa objednávky, položka Špecialista pre IT bezpečnosť (projekt UKR), p.č. 9

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
3,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 2 Úprava vyhľadávania v SIS a VIS do IS Migra podľa odtlačkov prstov podľa objednávky, položka Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (projekt UKR), p.č. 142

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 1 Úprava IS Migra pre W10 podľa objednávky, položka Programátor/vývojár (projekt UKR), p.č.143

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
9,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 1 Úprava IS Migra pre W10 podľa objednávky, položka Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (projekt UKR), p.č.146

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 2 Úprava vyhľadávania v SIS a VIS do IS Migra podľa odtlačkov prstov podľa objednávky, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.140

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 1 Úprava IS Migra pre W10 podľa objednávky, položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR), p.č.145

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 1 Úprava IS Migra pre W10 podľa objednávky, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.144

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 2 Úprava vyhľadávania v SIS a VIS do IS Migra podľa odtlačkov prstov podľa objednávky, položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR), p.č. 141

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
3,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 1 Úprava IS Migra pre W10 podľa objednávky, položka IT tester (projekt UKR), p.č. 102

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 1 Úprava IS Migra pre W10 podľa objednávky, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č. 104

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 2 Úprava vyhľadávania v SIS a VIS do IS Migra podľa odtlačkov prstov podľa objednávky, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.99

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
2,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 2 Úprava vyhľadávania v SIS a VIS do IS Migra podľa odtlačkov prstov podľa objednávky, položka IT tester (projekt UKR), p.č. 97

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
18,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 1 Úprava IS Migra pre W10 podľa objednávky, položka IT programátor/vývojár (projekt UKR), p.č. 103

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
23,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 1 Úprava IS Migra pre W10 podľa objednávky, položka Špecialista pre databázy (projekt UKR), p.č.106

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 1 Úprava IS Migra pre W10 podľa objednávky, položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR, p.č. 105

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 2 Úprava vyhľadávania v SIS a VIS do IS Migra podľa odtlačkov prstov podľa objednávky, položka Špecialista pre databázy (projekt UKR), p.č. 101

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
15,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 2 Úprava vyhľadávania v SIS a VIS do IS Migra podľa odtlačkov prstov podľa objednávky, položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR, p.č. 100

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
7,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 2 Úprava vyhľadávania v SIS a VIS do IS Migra podľa odtlačkov prstov podľa objednávky, položka IT programátor/vývojár (projekt UKR), p.č.98

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
76,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 2 Úprava vyhľadávania v SIS a VIS do IS Migra podľa odtlačkov prstov podľa objednávky, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č. 2

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 2 Úprava vyhľadávania v SIS a VIS do IS Migra podľa odtlačkov prstov podľa objednávky, položka Programátor/vývojár (projekt UKR), p.č. 139

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
21,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 2 Úprava vyhľadávania v SIS a VIS do IS Migra podľa odtlačkov prstov podľa objednávky, položka IT analytik (projekt UKR), p.č.3

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
18,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

č. 2 Úprava vyhľadávania v SIS a VIS do IS Migra podľa odtlačkov prstov podľa objednávky, položka IT architekt (projekt UKR), p.č.1

Faktúra č. 2022/26

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
18,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

00060 FM2-REGOB_Porovnanie-REGOB-a-RA časť 1, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č. 17

Faktúra č. FO220659

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

00060 FM2-REGOB_Porovnanie-REGOB-a-RA časť 1, Špecialista pre IT bezpečnosť (projekt UKR), p.č. 19

Faktúra č. FO220659

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

00060 FM2-REGOB_Porovnanie-REGOB-a-RA časť 1, položka IT/IS konzultant (napr. SAP) (projekt UKR). p.č.20

Faktúra č. FO220659

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

00060 FM2-REGOB_Porovnanie-REGOB-a-RA časť 1, položka IT architekt (projekt UKR), p.č. 16

Faktúra č. FO220659

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

00060 FM2-REGOB_Porovnanie-REGOB-a-RA časť 1, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č. 152

Faktúra č. FO220659

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

00060 FM2-REGOB_Porovnanie-REGOB-a-RA časť 1, položka Programátor/vývojár (projekt UKR), p.č. 151

Faktúra č. FO220659

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

00060 FM2-REGOB_Porovnanie-REGOB-a-RA časť 1, položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR), p.č. 153

Faktúra č. FO220659

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

00060 FM2-REGOB_Porovnanie-REGOB-a-RA časť 1, položka Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (projekt UKR), p.č. 154

