Popis projektu

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionlizácia Centra pre deti a rodiny Mlynky - Biele Vody (CDR) zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020 - Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej uznesením z rokovania porady vedenia ministerstva PSVR SR.

Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 1 sam. skupiny v počte 10 klientov do novovybudovaného samostatne stojaceho rodinného domu s administratívou (RD s A). Kapacita kmeňovej budovy sa zníži o 10 klientov. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom. Starostlivosť o deti v RD s A sa bude viac približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň prípravy na postupné osamostatnenie detí. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do CDR na základe súdneho rozhodnutia, s prof. rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.

V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Výstavba RD s A vrátane Stavebného dozoru ( ktorá zahŕňa aj nákup pozemku a osadenie projektovej dokumentácie na pozemok ), Nákup osobného automobilu, podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a VO.

RD s A bude samostatne stojaci, s vlastným súpis. číslom, sam. vchodom a oplotením v zastavanom území obce ( mesta ), čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít. Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podpor. zariadení výkonu opatrení soc. ochrany detí a soc. kurately v počte 10 pobyt. miest v RD s A, počet podpor. zariadení výkonu opatrení soc. ochrany detí a soc. kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 1 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 299,25 m2.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Rožňava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2019 - 01.10.2023
Celková suma
744,645 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup motorového vozidla
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
18.04.2023
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
18.05.2023
Názov
Výstavba rodinného domu
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
21.05.2019
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
11.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
03.08.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
11.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.12.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
299,25 (m2)
Cieľ
299,25 (m2)
Naposledy aktualizované
15.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.12.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
10,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
10,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
15.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

612 Osobný príplatok

Mzdové výdavky CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Invalidné poistenie

Mzdové výdavky CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Úrazové postenie

Mzdové výdavky CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 VšZP

Mzdové výdavky CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Starobné poistenie

Mzdové výdavky CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Nemocenské poistenie

Mzdové výdavky CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat

Mzdové výdavky CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Poistenie v nezamestnanosti

Mzdové výdavky CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Ostatné ZP

Mzdové výdavky CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Rezervný fond

Mzdové výdavky CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projekt osadenia PD

Osadenie PD - fa 1 CDR Mlynky BV

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Zabezpečenie stavebných povolení

Osadenie PD - fa 2 CDR Mlynky BV

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

Veľkoplošný pútač

Veľkoplošný pútač - CDR Mlynky BV

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
RAVAFOL SK2, s.r.o.
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

Stála tabuľa

Stála tabuľa - CDR Mlynky BV

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
RAVAFOL SK2, s.r.o.
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Faktúra - auto CDR Mlynky Biele vody

Faktúra-účtovný doklad_auto CDR MBV

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Faktúra - auto CDR Mlynky Biele vody

Faktúra-účtovný doklad_auto CDR MBV

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákup pozemku

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2019
Názov

Stavebné práce CDR Mlynky Biele Vody

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
314,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Stavebné práce CDR Mlynky Biele Vody

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
314,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO
30794536
Názov
RAVAFOL SK2, s.r.o.
IČO
51222281
Názov
I.K.M. REALITY STAVING
IČO
36018741
Názov
Janka a Juraj Gantner spol.s.r.o.
IČO
30794536
Názov
PROGRESS & PROSPERITY, s. r. o.
IČO
52227952
Názov
Ing. arch. Ján Kunec s. r. o.
IČO
43970362
Názov
Tempus - Car s.r.o.
IČO
31712312
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.