Popis projektu

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionalizácia Centra pre deti a rodiny Zlatovce (CDR) zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020 - Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej uznesením z rokovania porady vedenia ministerstva PSVR SR a jej následných aktualizovaných verzií.

Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 1 samostatnej skupiny v počte 10 klientov do novovybudovaného samostatne stojaceho rodinného domu bez administratívneho zázemia (RD bez A). Kapacita kmeňovej budovy sa zníži o 10 klientov. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom. Starostlivosť o deti v RD bez A sa bude viac približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň prípravy na postupné osamostatnenie detí. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do CDR na základe súdneho rozhodnutia, s prof. rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.

V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Výstavba rodinného domu vrátane Stavebného dozoru (ktorá zahŕňa aj nákup pozemku a osadenie projektovej dokumentácie na pozemok), podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a verejné obstarávanie (VO).

Navrhovaný RD bez A bude samostatne stojaci, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 10 pobytových miest v novopostavenom RD bez A, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 1 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 161,45 m2.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Beckov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2019 - 01.09.2023
Celková suma
433,844 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba rodinného domu
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
27.06.2019
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
15.09.2020
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
161,45 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
10,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nákup pozemku

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
127,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
127,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
136,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
136,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MCH dozoring s.r.o.
IČO
50662279
Názov
EURO-BAU s.r.o.
IČO
46738479
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.