Faktúra č. FO220659

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

00060 FM2-REGOB_Porovnanie-REGOB-a-RA časť 1, položka Špecialista pre databázy (projekt UKR), p.č.116

Faktúra č. FO220659

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

00060 FM2-REGOB_Porovnanie-REGOB-a-RA časť 1, položka IT tester (projekt UKR), p.č.112

Faktúra č. FO220659

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
11,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

00060 FM2-REGOB_Porovnanie-REGOB-a-RA časť 1, položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR), p.č. 115

Faktúra č. FO220659

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

00060 FM2-REGOB_Porovnanie-REGOB-a-RA časť 1, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č. 114

Faktúra č. FO220659

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

00060 FM2-REGOB_Porovnanie-REGOB-a-RA časť 1, položka IT programátor/vývojár (projekt UKR), p.č. 113

Faktúra č. FO220659

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
25,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

00060 FM2-REGOB_Porovnanie-REGOB-a-RA časť 1, položka IT analytik (projekt UKR), p.č. 18

Faktúra č. FO220659

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
20,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

00010 FM1-FRO_Vzťah-rodič-dieťaťa, položka IT analytik (projekt UKR), p.č.18

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00010 FM1-FRO_Vzťah-rodič-dieťaťa, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.17

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00010 FM1-FRO_Vzťah-rodič-dieťaťa - položka IT architekt (projekt UKR), p.č.16

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00030 FM1-REGOB-ÚPrava zobrazenia-výsledkov-vyhľadávania-SERVER, položka IT analytik (projekt UKR), p.č. 18

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00010 FM1-FRO_Vzťah-rodič-dieťaťa, položka Špecialista pre IT bezpečnosť (projekt UKR), p.č.19

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00010 FM1-FRO_Vzťah-rodič-dieťaťa, položka IT/IS konzultant (napr. SAP) (projekt UKR), p.č. 20

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00010 FM1-FRO_Vzťah-rodič-dieťaťa, položka Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (projekt UKR), p.č. 154

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00010 FM1-FRO_Vzťah-rodič-dieťaťa, položka Programátor/vývojár (projekt UKR), p.č. 151

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00010 FM1-FRO_Vzťah-rodič-dieťaťa, položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR), p.č.153

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00030 FM1-REGOB-ÚPrava zobrazenia-výsledkov-vyhľadávania-SERVER, položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR), p.č. 153

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00030 FM1-REGOB-ÚPrava zobrazenia-výsledkov-vyhľadávania-SERVER, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č. 152

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00010 FM1-FRO_Vzťah-rodič-dieťaťa, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.152

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00030 FM1-REGOB-ÚPrava zobrazenia-výsledkov-vyhľadávania-SERVER, položka Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (projekt UKR), p.č. 154

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00030 FM1-REGOB-ÚPrava zobrazenia-výsledkov-vyhľadávania-SERVER, položka Programátor/vývojár (projekt UKR), p.č.151

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00010 FM1-FRO_Vzťah-rodič-dieťaťa, položka IT tester (projekt UKR), 112

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
7,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00030 FM1-REGOB-ÚPrava zobrazenia-výsledkov-vyhľadávania-SERVER, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č. 114

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00010 FM1-FRO_Vzťah-rodič-dieťaťa, položka IT programátor/vývojár (projekt UKR), p.č. 113

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00010 FM1-FRO_Vzťah-rodič-dieťaťa, položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR, p.č. 115

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00030 FM1-REGOB-ÚPrava zobrazenia-výsledkov-vyhľadávania-SERVER, položka IT programátor/vývojár (projekt UKR), p.č. 113

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00010 FM1-FRO_Vzťah-rodič-dieťaťa, položka Špecialista pre databázy (projekt UKR), p.č.116

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00010 FM1-FRO_Vzťah-rodič-dieťaťa, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.114

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00030 FM1-REGOB-ÚPrava zobrazenia-výsledkov-vyhľadávania-SERVER, položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR), p.č. 115

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

00030 FM1-REGOB-ÚPrava zobrazenia-výsledkov-vyhľadávania-SERVER, položka IT tester (projekt UKR), p.č. 112

Faktúra č. FO220412

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

č. 1 Realizácia služieb servisu a podpory IS Migra podľa objednávky, položka IT architekt (projekt UKR), p.č.11

Faktúra č. 2022/25

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
87,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

