Popis projektu

Hlavným zameraním projektu HydroGenIV je výskum aktuálnych fyzikálnych, technických a materiálových otázok, ktoré sú spojené s prebiehajúcim vývojom vysokoteplotných reaktorov IV. generácie s potenciálom výroby vodíka (VHTR a GFR). Hlavnými výhodami technológie „Gas-cooled Fast Reactor“ GFR sú totiž veľmi vysoké teploty výstupného média, umožňujúce rozvoj nadväzných vysokoteplotných technologických aplikácií, pri podstatnom zefektívnení využitia jadrového paliva.

Riešenie projektu je orientované na dosiahnutie nasledujúcich cieľov: 1) Vyriešenie aktuálnych otvorených problémov v poznaní a pochopení fyzikálnych a technických otázok vo vzťahu k vysokoteplotným reaktorom a spoľahlivú simuláciu relevantných termohydraulických procesov;  2) Podstatné rozšírenie spektra konštrukčných materiálov pre vysokoteplotné technológie s potenciálom výroby vodíka. Obidva ciele sú pritom vnútorne úzko prepojené.

Riešenie projektu a dosiahnutie prvého cieľa poskytne okrem vývoja a stabilizácie výpočtových nástrojov aj špecifikáciu požiadaviek ostatných okrajových podmienok pre riešenie časti projektu HydroGenIV, venovanej materiálovému výskumu. Dosiahnutie druhého cieľa zabezpečí dostatočne široké spektrum, charakteristiky a vlastnosti materiálov, ktoré môžu byť použité pre zariadenia vysokoteplotných technológií.

Projekt je rozčlenený na dve hlavné výskumno-vývojové oblasti, vychádzajúce z uvedených cieľov projektu. Na jeho riešenie bolo vytvorené konzorcium, ktoré sa danej problematike dlhodobo venuje. Projekt bude realizovaný vo výskumných pracoviskách žiadateľa a partnera v Trnave a Jaslovských Bohuniciach.

V oblasti špecifického výskumu projekt  HydroGenIV nadväzuje najmä na projekt "Výskumné centrum ALLEGRO" (OPVaV-2013/2.2/09-RO, ITMS2014+: 26220220198), realizovaný v r. 2014 - 2015, v rámci ktorého boli investované zdroje do vybudovania infraštruktúry, potrebnej pre realizáciu výskumných prác. Spomedzi budovanej infraštruktúry je hlavným vytvoreným existujúcim aktívom najmä héliová slučka STU  - unikátne experimentálne zariadenie, určené pre modelovanie procesov prúdenia hélia v systémoch odvodu tepla v rámci výskumu aktívnej a pasívnej bezpečnosti vysokoteplotných reaktorov.

V oblasti medzinárodnej spolupráce projekt HydroGenIV priamo súvisí a je komplementárny k v súčasnosti realizovanému projektu  SafeG (2021-2024), GA945041 – „Safety of GFR through innovative materials, technologies and processes“. Projekt je realizovaný v rámci H2020 EURATOM a je orientovaný na zvýšenie bezpečnosti reaktorov IV. generácie rýchlych plynom chladených reaktorov. Lídrom konzorcia, zloženého z 15 výskumných organizácií Európy a Japonska, je VUJE, a. s, jedným z partnerov je aj STU.

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Partneri
VUJE, a. s.
Miesta realizácie
Trnava, Jaslovské Bohunice
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.12.2023
Celková suma
1,821,862 €
Vlastné zdroje
332,955 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
(1H6) Výskum konštrukčných materiálov p…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
(0H5) Výskum konštrukčných materiálov …
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
(0H4) Výskum konštrukčných materiálov p…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
(1H3) Termohydraulické analýzy prúdenia…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
(0H2) Termohydraulické analýzy prúdenia…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
(0H1) Termohydraulické analýzy prúdenia…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (subjekty)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
0,31 (FTE)
Naposledy aktualizované
09.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
16,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktoré podali žiadosť v rámci programov EÚ
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet študentov/výskumných pracovníkov mladších ako 35 rokov veku zapojených do výskumných aktivít projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
17,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.02.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zaúčtovanie miezd 05/2022

