Popis projektu

Vybudovaním personálnych kapacít, technických kapacít a realizáciou vzdelávacích a komunikačných aktivít sa zásadným spôsobom zvýši odolnosť kľúčových aktérov voči rôznym formám hybridných hrozieb v relevantných doménach. Realizáciou auditu zraniteľnosti a následnými návrhmi na zmenu regulačných rámcov sa zaplnia systémové zraniteľnosti voči hybridnému pôsobeniu. 

Zvýšenie odolnosti Slovenska voči pôsobeniu hybridných hrozieb pomocou realizácie komplexného súboru opatrení zahŕňajúcich optimalizáciu procesov v subjektoch VS, úpravou regulačného rámca, zvýšením kapacít a získaním nových kompetencií a zručností subjektami VS

Partnermi projektu sú:

  • Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
  • Ministerstvo obrany SR,
  • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
  • Úrad vlády SR

Projekt sa skladá z dvoch aktívít:

 

1. Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít VS v boji proti hybridným hrozbám - MV SR

2. Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít VS v boji proti hybridným hrozbám – MZVEZ SR

3. Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít VS v boji proti hybridným hrozbám – MO SR

4. Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít VS v boji proti hybridným hrozbám – ÚV SR

Vybudovaním personálnych kapacít, technických kapacít a realizáciou vzdelávacích a komunikačných aktivít sa zásadným spôsobom zvýši odolnosť kľúčových aktérov voči rôznym formám hybridných hrozieb v relevantných doménach. Realizáciou auditu zraniteľnosti a následnými návrhmi na zmenu regulačných rámcov sa zaplnia systémové zraniteľnosti voči hybridnému pôsobeniu.
Zavedenie evidence based prístupov do rozhodovacích procesov formou pravidelných analytických materiálov zvýši kvalitu a dopady prijímaných rozhodnutí a umožní aj vyhodnocovať ich účinnosť.
Dobudovaním kapacít v oblasti strategickej komunikácie kľúčových rezortov budú UOŠS schopné oveľa efektívnejšie komunikovať svoje verejné politiky, opatrenia a budovať dôveru občanov v štát a jeho inštitúcie.

Hlavné úlohy APZ pre naplnenie cieľov projektu v rámci aktivity 2 budú:

  • Komparatívny výskum vzdelávacích koncepcií v oblasti hybridných hrozieb v rámci vybraných krajín EÚ s následným spracovaním koncepcie vzdelávania pre podmienky SR
  • Vytvorenie vzdelávacieho cyklu predmetov zameraných na problematiku hybridných hrozieb a ich priradenie k akreditovaným študijným programom APZ
  • Vytvorenie vzdelávacích cyklov v systéme celoživotného vzdelávania pre potreby Policajného zboru a verejnej správy
  • Pilotné vzdelávanie v prezenčnej a online forme pre vybrané cieľové skupiny z radov VS a Policajného zboru

Sledovanými sú

- počet koncepčných , analytických a metodických materiálov

- počet ústredných orgánov štátnej správy ktoré získali podporu na zavedenie a/alebo posilnenie analytických jednotiek

- počet ústredných orgánov štátnej správy s novo vytvorenými a/alebo posilnenými analytickými jednotkami

- počet zavedených inovovaných procesov

- počet zamestnancov v analytických jednotkách v orgánoch štátnej správy na začiatku podpory

- počet subjektov, ktoré implpementovali inovované procesy

- počet zamestnancov, ktorí pracovali v novo zavedených a/alebo posilnených analytických jednotkách dva roky po ich vzniku

- počet osôb zapojených do vzdelávania

- počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít

- počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Partneri
Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.12.2023
Celková suma
7,976,751 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
354,000 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Posilnenie analytických, koncepčných a …
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Posilnenie analytických, koncepčných a …
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Posilnenie analytických, koncepčných a …
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Posilnenie analytických, koncepčných a …
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Posilnenie analytických, koncepčných a …
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Posilnenie analytických, koncepčných a …
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
29.04.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
29.04.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
29.04.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
29.04.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Vytvorenie vzdelávacích cyklov a začlen…
Typ
vytvorenie koncepčn…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
29.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Vytvorenie vzdelávacích cyklov a začlen…
Typ
vytvorenie koncepčn…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
29.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Posilnenie analytických, koncepčných a …
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Posilnenie analytických, koncepčných a …
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet ústredných orgánov štátnej správy, ktoré získali podporu na zavedenie a / alebo posilnenie analytických jednotiek
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet ústredných orgánov štátnej správy s novo vytvorenými a/alebo posilnenými analytickými jednotkami
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí pracovali v novo zavedených a/lebo posilnených analytických jednotkách dva roky po ich vzniku
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
31,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov v analytických jednotkách v orgánoch štátnej správy na začiatku podpory
Hodnota
33,0 (počet)
Cieľ
39,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet zavedených inovovaných procesov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumarizačný hárok- personálne výdavky marec

Sumarizačný hárok- personálne výdavky marec

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok- personálne výdavky marec

Sumarizačný hárok- personálne výdavky marec

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Sumarizačný hárok- personálne výdavky apríl

Sumarizačný hárok- personálne výdavky apríl

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok- personálne výdavky apríl

Sumarizačný hárok- personálne výdavky apríl

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Paušál NP Hybridné hrozby 3/2022

Paušál NP Hybridné hrozby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál NP Hybridné hrozby 3/2022

Paušál NP Hybridné hrozby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Paušál NP hybridné hrozby

Paušál NP hybridné hrozby apríl

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Paušál NP hybridné hrozby

Paušál NP hybridné hrozby apríl

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Sumarizačný hárok- personálne výdavky MAREC

Sumarizačný hárok- personálne výdavky MAREC

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Sumarizačný hárok- personálne výdavky MAREC

Sumarizačný hárok- personálne výdavky MAREC

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky APRÍL

Sumarizačný hárok - personálne výdavky APRÍL

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky APRÍL

Sumarizačný hárok - personálne výdavky APRÍL

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Paušál NP hybridné hrozby APRÍL

