Popis projektu

Žiadosť o NFP je spracovaná v súvislosti s dotknutou Výzvou č. OPII-2021/7/12-DOP, ktorá je určená pre Gestorské orgány zabezpečujúce postupy v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej ako „Nariadenie o Jednotnej digitálnej bráne“), ako aj pre Správcov spoločných modulov a/alebo referenčných registrov. Ministerstvo vnútra SR (ďalej ako „MV SR“) ako žiadateľ v tejto súvislosti v rámci projektu vystupuje ako správca Registra fyzických osôb (RFO) a . Implementáciou tohto projektu sa teda naplní základný predpoklad na to, aby mohli ostatné Gestorské orgány zabezpečiť implementáciu konkrétnych cezhraničných služieb pre občanov a podnikateľov.

Na projekt bola vypracovaná dokumentácia pre iniciačnú fázu podľa Vyhlášky č. 85/2020 Z.z o riadení projektov, ktorá je zverejnená na Projekt: Jednotná digitálna brána – Identifikácia a autentifikácia (gov.sk) a zároveň bolo vydané aj súhlasné stanovisko MIRRI (SITVS).

V zmysle dotknutej výzvy sa projekt dotýka nasledovných oblastí:

  • Investičná priorita

2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

                  ŠC 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

                  ŠC 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

  • Typ aktivity OPII PO7 v rámci špecifického cieľa 7.3 a 7.4:

                 

Implementácia a prispôsobenie zdieľaných komponentov pre potreby poskytovania cezhraničných služieb. Ide o riešenie problémov identifikácie a autentifikácie cezhraničných používateľov, ako aj výmenu dôkazov pomocou technického systému podľa uvedeného nariadenia.

Z vecného pohľadu projekt rieši otázky súvisiace s poskytovaním elektronických služieb SR cezhraničným používateľom v zmysle Nariadenia o Jednotnej digitálnej bráne. Konkrétne z pohľadu agendy MV SR ide o oblasť identifikácie a autentifikácie cezhraničných používateľov (občan/podnikateľ) - držiteľov autentifikačných prostriedkov vydávaných mimo SR a notifikovaných podľa naradenia eIDAS, ktorí pristupujú na elektronické služby OVM v rámci SR. Tieto osoby sú aj hlavnou cieľovou skupinou projektu.

Stanovené ciele projektu:

  • Podporiť proces identifikácie a autentifikácie osôb z iných členských štátov EÚ v rámci služieb slovenského e-Governmentu;
  • Podporiť využívanie elektronických služieb cezhraničnými používateľmi;
  • Zefektívniť evidenciu osôb z iných členských štátov EÚ, ktoré využívajú služby slovenského e-Governmentu (vrátane zmien údajov)

V rámci navrhovaného riešenia v zmysle vyššie uvedených problémov, cieľov a oblasti, bude do Registra fyzických osôb (ďalej aj "RFO") implementovaná nová evidencia údajov o cudzincoch - držiteľoch autentifikačných prostriedkov vydávaných mimo SR a notifikovaných podľa naradenia eIDAS, ktorí pristupujú na elektronické služby Orgánov verejnej moci (ďalej len „OVM“) v rámci SR.

Projektom budú naplnené dotknuté ukazovatele v súvislosti s cieľom OPII:

P0215 - Počet nových cezhraničných služieb pre občanov:

Ukazovateľ eviduje počet realizovaných cezhraničných služieb pre občanov. V týchto službách bude možné použiť zahraničnú identitu a príslušné informačné systémy budú súčasťou jednotného európskeho priestoru a budú komunikovať podľa daných štandardov.

V tejto súvislosti budú projektom implementované aplikačné služby, ktoré umožnia realizovať identifikáciu a autentifikáciu cezhraničných používateľov - držiteľov autentifikačných prostriedkov vydávaných mimo SR a notifikovaných podľa naradenia eIDAS, ktorí pristupujú na elektronické služby OVM v rámci SR. Identifikácia a autentifikácia je súčasťou realizácie služieb, bez ktorej by nebolo možné realizovať žiadnu koncovú služby pre dotknuté osoby, a je možné ju považovať za jednu samostatnú službu. Výsledný počet bude: 1 nová cezhraničná služba pre občanov.

P0216 - Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov:

Ukazovateľ eviduje počet novo realizovaných cezhraničných služieb pre podnikateľov. V týchto službách bude možné použiť zahraničnú identitu a príslušné informačné systémy budú súčasťou jednotného európskeho priestoru a budú komunikovať podľa daných štandardov.

V tejto súvislosti budú projektom implementované aplikačné služby, ktoré umožnia realizovať identifikáciu a autentifikáciu cezhraničných používateľov - držiteľov autentifikačných prostriedkov vydávaných mimo SR a notifikovaných podľa naradenia eIDAS, ktorí pristupujú na elektronické služby OVM v rámci SR. Identifikácia a autentifikácia je súčasťou realizácie služieb, bez ktorej by nebolo možné realizovať žiadnu koncovú služby pre dotknuté osoby, a je možné ju považovať za jednu samostatnú službu. Výsledný počet bude: 1 nová cezhraničná služba pre podnikateľov.

Navrhovaný projekt, ako aj jeho výstupy, sú v plnom súlade s platnými štandardmi vydanými na základe zákona o informačných technológiách vo verejnej správe, aktuálne platným výnosom o štandardoch informačných systémoch verejnej správy.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.10.2023
Celková suma
915,516 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
30.09.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
25.10.2023
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
25.05.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
24.10.2022
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
25.05.2023
Názov
Nasadenie
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
30.09.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
25.10.2023
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
25.05.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
24.10.2022
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
25.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
24.03.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
20.09.2023
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
24.03.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
20.09.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre občanov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Fa 231028

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
38,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa 231028

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
38,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa 231028

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
38,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

Fa 231028

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
38,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Odborník pre IT dohľad

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT Programator

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
72,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT Tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
23,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT Architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
22,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT Programátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
8,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Odborník pre IT dohľad

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT Programator

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
8,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
22,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Odborník pre IT dohľad

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ IT Architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ IT Analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
73,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT Architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT Analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
73,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ Odborník pre IT dohľad

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Odborník pre IT dohľad

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
9,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT/IS konzultant

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
7,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Špecialista pre databázy

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
27,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT/IS konzultant

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Špecialista pre databázy

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
27,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT Architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ IT Tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
23,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ IT Programator

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
72,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
7,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Odborník pre IT dohľad

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
9,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT Architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT Architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT Architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
7,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
7,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT Analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
73,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Špecialista pre databázy

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
27,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT Programator

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
72,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ Odborník pre IT dohľad

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ IT Analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
73,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ IT Tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
23,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ IT Programator

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
72,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
22,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Odborník pre IT dohľad

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
9,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT Programator

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
8,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Odborník pre IT dohľad

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT/IS konzultant

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Špecialista pre databázy

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
27,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT Programátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
8,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT/IS konzultant

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ IT Architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/IT Tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
23,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
22,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Odborník pre IT dohľad

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Odborník pre IT dohľad

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
9,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Odborník pre IT dohľad

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/ Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - identifikácia a autentifikácia/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
DITEC, a.s.
IČO
31385401
Názov
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
IČO
31410952
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.