Štúdia uskutočniteľnosti-Modernizácia technologických zariadení potrebných na zaistenie a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzin. vodnej cesty Dunaj na úseku rkm 1811-1708 pre zvýšenie bezpečnosti a dopravnej výkonnosti vodnej cesty

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Popis projektu

Cieľom a zároveň hlavnou aktivitou projektu je vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti pre projekt "Modernizácia technologických zariadení potrebných na zaistenie a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty Dunaj na úseku rkm 1811-1708 pre zvýšenie bezpečnosti a dopravnej výkonnosti vodnej cesty". Pre vypracovanie a realizáciu projektu je v rámci predinvestičnej a projektovej prípravy nevyhnutné vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti, ktorá zabezpečí súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ s dôrazom na ustanovenia smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva. Výsledky projektu prispejú k zlepšeniu splavnosti vodnej cesty Dunaj a dosiahnutiu požadovaných dopravných kritérií pre dosiahnutie parametrov plavebnej dráhy, ktoré sú pre Slovenskú republiku záväzné a zabezpečia garantované podmienky pre plavbu na vodných cestách. Zámer projektu je v súlade s cieľmi Dunajskej stratégie. V zmysle Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 je hlavným cieľom a prínosom projektu zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy a vytváranie predpokladov na odstránenie kľúčových úzkych miest na infraštruktúre vodnej dopravy v TEN-T. Štúdia uskutočniteľnosti priamo nadväzuje na východiskovú situáciu a potreby, ktoré boli identifikované v predmetnej oblasti. Merateľným ukazovateľom projektu je „Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE)“, v počte 1. Projekt bude realizovaný  na úrovni Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2022 - 01.12.2023
Celková suma
210,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti
Typ
E. Predinvestičná a…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
21.10.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
19.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
21.10.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
19.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Štúdia uskutoč. - Moderniz.technolog.zariadení Dunaj

Štúdia uskutoč. - Moderniz.technolog.zariadení Dunaj

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
210,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Štúdia uskutoč. - Moderniz.technolog.zariadení Dunaj

Štúdia uskutoč. - Moderniz.technolog.zariadení Dunaj

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
210,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.