Paušál NP Hybridné hrozby APRÍL

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Paušál NP hybridné hrozby APRÍL

Paušál NP Hybridné hrozby APRÍL

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Paušál NP Hybridné hrozby MAREC

Paušál NP Hybridné hrozby MAREC

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Paušál NP Hybridné hrozby MAREC

Paušál NP Hybridné hrozby MAREC

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Personálne výdavky APZ 04_2022

Personálne výdavky APZ 04_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Personálne výdavky APZ 04_2022

Personálne výdavky APZ 04_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Personálne výdavky APZ 05_2022

Personálne výdavky APZ 05_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
13,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Personálne výdavky APZ 05_2022

Personálne výdavky APZ 05_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
2,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Personálne výdavky APZ 06_2022

Personálne výdavky APZ 06_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
13,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Personálne výdavky APZ 06_2022

Personálne výdavky APZ 06_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
2,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Personálne výdavky APZ 07_2022

Personálne výdavky APZ 07_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
19,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Personálne výdavky APZ 07_2022

Personálne výdavky APZ 07_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
4,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Personálne výdavky APZ 08_2022

Personálne výdavky APZ 08_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
19,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Personálne výdavky APZ 08_2022

Personálne výdavky APZ 08_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
4,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 04_2022

Paušál_Personálne výdavky APZ 04_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 04_2022

Paušál_Personálne výdavky APZ 04_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 05_2022

Paušál_Personálne výdavky APZ 05_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
5,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 05_2022

Paušál_Personálne výdavky APZ 05_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 06_2022

Paušál_Personálne výdavky APZ 06_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
1,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 06_2022

Paušál_Personálne výdavky APZ 06_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
5,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 07_2022

Paušál_Personálne výdavky APZ 07_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
1,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 07_2022

Paušál_Personálne výdavky APZ 07_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
7,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 08_2022

Paušál_Personálne výdavky APZ 08_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
1,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 08_2022

Paušál_Personálne výdavky APZ 08_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
7,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 08/2022

Personálne výdavky - odmeny 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 08/2022

Personálne výdavky - odmeny 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 05/2022

Personálne výdavky - odmeny 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 05/2022

Personálne výdavky - odmeny 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2021

SH - personálne výdavky 12/2021 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2021

SH - personálne výdavky 12/2021 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 6/2022

SH - personálne výdavky 6/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 6/2022

SH - personálne výdavky 6/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 7/2022

SH - personálne výdavky 7/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 7/2022

SH - personálne výdavky 7/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 8/2022

SH - personálne výdavky 8/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 8/2022

SH - personálne výdavky 8/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 1/2022

SH - personálne výdavky 1/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 1/2022

SH - personálne výdavky 1/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 2/2022

SH - personálne výdavky 2/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 2/2022

SH - personálne výdavky 2/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 3/2022

SH - personálne výdavky 3/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 3/2022

SH - personálne výdavky 3/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 4/2022

SH - personálne výdavky 4/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 4/2022

SH - personálne výdavky 4/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 5/2022

SH - personálne výdavky 5/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 5/2022

SH - personálne výdavky 5/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 12/2021

SH - personálne výdavky 12/2021 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 12/2021

SH - personálne výdavky 12/2021 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 1/2022

SH - personálne výdavky 1/2022 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 1/2022

SH - personálne výdavky 1/2022 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 3/2022

SH - personálne výdavky 3/2022 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 3/2022

SH - personálne výdavky 3/2022 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 4/2022

SH - personálne výdavky 4/2022 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 4/2022

SH - personálne výdavky 4/2022 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 5/2022

SH - personálne výdavky 5/2022 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 5/2022

SH - personálne výdavky 5/2022 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 6/2022

SH - personálne výdavky 6/2022 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 6/2022

SH - personálne výdavky 6/2022 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 7/2022

SH - personálne výdavky 7/2022 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 7/2022

SH - personálne výdavky 7/2022 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 8/2022

SH - personálne výdavky 8/2022 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 8/2022

SH - personálne výdavky 8/2022 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - mzdové výdavky 12/2021 - 8/2022

Paušálna sadzba 12/2021 - 8/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - mzdové výdavky 12/2021 - 8/2022

Paušálna sadzba 12/2021 - 8/2022 A

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - mzdové výdavky - odmeny 12/2021 - 8/2022

Paušálna sadzba 12/2021 - 8/2022 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - mzdové výdavky - odmeny 12/2021 - 8/2022

Paušálna sadzba 12/2021 - 8/2022 B

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky ÚV SR 09/2022

Personálne (mzdové) výdavky ÚVSR 9/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky ÚV SR 09/2022

Personálne (mzdové) výdavky ÚVSR 9/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušál - mzdové výdavky ÚV SR 09/2022

paušál - personálne výdavky ÚV SR 09/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušál - mzdové výdavky ÚV SR 09/2022

paušál - personálne výdavky ÚV SR 09/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

08_2022

Personálne výdavky MVSR 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

08_2022

Personálne výdavky MVSR 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

p08_2022

Paušál- personálne výdavky MVSR 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

p08_2022

Paušál- personálne výdavky MVSR 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

09-2022

Personálne výdavky MVSR 09-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

09-2022

Personálne výdavky MVSR 09-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

p09-2022

Paušál- personálne výdavky MVSR 09-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

p09-2022

Paušál- personálne výdavky MVSR 09-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Personálne výdavky MVSR 09-2022 záloha

Personálne výdavky MVSR 09-2022 záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Personálne výdavky MVSR 09-2022 záloha

Personálne výdavky MVSR 09-2022 záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušál MVSR 09-2022

Paušál MVSR 09-2022- záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušál MVSR 09-2022

Paušál MVSR 09-2022- záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušál 07_2022

Paušál HH Júl 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Paušál 07_2022

Paušál HH Júl 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Sumarizačné hárky HH- júl 2022

Sumarizačné hárky- júl 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Sumarizačné hárky HH- júl 2022

Sumarizačné hárky- júl 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Sumarizačný hárok 06_2022

