Popis projektu

Predmetom projektu je vytvorenie efektívneho systému protipovodňovej ochrany obce Červený Hrádok a to vybudovaním vodozádržných prvkov realizovaných mimo vodného toku a rekonštrukciou existujúcej odvodňovacej priekopy v obci. Obec Červený Hrádok je ohrozovaná prívalovými dažďovými vodami z okolitých svahovitých poľnohospodárskych pozemkov a vinohradov. Vytvorenie systému protipovodňovej ochrany pozostáva vo vybudovaní, resp. rekonštrukcii nasledovných stavebných objektov. SO - 01 Lokalita pri cintoríne (hrádzové teleso 1 500 m3 s riadeným odtokom). SO - 02 Lokalita staré vinohrady - strelnica (suchý polder 480 m3 s odtokom). SO - 04 Lokalita pozdĺž miestnej komunikácie od kostola k potoku Širočina (úprava existujúcej odvodňovacej priekopy betónovými doskami v dne priekopy a spevnenie svahov priekopy vegetačnými betónovými prvkami - v úseku od kostola po pozemok p.č. 1385/2, smerom k potoku Širočina). Na projekt nadväzuje plánovaná II. etapa budovania systému protipovodňovej ochrany obce, ktorá celý systém protipovodňovej ochrany obce komplexne dotvorí a uzavrie. Táto pozostáva z vybudovania dvoch malých záchytných vsakovacích nádrží (suchých poldrov), ich napojenia na existujúci systém odvodňovacích priekop v obci a obnovenia profilu existujúcich odvodňovacích priekop a ich prečistenia. Malé záchytné vsakovacie nádrže bez odtoku budú lokalizované na obecných pozemkoch, pri Širočine. Realizáciou projektu sa výrazne znížia škody spôsobené povodňami, zníži sa riziko poškodenia zdravia a majetku obyvateľov obce, ako aj obecného majetku, znížia sa environmentálne a zdravotno-hygienické riziká. Projekt sa bude realizovať na území obce Červený Hrádok.

Viac
Subjekt
Obec Červený Hrádok
Miesta realizácie
Červený Hrádok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.06.2019
Celková suma
97,063 €
Vlastné zdroje
4,853 €
Vyčerpané z projektu
86,559 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami mim…
Typ
B. Preventívne opat…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
16.06.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
21.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
22.02.2018
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
06.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
1,0 (osoby)
Cieľ
1,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
25.11.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Protipovodňová ochrana obce Červený Hrádok _ stavebné práce

Faktúra č. 10190008

Vlastník dokladu
Obec Červený Hrádok
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
80,411 €
Schválené na preplatenie
80,411 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Protipovodňová ochrana obce Červený Hrádok _ stavebné práce

Faktúra č. 10190008

Vlastník dokladu
Obec Červený Hrádok
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
89,445 €
Schválené na preplatenie
80,411 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 005/2019

Vlastník dokladu
Obec Červený Hrádok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,073 €
Schválené na preplatenie
1,073 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 005/2019

Vlastník dokladu
Obec Červený Hrádok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,073 €
Schválené na preplatenie
1,073 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 005/2019

Vlastník dokladu
Obec Červený Hrádok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Primárne posúdenie nových infraštrukturálnych projektov "Protipovodňová ochrana obce Červený Hrádok"

Faktúra č. 171149

Vlastník dokladu
Obec Červený Hrádok
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
25.07.2017
Názov

Stanovenie hodnoty merateľného ukazovateľa: počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany

Faktúra č. 2173000317

Vlastník dokladu
Obec Červený Hrádok
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,920 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

vypracovanie monitorovacích správ projektu a poradenstvo súvisiace s implementáciou projektu

Faktúra č. ppo/2018/opkžp/2019 B

Vlastník dokladu
Obec Červený Hrádok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,850 €
Schválené na preplatenie
1,261 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

vypracovanie žiadostí o platbu a poradenstvo súvisiace s implementáciou projektu

Faktúra č. ppo/2018/opkžp/2019 A

Vlastník dokladu
Obec Červený Hrádok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,850 €
Schválené na preplatenie
1,261 €
Realizácia
06.08.2019
Názov IČO
Názov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
IČO
00156850
Názov
Slovenský hydrometeorologický ústav
IČO
00156884
Názov
Mgr. Oľga Csalová
IČO
50665171
Názov
HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť
IČO
35703377
Názov
CS, s.r.o.
IČO
44101937
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.