Zaúčtovanie miezd 05/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
16,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Personálne výdavky 05/2022 Aktivita 2H4

Zaúčtovanie miezd 05/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
15,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 03/2022

Zaúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
12,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Personálne výdavky 03/2022 Aktivita 2H4

Zaúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
19,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 04/2022

Zaúčtovanie miezd 04/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
18,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Personálne výdavky 04/2022 Aktivita 2H4

Zaúčtovanie miezd 04/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
13,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 06/2022

Zaúčtovanie miezd 06/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
16,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Personálne výdavky 06/2022 Aktivita 2H4

Zaúčtovanie miezd 06/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
13,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 07/2022

Zaúčtovanie miezd 07/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
8,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Personálne výdavky 07/2022 Aktivita 2H4

Zaúčtovanie miezd 07/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
15,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 08/2022

Zaúčtovanie miezd 08/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
15,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Personálne výdavky 08/2022 Aktivita 2H4

Zaúčtovanie miezd 08/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
17,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 09/2022

Zaúčtovanie miezd 09/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
3,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 09/2022

Zaúčtovanie miezd 09/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
16,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Personálne výdavky 09/2022 Aktivita 2H4

Zaúčtovanie miezd 09/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
22,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 02/2022

Zaúčtovanie miezd 02/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
8,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Personálne výdavky 02/2022 Aktivita 2H4

Zaúčtovanie miezd 02/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
10,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02-09/2022 HYDROGEN

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
45,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02-09/2022 HYDROGEN

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_10_2022 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_10_2022 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

P612 Riadenie aktivity

Mzdy SjF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_10_2022 313V33400011 - SjF

Mzdy SjF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_10_2022 313V33400007 - SjF

Mzdy SjF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

MZDY_10_2022 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 10/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 10/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
22,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 10/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 10/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
20,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 10/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 10/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
8,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 11/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 11/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
22,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 11/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 11/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
15,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 11/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 11/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
8,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 12/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 12/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
12,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Zaúčtovanie miezd 12/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 12/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
6,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Zaúčtovanie miezd 12/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 12/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
16,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10-12/2022 BUH7

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
9,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10-12/2022 BUH7

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
21,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 02/2022_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 02/2022_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 03/2022_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 03/2022_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 04/2022_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 04/2022_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 05/2022_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 05/2022_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 06/2022_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 06/2022_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 07/2022_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 07/2022_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 08/2022_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 08/2022_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 09/2022_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 09/2022_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_MTF_02-09/2022

Paušálna sadzba_BUH7_MTF_02-09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

P612 Riadenie aktivity

Mzdy SjF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_:09_2022 313V33400011 - SjF

Mzdy SjF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_09_2022 313V33400007 - SjF

Mzdy SjF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_9_2022 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_9_2022 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

MZDY_09_2022 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_02-09/2022_0H1

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_02-09/2022_0H1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_02-09/2022_0H2

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_02-09/2022_0H2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BUH7_Paušálna sadzba_0H4_FEI

UD_Pausal_BUH7_FEI_02-09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
26,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BUH7_Paušálna sadzba_0H5_FEI

UD_Pausal_BUH7_FEI_02-09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_11_2022 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy_11_2022 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_2022 313V33400011 - SjF

Mzdy SjF 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_2022 313V33400007 - SjF

Mzdy SjF 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

MZDY_11_2022 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_12_2022 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdy_12_2022 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_2022 313V33400011 - SjF

Mzdy SjF 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_2022 313V33400007 - SjF

Mzdy SjF 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

MZDY_12_2022 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_10-12/2022_0H1

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_10-12/2022_0H1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_10-12/2022_0H2

