Popis projektu

Cieľom projektu je návrh a implementácia a rozvoj Vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality (ďalej len „VSK“) na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) v súlade s národnou legislatívou, princípmi a odporúčaniami zahrnutými v ESG 2015 a štandardoch SAAVŠ.

Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom nasledovných podaktivít:

  • oprávnené oblasti (štandardy): 1 Tvorba / revízia vnútorných dokumentov a predpisov vysokej školy (zodpovedné osoby/orgány a časový predpoklad úpravy),
  • oprávnené oblasti (štandardy): 2 Tvorba / revízia / implementácia štruktúr a procesov vnútorného systému – napr. vytvorenie nových orgánov / transformácia súčasných pracovísk vysokej školy v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality (ďalej ako „vnútorný systém“), 3 Personálne, finančné a materiálne zdroje vnútorného systému - personálne a technické zabezpečenie štruktúr vnútorných systémov – nový personál, preškolenie pôvodného personálu; počet a opis nových pozícií, ktoré sa plánujú vytvoriť v súvislosti s vnútorným systémom (určenie pracoviska a náplne práce); reprofilizácia pozícií v rámci vnútorného systému (určenie agendy),
  • oprávnené oblasti (štandardy) 9 Tvorba / revízia / implementácia debyrokratizácie procesov / plánov zefektívnenia administratívy; súbor procesov a postupov, ktoré vysoká škola v rámci tvorby / úpravy vnútorného systému zjednoduší / digitalizuje,
  • oprávnené oblasti (štandardy): 4 Vzdelávanie zamestnancov vysokých škôl (vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci) zapojených do vnútorného systému – napr. kurzy, workshopy, konferencie, zahraničné stáže a pod.

Výsledkom navrhnutých podaktivít bude:

 • legislatívne vymedzenie VSK,
 • definovanie procesov a indikátorov kvality,
 • vytvorenie rozhodovacích a podporných štruktúr nevyhnutných pre fungovanie VSK,
 • úprava univerzitného informačného systému v súlade s potrebami VSK a 
 • systematická príprava členov manažmentu univerzity a fakúlt, vysokoškolských učiteľov a študentov, ktorí budú zabezpečení do interného procesu hodnotenia kvality.

Cieľovou skupinou projektu je:

 • manažment univerzity a fakúlt
 • vysokoškolskí učitelia – členovia Rady pre vnútorné overovanie kvality (ďalej len „RVK“), členovia rád študijných programov – osoby zodpovedné za študijné programy a osoby zodpovedné za realizáciu profilových predmetov,
 • študenti – členovia RVK a rád študijných programov.

Miestom realizácie projektu je UPJŠ.

Úspešnosť realizácie projektu bude meraná prostredníctvom nasledovných ukazovateľov:

 • Počet študentov zapojených do podporných činnosť: 50.
 • Počet vzdelávaných/preškolených zamestnancov VŠ: 75/50.

Viac
Subjekt
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Sever, Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2021 - 01.02.2023
Celková suma
209,070 €
Vlastné zdroje
10,454 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.10.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Zaisťovanie a implementácia Vnútorného …
Typ
Podpora zlepšovania…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
01.10.2021
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet študentov VŠ
Hodnota
50,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VŠ , ktorí sú vzdelávaní v rámci vzdelávacích aktivít súvisiacich s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Hodnota
76,0 (počet)
Cieľ
75,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných a vytvorených pracovných pozícií na riadenie kvality (existujúci a novoprijatí zamestnanci a transformované pracovné miesta)
Hodnota
2,0 (FTE)
Cieľ
2,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
17.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VŠ , ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity súvisiace s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Hodnota
76,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.04.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

3.1.5. Manažér monitorovania - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_04_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Martin Pekár

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_04_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jozef Obrin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_04_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_04_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Zuzana Orságová Králová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_04_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.1.5. Expert pre dátové analýzy - Radovan Fuska

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_04_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.1.6. Expert pre tvorbu podpory v IS A - Martin Nemček

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_04_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jakub Nilabovič

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_04_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_04_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.1.9. Odborný zamestnanec pre aktualizáciu obsahu webového sídla - Jana Šusterová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_04_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.1.1. Garant zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Gabriel Semanišin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_04_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_04_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Peter Fedoročko

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_04_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Zuzana Veselovská

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_04_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

1.1 Paušálna sadzba 04/2022

ZIV_pausalna_sadzba_04_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Martin Pekár

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_05_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jakub Nilabovič

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_05_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Zuzana Orságová Králová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_05_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_05_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

4.1.1. Garant zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Gabriel Semanišin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_05_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_05_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_05_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jozef Obrin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_05_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

4.1.5. Expert pre dátové analýzy - Radovan Fuska

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_05_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Peter Fedoročko

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_05_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

4.1.6. Expert pre tvorbu podpory v IS A - Martin Nemček

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_05_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

3.1.5. Manažér monitorovania - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_05_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Zuzana Veselovská

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_05_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

4.1.9. Odborný zamestnanec pre aktualizáciu obsahu webového sídla - Jana Šusterová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_05_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

1.1 Paušálna sadzba 05/2022

ZIV_pausalna_sadzba_05_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Peter Fedoročko

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_06_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jozef Obrin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_06_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

4.1.6. Expert pre tvorbu podpory v IS A - Martin Nemček

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_06_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

4.1.5. Expert pre dátové analýzy - Radovan Fuska

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_06_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

3.1.5. Manažér monitorovania - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_06_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_06_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jakub Nilabovič

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_06_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_06_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Zuzana Orságová Králová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_06_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Zuzana Veselovská

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_06_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

4.1.1. Garant zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Gabriel Semanišin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_06_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

4.1.9. Odborný zamestnanec pre aktualizáciu obsahu webového sídla - Jana Šusterová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_06_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_06_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Martin Pekár

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_06_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

1.1 Paušálna sadzba 06/2022

ZIV_pausalna_sadzba_06_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_07_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Martin Pekár

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_07_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Zuzana Orságová Králová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_07_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

4.1.5. Expert pre dátové analýzy - Radovan Fuska

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_07_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Zuzana Veselovská

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_07_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_07_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

4.1.9. Odborný zamestnanec pre aktualizáciu obsahu webového sídla - Jana Šusterová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_07_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

3.1.5. Manažér monitorovania - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_07_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jozef Obrin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_07_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

4.1.1. Garant zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Gabriel Semanišin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_07_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jakub Nilabovič

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_07_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

4.1.6. Expert pre tvorbu podpory v IS A - Martin Nemček

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_07_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_07_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

1.1 Paušálna sadzba 07/2022

ZIV_pausalna_sadzba_07_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_08_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_08_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_08_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

4.1.9. Odborný zamestnanec pre aktualizáciu obsahu webového sídla

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_08_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

4.1.1. Garant zabezpečovania a overovania rozvoja VSK

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_08_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

3.1.5. Manažér monitorovania

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_08_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_08_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_08_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_08_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_08_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

4.1.6. Expert pre tvorbu podpory v IS A

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_08_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

4.1.5. Expert pre dátové analýzy

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_08_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

1.1 Paušálna sadzba 08/2022

ZIV_pausalna_sadzba_08_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

4.1.9. Odborný zamestnanec pre aktualizáciu obsahu web. - Jana Šusterová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_09_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Peter Fedoročko

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_09_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

3.1.3 Finančný manažér - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_09_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Zuzana Orságová Králová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_09_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

4.1.1. Garant zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Gabriel Semanišin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_09_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

4.1.5. Expert pre dátové analýzy - Radovan Fuska

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_09_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Henrieta Bajusova

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_09_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

4.1.6. Expert pre tvorbu podpory v IS A - Martin Nemček

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_09_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Zuzana Veselovská

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_09_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jozef Obrin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_09_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Martin Pekár

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_09_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník - Katarína Nináčová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_09_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_09_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jakub Nilabovič

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_09_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

1.1 Paušálna sadzba 09_2022

ZIV_pausalna_sadzba_09_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

4.1.1. Garant zabezpečovania a overovania rozvoja VSK

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.3. Finančný manažér

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. Projektový manažér

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.9. Odborný zamestnanec pre aktualizáciu obsahu webového sídla

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.6. Expert pre tvorbu podpory v IS A

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. Manažér monitorovania

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.5. Expert pre dátové analýzy

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Paušálna sadzba 10_2022

ZIV_pausalna_sadzba_09_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Paušálna sadzba 11/2021

ZIV_pausalna_sadzba_10_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

4.1.5. Expert pre dátové analýzy - Radovan Fuska

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Zuzana Orságová Králová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Zuzana Kratyinová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Peter Fedoročko

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

4.1.6. Expert pre tvorbu podpory v IS A - Martin Nemček

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jozef Obrin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Ivana Podlesná

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Martin Pekár

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jakub Nilabovič

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

3.1.5. Manažér monitorovania - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

4.1.1. Garant zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Gabriel Semanišin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

4.1.9. Odborný zamestnanec pre aktualizáciu obsahu webového sídla - Jana Šusterová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

3.1.3. Finančný manažér - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_10_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

1.1 Paušálna sadzba 11/2021

ZIV_pausalna_sadzba_11_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

4.1.6. Expert pre tvorbu podpory v IS A - Martin Nemček

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2021_priebezna

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jozef Obrin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2021_priebezna

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

1.1 Paušálna sadzba 11/2021

ZIV_pausalna_sadzba_11_2021_priebezna

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Martin Pekár

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

4.1.1. Garant zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Gabriel Semanišin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jakub Nilabovič

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Zuzana Orságová Králová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Zuzana Kratyinová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Peter Fedoročko

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

4.1.5. Expert pre dátové analýzy - Radovan Fuska

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

3.1.3. Finančný manažér - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

4.1.9. Odborný zamestnanec pre aktualizáciu obsahu webového sídla - Jana Šusterová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Ivana Podlesná

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

3.1.5. Manažér monitorovania - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

4.1.5. Expert pre dátové analýzy - Radovan Fuska

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

4.1.6. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Martin Nemček

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Peter Fedoročko

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Zuzana Kratyinová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Martin Pekár

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

3.1.5. Manažér monitorovania - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jozef Obrin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jakub Nilabovič

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Zuzana Orságová Králová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

4.1.9. Odborný zamestnanec pre aktualizáciu obsahu webového sídla - Jana Šusterová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Ivana Podlesná

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

4.1.1. Garant zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Gabriel Semanišin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

1.1 Paušálna sadzba 12/2021

ZIV_pausalna_sadzba_12_2021_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Martin Pekár

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Peter Fedoročko

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Ivana Podlesná

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

4.1.6. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Martin Nemček

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

3.1.5. Manažér monitorovania - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

4.1.1. Garant zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Gabriel Semanišin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jakub Nilabovič

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jozef Obrin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Zuzana Orságová Králová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

4.1.9. Odborný zamestnanec pre aktualizáciu obsahu webového sídla - Jana Šusterová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

4.1.5. Expert pre dátové analýzy - Radovan Fuska

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Zuzana Kratyinová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

1.1 Paušálna sadzba 01/2022

ZIV_pausalna_sadzba_01_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

4.1.5. Expert pre dátové analýzy - Radovan Fuska

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jakub Nilabovič

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

3.1.5. Manažér monitorovania - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Zuzana Orságová Králová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

4.1.9. Odborný zamestnanec pre aktualizáciu obsahu webového sídla - Jana Šusterová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Zuzana Kratyinová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jozef Obrin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

4.1.1. Garant zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Gabriel Semanišin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Peter Fedoročko

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Ivana Podlesná

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

4.1.6. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Martin Nemček

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Martin Pekár

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

1.1 Paušálna sadzba 02/2022

ZIV_pausalna_sadzba_02_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

4.1.6. Expert pre tvorbu podpory v IS A - Martin Nemček

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_03_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

4.1.9. Odborný zamestnanec pre aktualizáciu obsahu webového sídla - Jana Šusterová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_03_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Ivana Podlesná

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_03_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Peter Fedoročko

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_03_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Martin Pekár

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_03_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

4.1.1. Garant zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Gabriel Semanišin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_03_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_03_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Zuzana Orságová Králová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_03_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

4.1.5. Expert pre dátové analýzy - Radovan Fuska

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_03_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

3.1.5. Manažér monitorovania - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_03_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_03_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Zuzana Kratyinová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_03_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Ivana Obrinová Rigasová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_03_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jozef Obrin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_03_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jakub Nilabovič

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_03_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

1.1 Paušálna sadzba 02/2022

ZIV_pausalna_sadzba_03_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.3 Finančný manažér

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. Projektový manažér

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.5. Expert pre dátové analýzy

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.1. Garant zabezpečovania a overovania rozvoja VSK

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.6. Expert pre tvorbu podpory v IS A

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.9. Odborný zamestnanec pre aktualizáciu obsahu webového sídla

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_11_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZIV_PS_11_2022_zuctovanie

ZIV_pausalna_sadzba_11_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2023
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jozef Obrin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Martin Pekár

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.3. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca B - Zuzana Veselovská

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. Projektový manažér - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník - Katarína Nináčová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.3. Finančný manažér - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK-Orságová Králová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.5. Expert pre dátové analýzy - Radovan Fuska

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.2. Expert pre tvorbu legislatívneho rámca A - Peter Fedoročko

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.1. Garant zabezpečovania a overovania rozvoja VSK - Gabriel Semanišin

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.6. Expert pre tvorbu podpory v IS A - Martin Nemček

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.9. Odborný zamestnanec pre aktualizáciu obsahu webového sídla - Jana Šusterová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B - Jakub Nilabovič

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania - Henrieta Bajusová

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_12_2022_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Paušálna sadzba 12/2022

ZIV_pausalna_sadzba_12_2022_zučtovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2023_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2023_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

3.1.1. Projektový manažér

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2023_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

3.1.3 Finančný manažér

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2023_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2023_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_01_2023_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

1.1 Paušálna sadzba 01_2023

ZIV_pausalna_sadzba_01_2023_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

1.1 Paušálna sadzba 02_2023

ZIV_pausalna_sadzba_02_2023_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.4. Expert pre zabezpečovania a overovania rozvoja VSK

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2023_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2023_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1. Projektový manažér

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2023_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.3 Finančný manažér

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2023_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2023_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.8. Expert pre tvorbu podpory v IS B

ZIV_sumarizacny_harok_mzdy_02_2023_zuctovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.