Sumarizačný hárok 06_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Sumarizačný hárok 06_2022

Sumarizačný hárok 06_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Paušál 06_2022

Paušál 06_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Paušál 06_2022

Paušál 06_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Sumarizačný hárok 05_2022

Sumarizačný hárok 05_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Sumarizačný hárok 05_2022

Sumarizačný hárok 05_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Paušál 05_2022

Paušál 05_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Paušál 05_2022

Paušál 05_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

CDW7 personálne výdavky 03/2022 ÚV SR RR

CDW7 SH ÚV SR 03/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

CDW7 personálne výdavky 03/2022 ÚV SR MRR

CDW7 SH ÚV SR 03/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

CDW7 paušál 03/2022 ÚV SR - MRR

CDW7 paušál 03/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

CDW7 paušál 03/2022 ÚV SR - RR

CDW7 paušál 03/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

CDW7 paušál 04/2022 ÚV SR - RR

CDW7 paušál 04/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

CDW7 paušál 04/2022 ÚV SR - MRR

CDW7 paušál 04/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

CDW7 paušál 07/2022 ÚV SR - MRR

CDW7 paušál 07/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

CDW7 paušál 07/2022 ÚV SR - RR

CDW7 paušál 07/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

CDW7 SH 08/2022 ÚV SR - MRR

CDW7 SH 08/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

CDW7 SH 08/2022 ÚV SR - RR

CDW7 SH 08/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

CDW7 SH 04/2022 ÚV SR RR

CDW7 SH 04/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

CDW7 SH 04/2022 ÚV SR MRR

CDW7 SH 04/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

CDW7 SH 07/2022 ÚV SR - RR

CDW7 SH 07/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

CDW7 SH 07/2022 ÚV SR - MRR

CDW7 SH 07/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

CDW7 paušál 08/2022 ÚV SR - MRR

CDW7 paušál 08/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

CDW7 paušál 08/2022 ÚV SR - RR

CDW7 paušál 08/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

CDW7 odmeny SH 07/2022 ÚV SR - RR

CDW7 odmeny SH 07/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

CDW7 odmeny SH 07/2022 ÚV SR - MRR

CDW7 odmeny SH 07/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

CDW7 odmeny paušál 07/2022 ÚV SR - MRR

CDW7 odmeny paušál 07/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

CDW7 odmeny paušál 07/2022 ÚV SR - RR

CDW7 odmeny paušál 07/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

CDW7 odmeny SH 08/2022 ÚV SR - RR

CDW7 odmeny SH 08/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

CDW7 odmeny SH 08/2022 ÚV SR - MRR

CDW7 odmeny SH 08/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

CDW7 odmeny paušál 08/2022 ÚV SR - MRR

CDW7 odmeny paušál 08/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

CDW7 odmeny paušál 08/2022 ÚV SR - RR

CDW7 odmeny paušál 08/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022

Personálne výdavky 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 02/2022

Personálne výdavky 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 03/2022

Paušálne výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 03/2022

Paušálne výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 03/2022

Personálne výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 03/2022

Personálne výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 02/2022

Paušálne výdavky 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 02/2022

Paušálne výdavky 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 05/2022

Paušálne výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 05/2022

Paušálne výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Personálne výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Personálne výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 08/2022

Personálne výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 08/2022

Personálne výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 08/2022

Paušálne výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 08/2022

Paušálne výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CDW7 SH odmeny 10/2022 ÚV SR - RR

personálne výdavky - odmeny ÚV SR 10/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

CDW7 SH odmeny 10/2022 ÚV SR - MRR

personálne výdavky - odmeny ÚV SR 10/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 09/2022

Personálne výdavky 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 09/2022

Personálne výdavky 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 09/2022

Personálne výdavky - odmeny 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 09/2022

Personálne výdavky - odmeny 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 09/202

Paušálne výdavky 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 09/202

Paušálne výdavky 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 10/2022

Paušálne výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 10/2022

Paušálne výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2022

Personálne výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2022

Personálne výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CDW7 SH 04/2022 ÚV SR BL - RR

CDW7 SH personálne výdavky 04/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

CDW7 SH 04/2022 ÚV SR BL - MRR

CDW7 SH personálne výdavky 04/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

CDW7 paušál 05/2022 BL - MRR

CDW7 paušál 06/2022 BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

CDW7 paušál 05/2022 BL - RR

CDW7 paušál 06/2022 BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

CDW7 paušál 04/2022 ÚV SR BL - MRR

CDW7 paušál 04/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

CDW7 paušál 04/2022 ÚV SR BL - RR

CDW7 paušál 04/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

CDW7 SH 05/2022 ÚV SR BL - RR

CDW7 SH 05/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

CDW7 SH 05/2022 ÚV SR BL - MRR

CDW7 SH 05/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

CDW7 paušál 05/2022 ÚV SR BL - RR

CDW7 paušál 05/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

CDW7 paušál 05/2022 ÚV SR BL - MRR

CDW7 paušál 05/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

CDW7 SH 06/2022 ÚV SR BL - RR

CDW7 SH 06/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

CDW7 SH 06/2022 ÚV SR BL - MRR

CDW7 SH 06/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

CDW7 SH 07/2022 ÚV SR BL - RR

CDW7 SH 07/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

CDW7 SH 07/2022 ÚV SR BL - MRR

CDW7 SH 07/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

CDW7 SH - odmeny 07/2022 ÚV SR BL - RR

CDW7 SH - odmeny 07/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

CDW7 SH - odmeny 07/2022 ÚV SR BL - MRR

CDW7 SH - odmeny 07/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

CDW7 paušál 07/2022 ÚV SR BL - RR

CDW7 paušál 07/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

CDW7 paušál 07/2022 ÚV SR BL - MRR

CDW7 paušál 07/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

CDW7 SH 08/2022 ÚV SR BL - RR

CDW7 SH 08/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

CDW7 SH 08/2022 ÚV SR BL - MRR

CDW7 SH 08/2022 ÚV SR BL

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

SH - personálne výdavky 09/2022 Mzdy

SH - personálne výdavky 09/2022 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 09/2022 Mzdy

