Popis projektu

Materská škola Skalité – Kudlov (ďalej len MŠ) je zariadenie pre deti predškolského veku s celodennou prevádzkou. Kapacita MŠ je 60 miest, no už to nepostačuje dopytu obyvateľov obce. MŠ navštevujú len deti z obce Skalité. V školskom roku 2019/2020 musela obec odmietnuť 14 detí a pri zápise na školský rok 2021/2022 neprijala až 25 detí. Preto sa vedenie obce rozhodlo rozšíriť kapacitu MŠ o ďalších 20 miest, na celkový počet 80. MŠ sa nachádza v budove základnej školy, na prízemí jedného krídla ZŠ. Má 3 triedy slúžiace ako herňa aj spálňa, čo je v dnešnej dobe už nevyhovujúci stav. Okolie školy dotvára školský dvor. Predmetom projektu je rozšírenie kapacity Materskej školy Skalité - Kudlov prostredníctvom prístavby k 1.NP budovy existujúcej škôlky a rekonštrukciou elektroinštalácie, osvetlenia a rozvodov internetu v existujúcich priestoroch MŠ. V prístavbe budovy bude zriadená 1 nová trieda, 4 samostané spálne a ďalšie obslužné priestory. V budove existujúcej škôlky bude vymenený starý plynový kotol za kondenzačný, ktorým bude po rekonštrukcii vykurovaná celá budova MŠ, čo zníži finančné náklady obce na vykurovanie MŠ. Súčasne s rozšírením MŠ bude rozšírený aj areál MŠ o 2 prvky detského ihriska a doplnené materiálno-technické vybavenie MŠ.

projektu je obec Skalité, Materská škola Kudlov č. 781

projektu je prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov obce Skalité a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb, s pozitívnym dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj a sociálnu súdržnosť obyvateľov obce.

  • Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky
  • Zvýšením kapacity MŠ o 20 miest vytvoriť kvalitné podmienky pre zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov a zlepšenie príjmovej situácie mladých rodín
  • Prístavbou a rekonštrukciou priestorov MŠ vytvoriť kvalitnejšie verejné služby v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy.
  • Odstránením stavebných bariér zabezpečiť práva detí so zdravotným postihnutím
  • Aplikáciou prvkov inkluzívneho vzdelávania integrovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Viac
Subjekt
Obec Skalité
Miesta realizácie
Skalité
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2021 - 01.11.2023
Celková suma
415,604 €
Vlastné zdroje
20,780 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
167 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Doplnenie detského ihriska materskej šk…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
27.07.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Zvýšenie energetickejhospodárnosti budo…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Zvy…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
16.05.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
13.11.2023
Názov
Materiálno – technické vybavenie maters…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
15.07.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
02.11.2023
Názov
Prístavba a rekonštrukciamaterskej škol…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
26.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
13.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.03.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
80,0 (osoby)
Cieľ
80,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
26.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.01.2024
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
17919,9678 (kWh/rok)
Cieľ
17919,9678 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
3,38 (t ekviv. CO2)
Cieľ
3,38 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
26.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.01.2024
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
500,0 (m2)
Cieľ
500,0 (m2)
Naposledy aktualizované
26.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Materiálno-technické vybavenie (exteriérové vybavenie)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie (exteriérové vybavenie)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

Detské ihrisko MŠ Kudlov

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie (nábytok)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie (nábytok)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie (učebné pomôcky)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie (IKT)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Projektový manažér

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
Obec Skalité
Žiadaná suma
11,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie (IKT)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie (exteriérové vybavenie)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie (nábytok)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Detské ihrisko MŠ Kudlov

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie (učebné pomôcky)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skalité
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Skalité

Suma celkom
167 €
Vrátená suma
167 €
Suma na vymáhanie
167 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Obec Skalité
IČO
00314285
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Veríme v Zábavu, s.r.o.
IČO
46167145
Názov
HELUS, s.r.o.
IČO
52447260
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.