Popis projektu

v okrese Zvolen, ktoré sú zaradené v Prílohe č. 7 Výzvy a sú v nesúlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo smernice Rady 91/271/EHS. V obidvoch aglomeráciách bude riešená splašková kanalizácia i čistiareň odpadových vôd. Nedobudovaná kanalizačná sieť a nedostatočné čistenie odpad. vôd ohrozuje povrchové i podzemné vody v povodí rieky Slatina, ohrozuje kvalitu životného prostredia a  životné podmienky obyvateľstva.

Cieľ projektu bude zabezpečený prostredníctvom 2 hlavných aktivít projektu:

- Výstavba a rozšírenie splaškovej kanalizácie v Očovej a Zvolenskej Slatine
- Vybudovanie novej ČOV v Očovej a rozšírenie kapacity ČOV vo Zvolenskej Slatine

V obidvoch aglomeráciách je stoková sieť vybudovaná čiastočne, v Očovej je odkanalizovaná len malá časť obce a v prevádzke sú 2 lokálne malé ČOV, ktoré sú nevyhovujúce, nie je možné ich z hľadiska technológie do budúcnosti využiť a budú zrušené. V obci bude vybudovaná nová ČOV s kapacitou 2890 EO, do ktorej bude zaústená jednotná gravitačná splašková kanalizačná sieť v celkovej dĺžke viac ako 18 km. Dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 17 446 m, s využitím existujúcej kanalizácie celková dĺžka kanalizačnej siete v obci dosiahne viac 19 km.

Vo Zvolenskej Slatine existuje jednotná gravitačná kanalizačná sieť v dĺžke 7,1 km, z ktorej sú odpadové vody privádzané na existujúcu ČOV s kapacitou 1 500 EO. Projekt počíta s rozšírením splaškovej kanalizácie do ulíc, v ktorých nie je vybudovaná a zároveň zvýšením kapacity existujúcej ČOV na 2 364 EO vybudovaním novej biologickej linky. Dĺžka novovybudovanej kanalizácie v obci Zvolenská Slatina bude 5 763,4 m, celkovo dosiahne dĺžka kanalizačnej siete v obci 12,8 km.

Viac
Subjekt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Zvolenská Slatina, Očová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2017 - 01.06.2021
Celková suma
10,006,370 €
Vlastné zdroje
1,000,637 €
Vyčerpané z projektu
6,070,747 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
30.08.2017
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
22.06.2021
Názov
Vybudovanie novej ČOV v Očovej a rozšír…
Typ
A.Budovanie verejný…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
30.08.2017
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
22.06.2021
Názov
Výstavba a rozšírenie splaškovej kanali…
Typ
A.Budovanie verejný…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
30.08.2017
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
22.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
24,9177 (km)
Cieľ
23,2094 (km)
Naposledy aktualizované
17.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.09.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
0,0 (EO)
Cieľ
3261,0 (EO)
Naposledy aktualizované
17.09.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Účtovný doklad Stavebný dozor 01

Faktúra Stavebný dozor 01

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

Účtovný doklad Stavebný dozor 01

Faktúra Stavebný dozor 01

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad Faktúra Zhotoviteľa práce 01

Faktúra Zhotoviteľ práce 01

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

Účtovný doklad Faktúra Zhotoviteľa práce 01

Faktúra Zhotoviteľ práce 01

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Stavebný dozor č.02 Očová, Zv. Slatina

Faktúry Dozor č.02 Dopravoprojekt Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Stavebný dozor č.02 Očová, Zv. Slatina

Faktúry Dozor č.02 Dopravoprojekt Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Účtovný doklad 2180002

Faktúra Zhotoviteľa 02 Očová VS-AL-VSEP

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,700 €
Schválené na preplatenie
42,700 €
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad 2180002

Faktúra Zhotoviteľa 02 Očová VS-AL-VSEP

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,700 €
Schválené na preplatenie
42,700 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Faktúra 03 Dozor DOPRAVOPROJEKT Očová

Faktúry Dozor č.03 Dopravoprojekt Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 03 Dozor DOPRAVOPROJEKT Očová

Faktúry Dozor č.03 Dopravoprojekt Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

Faktúra Zhotoviteľ 03 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 03 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,623 €
Schválené na preplatenie
8,623 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Zhotoviteľ 03 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 03 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,623 €
Schválené na preplatenie
8,623 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