SH - personálne výdavky 09/2022 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 09/2022 Odmeny

SH - personálne výdavky 09/2022 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 09/2022 Odmeny

SH - personálne výdavky 09/2022 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 10/2022 Mzdy

SH - personálne výdavky 10/2022 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 10/2022 Mzdy

SH - personálne výdavky 10/2022 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 09/2022 Mzdy

Paušál - personálne výdavky MZVEZ SR_09/2022 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 09/2022 Mzdy

Paušál - personálne výdavky MZVEZ SR_09/2022 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 09/2022 Odmeny

Paušál - personálne výdavky 09/2022 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 09/2022 Odmeny

Paušál - personálne výdavky 09/2022 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 10/2022 Mzdy

Paušál - personálne výdavky 10/2022 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 10/2022 Mzdy

Paušál - personálne výdavky 10/2022 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01/2022

Personálne výdavky 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022

Personálne výdavky 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 01/2022

Paušálne výdavky 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Paušálne výdavky 01/2022

Paušálne výdavky 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdové výdavky

Personálne výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Personálne výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Personálne výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Personálne výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 04/2022

Paušálne výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 04/2022

Paušálne výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 06/2022

Paušálne výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Paušálne výdavky 06/2022

Paušálne výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022

Personálne výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022

Personálne výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Paušálne výdavky 07/2022

Paušálne výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Paušálne výdavky 07/2022

Paušálne výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

CDW7 SH odmeny 08/2022 ÚV SR BL _ doplnené - RR

CDW7 SH odmeny 08/2022 ÚV SR BL _ doplnené

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

CDW7 SH odmeny 08/2022 ÚV SR BL _ doplnené - MRR

CDW7 SH odmeny 08/2022 ÚV SR BL _ doplnené

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

CDW7 paušál 08/2022 ÚV SR BL _ doplnené RR

CDW7 paušál 08/2022 ÚV SR BL _ doplnené

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

CDW7 paušál 08/2022 ÚV SR BL _ doplnené MRR

CDW7 paušál 08/2022 ÚV SR BL _ doplnené

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Kópia - CDW7 SH personálne výdavky 09/2022_doplnenie RR

CDW7 SH personálne výdavky 09/2022_doplnenie

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

CDW7 SH personálne výdavky 09/2022_doplnenie MRR

CDW7 SH personálne výdavky 09/2022_doplnenie

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Kópia - CDW7 SH paušál 09/2022 ÚV SR_doplnenie RR

CDW7 SH paušál 09/2022 ÚV SR_doplnenie

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

CDW7 SH paušál 09/2022 ÚV SR_doplnenie MRR

CDW7 SH paušál 09/2022 ÚV SR_doplnenie

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Kópia - CDW7 SH personálne výdavky 05/2022 ÚV SR_doplnené RR

CDW7 SH personálne výdavky 05/2022 ÚV SR_doplnené

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

CDW7 SH personálne výdavky 05/2022 ÚV SR_doplnené MRR

CDW7 SH personálne výdavky 05/2022 ÚV SR_doplnené

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Kópia - CDW7 paušál 05/2022 ÚV SR_doplnené RR

CDW7 paušál 05/2022 ÚV SR_doplnené

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

CDW7 paušál 05/2022 ÚV SR_doplnené MRR

CDW7 paušál 05/2022 ÚV SR_doplnené

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Kópia - CDW7 SH personálne výdavky 06/2022 ÚV SR_doplnenie RR

CDW7 SH personálne výdavky 06/2022 ÚV SR_doplnenie

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

CDW7 SH personálne výdavky 06/2022 ÚV SR_doplnenie MRR

CDW7 SH personálne výdavky 06/2022 ÚV SR_doplnenie

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Kópia - CDW7 SH odmeny ÚV SR 06/2022_ doplnené RR

CDW7 SH odmeny ÚV SR 06/2022_ doplnené

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

CDW7 SH odmeny ÚV SR 06/2022_ doplnené MRR

CDW7 SH odmeny ÚV SR 06/2022_ doplnené

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Kópia - CDW7 SH ÚV SR paušál 09/2022_doplnené RR

CDW7 SH ÚV SR paušál 06/2022_doplnené

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

CDW7 SH ÚV SR paušál 09/2022_doplnené MRR

CDW7 SH ÚV SR paušál 06/2022_doplnené

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Kópia - CDW7 SH personálne výdavky, mzdy ÚV SR 10/2022_doplnenie RR

CDW7 SH personálne výdavky, mzdy ÚV SR 10/2022 _ doplnenie

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

CDW7 SH personálne výdavky, mzdy ÚV SR 10/2022_doplnenie MRR

CDW7 SH personálne výdavky, mzdy ÚV SR 10/2022 _ doplnenie

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

CDW7 SH paušál ÚV SR 10/2022 _ doplnenie MRR

CDW7 SH paušál ÚV SR 10/2022 _ doplnenie

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Kópia - CDW7 SH paušál ÚV SR 10/2022 _ doplnenie RR

CDW7 SH paušál ÚV SR 10/2022 _ doplnenie

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

10_2022 priebežná platba

Personálne výdavky- 10_2022 priebežnej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

10_2022 priebežná platba

Personálne výdavky- 10_2022 priebežnej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Paušál 10_2022 priebežná platba

Paušál 10_2022 Priebežná platba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Paušál 10_2022 priebežná platba

Paušál 10_2022 Priebežná platba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Personálne výdavky 11/22- priebežná platby

Personálne výdavky 11/22- priebežná platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Personálne výdavky 11/22- priebežná platby

Personálne výdavky 11/22- priebežná platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Paušál 11/22 priebežná platba

Paušál 11/22 priebežná platba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Paušál 11/22 priebežná platba

Paušál 11/22 priebežná platba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Policajti personálne výdavky 9/22- priebežná platba

Policajti personálne výdavky 9/22- priebežná platba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Policajti personálne výdavky 9/22- priebežná platba

