Popis projektu

Slovenská republika zaviedla do legislatívy strategické riadenie a plánovanie k 1.6.2016 zákonom č. 171/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Touto kompetenciou bol poverený Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej aj "ÚPPVII"). V organizačnej štruktúre Úradu bola zriadená sekcia riadenia a investícií (SRIN), ktorej jednou z jej nosných kompetencií je zodpovednosť za strategické plánovanie verejných investícií.

Projekt odborno-poradenskej činnosti je zameraný na zabezpečenie komplexnej  poradenskej činnosti na účely podpory aktivít SRIN a nastavenie systému hodnotenia tak, aby sa orientoval na strategické témy politiky súdržnosti a zároveň flexibilne reagoval na potreby SRIN  zodpovednej za strategické plánovanie verejných investícií. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné realizovať aktivity na zabezpečenie efektívneho výkonu úloh SRIN v oblasti strategického riadenia a strategického plánovania verejných investícií v programovom období 2014 – 2020, zabezpečenie komplexného monitoringu legislatívy, inštitútov a procesov v oblasti riadenia a implementácie EŠIF.

Poradenské a konzultačné služby súvisiace so strategickým riadením a strategickým plánovaním - s tvorbou, hodnotením, analýzou a pripomienkovaním strategických, programových a interných dokumentov, metodík, pomôžu pri metodickej podpore prípravy riadiacej a implementačnej dokumentácie pre Opreračné programy v rámci Partnerskej dohody v PO 2014-2020.

Zabezpečenie komplexných právnych služieb zvýši kvalitu a účinnosť riadenia, efektívnosti implementácie, kontroly a auditu EŠIF.

Celková dĺžka realizácie tejto aktivity je stanovená na 21 mesiacov (t. j. od 1.4.2017 do 31.12.2018). Výsledkom realizácie projektu bude splnenie povinnosti monitorovať pokrok dosiahnutý pri napĺňaní cieľov EÚ pri strategickom plánovaní verejných investícií.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.12.2018
Celková suma
14,550 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie právnych služieb pre potre…
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.