Vývoj nových progresívnych rezných nástrojov pre obrábanie súčiastok vyrobených technológiou WAAM aditívnou výrobou za účelom zníženia počtu rezných nástrojov pri obrábaní súčiastok tvorených rôznym typom materiálu

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Popis projektu

Projekt je zameraný na sledovanie vplyvu geometrie rezných nástrojov na kvalitu a rozmerovú presnosť obrobených plôch tenkostenných súčiastok vyrobených aditívnou technológiou z autentickej nehrdzavejúcej ocele X6CrNiTi18-10. Aditívne technológie patria medzi najrýchlejšie rozvíjajúce sa oblasti výroby komponentov. Aditívne technológie patria medzi najrýchlejšie rozvíjajúce sa oblasti výroby komponentov. Touto technológiou je možné v relatívne krátkom čase vyrábať prototypy alebo malé série komponentov. Nevýhodou komponentov vyrobených aditívnou technológiou je vysoká drsnosť a nízka rozmerová presnosť funkčných plôch. Z tohoto dôvodu je nutné funkčné plochy komponentov vyrobených aditívnou technológiou obrábať. Z podstaty tejto technológie vyplýva, že je vhodná najmä na výrobu tenkostenných komponentov ktoré nachádzajú uplatnenie hlavne v leteckom, energetickom a automobilovom priemysle. Typickým znakom tenkostenných súčiastok je, že odpad vzniknutý obrábaním tvorí 80-95% objemu materiálu odstráneného z polotovaru. Pri aditívnej technológií toto tvrdenie z podstaty danej technológie neplatí, nakoľko odpad vzniknutý obrábaním predstavuje len materiál vo forme prídavkov potrebných na dokončenie funkčných plôch. Pri obrábaní tenkostenných komponentov sú používané nástroje so špeciálnou geometriou, ktorá eliminuje nežiaduce vplyvy (chvenie v dôsledku nízkej tuhosti nástroja a obrobku) počas obrábania.

Na základe vyššie uvedeného je možné tvrdiť, že celý projekt je z hľadiska obrábania kombináciou 2 základných a zároveň veľmi aktuálnych problematík. Prvou problematikou je problematika obrábania tenkostenných súčiastok. Druhou problematikou je problematika obrábania ťažko obrobitelných materiálov, do ktorých nehrdzavejúca oceľ X6CrNiTi18-10 patrí.

Projekt bude realizovaný v rámci domény RIS 3 SK: Priemysel pre 21. storočie

Hlavný SK NACE:  C25 - Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

Hlavný trend: I.  Nové konštrukčné materiály, konštrukčné časti a technológie pre potreby priemyslu a energetiky

Vedľajší trend:  Progresívne materiály, konštrukčné časti, výrobky a technológie

Produktová línia:  Konštrukčné časti a výrobky (napríklad výrobky priemyselného charakteru a výrobky vznikajúce spájaním viacodvetvových riešení ako strojárstvo a elektrotechnika prípadne aj softvér a pod.).

Žiadateľom projektu je Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnická fakulta (MTF) v Trnave a Partnerom projektu je MASAM, s. r. o..

Projekt bude realizovaný nasledujúcimi aktivitami:

Nezávislý výskum a vývoj

Hlavná aktivita 1 : 313BWQ800001 (0H1) Výskum a vývoj vzorových súčiastok technológiou WAAM.

Hlavná aktivita 3 : 313BWQ800003 (0H3) Výskum a vývoj testovania rezných nástrojov.

V tejto aktivite budú realizované experimentálne úlohy a štatistické vyhodnotenie experimentov. Rozmerové meranie súčiastok. Meranie opotrebenia rezných nástrojov.

Priemyselný výskum:

Hlavná aktivita 2 : 313BWQ800002 (0H2) Výskum a vývoj rezných nástrojov pre obrábanie súčiastok vyrobených technológiou WAAM.

Kontrola geometrie rezných nástrojov. Úprava mikrogeometrie rezných nástrojov.

Hlavná aktivita 4 : 313BWQ800004 (0H4) Výskum a vývoj overenia rezných nástrojov v priemyselnom podniku

Harmonogram realizácie projektu bol stanovený tak, aby bolo možné uplatňovať čiastkové výsledky jednotlivých aktivít projektu. Dĺžka realizácie projektu 20 mesiacov, v období od 01.02.2022 – 30.09.2023.

