Popis projektu

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ako správca vodohospodársky významných vodných tokov vrátane toku Dunaj v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov v zmysle ustanovenia § 48 ods. 3 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je povinný „prevziať správu a zabezpečiť údržbu zriaďovaných a budovaných častí vodnej cesty a ďalšieho majetku potrebného na ich prevádzku a údržbu podľa osobitného predpisu“ to jest zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe. Slovenská republika nástupne viazaná Dohovorom č. 241/1949 Zb. o režime plavby na Dunaji v zmysle článku 3 je zaviazaná udržiavať svoj úsek Dunaja v splavnom stave pre riečne lode  a vykonávať práce potrebné pre zaistenie a zlepšenie podmienok plavby a teda nevytvárať prekážky plavbe na splavnených úsekoch Dunaja.

Z pravidelného monitorovania morfológie dna toku Dunaj v úseku zdrže Hrušov je zrejmé, že každoročný prírastok sedimentov v zdrži Hrušov predstavuje cca 300 000 až 500 000 m3, v prípade výskytu povodní blízkych Q100 (v roku 2009 a 2013) sa pohybuje prírastok sedimentov v zdrži v množstve 1,5 až 1,9 mil. m3.

Projekt „Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja“ sa zameriava na obstaranie 18 kusov strojno-technologických zariadení určených na riešenie odstraňovania  a deponovania sedimentov z plavebnej dráhy vodnej cesty na toku Dunaj (číslo hydrologického poradia  4-20-01-001) v rozsahu 300 tis. m3 ročne ovplyvnenej Vodným dielom Gabčíkovo  a jeho zdržou Hrušov a to menovite:

  • od lokality Vlčie hrdlo (rkm 1864), v pristávacích polohách osobného prístaviska Bratislava až po zanášanú oblasť na pravej strane plavebnej dráhy pod mostom Lanfranconi
  • zdrže Hrušov Vodného diela Gabčíkovo
  • starého  koryta  Dunaja je úseku Dunaja medzi  stupňom  Čunovo v  rkm  1851  a ústím odpadového kanála Vodného diela Gabčíkovo do Dunaja v rkm 1811
  • po odpadový kanál Vodného diela Gabčíkovo.
Cieľom národného projektu je zabezpečenie udržateľnosti parametrov stanovenej triedy vodnej cesty Dunaj v zmysle dokumentu „Návrh na širšie využitie technických prostriedkov projektu DaReM pre zlepšenie plavebných podmienok ovplyvnených vodným dielom Gabčíkovo“, ktorý tvorí prílohu tejto Žiadosti o zmenu a ktorý zohľadňuje požiadavky súhlasného stanoviska Sekcie vodnej dopravy Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v rámci listu č. 13981/2023/SVD/30311 zo dňa 22.03.2023.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Čunovo
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2022 - 01.06.2024
Celková suma
29,864,060 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie zariadení na odstraňovanie…
Typ
A. Zlepšenie splavn…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
23.12.2022
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšenie objemu odstráneného sedimentu
Hodnota
0,0 (m3)
Cieľ
1500000,0 (m3)
Naposledy aktualizované
19.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet technických zariadení na odstraňovanie sedimentov
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
17,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra Z0012022-Samovýsypné nesamohybné tlačné člny

Zálohová faktúra - Samovýsypné nesamohybné tlačné člny

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,254,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Zálohová faktúra - Sací bager

Zálohová faktúra - Sací bager

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,348,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Zálohová faktúra - El. prípojka a transformátor

Zálohová faktúra - El. prípojka a transformátor

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
374,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Faktúra - Kĺbový dumper

Faktúra - Kĺbový dumper

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Zálohová faktúra - Tlačné člny

Zálohová faktúra - Tlačné člny

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,229,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Zálohová faktúra - Čelný nakladač

Zálohová faktúra - Čelný nakladač

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Faktúra č. 20230123 - Spevnené plochy

Faktúra č. 20230123 - Spevnené plochy

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Faktúra č. 20230123 - Spevnené plochy

Faktúra č. 20230123 - Spevnené plochy

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Faktúra č. 20230067 - Spevnené plochy

Faktúra č. 20230067 - Spevnené plochy

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Faktúra č. 20230112

Faktúra č. 20230112 - Spevnené plochy

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Zálohová faktúra č. 94000672

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Žiadaná suma
3,684,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

zálohová faktúra_jazdné súpravy 6x6

Zálohová faktúra_jazdné súpravy-nákladné vyklápacie vozidlá 6x6 s tandemovými prívesmi - 2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
643,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2023
Názov

zálohová faktúra_jazdné súpravy 6x6

Zálohová faktúra_jazdné súpravy-nákladné vyklápacie vozidlá 6x6 s tandemovými prívesmi - 2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
643,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2023
Názov

1. plávajúca plošina s rýpadlom

1. plávajúca plošina s rýpadlom

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Žiadaná suma
1,800,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1. plávajúca plošina s rýpadlom

1. plávajúca plošina s rýpadlom

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Žiadaná suma
1,800,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

2. plávajúca plošina s rýpadlom

2. plávajúca plošina s rýpadlom

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Žiadaná suma
1,800,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

2. plávajúca plošina s rýpadlom

2. plávajúca plošina s rýpadlom

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Žiadaná suma
1,800,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia remorkéra

Rekonštrukcia remorkéra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,389,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia remorkéra

Rekonštrukcia remorkéra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,389,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

3. plávajúca plošina BD Jeseter

3. plávajúca plošina BD Jeseter

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Žiadaná suma
1,800,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3. plávajúca plošina BD Jeseter

3. plávajúca plošina BD Jeseter

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Žiadaná suma
1,800,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Zmluva o prevode správy majetku štátu

Zmluva o prevode správy majetku štátu

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o prevode správy majetku štátu

Zmluva o prevode správy majetku štátu

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,160,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov IČO
Názov
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
IČO
36246093
Názov
HYCA s.r.o.
IČO
35900008
Názov
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
IČO
36038351
Názov
CEDIS s.r.o.
IČO
50607383
Názov
KUHN - SLOVAKIA s.r.o.
IČO
31362516
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.