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_10-12/2022_0H2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 10/2022_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 10/2022_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 11/2022_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 11/2022_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 12/2022_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 12/2022_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_MTF_10-12/2022

Paušálna sadzba_BUH7_MTF_10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BUH7_Paušálna sadzba_0H5_FEI

UD_Pausal_BUH7_FEI_10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BUH7_Paušálna sadzba_0H4_FEI

UD_Pausal_BUH7_FEI_10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 10-11/2023

Paušálna sadzba 10-11/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
7,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 10-11/2023

Paušálna sadzba 10-11/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
1,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 10/2023 HYDROGEN

zaúčtovanie miezd 10/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
15,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Mzdy 10/2023 HYDROGEN

zaúčtovanie miezd 10/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
2,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Mzdy 10/2023 HYSPED

zaúčtovanie miezd 10/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
40,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Mzdy 11/2023 HYDROGEN

Zaúčtovanie miezd 11/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
3,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Mzdy 11/2023 HYDROGEN

Zaúčtovanie miezd 11/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Mzdy 11/2023 HYSPED

Zaúčtovanie miezd 11/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
37,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 11/2023_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 11/2023_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 10/2023_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 10/2023_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Mzdy_11_2023 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Mzdy_11_2023 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

MZDY_11_2023 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_MTF_10_11/2023

Paušálna sadzba_BUH7_MTF_10_11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_10_2023 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzdy_10_2023 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

MZDY_10_2023 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_10-11/2023_0H1

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_10-11/2023_0H1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_10-11/2023_0H2

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_10-11/2023_0H2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RP44_VP4_JK_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP58_VP4_RV_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP58_VP4_RH_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP58_VP4_GR_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP58_VP4_MM_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP58_VP4_DR_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP57_VP3_AK_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP55_VP1_AK_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP65_AsPM_DJ_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP55_VP1_MO_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

BWX3 - Zálohová platba

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

BWX3 - Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

BUH7_Mzdy_11/2023_0H4_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

BUH7_Mzdy_11/2023_0H5_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

BUH7_Paušálna sadzba_0H4_FEI

UD_Pausal_BUH7_FEI_10-11/2023_refundácia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BUH7_Paušálna sadzba_0H5_FEI

UD_Pausal_BUH7_FEI_10-11/2023_refundácia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

W479_mzdy_11/2022_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_W479_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ASS8_Mzdy_11-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ASS8_Mzdy_11-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BUH7_Mzdy_11/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BUH7_Mzdy_11/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_11/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_11/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

U413_Mzdy_11-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

U413_Mzdy_11-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_FEI STU_11_2022_zálohovka

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_FEI STU_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_11/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_11/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 8/VP3_MO_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 64/PM_LJ_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 65/AsPM_DJ_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 42/VP2_OH_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 43/VP3_EK_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 27/VP1_AK_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 28/VP2_DR_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 7_VP1_RV_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 11-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ASS8_Mzdy_12-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ASS8_Mzdy_12-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BUH7_Mzdy_12/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BUH7_Mzdy_12/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_12/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_12/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

W479_mzdy_12_2022_Záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

U413_Mzdy_12-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

U413_Mzdy_12-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BWX3_FEI STU_12_2022_zálohovka

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BWX3_FEI STU_12_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_12/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_12/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 64/PM_LJ_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 65/AsPM_DJ_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 42/VP2_OH_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 28/VP2_DR_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 8/VP3_MO_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 27/VP1_AK_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 7/VP1_RV_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 43/VP3_EK_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

W479_Mzdy_12_2022_Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 12-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

HYSPED MZDY 01/2023

Mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
31,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

HYDROGEN MZDY 01/2023

Mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
12,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

HYDROGEN MZDY 01/2023

Mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
31,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

HYSPED 02/2023

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
38,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

HYDROGEN 02/2023

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
21,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

HYDROGEN 02/2023

MZDY 02/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
12,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

