Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je aktualizácia vnútorného systému zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a jeho zosúladenie s akreditačnými štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Základným predpokladom súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokej školy, akreditácie študijného programu, ako aj akreditácie habilitačného a inauguračného konania je dodržiavanie a kontrola akreditačných štandardov a súvisiacich právnych predpisov.. Pre korektný chod inštitúcie je dôležité mať funkčný systém umožňujúci racionálnym spôsobom zhromažďovať informácie na centrálnej úrovni univerzity ako aj na úrovni všetkých jej fakúlt/súčastí. STU už v marci 2021 schválila súbor dokumentov nového vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, čo bol to rozhodujúci krok na dlhej ceste prijímania tohto dôležitého rámca zabezpečovania kvality vzdelávania, tvorivých a ďalších činností. https://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/rada-pre-vnutorny-system-zabezpecovania-kvality-stu.html?page_id=14167

Dokumenty upravujú nový spôsob modernej správy našej univerzity, jej zodpovedného riadenia na všetkých stupňoch a vytvárania tvorivých podmienok pre študentov a zamestnancov formou postupného skvalitňovania vnútorných procesov a služieb v súlade s európskymi štandardmi a štandardmi SAAVŠ. Projekt sa preto zameria na   vnútorného systému kvality, najmä však jeho debyrokratizáciu prostredníctvom zberu údajov, monitorovania a hodnotenia kvality štúdia, vedy a výskumu a riadenia univerzity v súlade s požiadavkami SAAVŠ a štandardami pre vnútorný systém kvality, štandardami pre študijné programy a habilitačné a inauguračné konania. Zvyšovanie participácie nielen manažmentu ale aj celej akademickej obce na otázkach zabezpečovania kvality vzdelávania, zlepšovania kompetencií, práce s mládežou a podpory celospoločensky a hospodársky významných odborov je nenahraditeľným nástrojom zvyšovania kvality univerzity. Súčasťou projektu je tiež séria školiacich aktivít, ktorých prioritou je mať kvalifikovaných zástupcov z radov študentov a manažmentu univerzity, jej fakúlt a osôb zodpovedných za zabezpečovanie kvality vzdelávania na všetkých stupňoch a úrovniach. Cieľovou skupinou projektu je teda takmer celá akademická obec STU - od manažmentu, zamestnancov, vedecko-výskumných pracovníkov až po študentov.

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.06.2023
Celková suma
290,895 €
Vlastné zdroje
14,545 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora zlepšovania vnútorných systémov…
Typ
Podpora zlepšovania…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu
Hodnota
-
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet študentov VŠ
Hodnota
-
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru
Hodnota
-
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VŠ , ktorí sú vzdelávaní v rámci vzdelávacích aktivít súvisiacich s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Hodnota
-
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VŠ , ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity súvisiace s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Hodnota
-
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných a vytvorených pracovných pozícií na riadenie kvality (existujúci a novoprijatí zamestnanci a transformované pracovné miesta)
Hodnota
-
Cieľ
3,75 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

4.7.1 paušálna sadzba

22a BPM7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
37,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

aktivita 1 - mzdové výdavky

22a BPM7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
60,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

riadenie projektu - mzdové výdavky

22a BPM7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
33,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

riadenie projektu - mzdové výdavky

22a BPM7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
33,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

aktivita 1 - mzdové výdavky

22a BPM7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.7.1 paušálna sadzba

22a BPM7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.