Popis projektu

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionalizácia Centra pre deti a rodiny Zlatovce (CDR) zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020 - Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej uznesením z rokovania porady vedenia ministerstva PSVR SR a jej následných aktualizovaných verzií.

Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 1 samostatnej skupiny v počte 10 klientov do novovybudovaného samostatne stojaceho rodinného domu bez administratívneho zázemia (RD bez A). Kapacita kmeňovej budovy sa zníži o 10 klientov. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom. Starostlivosť o deti v RD bez A sa bude viac približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň prípravy na postupné osamostatnenie detí. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do CDR na základe súdneho rozhodnutia, s prof. rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.

V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Výstavba rodinného domu vrátane Stavebného dozoru (ktorá zahŕňa aj nákup pozemku a osadenie projektovej dokumentácie na pozemok), podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a verejné obstarávanie (VO).

Navrhovaný RD bez A bude samostatne stojaci, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 10 pobytových miest v novopostavenom RD bez A, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 1 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 161,45 m2.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Beckov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2019 - 01.11.2023
Celková suma
433,565 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba rodinného domu
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
27.06.2019
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
15.09.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
161,45 (m2)
Cieľ
161,45 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
10,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
10,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
11.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nákup pozemku

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
127,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
127,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra FV20231022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
90,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra FV20231022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
90,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osadenie PD - stavebné povolenie

Faktúra Osadenie PD - SP Beckov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Projekt osadenia PD

Faktúra osadenie PD Beckov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Autorský dozor

Faktúra osadenie PD - AD Beckov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Stála tabuľa Beckov

fa ST Beckov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
RAVAFOL SK2, s.r.o.
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

611 Tarifný plat

Mzdové výdavky CDR Zlatovce - Beckov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 Osobný príplatok

Mzdové výdavky CDR Zlatovce - Beckov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Poistenie v nezamestnanosti

Mzdové výdavky CDR Zlatovce - Beckov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Rezervný fond

Mzdové výdavky CDR Zlatovce - Beckov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Invalidné poistenie

Mzdové výdavky CDR Zlatovce - Beckov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Starobné poistenie

Mzdové výdavky CDR Zlatovce - Beckov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Úrazové poistenie

Mzdové výdavky CDR Zlatovce - Beckov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Ostatné ZP

Mzdové výdavky CDR Zlatovce - Beckov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Nemocenské poistenie

Mzdové výdavky CDR Zlatovce - Beckov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 VšZP

Mzdové výdavky CDR Zlatovce - Beckov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
136,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
136,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO
30794536
Názov
MCH dozoring s.r.o.
IČO
50662279
Názov
EURO-BAU s.r.o.
IČO
46738479
Názov
RAVAFOL SK2, s.r.o.
IČO
51222281
Názov
Janka a Juraj Gantner spol.s.r.o.
IČO
30794536
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.