Policajti personálne výdavky 9/22- priebežná platba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušál Policajti personálne výdavky 9/22- priebežná platba

Policajti personálne výdavky 9/22- priebežná platba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušál Policajti personálne výdavky 9/22- priebežná platba

Policajti personálne výdavky 9/22- priebežná platba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušál 12/22- priebežná platba

Paušál 12/22- priebežná platba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Paušál 12/22- priebežná platba

Paušál 12/22- priebežná platba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Personálne výdavky 12/22- priebežná platba

Personálne výdavky 12/22- priebežná platba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Personálne výdavky 12/22- priebežná platba

Personálne výdavky 12/22- priebežná platba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Personálne výdavky Policajti 10/22

Personálne výdavky Policajti 10/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Personálne výdavky Policajti 10/22

Personálne výdavky Policajti 10/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Paušál Personálne výdavky Policajti 10/22

Paušál Personálne výdavky Policajti 10/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Paušál Personálne výdavky Policajti 10/22

Paušál Personálne výdavky Policajti 10/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Personálne výdavky policajti 11/22

Personálne výdavky policajti 11/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Personálne výdavky policajti 11/22

Personálne výdavky policajti 11/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Paušál Personálne výdavky policajti 11/22

Paušál Personálne výdavky policajti 11/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Paušál Personálne výdavky policajti 11/22

Paušál Personálne výdavky policajti 11/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Personálne výdavky Policajti 12/22

Personálne výdavky Policajti 12/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Personálne výdavky Policajti 12/22

Personálne výdavky Policajti 12/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Paušál Personálne výdavky policajti 12/22

Paušál Personálne výdavky policajti 12/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Paušál Personálne výdavky policajti 12/22

Paušál Personálne výdavky policajti 12/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Personálne výdavky 02/22

Personálne výdavky 02/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Personálne výdavky 02/22

Personálne výdavky 02/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Paušál personálne výdavky 4/22

Paušál personálne výdavky 4/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Paušál personálne výdavky 4/22

Paušál personálne výdavky 4/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Paušál Personálne výdavky 02/22

Paušál Personálne výdavky 02/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Paušál Personálne výdavky 02/22

Paušál Personálne výdavky 02/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Personálne výdavky 3/22

Personálne výdavky 3/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Personálne výdavky 3/22

Personálne výdavky 3/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Paušál Personálne výdavky 3/22

Paušál Personálne výdavky 3/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Paušál Personálne výdavky 3/22

Paušál Personálne výdavky 3/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Personálne výdavky 4/22

Personálne výdavky 4/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Personálne výdavky 4/22

Personálne výdavky 4/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

CDW7 SH mzdy 11/2022 ÚV SR RR

CDW7 SH mzdy 11/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

CDW7 SH mzdy 11/2022 ÚV SR MRR

CDW7 SH mzdy 11/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

CDW7 SH odmeny 11/2022 ÚV SR RR

CDW7 SH odmeny 11/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

CDW7 SH odmeny 11/2022 ÚV SR MRR

CDW7 SH odmeny 11/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

CDW7 SH paušál mzdy + odmeny 11/2022 ÚV SR MRR

CDW7 SH paušál mzdy + odmeny 11/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

CDW7 SH paušál mzdy + odmeny 11/2022 ÚV SR RR

CDW7 SH paušál mzdy + odmeny 11/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

CDW7 SH mzdy 12/2022 ÚV SR RR

CDW7 SH mzdy 12/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

CDW7 SH mzdy 12/2022 ÚV SR MRR

CDW7 SH mzdy 12/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

CDW7 SH paušál 12/2022 ÚV SR RR

CDW7 SH paušál 12/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

CDW7 SH paušál 12/2022 ÚV SR MRR

CDW7 SH paušál 12/2022 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Personálne výdavky APZ 11_2022_P

Personálne výdavky APZ 11_2022_P

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
3,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky APZ 11_2022_P

Personálne výdavky APZ 11_2022_P

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
15,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky APZ 12_2022_P

Personálne výdavky APZ 12_2022_P

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
4,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky APZ 12_2022_P

Personálne výdavky APZ 12_2022_P

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
19,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 11_2022_P

Paušál_Personálne výdavky APZ 11_2022_P

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 11_2022_P

Paušál_Personálne výdavky APZ 11_2022_P

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
6,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 12_2022_P

Paušál_Personálne výdavky APZ 12_2022_P

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
1,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 12_2022_P

Paušál_Personálne výdavky APZ 12_2022_P

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
7,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 10_2022

Paušál_Personálne výdavky APZ 10_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
1,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 10_2022

Paušál_Personálne výdavky APZ 10_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
8,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky APZ 10_2022

Personálne výdavky APZ 10_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
4,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky APZ 10_2022

Personálne výdavky APZ 10_2022

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
21,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 12_2022_Z

Paušál_Personálne výdavky APZ 12_2022_Z

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 12_2022_Z

Paušál_Personálne výdavky APZ 12_2022_Z

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
4,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky APZ 11_2022_Z

Personálne výdavky APZ 11_2022_Z

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
12,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky APZ 11_2022_Z

Personálne výdavky APZ 11_2022_Z

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky APZ 12_2022_Z

Personálne výdavky APZ 12_2022_Z

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
2,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky APZ 12_2022_Z

Personálne výdavky APZ 12_2022_Z

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
11,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 11_2022_Z

Paušál_Personálne výdavky APZ 11_2022_Z

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 11_2022_Z

Paušál_Personálne výdavky APZ 11_2022_Z

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
4,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky 10_22 záloha

Personálne výdavky 10_22 záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Personálne výdavky 10_22 záloha

Personálne výdavky 10_22 záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Paušál 10/22- zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 10/22- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Paušál 10/22- zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 10/22- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Personálne výdavky11/22- zúčtovanie zálohovej platby

Personálne výdavky11/22- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Personálne výdavky11/22- zúčtovanie zálohovej platby

Personálne výdavky11/22- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Paušál 11/22- zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 11/22- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Paušál 11/22- zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 11/22- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Personálne výdavky 12/2- zúčtovanie zálohovej platby

