Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je prispieť k implementácii správneho a transparentného systému riadenia EŠIF na Slovensku, prostredníctvom aplikovania princípu partnerstva v súlade s čl. 5 Nariadenia EU č. 1303/2013.

Projekt bude napĺňať svoj cieľ v rámci výkonu kompetencií a metodickej práce Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len “MIRRI”) .

Projekt je postavený na spolupráci MIRRI s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS), ktorý je organizačne začlenený pod Ministerstvo vnútra SR.

Projekt svojim zameraním nadväzuje na ukončený projekt „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do programovania, implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“ (ďalej len projekt 301011AFT6). MIRRI (do 30.06.2020 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ďalej len „ÚPVII“) a ÚSVROS dlhodobo spolupracujú v oblasti tvorby a implementácie politiky súdržnosti, z ktorej vychádza aj tento projekt.

Projekt je zameraný na podporu MIRRI a relevantných inštitúcií systému riadenia EŠIF v období prenosu skúseností z programového obdobia 2014 – 2020 do procesu prípravy programového obdobia 2021 – 2027. V rámci projektu vytvára kapacitu pre efektívnejšiu koordináciu, sieťovanie a spoluprácu zástupcov občianskej spoločnosti s cieľom kvalitnejšej účasti na príprave nového programového obdobia EŠIF. Projekt vytvára priestor pre dialóg medzi zamestnancami zodpovednými za implementáciu EŠIF, prijímateľmi a odborníkmi na projektové riadenie, s dôrazom na subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť. Taktiež vytvára priestor pre participáciu relevantných aktérov na príprave nového programového obdobia, s dôrazom na subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť.

Projekt nadväzuje na doterajšiu spoluprácu s riadiacimi orgánmi a s MIRRI (do 30.06.2020 ÚPVII). Zameriavame sa na systém práce so zástupcami občianskej spoločnosti a ich strešnými organizáciami, vrátane Komory MNO Rady vlády pre MNO, na tvorbu postupov a nástrojov pre efektívne zdieľanie informácií a medzisektorovú komunikáciu. Ďalej sa v predkladanom projekte zameriava na pokračovanie participatívnych postupov pri príprave Partnerskej dohody a pri príprave Operačného programu Slovensko a ostatných relevantných dokumentov spojených s programovým obdobím 2021 – 2027, vrátane systému riadenia implementácie fondov EÚ. V projekte budeme v rámci aktivity 1 pokračovať v tvorbe systému princípu partnerstva a viacúrovňového riadenia vymedzeného článkom č. 6 návrhu všeobecného nariadenia 2020+ (2018/0196 (COD).

Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom 4 hlavných aktivít:

Aktivita 1: Efektívne zapojenie zástupcov občianskej spoločnosti do prípravy a implementácie fondov EÚ 2021 - 2027

Cieľom aktivity je zvýšiť transparentnosť a efektívnosť komunikácie a spolupráce štátnej správy a sektora mimovládnych neziskových organizácií pri programovaní fondov EÚ.

Cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom organizovania podujatí a pracovných stretnutí, realizácie prieskumných úloh, prípravy informačných podkladov a materiálov pre zástupcov MNO a tvorbu kapacít zameraných na komunikáciu, informovanie a osvetu o prostredí fondov EÚ.

Na aktivitu 1 sa vzťahuje merateľný ukazovateľ P0564 "Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodu", s cieľovou hodnotou 1 opatrenie.

Na aktivitu 1 sa vzťahuje merateľný ukazovateľ P0743 "Počet zamestnancov využívajúcich výsledky projektu" s cieľovou hodnotou 40 zamestnancov.

Aktivita 2: Participatívne programovanie fondov EÚ na roky 2021 - 2027

Cieľom aktivity je zvýšiť kvalitu programovania prostredníctvom uplatnenia participatívnych postupov cez získanie vstupov od zástupcov MNO a vytvoriť tak priestor pre dialóg o nastavení politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027.

Cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom zapojenia zástupcov MNO do programovania obdobia 2021 -  2027 formou organizovania a facilitácie podujatí, pracovných stretnutí, realizácie prieskumných úloh, spracovaním stanovísk a vstupných materiálov za sektor MNO počas programovania fondov EÚ.