č. 1 Realizácia služieb servisu a podpory IS Migra podľa objednávky, položka Špecialista pre IT bezpečnosť (projekt UKR), p.č.14

Faktúra č. 2022/25

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
14,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

č. 1 Realizácia služieb servisu a podpory IS Migra podľa objednávky, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.12

Faktúra č. 2022/25

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
4,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

č. 1 Realizácia služieb servisu a podpory IS Migra podľa objednávky, položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR), p.č.149

Faktúra č. 2022/25

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
4,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

č. 1 Realizácia služieb servisu a podpory IS Migra podľa objednávky, položka IT programátor/vývojár (projekt UKR), p.č.108

Faktúra č. 2022/25

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
338,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

č. 1 Realizácia služieb servisu a podpory IS Migra podľa objednávky, položka Špecialista pre databázy (projekt UKR, p.č.111

Faktúra č. 2022/25

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
44,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

č. 1 Realizácia služieb servisu a podpory IS Migra podľa objednávky, položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR, p.č.110

Faktúra č. 2022/25

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
21,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

č. 1 Realizácia služieb servisu a podpory IS Migra podľa objednávky, položka IT tester (projekt UKR), p.č.107

Faktúra č. 2022/25

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
58,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

č. 1 Realizácia služieb servisu a podpory IS Migra podľa objednávky, položka IT analytik (projekt UKR), p.č.13

Faktúra č. 2022/25

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
103,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

č. 1 Realizácia služieb servisu a podpory IS Migra podľa objednávky, položka Programátor/vývojár (projekt UKR), p.č.147

Faktúra č. 2022/25

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
93,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

č. 1 Realizácia služieb servisu a podpory IS Migra podľa objednávky, položka IT/IS konzultant (napr. SAP) (projekt UKR), p.č.15

Faktúra č. 2022/25

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
15,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

č. 1 Realizácia služieb servisu a podpory IS Migra podľa objednávky, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.148

Faktúra č. 2022/25

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
2,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

č. 1 Realizácia služieb servisu a podpory IS Migra podľa objednávky, položka Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (projekt UKR), p.č. 150

Faktúra č. 2022/25

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
14,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

č. 1 Realizácia služieb servisu a podpory IS Migra podľa objednávky, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.109

Faktúra č. 2022/25

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
VERI2, s.r.o.
Žiadaná suma
16,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

00050 - FM1 - ECU Vyplácanie dotácií obyvateľom - položka IT architekt (projekt UKR), p.č.21

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00030-FM1-ECU Ukrajina - položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.22

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00050 - FM1 - ECU Vyplácanie dotácií obyvateľom - položka Špecialista pre IT bezpečnosť (projekt UKR), p.č.24

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00030-FM1-ECU Ukrajina - položka IT architekt (projekt UKR), p.č.21

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00030-FM1-ECU Ukrajina - položka Špecialista pre IT bezpečnosť (projekt UKR), p.č.24

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00030-FM1-ECU Ukrajina - položka IT analytik (projekt UKR), p.č. 23

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
28,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00030-FM1-ECU Ukrajina - položka IT/IS konzultant (napr. SAP) (projekt UKR), p.č.25

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00050 - FM1 - ECU Vyplácanie dotácií obyvateľom - položka IT analytik (projekt UKR), p.č.23

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
25,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00050 - FM1 - ECU Vyplácanie dotácií obyvateľom - položka IT/IS konzultant (napr. SAP) (projekt UKR), p.č.25

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00050 - FM1 - ECU Vyplácanie dotácií obyvateľom - položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.22

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00030-FM1-ECU Ukrajina - položka Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (projekt UKR), p.č.158

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00030-FM1-ECU Ukrajina - položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR), p.č.157

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00050 - FM1 - ECU Vyplácanie dotácií obyvateľom - položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.156

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00050 - FM1 - ECU Vyplácanie dotácií obyvateľom - položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR), p.č.157

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00050 - FM1 - ECU Vyplácanie dotácií obyvateľom - položka Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (projekt UKR), p.č. 158

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00050 - FM1 - ECU Vyplácanie dotácií obyvateľom - položka Programátor/vývojár (projekt UKR), p.č.155

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
7,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00030-FM1-ECU Ukrajina - položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.119

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00030-FM1-ECU Ukrajina - položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR), p.č.120

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00050 - FM1 - ECU Vyplácanie dotácií obyvateľom - položka Špecialista pre databázy (projekt UKR), p.č.121