Faktúra Dozor č.04 Dopravoprojekt Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor č.04 Dopravoprojekt Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
1,430 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Dozor č.04 Dopravoprojekt Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor č.04 Dopravoprojekt Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
1,430 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

Faktúra č.04 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 04 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285,124 €
Schválené na preplatenie
285,124 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

Faktúra č.04 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 04 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285,124 €
Schválené na preplatenie
285,124 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Zhotoviteľ 05 Očová, Zv. Slatina VSBA

Faktúra Zhotoviteľ 05 Očová, Zv. Slatina VSBA

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,412 €
Schválené na preplatenie
74,412 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Zhotoviteľ 05 Očová, Zv. Slatina VSBA

Faktúra Zhotoviteľ 05 Očová, Zv. Slatina VSBA

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,412 €
Schválené na preplatenie
74,412 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Faktúra Dozor č.05 Dopravoprojekt Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor č.05 Dopravoprojekt Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Dozor č.05 Dopravoprojekt Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor č.05 Dopravoprojekt Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Faktúra č. 06 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 06 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,920 €
Schválené na preplatenie
72,920 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

Faktúra č. 06 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 06 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,920 €
Schválené na preplatenie
72,920 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Dozor č.06 Dopravoprojekt Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor č.06 Dopravoprojekt Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

Faktúra Dozor č.06 Dopravoprojekt Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor č.06 Dopravoprojekt Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.07 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č.07 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,169 €
Schválené na preplatenie
172,169 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.07 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č.07 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,169 €
Schválené na preplatenie
172,169 €
Realizácia
17.09.2018
Názov

Faktúra č.07 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č.07 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
863 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.07 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č.07 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
863 €
Realizácia
17.09.2018
Názov

Faktúra č.08 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 08 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
1,110 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.08 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 08 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
1,110 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Faktúra č.08 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č.08 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221,392 €
Schválené na preplatenie
221,392 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.08 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č.08 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221,392 €
Schválené na preplatenie
221,392 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Faktúra č. 9 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 9 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318,912 €
Schválené na preplatenie
318,912 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Faktúra č. 9 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 9 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,478 €
Schválené na preplatenie
61,478 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Faktúra č. 9 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 9 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,478 €
Schválené na preplatenie
61,478 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 9 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 9 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318,912 €
Schválené na preplatenie
318,912 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 9 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor 9 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
1,908 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Faktúra č. 9 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor 9 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
1,908 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 10 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 10 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,194 €
Schválené na preplatenie
2,194 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 10 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 10 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,194 €
Schválené na preplatenie
2,194 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Faktúra č. 10 Zhotoviteľ očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 10 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336,250 €
Schválené na preplatenie
336,250 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 10 Zhotoviteľ očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 10 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,192 €
Schválené na preplatenie
101,192 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 10 Zhotoviteľ očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 10 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,192 €
Schválené na preplatenie
101,192 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Faktúra č. 10 Zhotoviteľ očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 10 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336,250 €
Schválené na preplatenie
336,250 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Faktúra č. 11 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 11 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
2,073 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 11 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 11 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
2,073 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Faktúra č. 11 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 11 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,291 €
Schválené na preplatenie
77,291 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 11 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 11 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336,005 €
Schválené na preplatenie
336,005 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 11 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 11 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,291 €
Schválené na preplatenie
77,291 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Faktúra č. 11 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 11 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336,005 €
Schválené na preplatenie
336,005 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Faktúra č. 12 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 12 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,422 €
Schválené na preplatenie
36,422 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 12 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 12 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276,094 €
Schválené na preplatenie
276,094 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Faktúra č. 12 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 12 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,422 €
Schválené na preplatenie
36,422 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Faktúra č. 12 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 12 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276,094 €
Schválené na preplatenie
276,094 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 12 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 12 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,567 €
Schválené na preplatenie
1,567 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Faktúra č. 12 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 12 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,567 €
Schválené na preplatenie
1,567 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 13 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 13 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,214 €
Schválené na preplatenie
172,214 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 13 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 13 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,214 €
Schválené na preplatenie
172,214 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

Faktúra č. 13 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 13 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 13 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 13 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

