Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia

Mesto Prešov

Popis projektu

Predmetom realizácie projektu je spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie s názvom „Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní - projektová dokumentácia" vrátane zabezpečenia súhlasných stanovísk dotknutých orgánov. 

    

Mesto Prešov prostredníctvom Dopravného podniku mesta Prešov, akciová spoločnosť (DPMP), kde je 100 %  vlastníkom  zabezpečuje pravidelnú mestskú hromadnú dopravu na území mesta a blízkeho okolia.  Mesto Prešov je sídlom kraja a v súčasnosti tam žije 87 436  obyvateľov (ŠU 2021). DPMP zabezpečuje ako jediná spoločnosť pravidelnú mestskú hromadnú dopravu už vyše 73  rokov.

NoNosnú kostru dopravného systému MHD tvoria trolejbusová a autobusová trakcia, zvyšok dopĺňa nepravidelná doprava. Celkovo bolo DPMP počas pandemického roka 2021 prepravených 21 039 miliónov osôb, čo bol 31,69 % medziročný pokles o 9,76 milióna cestujúcich. Z toho 10 389 tisíc cestujúcich bolo prepravených trolejbusmi a 10 650 tisíc autobusmi. Dopravná sieť pravidelnej verejnej dopravy vykonávanej DPMP k 31.12.2021 predstavovala 131 km. Z toho bola dĺžka trolejbusovej siete 29 km  a autobusovej siete 131 km. 

Projekt zásadne napomôže zlepšiť a skvalitniť mestskú hromadnú dopravu. V budúcnosti bude zo zrealizovaného projektu profitovať  cestujúca verejnosť a DPMP,  keďže to umožní skokovú modernizáciu  trolejbusovej trakcie a tým zabezpečí jej trvalú udržateľnosť.  Z projektu bude tiež profitovať aj  integrátor verejnej osobnej dopravy IDS Východ s.r.o. Projekt vytvorí predpoklady pre rozvoj integrovaného dopravného systému v meste a  kraji. V neposlednom rade bude beneficientom aj mesto Prešov, ktoré môže s DPMP riešiť optimalizáciu MHD na území mesta.

Hlavným  cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom  projektovej prípravy výstavby nových trolejbusových tratí a meniarní.  

  

Projekt bude realizovaný za pomoci  jednej hlavnej aktivity s názvom „Projektová príprava".  Realizáciu hlavnej aktivity zabezpečí dodávateľ vybraný vo verejnom obstarávaní. Začiatok realizácie hlavnej aktivity je stanovený na 04/2022 po  podpise zmluvy o dielo na dodávku projekčných, inžinierskych a iných súvisiacich služieb  s dodávateľom projekčných prác.  Koniec realizácie hlavnej aktivity projektu je stanovený na termín 12/2023 po podpise preberacieho protokolu k poslednej dokumentácií pre výber zhotoviteľa. Dĺžka trvania hlavnej aktivity projektu je 21 mesiacov.

Všetky navrhované  úseky tratí  a budúce meniarne sú lokalizované výlučne na katastrálnom území mesta Prešov, kde sa bude projekt realizovať. 

Realizáciou projektu sa naplní 1 merateľný ukazovateľ:

P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu - 28

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.12.2023
Celková suma
1,203,410 €
Vlastné zdroje
60,170 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová príprava
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
12.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
12.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
28,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 2326100090

Faktúra č. 2326100090

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Faktúra č. 2326100091

Faktúra č. 2326100091

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Faktúra č. 2326100092

Faktúra č. 2326100092

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
308,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Faktúra č. 2326100093

Faktúra č. 2326100093

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov IČO
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.