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00050 - FM1 - ECU Vyplácanie dotácií obyvateľom - položka IT tester (projekt UKR), p.č.117

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
24,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00030-FM1-ECU Ukrajina - položka IT programátor/vývojár (projekt UKR), p.č.118

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
43,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00030-FM1-ECU Ukrajina - položka Špecialista pre databázy (projekt UKR), p.č.121

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00030-FM1-ECU Ukrajina - položka IT tester (projekt UKR), p.č.117

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
25,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00050 - FM1 - ECU Vyplácanie dotácií obyvateľom - položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.119

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00050 - FM1 - ECU Vyplácanie dotácií obyvateľom - položka IT programátor/vývojár (projekt UKR), p.č.118

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
41,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00050 - FM1 - ECU Vyplácanie dotácií obyvateľom - položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR), p.č.120

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00030-FM1-ECU Ukrajina - položka Programátor/vývojár (projekt UKR), p.č.155

Faktúra č. FO220590

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
8,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

00020 - FM2 - ECU UNI WS Úprava 2021 - položka IT analytik (projekt UKR), p.č.23

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00040 - FM2 - ECU VYVYS životné situácie, položka IT architekt (projekt UKR), p.č.21

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00010 - FM2 - KPC - položka Špecialista pre IT bezpečnosť (projekt UKR), p.č.24

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00010 - FM2 - KPC - položka IT analytik (projekt UKR), p.č.23

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
26,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00010 - FM2 - KPC - položka IT/IS konzultant (napr. SAP) (projekt UKR), p.č.25

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00040 - FM2 - ECU VYVYS životné situácie, položka Špecialista pre IT bezpečnosť (projekt UKR), p.č.24

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00010 - FM2 - KPC - položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR) p.č.22

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00020 - FM2 - ECU UNI WS Úprava 2021 - položka IT/IS konzultant (napr. SAP) (projekt UKR), p.č.25

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00020 - FM2 - ECU UNI WS Úprava 2021 - položka IT architekt (projekt UKR), p.č.21

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00040 - FM2 - ECU VYVYS životné situácie, položka IT analytik (projekt UKR), p.č.23

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
74,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00040 - FM2 - ECU VYVYS životné situácie - položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.22

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00010 - FM2 - KPC - položka IT architekt (projekt UKR), p.č.21

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00010 - FM2 - KPC - položka Špecialista pre IT bezpečnosť (projekt UKR), p.č.157

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00020 - FM2 - ECU UNI WS Úprava 2021, položka Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (projekt UKR), p.č.158

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00020 - FM2 - ECU UNI WS Úprava 2021, položka Programátor/vývojár (projekt UKR), p.č.155

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00010 - FM2 - KPC -položka Programátor/vývojár (projekt UKR), p.č.155

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
7,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00040 - FM2 - ECU VYVYS životné situácie, položka Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (projekt UKR), p.č.158

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00040 - FM2 - ECU VYVYS životné situácie, položka Programátor/vývojár (projekt UKR), p.č.155

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
21,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00040 - FM2 - ECU VYVYS životné situácie - položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.156

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00010 - FM2 - KPC - položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.156

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00040 - FM2 - ECU VYVYS životné situácie, položka Špecialista pre IT bezpečnosť (projekt UKR), p.č.157

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00010 - FM2 - KPC - položka Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista (projekt UKR), p.č.158

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00010 - FM2 - KPC - položka . IT programátor/vývojár (projekt UKR), p.č.118

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
41,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00020 - FM2 - ECU UNI WS Úprava 2021, položka Špecialista pre bezpečnosť IT (projekt UKR), p.č.120

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00010 - FM2 - KPC - položka Špecialista pre IT bezpečnosť (projekt UKR), p.č.120

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00020 - FM2 - ECU UNI WS Úprava 2021 - položka IT tester (projekt UKR), p.č.117

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00040 - FM2 - ECU VYVYS životné situácie, položka Špecialista pre IT bezpečnosť (projekt UKR), p.č.120

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
13,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00010 - FM2 - KPC - položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.119

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00020 - FM2 - ECU UNI WS Úprava 2021 - položka Špecialista pre databázy (projekt UKR), p.č.121

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00020 - FM2 - ECU UNI WS Úprava 2021, položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.119

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00040 - FM2 - ECU VYVYS životné situácie, položka IT programátor/vývojár (projekt UKR), p.č.118