Personálne výdavky 12/2- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Personálne výdavky 12/2- zúčtovanie zálohovej platby

Personálne výdavky 12/2- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Paušál 12/22- zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 12/22- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Paušál 12/22- zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 12/22- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Odmeny 10/22- zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny 10/22- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Odmeny 10/22- zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny 10/22- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Odmeny 11/22- zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny 11/22- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Odmeny 11/22- zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny 11/22- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Odmeny 12/22- zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny 12/22- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Odmeny 12/22- zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny 12/22- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

SH - personálne výdavky 10/2023 Mzdy

SH - personálne výdavky 10/2023 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 10/2023 Mzdy

SH - personálne výdavky 10/2023 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 10/2023 Odmeny

SH - personálne výdavky 10/2023 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 10/2023 Odmeny

SH - personálne výdavky 10/2023 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 10/2023

Paušál - personálne výdavky 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 10/2023

Paušál - personálne výdavky 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky 10/22

Personálne výdavky 10/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Personálne výdavky 10/22

Personálne výdavky 10/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Odmeny 10/22

Odmeny 10/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Odmeny 10/22

Odmeny 10/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Paušál 10/22

Paušál 10/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Paušál 10/22

Paušál 10/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

SH paušál 11/2023 ÚV SR MRR

SH paušál 11/2023 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

SH paušál 11/2023 ÚV SR RR

SH paušál 11/2023 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

SH mzdy 11/2023 ÚV SR - RR

SH mzdy 11/2023 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

SH mzdy 11/2023 ÚV SR - MRR

SH mzdy 11/2023 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

SH odmeny 11/2023 ÚV SR RR

SH odmeny 11/2023 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

SH odmeny 11/2023 ÚV SR MRR

SH odmeny 11/2023 ÚV SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

SH - personálne výdavky 12/2022 Mzdy

SH - personálne výdavky 12/2022 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 12/2022 Mzdy

SH - personálne výdavky 12/2022 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 12/2022 Odmeny

SH - personálne výdavky 12/2022 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 12/2022 Odmeny

SH - personálne výdavky 12/2022 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky MZVEZ SR 12/2022 Mzdy

Paušál - personálne výdavky MZVEZ SR 12/2022 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky MZVEZ SR 12/2022 Mzdy

Paušál - personálne výdavky MZVEZ SR 12/2022 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky MZVEZ SR 12/2022 Odmeny

Paušál - personálne výdavky MZVEZ SR 12/2022 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky MZVEZ SR 12/2022 Odmeny

Paušál - personálne výdavky MZVEZ SR 12/2022 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky - odmeny 11/2023

Personálne výdavky - odmeny 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky - odmeny 11/2023

Personálne výdavky - odmeny 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2023

Personálne výdavky 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2023

Personálne výdavky 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky - odmeny 10/2023

Personálne výdavky - odmeny 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky - odmeny 10/2023

Personálne výdavky - odmeny 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p11/2023

Paušálne výdavky p11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p11/2023

Paušálne výdavky p11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 10_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 10_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
3,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 10_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 10_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
13,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Personálne výdavky APZ 10_2023

Personálne výdavky APZ 10_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
7,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Personálne výdavky APZ 10_2023

Personálne výdavky APZ 10_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
33,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Personálne výdavky APZ 11_2023

Personálne výdavky APZ 11_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
6,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Personálne výdavky APZ 11_2023

Personálne výdavky APZ 11_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
27,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 11_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 11_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
2,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 11_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 11_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
11,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Personálne výdavky APZ 09_2023

Personálne výdavky APZ 09_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
12,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Personálne výdavky APZ 09_2023

Personálne výdavky APZ 09_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
56,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 09_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 09_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
5,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 09_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 09_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
22,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Personálne výdavky APZ 10_2023

Personálne výdavky APZ 10_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
17,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Personálne výdavky APZ 10_2023

Personálne výdavky APZ 10_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
4,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 11_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 11_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
1,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 11_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 11_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
7,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 10_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 10_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
7,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 10_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 10_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Personálne výdavky APZ 11_2023

Personálne výdavky APZ 11_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
18,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Personálne výdavky APZ 11_2023

Personálne výdavky APZ 11_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
4,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Paušálne výdavky p08/2023

Paušálne výdavky p08/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p08/2023

Paušálne výdavky p08/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 09/2023

Personálne výdavky 09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 09/2023

Personálne výdavky 09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p10/2023

Paušálne výdavky p10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p10/2023

Paušálne výdavky p10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 08/2023

Personálne výdavky 08/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 08/2023

Personálne výdavky 08/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p09/2023

Paušálne výdavky p09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p09/2023

Paušálne výdavky p09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2023

Personálne výdavky 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2023

Personálne výdavky 10/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 11/2022

Personálne výdavky - odmeny 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 11/2022

Personálne výdavky - odmeny 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p11/2022

Paušálne výdavky p11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p11/2022

Paušálne výdavky p11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2022

Personálne výdavky 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2022

Personálne výdavky 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2022

Personálne výdavky 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2022

Personálne výdavky 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 12/2022

Personálne výdavky - odmeny 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 12/2022

Personálne výdavky - odmeny 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p12/2022

Paušálne výdavky p12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p12/2022

Paušálne výdavky p12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p1/2023

Paušálne výdavky p1/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p1/2023

Paušálne výdavky p1/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 1/2023

Personálne výdavky 1/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 1/2023

Personálne výdavky 1/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 2/2023

Personálne výdavky 2/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 2/2023

Personálne výdavky 2/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p2/2023

Paušálne výdavky p2/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p2/2023

Paušálne výdavky p2/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 11/2023 Odmeny

SH - personálne výdavky 11/2023 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 11/2023 Odmeny

SH - personálne výdavky 11/2023 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 11/2023

Paušál - personálne výdavky 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 11/2023

Paušál - personálne výdavky 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 11/2023 Mzdy

SH - personálne výdavky 11/2023 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 11/2023 Mzdy

