Popis projektu

Projekt sa realizuje na území mesta Prešov, ktoré je krajským mestom Prešovského samosprávneho kraja. Mesto Prešov má ambície aktívne prispievať k zvyšovaniu podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce na funkčnom území mesta a k zníženiu celkového znečistenia ovzdušia dopravou. Preto realizuje a pripravuje viaceré projekty, zamerané na budovanie a sieťovanie cyklistickej infraštruktúry, vrátane doplnkovej cyklistickej infraštruktúry v snahe prioritne odľahčiť centrum mesta Prešov od výrazne narastajúcej automobilizácie a povýšiť cyklistickú dopravu na plnohodnotný spôsob prepravy v rámci udržateľnej mobility v meste Prešov a okolitých obciach spadajúcich do mestskej funkčnej oblasti mesta Prešov a vybudovať ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej dopravy. Mesto preferuje budovanie tzv. segregovaných cyklistických komunikácií, pričom

je podpora trvalo udržateľného systému dopravy, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k hlavným službám pre všetky kategórie občanov prostredníctvom systematického a udržateľného rozvoja nemotorovej dopravy, vrátane doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Prešov. Projekt má jednu hlavnú aktivitu pre vybudovanie Doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – vybudovanie 8 ks krytých parkovísk pre bicykle. Realizácia predkladaného projektu prispeje k zvýšeniu atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Prešov vybudovaním parkovacích zariadení (cykloprístreškov), čím sa výrazne zvýši kvalita poskytovane verejnej služby.

skutkového stavu v danej oblasti, identifikovania potrieb a problémov a na základe strategických a rozvojových dokumentov, po dôkladnej projektovej príprave. Cieľ projektu je  merateľný stanoveným ukazovateľom, ktorý je  reálne dosiahnuteľný. Náklady na realizáciu hlavnej aktivity projektu sú stanovené na základe projektovej dokumentácie a ocenené osobou na to oprávnenou a autorizovanou, v súlade so zoznamom oprávnených výdavkov, percentuálnych a finančných limitov. , ako vlastník zariadení, resp. organizácia zriadená mestom Prešov, ktorej budú zariadenia zverené do správy. Mesto Prešov nie je schopné predkladaný projekt financovať z vlastných zdrojov a preto je NFP pre realizáciu projektu nevyhnutný. Nezískanie NFP bude mať za následok odloženie realizácie projektu, alebo jeho nerealizovanie vôbec. Samotná realizácia projektu je finančne náročná a projekt nevytvára dostatočný cash flow na pokrytie investície bez NFP.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.08.2019
Celková suma
275,931 €
Vlastné zdroje
13,797 €
Vyčerpané z projektu
244,636 €
Nezrovnalosti
24,488 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A2 Doplnková cyklistická infraštruktúra
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
07.09.2018
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
20.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
15.03.2018
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,387 €
Schválené na preplatenie
71,387 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,387 €
Schválené na preplatenie
71,387 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,249 €
Schválené na preplatenie
173,249 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,249 €
Schválené na preplatenie
173,249 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Prešov

Suma celkom
24,488 €
Vrátená suma
24,488 €
Suma na vymáhanie
24,488 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Cykloprojekt s.r.o.
IČO
47553111
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.