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
119,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00040 - FM2 - ECU VYVYS životné situácie - položka Projektový manažér IT projektu (projekt UKR), p.č.119

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
13,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00040 - FM2 - ECU VYVYS životné situácie, položka Špecialista pre databázy (projekt UKR), p.č.121

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00040 - FM2 - ECU VYVYS životné situácie, položka IT tester (projekt UKR), p.č. 117

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
71,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00020 - FM2 - ECU UNI WS Úprava 2021, položka IT programátor/vývojár (projekt UKR), p.č. 118

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00010 - FM2 - KPC - položka Špecialista pre databázy (projekt UKR), p.č.121

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00010 - FM2 - KPC - položka IT tester (projekt UKR), p.č.117

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
24,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

00040 - FM2 - ECU VYVYS životné situácie, položka IT/IS konzultant (napr. SAP) (projekt UKR), p.č.25

Faktúra č. FO220673

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

SHH - hlavné aktivity č. 2 - Manažér kvality (projekt UKR), p.č. 167

Sumarizačný hárok pracovných výstupov - hlavné aktivity č. 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

SHH - podporné aktivity č. 2 - projektové riadenie, p.č.173

Sumarizačný hárok pracovných výstupov - podporné aktivity č. 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Manažér kvality (UKR) - položka 2.2.3

Sumarizačný hárok pracovných výstupov - Hlavné aktivity č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Dátový kurátor (EBAS) - položka 2.2.8

Sumarizačný hárok pracovných výstupov - Hlavné aktivity č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

IT projektový manažér (EBAS) - položka 2.2.7

Sumarizačný hárok pracovných výstupov - Hlavné aktivity č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Manažér kvality (EBAS) - položka 2.2.9

Sumarizačný hárok pracovných výstupov - Hlavné aktivity č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

IT projektový manažér (EBAS) - položka 3.2.2

Sumarizačný hárok pracovných výstupov - Hlavné aktivity č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Manažér kvality (EBAS) - položka 3.2.3

Sumarizačný hárok pracovných výstupov - Hlavné aktivity č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Manažér kvality (UKR) - položka 3.2.1

Sumarizačný hárok pracovných výstupov - Hlavné aktivity č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

IT architekt (IKT) - položka 1.2.6

Sumarizačný hárok pracovných výstupov - Hlavné aktivity č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

IT projektový manažér (EBAS) - položka 1.2.7

Sumarizačný hárok pracovných výstupov - Hlavné aktivity č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

IT architekt (EBAS) - položka 1.2.2

Sumarizačný hárok pracovných výstupov - Hlavné aktivity č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Manažér kvality (UKR) - položka 1.2.3

Sumarizačný hárok pracovných výstupov - Hlavné aktivity č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

IT architekt (EBAS) - položka 2.2.6

Sumarizačný hárok pracovných výstupov - Hlavné aktivity č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

IT tester (UKR) - položka 2.2.4

Sumarizačný hárok pracovných výstupov - Hlavné aktivity č. 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Podporné aktivity - položka 1.1.1

Sumarizačný hárok pracovných výstupov - podporné aktivity č. 1 aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Zariadenia PDA

Faktúra - zariadenia PDA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Termovízny monokulár INFIRAY ZOOM ZH38

Faktúra - termovizne monokulary

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

SmartHUB

Faktúra - SmartHUB

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
64,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

SmartHUB

Faktúra - SmartHUB

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
22,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

SmartHUB

Faktúra - SmartHUB

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

SmartHUB

Faktúra - SmartHUB

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
140,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

SmartHUB

Faktúra - SmartHUB

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
105,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

SmartHUB

Faktúra - SmartHUB

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

SmartHUB

Faktúra - SmartHUB

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
96,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

SmartHUB

Faktúra - SmartHUB

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
16,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

SmartHUB

Faktúra - SmartHUB

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

SmartHUB

Faktúra - SmartHUB

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
40,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov IČO
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
DITEC, a.s.
IČO
31385401
Názov
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
IČO
45650276
Názov
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
IČO
31410952
Názov
InterWay, a. s.
IČO
35728531
Názov
VERI2, s.r.o.
IČO
35806231
Názov
Ericsson Slovakia spol. s r.o.
IČO
31344046
Názov
eGroup Solutions, a. s.
IČO
44989709
Názov
SOITRON, s.r.o.
IČO
35955678
Názov
IBO s.r.o.
IČO
36340073
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.