Popis projektu

Projekt nadväzuje na aktivity ukončeného projektu 302010Y355 pod názvom s celkovým rozpočtom 893 250,00 € po dobu realizácie projektu od augusta 2019 do júla 2020, čiže 12 mesiacov v rámci programu 2014 – 2020.

Hlavným cieľom projektu je vykonanie  nevyhnutných zmien aplikácie ITMS2014+  reagujúc na zmenu legislatívy a zmenu metodík, ako aj úprav ITMS2014+ súvisiacich s programovým obdobím na roky 2021 - 2027.

Plnenie hlavného cieľa projektu je momentálne predmetom prebiehajúceho procesu verejného obstarávania zákazky "Poskytnutie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja pre informačný monitorovací systém."

Služby aplikačného rozvoja budú zo strany dodavateľa poskytované v závislosti od dopytu objednávateľa. Predpokladaný počet osobodní potrebných pre poskytovanie uvedených služieb stanoví projektový manažéra objednávateľa na 1 000 osobodní počas obdobia 48 mesiacov, čiže bude vykonávaných do konca roku 2023, t.j. vyčerpá sa za 15 mesiacov. Tieto kapacity môžu byť čerpané nerovnomerne podľa potrieb a požiadaviek správcu ITMS2014+.

Služby aplikačnej podpory,  budú zabezpečované dodávateľsky prostredníctvom  tímu expertov, ktorý zahŕňa pracovné pozície:

  • projektový manažér,
  • hlavný analytik,
  • softvérový analytik/procesný analytik,
  • hlavný vývojár/programátor,
  • vývojár/programátor A,
  • vývojár/programátor B,
  • hlavný tester,
  • tester,
  • dizajnér.

ITMS2014+ predstavuje moderný, ľahko rozširovateľný a prevádzkovateľný informačný systém postavený najmä na opensource produktoch a technológiách. Vysoký dôraz sa kladie na orientáciu na koncového používateľa systému, t.j. na intuitívnosť a zrozumiteľnosť informačného systému a na maximálnu využiteľnosť, analytické spracovanie a na možnosti jednoduchého zverejňovania uložených údajov a dát. 

Služby aplikačnej podpory ITMS2014+ sú nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie bezproblémového chodu systému ITMS2014+ a tým aj zabezpečenie kontinuálnej implementácie EŠIF v rámci programového obdobia 2014-2020.

Merateľný ukazovateľ "P0754 - Počet užívateľov informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF" bude napĺňaný užívateľmi verejnej i neverejnej časti ITMS2014+ v celkovom plánovanom počte 39 500 užívateľov, pričom počiatočný stav bol 34 207 užívateľov. (Poznámka: Užívatelia sú evidované osoby v ITMS2014+ pozostávajú z  používateľov verejnej časti, používateľov neverejnej časti, štatutárov alebo kontaktných osôb, ktoré akýmkoľvek spôsobom vystupujú a sú súčasťou implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci programového obdobia 2014-2020).

Merateľný ukazovateľ "P0753 - Počet vyvinutých, upravených a dodaných informačných systémov
pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického riadenia a regulácie EŠIF" bude mať hodnotu 1.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2022 - 01.12.2023
Celková suma
780,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Služby aplikačného rozvoja Informačného…
Typ
B. Vývoj a úprava, …
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
27.06.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet implementovaných princípov e-Kohézie
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených a dodaných informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického riadenia a regulácie EŠIF
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF
Hodnota
-
Cieľ
39500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.