Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica - Modernizácia školy pre podporu vzniku vzdelávacieho technologického centra

Banskobystrický samosprávny kraj

Popis projektu

Cieľom projektu je skvalitnenie a celková modernizácia prostredníctvom inovačných foriem praktickej výučby Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Predmetom projektu je zvýšenie atraktivity  školy nielen vonkajším vzhľadom, ale predovšetkým skvalitnením novodobých odborných vzdelávacích smerov, ktoré prilákajú väčšie množstvo žiakov. Projektom sa vytvorí komplexné, odborné a praktické prostredie vzdelávania školy 21.storočia. Smerovanie bude orientované na digitalizáciu skrz odbory inteligentných technológií, elektrotechniky, multimédií, a informačných a sieťových technológií. Škola vďaka projektu  vytvorí podmienky pre lepšie overovanie zručností a schopností študentov v praxi. Týka sa hlavne podpory v existujúcich učebných odborov napr. v oblasti výroby plošných spojov, práce v grafických programov, práce s internetových technológiami, meraní/analýz funkcií elektronických obvodov, práce s programovacími jazykmi, oblasti modelovania a simulovania rôznych procesov, oblasti elektrotechnických meraní, fungovania digitálnych a logických obvodov, ako aj skúmaniu bezpečnosti v kybernetickom priestore. Uplatniteľnosť v daných oblastiach je vysoká a preto skúsení absolventi, ktorí odídu z takéhoto prostredia budú na trhu neskôr veľmi žiadaní. Projekt bude plnohodnotne nadväzovať na spustené aktivity, existujúce a pripravované projekty školy ako aj na zámer moderného vzdelávacieho technologického centra.

Projekt je v súlade s globálnym cieľom IROP - prispieva k zlepšeniu kvality života a zabezpečuje udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Dosiahnutie špecifického cieľu 2.2.3 IROP Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní plánujeme realizovať prostredníctvom rekonštrukcie celej budovy školy za účelom zníženia energetickej náročnosti a investíciou do materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk. Realizáciou stavebných prác dôjde k zníženiu nákladov približne o polovicu. Rekonštrukciou sa nepriamo podporí aj činnosť centra odborného vzdelávania a prípravy, ktoré je na škole zriadené. Dotknuté skupiny projektom sú žiaci SPŠJM, žiaci 2. stupňa ZŠ a ich rodičia, pedagógovia/ odborná obsluha školy, partneri a firmy, odborná verejnosť

Viac
Subjekt
Banskobystrický samosprávny kraj
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2022 - 01.11.2023
Celková suma
1,520,239 €
Vlastné zdroje
76,012 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nové technológie - zariadenia a vybaven…
Typ
A. UMR_Obstaranie a…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
16.12.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
21.11.2023
Názov
SPŠ J. Murgaša B. Bystrica - kompletná …
Typ
E. UMR_Zvýšenie ene…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
27.09.2022
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
28.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.12.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
645,0 (osoby)
Cieľ
620,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.12.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
143,99 (t ekviv. CO2)
Cieľ
142,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
19.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
777150,15 (kWh/rok)
Cieľ
727897,49 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Podporné aktivity - MZDY 2021 - 2023

MZDY - Riadenie projektu 12/2021-11/2023

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
22,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Stála tabuľa

Publicita projektu

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
COLORgrafik, spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Dočasný pútač

Publicita projektu

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
COLORgrafik, spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
544,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Systém pre výučbu priemyselnej informatiky - Softvérová licencia

Systém pre výučbu priemyselnej informatiky - Softvérová licencia

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2023
Názov

Kybernetická bezpečnosť - Softvérová licencia systém pre riadenie a monitorovanie DNS prevádzky

Kybernetická bezpečnosť - Softvérová licencia systém pre riadenie a monitorovanie DNS prevádzky

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Licencia

Licencia

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2023
Názov

Meracie pracovisko s AD prevodníkmi

Meracie pracovisko s AD prevodníkmi

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2023
Názov

Grafický softvér s licenciou

Grafický softvér s licenciou

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
7,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

CNC frézka plošných spojov

Plošné spoje

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Súbor učebných pomôcok pre výučbu a prácu s plošnými spojmi

Plošné spoje

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

SND Montáže - poloautomat

Plošné spoje

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Dočasný pútač

Publicita

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
COLORgrafik, spol. s r.o.
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Stála tabuľa

Publicita

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
COLORgrafik, spol. s r.o.
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Interaktívny dotykový displej

Interaktívny dotykový displej

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Súbor diskrétnych prvkov a káblov, zdrojov a rozvodov napájania

Technické vybavenie výučby elektrotechniky a elektroniky - lab. (Bežné výdavky)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Učiteľská počítačová stanica internetu vecí (IoT), programovanie neurónových sietí a umelej inteligencie

Internet vecí

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
BIZ1 s.r.o.
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Prídavná zobrazovacia jednotka

Internet vecí

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
BIZ1 s.r.o.
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Interaktívny panel

Internet vecí

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
BIZ1 s.r.o.
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Žiacka počítačová stanica internetu vecí (IoT), programovanie neurónových sietí a umelej inteligencie

Internet vecí

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
BIZ1 s.r.o.
Žiadaná suma
62,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Súbor modulov

Technické vybavenie výučby elektrotechniky a elektroniky -lab. (Kapitálové výdavky)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Meracie pracovisko regulačnej techniky

Technické vybavenie výučby elektrotechniky a elektroniky -lab. (Kapitálové výdavky)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Súbor modulov aktívnych a pasívnych prvkov

Technické vybavenie výučby elektrotechniky a elektroniky -lab. (Kapitálové výdavky)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Meracie pracovisko elektrotechniky a elektroniky

Technické vybavenie výučby elektrotechniky a elektroniky -lab. (Kapitálové výdavky)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Súbor prístrojových modulov

Technické vybavenie výučby elektrotechniky a elektroniky -lab. (Kapitálové výdavky)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov IČO
Názov
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
IČO
31410952
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
COLORgrafik, spol. s r.o.
IČO
46308032
Názov
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO
37828100
Názov
BIZ1 s.r.o.
IČO
50963384
Názov
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
IČO
30346461
Názov
VERÓNY OaS s.r.o.
IČO
47210621
Názov
HUMUSOFT s.r.o.
IČO
40525872
Názov
well.sk s.r.o.
IČO
36811777
Názov
Juno s. r. o.
IČO
53717325
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.