SH - personálne výdavky 11/2023 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 11/2023 Mzdy

SH - personálne výdavky 11/2023 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 11/2023 Mzdy

SH - personálne výdavky 11/2023 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 11/2023 Odmeny

SH - personálne výdavky 11/2023 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 11/2023 Odmeny

SH - personálne výdavky 11/2023 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 11/2023

Paušál - personálne výdavky 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 11/2023

Paušál - personálne výdavky 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky APZ 01_2023

Personálne výdavky APZ 01_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
12,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Personálne výdavky APZ 01_2023

Personálne výdavky APZ 01_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
54,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 01_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 01_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
4,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 01_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 01_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
21,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

SH - personálne výdavky 11/2022 Mzdy

SH - personálne výdavky 11/2022 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH - personálne výdavky 11/2022 Mzdy

SH - personálne výdavky 11/2022 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 11/2022 Mzdy

Paušál - personálne výdavky 11/2022 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 11/2022 Mzdy

Paušál - personálne výdavky 11/2022 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky policajti 10_2022

Personálne výdavky policajti 10_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Personálne výdavky policajti 10_2022

Personálne výdavky policajti 10_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Personálne výdavky policajti 9_2022

Personálne výdavky policajti 9_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Personálne výdavky policajti 9_2022

Personálne výdavky policajti 9_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Personálne výdavky policajti 11_2022

Personálne výdavky policajti 11_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Personálne výdavky policajti 11_2022

Personálne výdavky policajti 11_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Personálne výdavky policajti 12_2022

Personálne výdavky policajti 12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Personálne výdavky policajti 12_2022

Personálne výdavky policajti 12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Personálne výdavky policajti 9_2022 paušál

Personálne výdavky policajti 9_2022 paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky policajti 9_2022 paušál

Personálne výdavky policajti 9_2022 paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky policajti 10_2022 paušál

Personálne výdavky policajti 10_2022 paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky policajti 10_2022 paušál

Personálne výdavky policajti 10_2022 paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky policajti 11_2022 paušál

Personálne výdavky policajti 11_2022 paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky policajti 11_2022 paušál

Personálne výdavky policajti 11_2022 paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky policajti 12_2022 paušál

Personálne výdavky policajti 12_2022 paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky policajti 12_2022 paušál

Personálne výdavky policajti 12_2022 paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky policajti 1/2023

Personálne výdavky policajti 1/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky policajti 1/2023

Personálne výdavky policajti 1/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky policajti 1/2023- paušál

Personálne výdavky policajti 1/2023- paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky policajti 1/2023- paušál

Personálne výdavky policajti 1/2023- paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky policajti február 2023

Personálne výdavky policajti február 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky policajti február 2023

Personálne výdavky policajti február 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky policajti 2/2023- paušál

Personálne výdavky policajti 2/2023- paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky policajti 2/2023- paušál

Personálne výdavky policajti 2/2023- paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky 01/2023_ zamestnanci priebežná platba

Personálne výdavky 01/2023_ zamestnanci priebežná platba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Personálne výdavky 01/2023_ zamestnanci priebežná platba

Personálne výdavky 01/2023_ zamestnanci priebežná platba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Personálne výdavky 02/2023_ zamestnanci priebežná platba

Personálne výdavky 02/2023_ zamestnanci priebežná platba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Personálne výdavky 02/2023_ zamestnanci priebežná platba

Personálne výdavky 02/2023_ zamestnanci priebežná platba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Personálne výdavky 01/2023_ zamestnanci priebežná platba- paušál

Personálne výdavky 01/2023_ zamestnanci priebežná platba- paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Personálne výdavky 01/2023_ zamestnanci priebežná platba- paušál

Personálne výdavky 01/2023_ zamestnanci priebežná platba- paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Personálne výdavky 02/2023_ zamestnanci priebežná platba- paušál

Personálne výdavky 02/2023_ zamestnanci priebežná platba- paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Personálne výdavky 02/2023_ zamestnanci priebežná platba- paušál

Personálne výdavky 02/2023_ zamestnanci priebežná platba- paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

SH – personálne výdavky 1/2023 Mzdy

SH – personálne výdavky 1/2023 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH – personálne výdavky 1/2023 Mzdy

SH – personálne výdavky 1/2023 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH – personálne výdavky 2/2023 Mzdy

SH – personálne výdavky 2/2023 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH – personálne výdavky 2/2023 Mzdy

SH – personálne výdavky 2/2023 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH – personálne výdavky 2/2023 Odmeny

SH – personálne výdavky 2/2023 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH – personálne výdavky 2/2023 Odmeny

SH – personálne výdavky 2/2023 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH – personálne výdavky 3/2023 Mzdy

SH – personálne výdavky 3/2023 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH – personálne výdavky 3/2023 Mzdy

SH – personálne výdavky 3/2023 Mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH – personálne výdavky 3/2023 Odmeny

SH – personálne výdavky 3/2023 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH – personálne výdavky 3/2023 Odmeny

SH – personálne výdavky 3/2023 Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky MZVEZ SR 1/2023

Paušál - personálne výdavky 1/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky MZVEZ SR 1/2023

Paušál - personálne výdavky 1/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 2/2023

Paušál - personálne výdavky 2/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 2/2023

Paušál - personálne výdavky 2/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 3/2023

Paušál - personálne výdavky 3/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - personálne výdavky 3/2023

Paušál - personálne výdavky 3/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky APZ 03_2023

Personálne výdavky APZ 03_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
55,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Personálne výdavky APZ 03_2023

Personálne výdavky APZ 03_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
12,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Personálne výdavky APZ 02_2023

Personálne výdavky APZ 02_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
54,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Personálne výdavky APZ 02_2023

Personálne výdavky APZ 02_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
12,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 02_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 02_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
21,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 02_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 02_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
4,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 03_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 03_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
22,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 03_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 03_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
4,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 3/2023

Personálne výdavky 3/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 3/2023

Personálne výdavky 3/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p3/2023