Miesto realizácie projektu: Trnava a Vráble

Materiálovotechnologická fakulta – číslo listu vlastníctva 4447, číslo parcely 1482, 1485/3, 1484/5, 1484/2, 1484/15

MASAM, s. r. o  - číslo listu vlastníctva 5381, číslo parcely 434/71, 434/73

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Partneri
MASAM, s.r.o.
Miesta realizácie
Trnava, Vráble
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.11.2023
Celková suma
1,170,251 €
Vlastné zdroje
193,039 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
(1H4) Výskum a vývoj overenia rezných n…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
01.02.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
(0H3) Výskum a vývoj testovania rezných…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
01.02.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
(1H2) Výskum a vývoj rezných nástrojov …
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
01.02.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
( 0H1) Výskum a vývoj vzorových súčiast…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
01.02.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.02.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.02.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet subjektov, ktoré podali žiadosť v rámci programov EÚ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
09.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet študentov/výskumných pracovníkov mladších ako 35 rokov veku zapojených do výskumných aktivít projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy - 06/2022 aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 06/2022

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
14,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdy - 06/2022 aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 06/2022

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
21,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 02/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 02/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 02/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 02/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 04/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 04/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 04/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 04/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 03/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 03/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 03/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 03/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 05/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 05/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 05/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 05/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 06/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 06/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 06/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 06/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 07/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 07/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 07/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 07/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 08/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 08/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 08/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 08/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 09/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 09/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 09/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 09/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H1 za obdobie 02-09/2022 MTF_BWQ8

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H1 za obdobie 02-09/2022 MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H3 za obdobie 02-09/2022 MTF_BWQ8

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H3 za obdobie 02-09/2022 MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
21,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy - 09/2022, aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 09/2022

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
16,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdy - 09/2022, aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 09/2022

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
12,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdy - 07/2022, aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 07/2022

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
11,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Mzdy - 07/2022, aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 07/2022

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
17,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Mzdy - 08/2022, aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 08/2022

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
12,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdy - 08/2022 aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 08/2022

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
16,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Paušálna sadzba 08/2022, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
4,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 08/2022, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
6,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 06/2022, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
8,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 06/2022, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
5,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 07/2022, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
4,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 07/2022, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
7,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 09/2022, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
6,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 09/2022, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
5,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 10/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 10/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 10/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 10/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 11/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 11/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 11/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 11/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 12/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 12/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 12/2022 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 12/2022_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H1 za obdobie 10-12/2022 MTF_BWQ8

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H1 za obdobie 10 - 12/2022 MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy - 10/2022 aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 10/2022

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
15,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Mzdy - 10/2022 aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 10/2022

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
12,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H3 za obdobie 10-12/2022 MTF_FIIT_BWQ8

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H3 za obdobie 10-12/2022 MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy - 11/2022 aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
12,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdy - 11/2022 aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
16,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdy - 12/2022 aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
9,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzdy - 12/2022 aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 12/2022

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
12,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Paušálna sadzba 10/2022, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
6,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 10/2022, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
5,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 11/2022, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
5,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 11/2022, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
6,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 12/2022, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
3,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 12/2022, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
5,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy - 01/2023 aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 01/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
11,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdy - 01/2023 aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 01/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
15,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdy - 02/2023 aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 02/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
12,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Mzdy - 02/2023 aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 02/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
15,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Mzdy - 03/2023 aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 03/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
12,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Mzdy - 03/2023 aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 03/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
18,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Paušálna sadzba 01/2023, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
6,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 01/2023, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
4,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 02/2023, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
4,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 02/2023, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
6,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 10/2022, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
5,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 03/2023, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
7,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 02/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 02/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 02/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 02/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 01/2023 MTF BWQ8

Zaúčtovanie miezd 01/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 01/2023 MTF BWQ8

Zaúčtovanie miezd 01/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 03/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 03/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 03/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 03/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H1 za obdobie 01 - 03/2023 MTF_BWQ8

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H1 za obdobie 01 - 03/2023 MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 01/2023 FIIT_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 01/2023_FIIT_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 02/2023 FIIT_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 02/2023_FIIT_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 03/2023 FIIT_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 03/2023_FIIT_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H3 za obdobie 01 - 03/2023 MTF_BWQ8