Faktúra č. 14 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 14 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 14 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 14 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Faktúra č. 14 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 14 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,049 €
Schválené na preplatenie
49,049 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 14 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 14 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,049 €
Schválené na preplatenie
49,049 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Faktúra č. 15 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra 15 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
587 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 15 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra 15 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
587 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Faktúra č. 15 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 15 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,102 €
Schválené na preplatenie
117,102 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 15 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 15 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,102 €
Schválené na preplatenie
117,102 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Faktúra č. 16 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 16 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Faktúra č. 16 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 16 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 16 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 16 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,001 €
Schválené na preplatenie
224,001 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Faktúra č. 16 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 16 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,001 €
Schválené na preplatenie
224,001 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 17 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 17 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,796 €
Schválené na preplatenie
40,796 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

Faktúra č. 17 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 17 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272,504 €
Schválené na preplatenie
272,504 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

Faktúra č. 17 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 17 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,796 €
Schválené na preplatenie
40,796 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 17 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 17 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272,504 €
Schválené na preplatenie
272,504 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 17 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 17 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
1,571 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

Faktúra č. 17 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 17 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
1,571 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 18 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 18 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,861 €
Schválené na preplatenie
1,861 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 18 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 18 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,861 €
Schválené na preplatenie
1,861 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Faktúra č. 18 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 18 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,503 €
Schválené na preplatenie
35,503 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 18 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 18 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
335,614 €
Schválené na preplatenie
335,614 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 18 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 18 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
335,614 €
Schválené na preplatenie
335,614 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Faktúra č. 18 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 18 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,503 €
Schválené na preplatenie
35,503 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Faktúra č. 19 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra 19 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
1,475 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 19 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra 19 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
1,475 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Faktúra č. 19 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 19 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249,862 €
Schválené na preplatenie
249,862 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 19 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 19 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,263 €
Schválené na preplatenie
44,263 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 19 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 19 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249,862 €
Schválené na preplatenie
249,862 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Faktúra č. 19 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 19 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,263 €
Schválené na preplatenie
44,263 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Faktúra č. 20 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č.20 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,634 €
Schválené na preplatenie
33,634 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č.20 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245,805 €
Schválené na preplatenie
245,805 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č.20 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,634 €
Schválené na preplatenie
33,634 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Faktúra č. 20 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č.20 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245,805 €
Schválené na preplatenie
245,805 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Faktúra č. 20 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 20 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
1,401 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 20 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
1,401 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Faktúra Dozor 21 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor 21 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Faktúra Dozor 21 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor 21 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Zhotoviteľ 21 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 21 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,176 €
Schválené na preplatenie
113,176 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Zhotoviteľ 21 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 21 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,584 €
Schválené na preplatenie
64,584 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Zhotoviteľ 21 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 21 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,176 €
Schválené na preplatenie
113,176 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Faktúra Zhotoviteľ 21 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 21 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,584 €
Schválené na preplatenie
64,584 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Faktúra Dozor 22 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor 22 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,575 €
Schválené na preplatenie
2,575 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Faktúra Dozor 22 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor 22 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,575 €
Schválené na preplatenie
2,575 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Zhotoviteľ 22 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 22 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318,437 €
Schválené na preplatenie
318,437 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Faktúra Zhotoviteľ 22 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 22 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,085 €
Schválené na preplatenie
195,085 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Faktúra Zhotoviteľ 22 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 22 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318,437 €
Schválené na preplatenie
318,437 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Zhotoviteľ 22 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 22 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,085 €
Schválené na preplatenie
195,085 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 23 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 23 Zhotovitel Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
459,905 €
Schválené na preplatenie
459,905 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 23 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 23 Zhotovitel Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,376 €
Schválené na preplatenie
206,376 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 23 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 23 Zhotovitel Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
459,905 €
Schválené na preplatenie
459,905 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Faktúra 23 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 23 Zhotovitel Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,376 €
Schválené na preplatenie
206,376 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Faktúra 23 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra 23 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,341 €
Schválené na preplatenie
3,341 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 23 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra 23 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,341 €
Schválené na preplatenie
3,341 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Faktúra č. 24 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 24 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,835 €
Schválené na preplatenie
67,835 €
Realizácia
07.02.2020
Názov

Faktúra č. 24 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 24 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,428 €
Schválené na preplatenie
151,428 €
Realizácia
07.02.2020
Názov

Faktúra č. 24 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 24 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,742 €
Schválené na preplatenie
67,835 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 24 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 24 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,988 €
Schválené na preplatenie
151,428 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 24 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 24 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
07.02.2020
Názov