Paušálne výdavky p3/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p3/2023

Paušálne výdavky p3/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 4/2023

Personálne výdavky 4/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 4/2023

Personálne výdavky 4/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p4/2023

Paušálne výdavky p4/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky p4/2023

Paušálne výdavky p4/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 4/2023

Personálne výdavky - odmeny 4/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - odmeny 4/2023

Personálne výdavky - odmeny 4/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky APZ 04_2023

Personálne výdavky APZ 04_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
54,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky APZ 04_2023

Personálne výdavky APZ 04_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
12,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 04_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 04_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
21,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_Personálne výdavky APZ 04_2023

Paušál_Personálne výdavky APZ 04_2023

Vlastník dokladu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Dodávateľ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Žiadaná suma
4,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 01/23- zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 01/23- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Paušál 01/23- zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 01/23- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Personálne výdavky 01_23 záloha

Personálne výdavky 01_23 záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Personálne výdavky 01_23 záloha

Personálne výdavky 01_23 záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Odmeny 02/23- zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny 02/23- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Odmeny 02/23- zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny 02/23- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Personálne výdavky 02_23 záloha

Personálne výdavky 02_23 záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Personálne výdavky 02_23 záloha

Personálne výdavky 02_23 záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Paušál 02/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 02/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Paušál 02/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 02/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Personálne výdavky 03_23 záloha

Personálne výdavky 03_23 záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Personálne výdavky 03_23 záloha

Personálne výdavky 03_23 záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Odmeny 03/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny 03/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny 03/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny 03/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušál 03/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 03/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušál 03/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 03/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky 04_23 záloha

Personálne výdavky 04_23 záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Personálne výdavky 04_23 záloha

Personálne výdavky 04_23 záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Paušál 04/23- zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 04/23- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Paušál 04/23- zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 04/23- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Odmeny 04/23- zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny 04/23- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Odmeny 04/23- zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny 04/23- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Paušál 05/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 05/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Paušál 05/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 05/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Personálne výdavky 05_23 záloha

Personálne výdavky 05_23 záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Personálne výdavky 05_23 záloha

Personálne výdavky 05_23 záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Odmeny 05/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny 05/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Odmeny 05/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny 05/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Dohodári marec 2023

Dohodári marec 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Dohodári marec 2023

Dohodári marec 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Január dohodári 2023

Január dohodári 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Január dohodári 2023

Január dohodári 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Paušál dohodári 2023

Paušál dohodári 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Paušál dohodári 2023

Paušál dohodári 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Paušál dohodári február 2023

Paušál dohodári február 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Paušál dohodári február 2023

Paušál dohodári február 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Dohodári apríl 2023

Dohodári apríl 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Dohodári apríl 2023

Dohodári apríl 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Dohodári február 2023

Dohodári február 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Dohodári február 2023

Dohodári február 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Paušál dohodári marec 2023

Paušál dohodári marec 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušál dohodári marec 2023

Paušál dohodári marec 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušál dohodári apríl2023

Paušál dohodári apríl2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Paušál dohodári apríl2023

Paušál dohodári apríl2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Dohodári Máj 2023

Dohodári Máj 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Dohodári Máj 2023

Dohodári Máj 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Paušál dohodári Máj 2023

Paušál dohodári Máj 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Paušál dohodári Máj 2023

Paušál dohodári Máj 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Policajti 6-2023 personálne výdavky paušál

Policajti 6-2023 personálne výdavky paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Policajti 6-2023 personálne výdavky paušál

Policajti 6-2023 personálne výdavky paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Policajti 5-2023 Personálne Výdavky

Policajti 5-2023 Personálne Výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Policajti 5-2023 Personálne Výdavky

Policajti 5-2023 Personálne Výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Policajti 6-2023 personálne výdavky

Policajti 6-2023 Personálne Výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Policajti 6-2023 personálne výdavky

Policajti 6-2023 Personálne Výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Paušál policajti- vaško

Paušál policajti- vaško

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Paušál policajti- vaško

Paušál policajti- vaško

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Policajti 3-2023 personálne výdavky

Policajti 3-2023 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Policajti 3-2023 personálne výdavky

Policajti 3-2023 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Policajti 3-2023 personálne výdavky paušál

Policajti 3-2023 personálne výdavky paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Policajti 3-2023 personálne výdavky paušál

Policajti 3-2023 personálne výdavky paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Policajti 4-2023 Personálne Výdavky

Policajti 4-2023 Personálne Výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Policajti 4-2023 Personálne Výdavky

Policajti 4-2023 Personálne Výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Policajti 6-23 vaško

Policajti 6-23 vaško

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Policajti 6-23 vaško

Policajti 6-23 vaško

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Policajti 5-2023 Personálne Výdavky paušál

Policajti 5-2023 Personálne Výdavky paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Policajti 5-2023 Personálne Výdavky paušál

Policajti 5-2023 Personálne Výdavky paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Policajti 4-2023 Personálne Výdavky paušál

Policajti 4-2023 Personálne Výdavky paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Policajti 4-2023 Personálne Výdavky paušál

Policajti 4-2023 Personálne Výdavky paušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Odmeny DM 05/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny DM 05/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Odmeny DM 05/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny DM 05/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Paušál DM 05/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Paušál DM 05/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Paušál DM 05/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Paušál DM 05/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Paušál DM 04/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Paušál DM 04/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Paušál DM 04/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Paušál DM 04/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Paušál 06/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 06/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 06/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Paušál 06/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál DM 02/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Paušál DM 02/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Paušál DM 02/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Paušál DM 02/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Personálne výdavky 06_23 záloha

Personálne výdavky 06_23 záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky 06_23 záloha

Personálne výdavky 06_23 záloha

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny DM 04/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny DM 04/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Odmeny DM 04/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny DM 04/23 - zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Odmeny 06/23- zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny 06/23- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny 06/23- zúčtovanie zálohovej platby

Odmeny 06/23- zúčtovanie zálohovej platby

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma