Popis projektu

Dlhodobý zámer UNIZA do roku 2027 stanovil aj zámery a ciele pre oblasť kvality, ktoré majú byť dosiahnuté prostredníctvom funkčného a efektívneho vnútorného systému zabezpečovania kvality. Projekt podporuje naplňovanie týchto kľúčových zámerov UNIZA pri revízii vnútorného systému zabezpečovania kvality (VSK). Prioritné oblasti VSK, na ktoré sa zameriavajú ciele projektu predstavujú oblasť nastavenia procesov a ich debyrokratizácie, oblasť vytvorenia a etablovania štruktúr preberajúcich zodpovednosť za funkčnosť a efektívnosť VSK a oblasť prípravy konkrétnych cieľových skupín na zvládnutie úloh v oblasti zabezpečovania kvality.

Procesy na UNIZA už boli v minulosti kategorizované a opísané, chýbalo však efektívne zobrazenie v prostredí umožňujúcom pridať hodnotu jednoduchému opisu procesov. Cieľom prvej podaktivity je prepojiť mapu procesov s riadiacou dokumentáciou (smernicami, pokynmi) a preukaznou dokumentáciou (záznamy) a tiež previazať procesy so štruktúrami, ktoré na jednej strane zodpovedajú za vykonanie procesu a na strane druhej sa zodpovedajú za výsledok, ktorý procesy dosiahne. Súčasťou podaktivity bude aj vyškolenie zamestnancov UNIZA na ovládanie softvéru na tvorbu a úpravu procesnej mapy.

Pri revízii nastavenia procesov a pri zriadení nových štruktúry vzniká príležitosť, aby boli procesy zabezpečené do maximálnej možnej miery automatizáciou činností predovšetkým z pohľadu minimalizácie potreby manuálneho vpisovania údajov, ktoré už niektorý z informačných systémov UNIZA obsahuje. Ide teda o znižovanie administratívnej náročnosti a odľahčenie nielen administratívnych zamestnancov UNIZA a súčastí, ale predovšetkým o znižovanie administratívnej náročnosti na strane učiteľov. Úlohou druhej podaktivity, venovanej debyrokratizácii je teda zefektívniť konkrétne kľúčové procesy a zároveň prostredníctvom transparentnosti  zlepšiť spätnú sledovateľnosť všetkých krokov vedúcich k rozhodnutiam ovplyvňujúcim kvalitu vzdelávania. Pôjde o proces tvorby vedecko-umeleckej pedagogickej charakteristiky, proces podávania žiadostí (o akreditovanie študijného programu), proces predkladania a registrovania žiadostí na akreditáciu a o proces schvaľovania žiadostí o akreditáciu.

Za zabezpečovanie plnenia cieľov kvality majú zodpovedať konkrétne štruktúry. Analýza realizovaná zamestnancami UNIZA identifikovala potrebu zriadenia ďalších štruktúr. Tretia podaktivita projektu sa zameriava na zriadenie štruktúr, ktoré by na jednej strane prevzali do vnútorného prostredia UNIZA hodnotiace procesy, ktoré boli pred projektom zabezpečované externe (akreditáciu), na druhej strane by tiež zabezpečovali monitorovanie funkčnosti a efektívnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality. Štruktúry sa budú vytvárať v závislosti od ich významu s jednoznačne určenou pôsobnosťou, zložením, zodpovednosťou a právomocami, formou získania členstva, štatútom, rokovacím poriadkom. V minimálnom rozsahu pôjde o Akreditačnú radu, Radu študijného programu, Radu garantov a Monitorovacie komisie.

V rámci projektu (v podaktivite 4) bude zrevidovaný systém sledovania a vyhodnocovania súboru ukazovateľov. Súbor ukazovateľov bude sledovať v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality efektívne riadenie študijných programov a preukazovania plnenia požiadaviek zainteresovaných strán.

Mapovanie procesov, vytváranie nástrojov podporujúcich tok dokumentov, zvládnutie úloh a zodpovedností priradených štruktúram a predovšetkým osvojenie si požadovaných kompetentností v oblasti vzdelávania (vzdelávacie a hodnotiace metódy orientované na študenta) si vyžaduje rozsiahlu prípravu zapojených zamestnancov a v konkrétnych prípadoch aj študentov a zástupcov praxe. V projekte sú zaradené vzdelávacie podujatia  zameraná na oblasť vzdelávania a prípravy cieľových skupín, realizujúcich úlohy bezprostredne súvisiace s tvorbou VSK alebo naplňovaním cieľov VSK. Cieľom projektu je tiež vytvorenie prostredia a nástrojov vytvárajúcich predpoklady na efektívnu tvorbu na študenta orientovaných študijných programov, prípravu, tvorbu, vedenie a vyhodnocovanie vysokoškolského vzdelávania napĺňajúceho definované ukazovatele VSK podporujúc odbornosť a kompetentnosť VŠ učiteľov a posilňujúc tak ich pracovnú schopnosť (podaktivita 5). 

Výsledkom projektu má byť ďalší pokrok pri tvorbe a implementácii vnútorného systému zabezpečovania kvality, ktorý vytvorí prostredie dôvery v plnenie požiadaviek zainteresovaných strán UNIZA, predovšetkým študentov, učiteľov, zamestnávateľov absolventov a partnerov UNIZA. Za dobrý výsledok funkčnosti VSK sa na UNIZA  považuje absolvent pripravený na zvládnutie výziev a úloh praxe vo svojom odbore.


 

Viac
Subjekt
Žilinská univerzita v Žiline
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.06.2023
Celková suma
315,755 €
Vlastné zdroje
15,788 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podpora zlepšovania vnútorného systému …
Typ
Podpora zlepšovania…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet študentov VŠ
Hodnota
30,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VŠ , ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity súvisiace s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Hodnota
78,0 (počet)
Cieľ
190,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VŠ , ktorí sú vzdelávaní v rámci vzdelávacích aktivít súvisiacich s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Hodnota
78,0 (počet)
Cieľ
190,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných a vytvorených pracovných pozícií na riadenie kvality (existujúci a novoprijatí zamestnanci a transformované pracovné miesta)
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
15.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10-12 2021_BFJ9

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10-12 2021_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Mzdy za 03_2022_BFJ9_Kocová_4.1.63

Mzdy za 03_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mzdy za 03_2022_BFJ9_Jankal_4.1.63

Mzdy za 03_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mzdy za 04_2022_BFJ9_Kocová_4.1.63

Mzdy za 04_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdy za 04_2022_BFJ9_Jankal_4.1.63

Mzdy za 04_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdy za 05_2022_BFJ9_Kocová_4.1.63

Mzdy za 05_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Mzdy za 05_2022_BFJ9_Jankal_4.1.63

Mzdy za 05_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Mzdy za 06_2022_BFJ9_Jankal_4.1.63

Mzdy za 06_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdy za 06_2022_BFJ9_Kocová_4.1.63

Mzdy za 06_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdy za 07_2022_BFJ9_Kocová_4.1.63

Mzdy za 07_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy za 07_2022_BFJ9_Jankal_4.1.63

Mzdy za 07_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Kulla_4.1.64_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Hrebeňárová_4.1.64.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Otčenášová_4.1.68.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Čep_4.1.75_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Šajbanová_4.1.79.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Rafajdus_4.1.82.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Jandačka_4.1.80.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Kulla_4.1.64.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Jandačka_4.1.80_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Čep_4.1.75.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Jankal_4.1.63

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Hrebeňárová_4.1.64_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Matis_4.1.72.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Mihaldová_4.1.65.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Fodrek_4.1.76_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Kocová_4.1.63

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Kazda_4.1.66.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Hadzima_4.1.67.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Mihaldová_4.1.65_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Kazda_4.1.66_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Otčenášová_4.1.68_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Matis_4.1.72_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Šajbanová_4.1.79_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Strelcová_4.1.71_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Fodrek_4.1.76.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Čerňan_4.1.77_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Čerňan_4.1.77.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Klimo_4.1.70_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Klimo_4.1.70.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Hrnčiar_4.1.73.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Strelcová_4.1.71.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Hadzima_4.1.67_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Schlosser_4.1.69_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Hrnčiar_4.1.73_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Konečný_4.1.81.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Schlosser_4.1.69.1_odvody

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Konečný_4.1.81_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy za 08_2022_BFJ9_Rafajdus_4.1.82_DoVP

Mzdy za 08_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12 2021_BFJ9

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12 2021_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-03 2022_BFJ9

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-03 2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
14,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-09 2021_BFJ9

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-09 2021_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
21,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Mzdy za 12_2021_BFJ9

Mzdy za 12_2021_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

Mzdy za 12_2021_BFJ9

Mzdy za 12_2021_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

Mzdy za 02_2022_BFJ9

Mzdy za 02_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy za 02_2022_BFJ9

Mzdy za 02_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy za 01_2022_BFJ9

Mzdy za 01_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdy za 01_2022_BFJ9

Mzdy za 01_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdy za 09_2022_BFJ9_Belás_4.1.74.1_odvody

Mzdy za 09_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy za 09_2022_BFJ9_Belás_4.1.74

Mzdy za 09_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy za 09_2022_BFJ9_Jankal_4.1.63

Mzdy za 09_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy za 09_2022_BFJ9_Böhm_4.1.64

Mzdy za 09_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy za 09_2022_BFJ9_Böhm_4.1.64.1_odvody

Mzdy za 09_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy za 09_2022_BFJ9_Kocová_4.1.63

Mzdy za 09_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy za 10_2022_BFJ9_Jankal_4.1.63

Mzdy za 10_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy za 10_2022_BFJ9_Kocová_4.1.63

Mzdy za 10_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy za 11_2022_BFJ9_Furiak_4.1.78.1_odvody

Mzdy za 11_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Mzdy za 11_2022_BFJ9_Furiak_4.1.78

Mzdy za 11_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Mzdy za 11_2022_BFJ9_Jankal_4.1.63

Mzdy za 11_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Mzdy za 11_2022_BFJ9_Kocová_4.1.63

Mzdy za 11_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04-10 2022_BFJ9

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 04-10 2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy za 12_2022_BFJ9

Mzdy za 12_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy za 12_2022_BFJ9

Mzdy za 12_2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05-06 2023_BFJ9

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05-06 2023_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 11-12 2022_BFJ9

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 11-12 2022_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
32,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023_BWN6

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
35,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023_BWN6

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
31,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023_AUX5

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
26,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

3.1.1. Projektový manažér_Švarcová_04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

4.1.4 Riešiteľ č. 4_Križanová_04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

3.1.3. Finančný manažér_Krupková_04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník_Chlebíková_04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023_ATR9

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
67,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
28,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
108,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
20,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
76,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
61,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
15,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
32,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 2

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 3C

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Garant vedeckej činnosti Partnera B

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 3A

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 3D

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Garant vedeckej činnosti Partnera A

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 4B

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 4A

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 3B

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

4.1.15 Škorvagová mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

4.1.9 Diechová mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

4.1.3 Hundarenko mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

4.1.4 Lacková mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

3.1.4 AP2 Ondrášová mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

3.1.5 Augustínová mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

4.1.2 Leláková mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

3.1.3 Gabrielová mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

3.1.1 Metruk mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

4.1.1 Metruk mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

4.1.8 Hampl mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

3.1.4 AP1 Ondrúšková mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

4.1.7 Filip mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

4.1.5 Daněk Kyzek mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

4.1.6 Dzuriaková mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

4.1.13 Formanek mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

4.1.14 Mažgutová mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
56,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

mzdy 04/2023

Zúčtovanie miezd 04/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-04 2023_BFJ9

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-04 2023_BFJ9

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
35,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
19,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023_BWN6

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
33,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023_BWN6

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
29,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

4.1.13 Formanek mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023_AUX5

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
35,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

4.1.1 Metruk mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

4.1.14 Mažgutová mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

4.1.7 Filip mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

3.1.3 Gabrielová mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

4.1.6 Dzuriaková mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

4.1.8 Hampl mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

4.1.3 Hundarenko mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

3.1.1 Metruk mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

4.1.2 Leláková mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

4.1.10 Záborský mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

3.1.4 AP1 Ondrúšková mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

4.1.15 Škorvagová mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

3.1.5 Augustínová mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

4.1.5 Daněk Kyzek mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023_ATR9

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
36,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
29,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
15,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
92,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
19,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
75,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
64,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
18,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
34,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 3C

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 3D

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Garant vedeckej činnosti Partnera B

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Garant vedeckej činnosti Partnera A

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 4B

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 2

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 3B

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 3A

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 4A

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

3.1.4 AP2 Ondrášová mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

4.1.4 Lacková mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

4.1.9 Diechová mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
72,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

3.1.3. Finančný manažér_Krupková_05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník_Chlebíková_05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

3.1.1. Projektový manažér_Švarcová_05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy 05/2023

Zúčtovanie miezd 05/2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
20,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov IČO
Názov
Žilinská univerzita v Žiline
IČO
00397563
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.