HYSPED 03/2023

MZDY 03/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
46,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

HYDROGEN 03/2023

MZDY 03/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
30,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

HYDROGEN 03/2023

MZDY 03/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
17,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

HYDROGEN Paušálna sadzba 1-3/2023

HYDROGEN_Paušálna sadzba 1-3/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
33,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

HYDROGEN Paušálna sadzba 1-3/2023

HYDROGEN_Paušálna sadzba 1-3/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
16,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 2/2023_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 2/2023_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_MTF_1-3/2023

Paušálna sadzba_BUH7_MTF_1-3/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 1/2023_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 1/2023_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 3/2023_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 3/2023_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy_02_2023 313V33400011 - SjF

Mzdy SjF 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy_02_2023 313V33400007 - SjF

Mzdy SjF 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy_02_2023 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy_02_2023 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

MZDY_02_2023 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy_03_2023 313V33400007 - SjF

Mzdy SjF 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy_03_2023 313V33400011 - SjF

Mzdy SjF 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy_03_2023 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy_03_2023 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

MZDY_03_2023 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
21,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_01-03/2023_0H2

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_01-03/2023_0H2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_01-03/2023_0H1

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_01-03/2023_0H1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BUH7_Paušálna sadzba_0H5_FEI

UD_Pausal_BUH7_FEI_01-03_2023_refundácia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BUH7_Paušálna sadzba_0H4_FEI

UD_Pausal_BUH7_FEI_01-03_2023_refundácia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BUH7_Paušálna sadzba_0H4_FEI_01-03/2023_záloha

UD_Pausal_BUH7_FEI_01-03_2023_záloha

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HYSPED 05/2023

Zaúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
35,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

HYDROGEN mzdy 05/2023

Zaúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
30,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

HYDROGEN mzdy 05/2023

Zaúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
17,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

HYSPED 04/2023

Zaúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
33,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

HYDROGEN Mzdy 04/2023

Zaúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
25,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

HYDROGEN Mzdy 04/2023

Zaúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
18,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Paušálna sadzba 04-06/2023 1H3

Paušálna sadzba 04-06/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
34,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Paušálna sadzba 04-06/2023 1H6

Paušálna sadzba 04-06/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
19,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

HYSPED 06/2023

Zaúčtovanie miezd 06/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
36,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

HYDROGEN mzdy 06/2023

Zaúčtovanie miezd 06/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
29,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

HYDROGEN mzdy 06/2023

Zaúčtovanie miezd 06/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
12,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdy_04_2023 313V33400007 - SjF

Mzdy SjF 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdy_04_2023 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdy_04_2023 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

MZDY_04_2023 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdy_05_2023 313V33400007 - SjF

Mzdy SjF 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Mzdy_05_2023 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Mzdy_05_2023 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

MZDY_05_2023 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

RP30_VP4_MO_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP30_VP4_RV_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP41_VP1_IM_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP44_VP4_ŠT_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP30_VP4_DR_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP29_VP3_MO_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP27_VP1_AK_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP42_VP2_MV_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP41_VP1_GR_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP44_VP4_JK_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP41_VP1_MR_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP44_VP4_TP_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP30_VP4_AK_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP64_PM_LJ_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP65_AsPM_DJ_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP41_VP1_MM_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

RP44_VP4_JL_06/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

BWX3_FEI STU_06_2023_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

BWX3_FEI STU_06_2023_Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

BUH7_Mzdy_06/2023_0H4_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

BUH7_Mzdy_06/2023_0H5_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

BUH7_Mzdy_06/2023_0H4_FEI_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 06-2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

BUH7_Paušálna sadzba_0H4_FEI

UD_Pausal_BUH7_FEI_04-06_2023_refundácia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BUH7_Paušálna sadzba_0H5_FEI

UD_Pausal_BUH7_FEI_04-06_2023_refundácia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 04/2023_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 04/2023_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_04-06/2023_0H1

