Popis projektu

Projekt je zameraný na poskytovanie poradenských služieb koordinačnej a metodickej podpory súvisiacej so zabezpečením systémovej a technickej podpory v rámci zvyšovania kvality, štandardu a dostupnosti informačných systémov (ďalej len "IS") CKO v rámci zabezpečovania agendy Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len "EŠIF").

Projekt bude realizovaný poradenskými službami a konzultáciami na základe Čiastkovej zmluvy o poskytnutí služieb č. 164/2017 v súlade ustanoveniami Rámcovej dohody č. 1122/2013 o poskytovaní poradenských služieb pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov v znení Dodatku č. 1 k Rámcovej dohode č. 1122/2013 o poskytovaní poradenských služieb pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného  zákonníka. Služby v rámci projektu budú poskytované na základe článku V bod 3 písm. b) Rámcovej dohody.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je oprávnený využívať služby na základe Dohody č. 730/2016 o pristúpení zmluvnej strany k predmetnej Rámcovej dohode.

 

Poskytovanie poradenských služieb sa bude realizovať vo forme poradenstva, konzultácií a spoluúčasti na vypracovávaní dokumentov podľa potrieb objednávateľa, a to aj formou ad hoc poradenstva. Poskytovateľ bude pri plnení svojich zmluvných povinností postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade s národnou a medzinárodnou legislatívou, ako aj v súlade s programovými dohodami, partnerskou dohodou a všetkými právnymi dokumentmi a inými záväznými pokynmi Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a inými nadnárodnými a strategickými dokumentmi a v prípade financovania predmetu plnenia z prostriedkov Európskej únie, v súlade so zmluvou o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) a všetkými právnymi dokumentmi a inými záväznými pokynmi, na ktoré zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi súhrn jednotlivých výstupov pre každé zadanie v rámci realizácie Čiastkovej zmluvy č. 164/2017.

Poradenské služby budú realizované v nasledujúcich oblastiach:

  • podporné služby pre systém ITMS2014+

Poradenské a konzultačné služby súvisiace s rozvojom a implementáciou systému ITMS2014+ vytvoria podmienky a predpoklady na zabezpečenie optimálnej implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie v programovom období 2014 – 2020 na úrovni CKO, v súlade s ustanoveniami národnej legislatívy a legislatívy EÚ.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.07.2018
Celková suma
200,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
236,467 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie poradenských služieb pre p…
Typ
B. Vývoj a úprava, …
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet implementovaných princípov e-Kohézie
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených a dodaných informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického riadenia a regulácie EŠIF
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poradenské služby za obdobie 12/2017

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,128 €
Schválené na preplatenie
2,128 €
Realizácia
-
Názov

poradenské služby za obdobie 12/2017

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,727 €
Schválené na preplatenie
9,727 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Poradenské služby za obdobie 07/2017

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,040 €
Schválené na preplatenie
3,040 €
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby za obdobie 06/2017

Faktúra stengl zmluva 164/2017 za obdobie 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,300 €
Schválené na preplatenie
158,300 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

Poradenské služby za obdobie 05/2018

Faktúra stengl za obdobie 05/2018 (zmluva 164/2017)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,992 €
Schválené na preplatenie
6,992 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Poradenské služby za obdobie 02/2018

Faktúra stengl za obdobie 02/2018 (zmluva 164/2017)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,047 €
Schválené na preplatenie
15,047 €
Realizácia
05.04.2018
Názov

Poradenské služby za obdobie 01/2018

Faktúra stengl za obdobie 01/2018 (zmluva 164/2017)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,080 €
Schválené na preplatenie
6,080 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Poradenské služby za obdobie 03/2018

Faktúra stengl za obdobie 03/2018 (zmluva 164/2017)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,992 €
Schválené na preplatenie
6,992 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

Poradenské služby za obdobie 04/2018

Faktúra stengl za obdobie 04/2018 (zmluva 164/2017)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,406 €
Schválené na preplatenie
1,406 €
Realizácia
12.06.2018
Názov IČO
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.