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H3 za obdobie 01 - 03/2023 MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy - 05/2023 aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
10,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdy - 05/2023 aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
14,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Paušálna sadzba 06/2023, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
5,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 06/2023, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
4,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy - 06/2023 aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 06/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
10,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdy - 06/2023 aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 06/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
14,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdy - 04/2023 aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
12,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Mzdy - 04/2023 aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
16,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Paušálna sadzba 04/2023, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
4,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 04/2023, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
6,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 05/2023, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
4,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 05/2023, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
5,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 12/2022_FIIT_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 12/2022_FIIT_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 10/2022 FIIT_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 10/2022_FIIT_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 11/2022_FIIT_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 11/2022_FIIT_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 04/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 04/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 04/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 04/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H1 za obdobie 04 - 06/2023 MTF_BWQ8

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H1 za obdobie 04 - 06/2023 MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 05/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 05/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 05/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 05/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 06/2023 MTF_BWQ

Zaúčtovanie miezd 06/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 06/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 06/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H3 za obdobie 04 - 06/2023 FIIT_BWQ8

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H3 za obdobie 04 - 06/2023 FIIT_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 04/2023 FIIT BWQ8

Zaúčtovanie miezd 04/2023_FIIT_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 05/2023 FIIT BWQ8

Zaúčtovanie miezd 05/2023_FIIT_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 06/2023 FIIT BWQ8

Zaúčtovanie miezd 06/2023_FIIT_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H3 za obdobie 04 - 06/2023 MTF_BWQ8

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H3 za obdobie 04 - 06/2023 MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy - 07/2023 aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 07/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
13,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Mzdy - 07/2023 aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 07/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
12,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Paušálna sadzba 07/2023, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
4,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 07/2023, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
5,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 09/2023, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
5,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 09/2023, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
6,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy - 09/2023 aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 09/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
13,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Mzdy - 09/2023 aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 09/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
15,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Paušálna sadzba 08/2023, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
4,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 08/2023, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
5,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy - 08/2023 aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 08/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
14,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Mzdy - 08/2023 aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 08/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
12,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 08/2023 MTF_BWQ

Zaúčtovanie miezd 08/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 08/2023 MTF_BWQ

Zaúčtovanie miezd 08/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H3 za obdobie 07 - 09/2023 FIIT_BWQ8

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H3 za obdobie 07 - 09/2023 FIIT_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 09/2023 FIIT BWQ8

Zaúčtovanie miezd 09/2023_FIIT_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 07/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 07/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 07/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 07/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 08/2023 FIIT BWQ8

Zaúčtovanie miezd 08/2023_FIIT_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 09/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 09/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 09/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 09/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 07/2023 FIIT BWQ8

Zaúčtovanie miezd 07/2023_FIIT_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H3 za obdobie 07 - 09/2023 MTF_BWQ8

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H3 za obdobie 07 - 09/2023 MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H1 za obdobie 07 - 09/2023 MTF_BWQ8

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H1 za obdobie 07 - 09/2023 MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy - 10/2023 aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 10/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
6,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzdy - 10/2023 aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 10/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
10,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Paušálna sadzba 11/2023, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 11/2023, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
1,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy - 11/2023 aktivita 1H4

Zúčtovanie miezd 11/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Mzdy - 11/2023 aktivita 1H2

Zúčtovanie miezd 11/2023

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
4,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Paušálna sadzba 10/2023, aktivita 1H4

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
2,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 10/2023, aktivita 1H2

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
MASAM, s.r.o.
Dodávateľ
MASAM, s.r.o.
Žiadaná suma
4,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H1 za obdobie 10 - 11/2023 MTF_BWQ8

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H1 za obdobie 10 - 11/2023 MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H3 za obdobie 10 - 11/2023 MTF_BWQ8

Nepriame paušálne výdavky aktivity 0H3 za obdobie 10 - 11/2023 MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 11/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 11/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 11/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 11/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H1 za obdobie 10/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 10/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky aktivity 0H3 za obdobie 10/2023 MTF_BWQ8

Zaúčtovanie miezd 10/2023_MTF_BWQ8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
MASAM, s.r.o.
IČO
36544566
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.