Faktúra č. 24 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 24 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 25 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 25 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 25 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 25 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
09.03.2020
Názov

Faktúra č. 25 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 25 Zhotoviteľ Očová, zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,875 €
Schválené na preplatenie
7,875 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 25 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 25 Zhotoviteľ Očová, zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,889 €
Schválené na preplatenie
67,889 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 25 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 25 Zhotoviteľ Očová, zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,875 €
Schválené na preplatenie
7,875 €
Realizácia
09.03.2020
Názov

Faktúra č. 25 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 25 Zhotoviteľ Očová, zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,889 €
Schválené na preplatenie
67,889 €
Realizácia
09.03.2020
Názov

Faktúra č. 26 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 26 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,607 €
Schválené na preplatenie
70,607 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 26 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 26 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,607 €
Schválené na preplatenie
70,607 €
Realizácia
18.03.2020
Názov

Faktúra č. 26 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 26 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 26 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 26 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
18.03.2020
Názov

Kúpna zmluva na pozemok pod ČOV Očová

Kúpna zmluva na pozemok pod ČOV Očová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,550 €
Schválené na preplatenie
3,550 €
Realizácia
-
Názov

Kúpna zmluva na pozemok pod ČOV Očová

Kúpna zmluva na pozemok pod ČOV Očová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,550 €
Schválené na preplatenie
3,550 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 27 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 27 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
341 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 27 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 27 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Faktúra 27 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 27 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,039 €
Schválené na preplatenie
13,039 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 27 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 27 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,903 €
Schválené na preplatenie
54,903 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 27 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 27 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Faktúra 27 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 27 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Faktúra č. 28 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 28 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 28 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 28 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Faktúra Dozor č. 28 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor 28 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Dozor č. 28 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor 28 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Faktúra č. 29 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 29 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Faktúra č. 29 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 29 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 29 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ č. 29 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Faktúra č. 29 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ č. 29 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Faktúra č. 29 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ č. 29 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 29 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ č. 29 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 30 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 30 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 30 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 30 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 30 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 30 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Faktúra č. 30 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 30 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Faktúra č. 30 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 30 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 30 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 30 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Faktúra č. 31 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor č. 31 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 31 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor č. 31 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Faktúra č. 31 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 31 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 31 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 31 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 31 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 31 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Faktúra č. 31 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 31 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Faktúra 32 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra 32 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Faktúra 32 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra 32 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 32 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 32 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Faktúra č. 32 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 32 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Faktúra č. 32 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 32 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 32 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra č. 32 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 33 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra 33 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Faktúra 33 Dozor Očová, Zv. Slatina

Faktúra 33 Dozor Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 33 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 33 Zhotoviteľ Očová, Zv. slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Faktúra 33 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 33 Zhotoviteľ Očová, Zv. slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Faktúra 33 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 33 Zhotoviteľ Očová, Zv. slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 33 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra 33 Zhotoviteľ Očová, Zv. slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 34 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 34 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
991,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 34 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 34 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 34 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 34 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 34 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 34 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
991,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Faktúra 34 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 34 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Faktúra 34 Zhotoviteľ Očová, Zv. Slatina

Faktúra Zhotoviteľ 34 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Faktúra Dozor 34 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor 34 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Dozor 34 Očová, Zv. Slatina

Faktúra Dozor 34 Očová, Zv. Slatina

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Banková záruka za zádržné Zhotoviteľ

Banková záruka za zádržné Zhotoviteľ

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
494,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Banková záruka za zádržné Zhotoviteľ

Banková záruka za zádržné Zhotoviteľ

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
494,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Žiadosť o uvoľnenie zádržného Zhotoviteľ

Žiadosť o uvoľnenie zádržného

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
494,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Žiadosť o uvoľnenie zádržného Zhotoviteľ

Žiadosť o uvoľnenie zádržného

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
494,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o zmenke

Zmluva o zmenke

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o zmenke

Zmluva o zmenke

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Suma celkom
9,937,524 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
9,937,524 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Počiatočné preverov…
Názov IČO
Názov
ESP Consult, s.r.o.
IČO
46092404
Názov
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
IČO
31322301
Názov
BUNG Slovensko s.r.o.
IČO
35908025
Názov
INFRAM SK s.r.o.
IČO
43864350
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.