Popis projektu

Projekt v rozsahu predkladaného riešenia stavebných úprav zastávok a pozemných komunikácií v miestach zastávok ako aj vybavením zastávok oznamovacími prostriedkami podstatne prispeje ku kvalite poskytovaných služieb verejnej osobnej dopravy v meste Košice, zvýšeniu jej atraktivity a efektívnosti.

Cieľom predkladaného projektu je Zatraktívnenie a zvýšenie komfortu cestovania verejnou osobnou dopravou prostredníctvom modernizácie infraštruktúry a dopravného systému na zastávkach.

V rámci druhej etapy projektu modernizácie zastávok verejnej osobnej dopravy sa zrealizujú stavebné úpravy nástupných plôch na 4 zastávkach MHD s vytvorením bezbariérového prístupu na zastávku a stavebné úpravy samotného zastávkového pruhu (niky) a zastávkových odbočovacích a pripájacích pruhov na 3 zastávkach. Zároveň bude vybavenie 6 autobusových zastávok doplnené oznamovacími prostriedkami – LED informačnými tabuľami s on – line odchodmi spojov MHD a mobiliárom, ktorý pozostáva z umiestnenia odpadkových košov a lavičiek.

Cieľovú skupinu tvoria užívatelia cestnej dopravnej siete, primárne občania mesta Košice – cestujúci mestskou verejnou dopravou. Sekundárnou cieľovou skupinou sú obyvatelia okolitých obcí a miest dochádzajúci za prácou, návštevníci mesta a regiónu, turisti, náhodne cestujúci atď.

Realizáciou navrhovaných aktivít projektu sa dosiahne stanovený merateľný ukazovateľ projektu, ktorým je P0473 Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok v počte 6 ks.

Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu infraštruktúry verejnej osobnej dopravy, ktorá sa prejaví vo zvýšení komfortu cestujúcich, zlepšení prepravných podmienok, čo napomôže atraktivite cestovania verejnou dopravou ako súčasti multimodálneho systému VOD, vyváženejšiemu územnému rozvoju a umožní sa prístup k centrám hospodárskeho významu.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Košice - mestská časť Sever, Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2022 - 01.05.2023
Celková suma
326,519 €
Vlastné zdroje
16,326 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia zastávok verejnej dopravy …
Typ
C. UMR_Zlepšenie in…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
23.08.2022
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
15.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
04.08.2022
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
15.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prestupných uzlov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Fa - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov IČO
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.