Na aktivitu 2 sa vzťahuje ukazovateľ P0591 "Počet zorganizovaných podujatí" s cieľovou hodnotou 30 podujatí.

Aktivita 3: Obsahová, metodická a analytická podpora expertov ÚSVROS

Cieľom aktivity je zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú implementáciu obsahových aktivít na strane partnera projektu ÚSVROS a poskytnúť obsahovú, metodickú a procesnú podporu expertom realizujúcim aktivity 1 a 2 projektu.

Cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom koordinačných stretnutí, konzultácií a obsahových, metodických a procesných usmernení expertov, podujatí zameraných na výmenu informácií a skúseností a na budovanie kapacít. Ďalej monitoringom realizácie aktivít, vyhodnocovaním realizovaných aktivít a procesov z obsahovej a procesnej stránky s následným formulovaním odporúčania pre ďalšie procesy v rámci riadenia implementácie EŠIF a fondov EÚ.

Na aktivitu 3 sa vzťahuje merateľný ukazovateľ P0606 "Počet vypracovaných materiálov" s cieľovou hodnotou 4.

Na aktivitu 3 sa vzťahuje merateľný ukazovateľ P0743 "Počet zamestnancov využívajúcich výsledky projektu" s cieľovou hodnotou 30 zamestnancov.

Aktivita 4: Zabezpečenie činnosti expertných pracovných skupín, projektovej rady a iných platforiem v rámci projektu

Cieľom aktivity je zabezpečiť kvalitnú implementáciu projektu, vytvorením priestoru pre medzirezortnú a medzisektorovú expertnú komunikáciu a koordináciu v rámci projektového partnerstva.

Cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom zabezpečenia koordinácie zameranej na zabezpečenie efektívnej komunikácie medzi partnermi projektu a zástupcami inštitúcií zodpovedných za riadenie implementácie EŠIF.

Na aktivitu 4 sa vzťahuje ukazovateľ P0591 "Počet zorganizovaných podujatí" s cieľovou hodnotou 7 podujatí.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2021 - 01.12.2022
Celková suma
329,229 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obsahová, metodická a analytická podpor…
Typ
E. Hodnotenia, anal…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
13.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Efektívne zapojenie zástupcov občianske…
Typ
D. Riešenie korupci…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
13.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Participatívne programovanie fondov EÚ …
Typ
A. Činnosti spojené…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
13.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie činnosti expertných pracov…
Typ
A. Činnosti spojené…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
13.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných podujatí
Hodnota
29,0 (počet)
Cieľ
37,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
70,0 (počet)
Cieľ
70,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.08.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.08.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2021 - 04/2022 1Os

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2021 - 04/2022 1Os

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2021 - 04/2022 2Os

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2021 - 04/2022 2Os

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2021- 04/2022

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2021- 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2021 - 04/2022 3Os

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2021 - 04/2022 3Os

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2021-04/2022

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2021-04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2021-04/2022

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2021-04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady 03/2022-04/2022

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2022 - 08/2022 1O

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2022 - 08/2022 2O

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2022 - 08/2022 3O

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/202- 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/2022- 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady A1

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady A3

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/202- 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady A2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2021 - 10/2021 1Os

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2021 - 10/2021 2Os

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2021 - 10/2021 2Os

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2021 - 10/2021 3Os

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2021 - 10/2021 3Os

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/2021-10/2021

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/2021-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/2021-10/2021

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/2021-10/2021s

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/2021-10/2021

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/2021-10/2021s

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie služby - Zasadnutie projektovej rady EŠIF

Stravovacie služby - Zasadnutie projektovej rady EŠIF

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2022 - 12/2022 1Os

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2022 - 12/2022 2Os

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2022 - 12/2022 3Os

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 09/2022- 12/2022 s

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 09/2022- 12/2022 s

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácie na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 09/2022- 12/2022 s

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie občerstvenia - chlebíčkov a sladkého pečiva počas dvoch podujatí v Bratislave - 20.6.2022 301BQR900002

Zabezpečenie občerstvenia 20.6. a 21.6.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Zabezpečenie občerstvenia - chlebíčkov a sladkého pečiva počas dvoch podujatí v Bratislave - 21.6.2022 301BQR900003

Zabezpečenie občerstvenia 20.6. a 21.6.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Cestovné náhrady A3 2022/09-12

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.