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_04-06/2023_0H1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 05/2023_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 05/2023_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 06/2023_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 06/2023_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdy_06_2023 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdy_06_2023 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

MZDY_06_2023 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_MTF_04-06/2023

Paušálna sadzba_BUH7_MTF_04-06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_04-06/2023_0H2

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_04-06/2023_0H2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba na nepriame výdavky BUH7 07-09/2023

paušálna sadzba na nepriame výdavky BUH7 07-09/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
27,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba na nepriame výdavky BUH7 07-09/2023

paušálna sadzba na nepriame výdavky BUH7 07-09/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
8,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HYSPED mzdy 08/2023

Zaúčtovanie miezd 08/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
29,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

HYDROGEN mzdy 08/2023

Zaúčtovanie miezd 08/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
8,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

HYDROGEN mzdy 08/2023

Zaúčtovanie miezd 08/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
26,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

HYSPED Mzdy 07/2023

Zaúčtovanie miezd 07/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
22,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

HYDROGEN mzdy 07/2023

Zaúčtovanie miezd 07/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
22,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

HYDROGEN mzdy 07/2023

Zaúčtovanie miezd 07/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
9,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

HYSPED Mzdy 09/2023

Zaúčtovanie miezd 09/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
43,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

HYDROGEN mzdy 09/2023

Zaúčtovanie miezd 09/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
20,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

HYDROGEN mzdy 09/2023

Zaúčtovanie miezd 09/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
4,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

RP58_VP4_MiVo_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP58_VP4_RH_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP58_VP4_RP_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP30_VP4_MČ_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP30_VP4_MO_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP41_VP1_MM_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP41_VP1_MR_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP43_VP3_VN_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP57_VP3_MD_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP43_VP3_MJ_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP44_VP4_JK_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP55_VP1_AK_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP64_PM_LJ_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP56_VP2_DR_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP42_VP2_MaVa_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP44_VP4_ŠT_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP30_VP4_SM_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP44_VP4_TP_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP65_AsPM_DJ_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP41_VP1_GR_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP30_VP4_RV_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

RP43_VP3_PP_10/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

BUH7_Mzdy_10/2023_0H5_FEI_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

BUH7_Mzdy_10/2023_0H4_FEI_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

BWX3 - Zálohová platba

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

BWX3 - Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

BUH7_Mzdy_10/2023_0H4_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

BUH7_Mzdy_10/2023_0H5_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

BUH7_Paušálna sadzba_0H4_FEI_07-10/2023_záloha

UD_Pausal_BUH7_FEI_07-10/2023_záloha

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BUH7_Paušálna sadzba_0H5_FEI_07-10/2023_záloha

UD_Pausal_BUH7_FEI_07-10/2023_záloha

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_07-09/2023_0H2

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_07-09/2023_0H2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_07-09/2023_0H1

Paušálna sadzba_BUH7_SjF_07-09/2023_0H1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_08_2023 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Mzdy_08_2023 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

MZDY_08_2023 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Mzdy_09_2023 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Mzdy_09_2023 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

MZDY_09_2023 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 08/2023_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 08/2023_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 09/2023_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 09/2023_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 07/2023_MTF_BUH7

Zaúčtovanie dokladu miezd 07/2023_MTF_BUH7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Paušálna sadzba_BUH7_MTF_07-09/2023

Paušálna sadzba_BUH7_MTF_07-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
21,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BUH7_Paušálna sadzba_0H5_FEI

UD_Pausal_BUH7_FEI_07-09_2023_refundácia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BUH7_Paušálna sadzba_0H4_FEI

UD_Pausal_BUH7_FEI_07-09_2023_refundácia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BUH7_Paušálna sadzba_0H4_FEI_04-06/2023_záloha

UD_Pausal_BUH7_FEI_04-06_2023_záloha

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
VUJE, a. s.
IČO
31450474
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.